Gå till innehåll
Tjarls Metzmaa

Rapporter

Recommended Posts

 

Rapport: PM från revisorerna

Skriven av: Tjarls Metzmaa
Den 17-05-08

Bakgrund

17-05-06 mottog jag en skrivelse från våra revisorer som finns inklistrad sist i rapporten under rubriken underlag. Efter att ha läst skrivelsen hade jag ett 30-minuter långt samtal med Andreas Hallqvist, den ena revisorn. Underlaget i sig var tydligt men det kändes rimligt att följa upp för att vara säker på att inget missades eller missförstods. Under samtalet påpekade Andreas flera gånger att de från revisorernas sida inte upptäckt något som är direkt felaktigt, utan att skrivelsen ska ses som att den belyser saker som skulle kunna på sikt få en glidning när personer involverade blivit utbytta i ett par omgångar.

 

I stort var vi överens om att det inte fanns något som var i direkt behov av förändring till följd av denna skrivelse. Vi var också överens om att det lämpade sig bättre som rapport än som ett diskussionsunderlag då det inte fanns något problem som behövde lösas.

Vad har förändrats till följd av denna skrivelse

När vi lägger fram förslag till budget kommer det i löptexten förtydligas hur stor del av summan som Valberedningen får använda som de vill och hur stor del som går till valberedningssystemet Nominator.

 

Vi diskuterade också huruvida det behövdes någon uppdatering av styrdokumentet, men såg att så inte var fallet så länge som den delen styrelsen beslutar om bara reglerar de uppdrag som stadgarna säger att förbundsstyrelsen ska göra, men som delegeras till valberedningen

Slutsats

Vi har en god och tydlig uppdelning mellan valberedning och förbundsstyrelse som säkerställer valberedningens självständighet. Det är viktigt att vi värnar den.

Det är fantastiskt att vi har aktiva revisorer som inte bara granskar, utan också ifrågasätter. Men jag vill också vara tydlig med att revisorernas arbete inte bör mätas i mängden skrivelser till styrelsen. Det är ett otacksamt arbete att vara revisor på det sättet att om styrelsen sköter sig och du sköter dig, då syns inte den tid och det engagemang du lägger ner.

Underlag

PM angående valberedningens autonomi

‘Med anledning av dokumentet  “Direktiv för valberedningen 2017” vill revisorerna kommentera hur förhållandet mellan förbundsstyrelse och valberedning bör fungera.

 

Till att börja med vill vi påpeka att vi inte ser något problem i dagsläget och i vill bara göra en kommentar för att arbetet med att strukturera förbundet ska ske utan att råka gå åt en riktning som vi ser som farlig, där förbundsstyrelsen kontrollerar valberedningen mer än vad som avses i dagsläget.

 

Vi har tittat på de dokument som finns och anser det väldigt bra att man väljer att ha ett ganska “hands-off” sätt att ge direktiv där det är tydligt att valberedningen själva äger detaljstyrdokumentet. Däremot ser vi att det inte är lika tydligt vad som är valberedningens uppgifter enligt stadga och föreningstradition respektive vad som är delegerade uppgifter från förbundsstyrelsen. Särskilt ser vi detta som problematiskt när riksmötet ska ta beslut om valberedningens budget samtidigt som det finns direktiv för vad pengarna ska spenderas på delvis.

 

Vi vill föreslå att man särskiljer de uppgifter som enligt stadga är förbundsstyrelsens ansvar men delegeras till valberedningen, mottagande av nomineringar till förtroendeposter och dylikt, från det som är valberedningens uppdrag enligt tradition, att intervjua och bedöma kandidater för att lämna förslag till riksmötet, särskilt då det gäller vilken budget som ska belastas med respektive arbete.

 

Vi föreslår detta som en princip i framtida arbete och anser att förbundsstyrelse, valberedning och relevant personal själva kan strukturera det arbetet, men vill ge ett illustrerande exempel:

Då förbundsstyrelsen delegerar uppgiften att ta emot inkomna nomineringar till valberedningen så beslutar man också om hur detta ska göras, genom en tjänst som köps från det av förbundet helägda dotterbolaget. Om dessa medel ska tas från valberedningens budgetpost så kontrollerar inte valberedningen de resurser riksmötet valt att fördela till dem i sin helhet. I det absolut värsta fallet skulle en förbundsstyrelse som vill hämma valberedningens arbete kunna ge ett ägardirektiv att sätta priset för tjänsten så att valberedningen inte har medel att utföra sitt arbete efter eget huvud. Uppgiften att ta emot nomineringar till förtroendeposter är dock enligt stadgan §45-46 förbundsstyrelsens, vilken de delegerat till valberedningen. Kostnaden och ansvaret för att detta fungerar bör alltså falla på förbundsstyrelsen.

 

Exemplet är som sagt bara illustrerande och vår mening är att förbundsstyrelse, valberedning, relevant personal och det helägda dotterbolaget bör arbeta för att tydligare dela upp de två delarna: valberedningens traditionella uppdrag att föreslå de lämpligaste kandidaterna och de delegerade uppgifter som enligt stadgan faller på förbundsstyrelsens ansvar.

 

Relevanta länkar:

http://wiki.sverok.se/wiki/Direktiv_f%C3%B6r_valberedningen_2017
http://www.sverok.se/sverok/arkiv/stadgar/

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

 

Rapport angående motion “Gör det enklare att vara ung”

Datum: 2017-05-20
Skriven av: Johan Groth, kanslichef

Bakgrund

På Riksmötet 2016 presenterades motionen “Gör det enklare att vara ung”. Motionären framhöll att “Det finns idag ett problem i Sverok att det finns ett flertal situationer när det kan vara väldigt svårt att vara ung och engagerad.”  Motionären framförde som ett av sina yrkanden “att föreningar i Sverok ska kunna starta ett bankkonto med minderåriga firmatecknare”.

 

Riksmötet beslutade “att Sverok skall arbeta för att föreningsstyrelser med personer yngre än 16 år ska få tillgång till egna föreningsbankkonton”.

Genomförande och resultat

Förbundsstyrelsen och förbundskansliet har under året arbetat med frågan på flera olika sätt. Kansliet har haft möten med tre av Sveriges största affärsbanker för att ta del av deras tankar kring frågan om minderåriga firmatecknare. Samtalen visar att det idag inte är möjligt att erbjuda banktjänster för personer under 16 år (annat än genom vårdnadshavarens försorg). Detta har bland annat att göra med olika regler som syftar till att säkra ansvarsfrågor men även till regler som finns för att motverka pengatvätt och finansiering av terrororganisationer m.m. Regelverken innebär höga krav på vem som får öppna och hantera bankkonton. I praktiken innebär detta att det idag är omöjligt att öppna bankkonton i föreningar där alla styrelseledamöter är under 16 år.

 

Sverok är medlem i Ax - kulturorganisationer i samverkan. Ax ordförande träffade under vintern 2016/2017 regeringens särskilda utredare kring frågan om “hur statliga bidrag till det civila samhällets organisationer kan bli mer långsiktiga, förutsebara och enhetliga”. Frågan om tillgång till bankkonton för unga var en av flera frågor som Ax lyfte.

Slutsats

Det finns idag ingen affärsbank som erbjuder bankkonton för personer under 16 år. Med gällande (och kommande) lagstiftning är det inte troligt att sådana konton kommer att finnas inom överskådlig tid. Tvärtom finns det signaler om att det i framtiden kommer att komma utökade krav på kontroll och redovisning av bakgrundsdata när det gäller föreningars möjlighet att öppna och hantera bankkonton. Detta är en utveckling som Sverok bör följa löpande.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Rapport angående motion: “Försäkring inom Sverok”
Datum: 2017-05-21
Ansvarig: Johan Groth, kanslichef

Bakgrund
På Riksmötet 2016 lades motionen “Försäkring inom Sverok” fram. Motionären skriver bland annat: “Sverok har försäkringar som täcker när någon skadar sig, när någon blir sjuk, när ett event måste ställas in och när någon stjäl pengar. Men inte när någon stjäl utrustning, speciellt inte utrustning som används vid externa event och i fall nån tar sönder föreningens utrustning“. Vidare “det är självklart att vi Sverokföreningar ska kunna försäkra inte bara personer eller försvunna pengar utan även föreningens utrustning”. 

Motionären yrkade “att Förbundstyrelsen ska teckna ett försäkringsavtal som innebär att föreningar kan försäkra även sin utrustning”. Riksmötet beslutade “att Sverok ska undersöka möjligheten att teckna ett ramavtal för sakförsäkringar på event”.

Genomförande och resultat
Förbundskansliet har under våren 2017 talat med förbundets försäkringsbolag Länsförsäkringar och med Våra gårdar där Sverok (som förbund) är medlem. 

När det gäller försäkring av saker behöver vi skilja på om sakerna finns i en lokal som ägs eller hyrs av föreningen eller om sakerna används på ett evenemang, dvs. finns på annan plats.
Försäkring för lokal som ägs eller hyrs av föreningen
Sverok har idag en försäkring för föreningslokaler. Försäkringen är tillgänglig för föreningar som har lokalbidrag. Lokalbidraget avvecklas under 2017 och i och med detta kommer även denna försäkring att avvecklas.

För föreningar som idag inte har en försäkring för sin lokal eller som har den ovan nämnade försäkringen som kommer att avvecklas under 2017 finns möjlighet att försäkra sig via Våra Gårdar. Försäkringen omfattar tre delar: en grundförsäkring (ansvar, förmögenhetsbrott, rättsskydd och olycksfall) som kostar 540 kronor, en fastighetsförsäkring (behövs bara om föreningen själv äger sin lokal) och en lösöresförsäkring (kostnaden beror på hur mycket lösöre föreningen har men ett exempel är 575 kronor per år för lösöre med ett samlat värde på fem basbelopp, dvs. 224.000 kronor). 
Försäkringen omfattar brandskada, vattenskada, inbrott men utöver detta en olycksfallsförsäkring för de som utför ett ideellt uppdrag åt föreningen samt för besökare på evenemang som föreningen arrangerar. 

Våra gårdars lokalförsäkring förutsätter att föreningen är medlem i Våra gårdar. Medlemsavgiften är 600 kr per år. Äger föreningen sin fastighet betalar man också en serviceavgift på 4.50 kr per kvm.
Försäkring under evenemang
När en förening medverkar på evenemang etc. innebär det en förhöjd risk för skada och stöld. Försäkringsbolag erbjuder för dessa tillfällen en så kallad korttidsförsäkring. Försäkringen omfattar skada av brand, vatten och inbrott. Försäkringen förutsätter att den utrustning man har med sig förvaras på ett lämpligt sätt. Det går inte att ställa en dator på ett bord på en mässa och sedan gå därifrån.

Premien för en korttidsförsäkring beror dels på värdet av det som ska försäkras, dels på hur lång tid försäkringen ska gälla. Ett typiskt exempel en kostnad på ca 1200 kronor för ett tiotal datorer som ska användas på ett evenemang under tre dagar.

Slutsats
Genom Våra gårdar och Länsförsäkringar kan Sveroks medlemsföreningar teckna lokal- och sakförsäkringar som utgör viktiga komplement till de gruppolycksfalls- och ansvarsförsäkringar som Sverok tecknar centralt för alla medlemsföreningar.

När det gäller lokal- och sakförsäkringar är det inte möjligt att teckna centrala försäkringar. Förutsättningar är alltför olika för varje förening och varje evenemang. Det måste därför vara varje enskild förenings ansvar att teckna lämpliga lokal- och sakförsäkringar. Genom Våra gårdar och Länsförsäkringar är detta en enkel process.

För föreningar som äger eller hyr lokal går det, i övergripande, drag till så här:

  1. föreningen blir medlem i Våra gårdar (http://www.varagardar.se/vardet-av-medlemskap/)
  2. föreningen tar kontakt med Våra gårdars försäkringskansli (http://www.varagardar.se/forsakringskansli/) för att teckna rätt försäkring

För föreningar som vill teckna en korttidsförsäkring går det, i övergripande, drag till så här:

  1. kontakta Sveroks kontaktperson på Länsförsäkring som hänvisar till rätt lokalkontor
  2. beskriva evenemanget och teckna en korttidsförsäkring

Alla medlemsavgifter och premier för försäkringar av lokaler och utrustning under evenemang bekostas av lokalföreningen. 
 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

×