Gå till innehåll
Oliver Sundström

Budget 2018

Recommended Posts

Budget 2018

Sverok har en omfattande verksamhet som syftar till att barn och unga ska kunna organisera sig och driva egna spelhobbyföreningar. Sverok ska stödja föreningarna på olika sätt. För att kunna göra det har Sverok en budget som visar hur förbundets pengar ska användas under kommande år.

 

Förbundstyrelsens förslag till budget för 2018 bygger på en fortsatt ökning av antal medlemmar och medlemsföreningarna. Samverkan med distrikten och nya projekt är också viktiga fokusområden. Arbetet med att hitta sponsorer utvecklas löpande och ger nya möjligheter till samarbeten som leder till medlemsnytta i form av event, nya tjänster m.m.

 

Förbundsstyrelsen ser hoppfullt på möjligheterna att öka intäkterna och effektivisera arbetet inom kansliet under 2018. Styrelsen lägger därför en budget som visar ett överskott. Överskottet är viktigt för att skapa en ekonomisk stabilitet inför framtiden. Vid ingången av 2017 låg det egna kapitalet på ca 3,2 MSEK.

 

Förslaget till budget för 2018 redovisas nedan. Budget presenteras i fyra delar: intäkter, kostnader som direkt riktar sig mot föreningarna, kostnader som direkt riktar sig mot distrikten och kostnader som rör förbundet i sin helhet, antingen i form av gemensamma funktioner eller i form av aktiviteter som mer indirekt påverkar föreningar och distrikt. 

 

Inom varje del visas fem kolumner: verksamhetsområde, styrelsens förslag till budget för 2018, justeringar som görs på Riksmötet 2017, fastställd budget för 2018 och, som jämförelse, budget för 2017.

 

Budgeten är funktionsindelad vilket innebär att intäkter från sponsorer samt kostnader för personal och IT-stöd är fördelade på de verksamhetsområden de påverkar. Projekt som är markerade med orange text är projekt där vi sökt men ännu inte fått något beslut. Om ett projekt inte beviljas försvinner också motsvarande kostnad.

 

INTÄKTER

BUDGET 2018

JUSTERING RIKSMÖTE

BUDGET 2018 FASTSTÄLLD

BUDGET 2017

Statsbidrag

15 700 000

 

15 700 000

15 517 000

Personaluthyrning administration

48 000

 

48 000

139 000

Distriktsstöd och -utveckling (RFK)

2 151 000

 

2 151 000

2 350 000

Distriktskonferenser

100 000

 

100 000

100 000

Spellovet

100 000

 

100 000

125 000

Projekt e-sportförbund

125 000

 

125 000

125 000

Projekt LEIA - nätverk för tjejer inom spelkulturen (MUCF)

539 000

 

539 000

0

Projekt Fantastik - en väg till ökat läsande (KUR)

545 000

 

545 000

0

Projekt Framtiden e-sport (FL)

1 000 000

 

1 000 000

0

Projekt Hej, Sverige! (AA)

1 519 000

 

1 519 000

0

Projekt Twitch-kanal (AA)

898 000

 

898 000

0

Projekt Digitalt stärkande av unga ledare (GV90)

413 000

 

413 000

0

Projekt Stora Sverokguiden (AA)

1 000

 

1 000

0

Projekt e-sport med SBU

1 000

 

1 000

0

Föreningskonton

675 000

 

675 000

540 000

Arrangörskonferens

50 000

 

50 000

0

30-årsjubileum

50 000

 

50 000

0

Riksmötet

100 000

 

100 000

350 000

Övrig extern finansiering

125 000

 

125 000

1 250 000

Övriga intäkter

140 000

 

140 000

25 000

Summa intäkter

24 280 000

0

24 280 000

20 521 000

 

Sverok största enskilda  intäktskälla är de statsbidrag som delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) utifrån Förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer (2011:65). Under de senaste åren har antalet förbund som kan söka statsbidrag från MUCF ökat kraftigt. Eftersom den pott MUCF kan dela ut inte har ökat alls de senaste åren har bidraget per förening och medlem successivt sänkts. Detta riskerar att på ett par år sikt leda till svåra utmaningar för alla ungdomsförbund. För att behålla och möjligen öka statsbidraget krävs att Sverok aktivt rekryterar nya medlemsföreningar och nya medlemmar. Statsbidraget utgör ca 65 procent av förbundets totala intäkter.

 

Sveroks näst största intäktskälla är projektansökningar. Projekt gör det möjligt för Sverok att lyfta och fokusera olika frågor som är viktiga för spelhobbyn och medlemsföreningarna. Projektmedel kan bara användas för det ändamål man sökt för.

 

I budgeten finns ett externt projekt där vi fått beslut om att vi får pengar, fem projekt där vi skickat in ansökan men ännu inte fått något beslut och två projekt där vi beslutat gå in med ansökan men där ansökan ännu inte är klar (markeras med ett sökt belopp om 1000 kr). Projekten utgör ca 20 procent av förbundets totala intäkter.

 

Den tredje största intäktskällan är intäkter från distrikten för tjänsterna som regionala föreningskonsulenter (RFK). Det finns idag regionala konsulenter i åtta distrikt. RFK:ernas arbete har bl.a. lett till högre bidrag för distrikten och ett stort antal lokala och regionala projektansökningar som hanteras via distrikten. Intäkterna från distrikten utgör ca 9 procent av förbundets totala intäkter.

 

Tre särskilda satsningar som förbundet gör under året (och som syns bland intäkterna) är fortsatt arbete med att etablera ett nationellt förbund för e-sporten (se www.svenskesport.se), en konferens för arrangörer liknande den som genomfördes under 2017 och, sist men inte minst, Sveroks 30-årsjubileum!

 

En prioriterat område under 2018 är att fördjupa samarbetet med våra sponsorer och samarbetspartners.

 

KOSTNADER FÖRENINGAR

BUDGET 2018

JUSTERING RIKSMÖTE

BUDGET 2018 FASTSTÄLLD

BUDGET 2017

Föreningsbidrag

5 171 000

 

5 171 000

5 618 000

Föreningsförsäkringar

138 000

 

138 000

144 000

Föreningskonton

711 000

 

711 000

584 000

Föreningsutvecklare

644 000

 

644 000

0

Föreningsstöd och -utveckling

467 000

 

467 000

1 129 000

Kommunikation

1 224 000

 

1 224 000

1 087 000

Arrangörskonferens

88 000

 

88 000

0

Projekt e-sportförbund

484 000

 

484 000

403 000

Projekt LEIA - nätverk för tjejer inom spelkulturen (MUCF)

512 000

 

512 000

0

Projekt Fantastik - en väg till ökat läsande

520 000

 

520 000

0

Projekt Framtiden e-sport (FL)

1 000 000

 

1 000 000

0

Projekt Hej, Sverige! (AA)

1 519 000

 

1 519 000

0

Projekt Digitalt stärkande av unga ledare (GV90)

400 000

 

400 000

0

Projekt Stora Sverokguiden (AA)

1 000

 

1 000

0

Projekt e-sport med SBU

1 000

 

1 000

0

Ideellt engagemang

122 000

 

122 000

72 000

Nätverk och utbildning

97 000

 

97 000

97 000

Proud & Nerdy inkl. Europride

246 000

 

246 000

138 000

Spellovet

233 000

 

233 000

238 000

Övrig extern finansiering

377 000

 

377 000

238 000

Summa föreningarna

13 955 000

0

13 955 000

9 748 000

 

Förbundets största kostnad är riktad bidrag till föreningarna. Sverok vill stärka verksamheten i föreningarna genom att föreningsbidrag och ett bidrag som beror på antalet medlemmar i föreningen. Andra tjänster som erbjuds föreningarna är bankkonton som till stor del sponsras av vår bank Nordea, en olycksfallsförsäkring som gäller alla medlemmar som deltar i ett sverokarrangemang och en ansvarsförsäkring som gäller föreningarnas styrelser.

 

Hos Sverok kan föreningarna kan få stöd och hjälp i olika frågor, t.ex. administration, ekonomi, kontakt med kommuner och landsting och mycket annat. Förbundet genomför också olika nationella aktiviteter där föreningarna kan delta och som är tänkta att hjälpa föreningarna. Under 2018 är bl.a. följande aktiviteter föreslagna: en arrangörskonferens, medverkan i pride-festivaler under devisen “Proud & Nerdy” och Spellovet.

 

Sverok föreslås under 2018 fortsatt prioritera kommunikationsarbete och arbetet med att att hitta nya samarbeten kring extern finansiering.

 

En ny satsning under året är en nationell tjänst som föreningsutvecklare. Person ska arbeta nära föreningarna, ge stöd och råd och se till att förbundets medlemmar och föreningar för allt stöd de behöver för att kunna växa och utvecklas.

 

KOSTNADER DISTRIKTEN

BUDGET 2018

JUSTERING RIKSMÖTE

BUDGET 2018 FASTSTÄLLD

BUDGET 2017

Distriktsstöd och -utveckling

2 974 000

 

2 974 000

2 758 000

Distriktsutredning

89 000

 

89 000

0

Distriktskonferenser

186 000

 

186 000

288 000

Summa distrikten

3 249 000

0

3 249 000

3 046 000

 

När det gäller distrikten föreslås en fortsatt satsning på regionala föreningskonsulenter. De distrikt som haft en konsulent över längre tid fortsätter även under 2018. RFK:erna är ett stöd för distriktsstyrelserna, stöttar föreningar och genomför olika typer av regionala projekt och arrangemang. De distrikt som haft en RFK har också, överlag, lyckats få högre regionala bidrag och fler godkända projektansökningar. Detta skapar större möjligheter för distrikten att utveckla sin verksamhet.

 

KOSTNADER FÖRBUNDET

BUDGET 2018

JUSTERING RIKSMÖTE

BUDGET 2018 FASTSTÄLLD

BUDGET 2017

Utbildning ideella

33 000

 

33 000

42 000

Medlemsavgifter

103 000

 

103 000

72 000

Arvoderade FS

1 072 000

 

1 072 000

1 009 000

Styrelsen

220 000

 

220 000

236 000

Verksamhetsstöd

1 646 000

 

1 646 000

1 319 000

Löpande förvaltning (inkl. lokaler)

1 235 000

 

1 235 000

1 320 000

30-årsjubileum

344 000

 

344 000

0

Revision

136 000

 

136 000

124 000

Arbetsgrupp IT-stöd

28 000

 

28 000

32 000

Arbetsgrupp Kunskapens väktare

28 000

 

28 000

0

Projekt Twitch-kanal (AA)

898 000

 

898 000

0

Riksmötet

945 000

 

945 000

1 115 000

Valberedning

51 000

 

51 000

68 000

Summa förbundet

6 739 000

0

6 739 000

5 337 000

 

På förbundsnivå ryms kostnader för förbundsstyrelsens arbete, kontorslokaler, vissa gemensamma funktioner (ekonomi, revision och administration). Här finns också förbundsgemensamma arrangemang som Riksmötet och 30-årsjubiléet. Tre ideella grupper ligger också i denna del: arbetsgrupp IT-stöd som sköter förbundets och distriktens webbtjänster och mail, arbetsgrupp Kunskapens väktare som hanterar förbundets verksamhetsinriktade arkiv och valberedningen.

 

Summa intäkter

24 267 000

0

24 267 000

-

Summa kostnader

23 943 000

0

23 943 000

-

Resultat exkl. ev. finansiella poster

324 000

0

324 000

-

 

Budgeten för 2018 visar på ett överskott. Detta är något som styrelsen prioriterat i år liksom tidigare. Målet är att på sikt bygga upp en buffert (fritt eget kapital) som motsvarar ungefär ett halvårs fasta kostnader.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Registrera ett nytt konto i våran gemenskap. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu


×