Gå till innehåll
Alexander Hallberg

BU: Åtgärder för att stärka ungas representation

Recommended Posts

BU: Åtgärder för att stärka ungas representation

Skriven av: Alexander Hallberg
Den 17-05-21

Beskrivning och bakgrund

Utifrån de diskussioner vi hade på senaste mötet ang. ungas representation och tillsammans med förslag från enskilda personer har jag tagit fram följande underlag som presenterar hur det ser idag med ålder och representation i förbundet, samt vilka åtgärder som gjorts. 

Analys

De siffror vi har gällande åldern i förbundet ser idag bra ut, något som också framkommit i tidigare underlag och analyser. Däremot saknas en kontinuerlig uppföljning av siffrorna samt en jämförelse på hur det ser ut med fördelning i distrikts-, och förbundsnivå ur en åldersaspekt. Det känns angeläget att ta fram det så vi kan mäta mer kontinuerligt framgent. 

Exempelvis tror jag att distriktsutbildningar radikalt kommer hjälpa till att sänka medelåldern på distriktsnivå samtidigt som de insatser vi gör på Riksmötet, t.ex. kansliet fokuserar på unga i sitt arbete med att öka deltagandet som ombud och att val.sverok.se utvecklas. Detta kommer att påverka vår medelålder på på ett positivt sätt tror jag.

Eftersom att vi ser en kontinuerlig sänkning av medelåldern är min slutsats att det här området inte är i behov av några större reformer utan att vi måste låta det som redan är planerat att hinna verka så vi kan se effekten. Därmed bör vårt fokus ligga på att upprätta rutiner för uppföljning av statistiken så att framtida styrelsen kan sätta rimliga mål på detta område.

 

Underlag

Ålderfördelning i medlemskåren

Kansliet har tagit fram statistik om ålderfördelning i medlemskåren (se https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o2P8ZNeW93uTC9wmcWt6ZO7SPQgdN62J-8Mx9S2rvcE/edit#gid=0). Ur dessa data kan man bland annat utläsa följande (alla siffror gäller perioden 2013 - 2016 där data för 2016 avser läget per idag):

 • andelen barn och unga i bidragsberättigad ålder (6 - 25 år) har under perioden förändrats från 82,03% till 84,25 %
 • antalet barn och unga i bidragsberättigad ålder (6 - 25 år) har ökat från ca 63000 år 2013 till 88000 år 2015 (2016 är inte fullt rapporterad ännu)
 • medelåldern beräknad på  alla medlemmar i förbundet har sjunkit från 21,8 år 2013 till 20,9 år 2016
 • medianen för åldern beräknad på  alla medlemmar i förbundet har sjunkit från 21 år 2013 till 19 år 2016
 • intressant fakta #1: gruppen 14 - 18 år har ökat från ca 27 % av medlemskåren 2013 till 40,15 % år 2016
 • intressant fakta #2: om man följer en årskull så ökar årskullen sin andel av det totala antalet medlemmar i åldrarna 6 - 16 år, andelen 17-åringar ligger i stort sett konstant och över 18 år så minskar årskullens andel av medlemmarna. Tolkningen är att personer över 18 år relativt sett lämnar förbundet i större utsträckning än personer under 17 år vilket visar att förbundet i första hand attraherar barn och unga under 18 år
 • intressant fakta #3: de åldersegment som ökat mest mellan 2013 och 2016 (mer än 100 % ökning) är åldrarna 15, 16, 17 och 18 år

 

Vidtagna åtgärder 2016

Följande åtgärder har vidtagits av förbundsstyrelsen under 2016:

 • Unga har specifikt framhävts i förbundets kommunikation, både som mottagare men också som representanter i kommunikationen.
 • I riktlinjer till valberedningen har extra tyngd varit att arbeta för att sänka medelåldern på de förtroendevalda.
 • I riktlinjer till kansliet har extra tyngd varit att arbeta för att sänka medelåldern på ombuden.
 • Det är extra pengar avsatta i budgeten för att under nästa år bygga om val.sverok.se, så som att kunna filtrera deltagare efter ålder, verksamhet osv.
 • Styrelsen motionerade om en stadgeändring med syfte att fastställa en gräns för hur liten andelen unga kunde vara på Riksmötet, detta avslogs tyvärr av Riksmötet.

 

Förslag till beslut

Jag yrkar…
1) ...att kansliet får ett uppdrag att ta fram statistik för hur fördelningen på våra förtroendevalda på distrikt- och förbundsnivå ser ut samt upprätta en rutin för att kunna följa upp dessa siffror i framtiden.
2) ...att kansliet får ett uppdrag att ta fram statistik för hur fördelningen på våra ombud på riksmötet ser ut samt upprätta en rutin för att kunna följa upp dessa siffror i framtiden.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

×