Protokollförning av PC-beslut
0

3 inlägg i detta ämne

PC-beslut: Juggerprojekt

Skriven av: Alexander Hallberg
Den 17-01-30

Yrkandeperiod: 31/1-5/2
Röstningsperiod: 6/2-10/2. Omröstningen stänger klockan 00.00

Bakgrund till beslutsunderlaget

Studiefrämjandet håller på med ett arvsfondsprojekt kring aktiviteten Jugger och vill involvera Sverok i detta på ett eller annat sätt.
I korthet så har de skickat in en ansökan kring aktiviteten jugger, detta projekt syftar till att sprida aktiviteten nationellt i vårt land och med det skapa fler drivande spelföreningar och en bredare förståelse av spelkulturen. De har hopp om att vi i Sverok ska vara en del i detta, inte en drivande part utan mer än stöttepelare för föreningsformen.

Vi har några Jugger-föreningar sen tidigare och två som håller på att ansöka.

Studiefrämjandet ämnar genom projektet bidra med ökad fysik aktivitet inom målgruppen, ungdomar mellan 12-25 år, genom att organiserat sprida aktiviteten Jugger i hela Sverige. Idag finns stora problem med att vår målgrupp blir mer stillasittande. Fysiska fritidsaktiviteter har hård konkurrens från stillasittande aktiviteter så som spelande. 

Jugger kan liknas vid ett strategiskt fajtingspel där enda skillnaden är att de sker IRL (in real life) under kontrollerade former. Likt ett data/konsol spel kan det spelas av alla, oberoende av bakgrund. Tjej som kille, gammal som ung, spelare är bra på olika delar av aktivitetens helhet och kompletterar varandra. Detta gör att aktiviteten naturligt spelas i mixade lag gällande kön, ålder, vikt, längd etc. Framförallt gör det aktiviteten attraktiv för personer som vanligtvis inte tycker om sport. De vill även tillägga att i juggergemenskapen är alla lika unika, oavsett bakgrund och psykiska/fysiska förutsättningar är alla välkomna att delta. 

Jugger spelas i lag om fem spelare och målet är att med en skalle (boll) göra mål på motståndarens planhalva. Målen görs av lagets målgörande spelare qwiken som skyddas av fyra gardspelare som håller ”pompor”, stavar som finns i fem olika utformningar. Pompoerna används för att markera motståndarna så att dessa temporärt försetts ur spel, så kallat inaktivt läge. Aktiviteten kan sammanfattas som en blandning av fäktning och rugby och kan ses som en lag- och singelaktivitet i ett. 

Vi behöver ni ta ställning till om vi vill hjälpa studiefrämjandet med detta genom att sätta vårt namn på ansökan eller inte. Ni kan läsa projektansökan i sin helhet längre ner.

Sammanfattning av underlag

Underlaget i sin helhet var ansökan till arvsfonden, nedan följer sammanfattningen av projektet så som de sökande har formulerat det:

"Studiefrämjandet ämnar genom projektet bidra med ökad fysik aktivitet inom målgruppen, ungdomar mellan 12-25 år, genom att organiserat sprida aktiviteten Jugger i hela Sverige. Idag finns stora problem med att vår målgrupp blir mer stillasittande. Fysiska fritidsaktiviteter har hård konkurrens från stillasittande aktiviteter så som spelande. 

Jugger kan liknas vid ett strategiskt fajtingspel där enda skillnaden är att de sker IRL (in real life) under kontrollerade former. Likt ett data/konsol spel kan det spelas av alla, oberoende av bakgrund. Tjej som kille, gammal som ung, spelare är bra på olika delar av aktivitetens helhet och kompletterar varandra. Detta gör att aktiviteten naturligt spelas i mixade lag gällande kön, ålder, vikt, längd etc. Framförallt gör det aktiviteten attraktiv för personer som vanligtvis inte tycker om sport. Vi vill även tillägga att i juggergemenskapen är alla lika unika, oavsett bakgrund och psykiska/fysiska förutsättningar är alla välkomna att delta. 

Jugger spelas i lag om fem spelare och målet är att med en skalle (boll) göra mål på motståndarens planhalva. Målen görs av lagets målgörande spelare qwiken som skyddas av fyra gardspelare som håller ”pompor”, stavar som finns i fem olika utformningar. Pompoerna används för att markera motståndarna så att dessa temporärt försetts ur spel, så kallat inaktivt läge. Aktiviteten kan sammanfattas som en blandning av fäktning och rugby och kan ses som en lag- och singelaktivitet i ett. 

Atmosfären runt Jugger är kreativ och varm, pomporna byggs för hand och spelarna utvecklas tillsammans. Detta i kombination med aktivitetens närhet till spel gör att projektet ser god potential att nå och aktivera målgruppen. 

Målsättning med projektet är att det vid projekttidens slut finns minst 60 nya aktiva föreningar samt att Jugger synliggjorts för befolkningen i stort. SM/Ligaspel startas för att ge samtliga lag motivation att utvecklas personligt men även som grupp. SJUFO (Svenska Jugger Förbundet) utvecklas till ett förbund representativt för hela landet med förmåga att axla Juggers fortsatta utveckling i Sverige efter projektettidens slut."

 

Förslag till beslut

Alexander yrkade…

1) ...att vi ställer oss bakom det här projektet och söker det tillsammans med Studiefrämjandet.

 

Resultat


Omröstning stängd med 6 bifall för "Alexander 1", 0 avslag och 3 nerlagda röster.

Ordförande finner att vi beslutat att godkänna deltagandet i projektansökan.

 

Albin Westermark gillar detta

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

PC-beslut: Hej Sverige

Skriven av: Cecilia Hällstrand
Den 17-03-11

Yrkandeperiod: 6/3-8/3 - 12:00
Röstningsperiod: 8/3 - 13:00 - 10/3
Omröstningen stänger klockan 00.00

Bakgrund till beslutsunderlaget

Projektnamn: Hej Sverige

Syfte: Projektet bygger vidare på Hej Kommunen och Hej Regionen samt är tänkt som en uppföljning till LSU:s undersökning Med vilket syfte som kom 2012. Undersökningen syftade till att få en samlad bild av hur de lokala villkoren för ungdomsföreningar ser ut i hela landet. Detta var dock 5 år sedan och då mycket kan ha ändrats under denna tid kan en ny undersökning behöva göras rörande detta. 

Genom tidigare projekt har vi fått en bild av att de regler kommuner har rörande föreningar är ett hinder för unga att kunna organisera sig, dessa projekt har dock bara riktat in sig mot ett fåtal kommuner. Detta projekt är tänkt att undersöka huruvida denna bild stämmer gällande alla kommuner i landet. Ser hindren likadana ut i alla kommuner? Finns det kommuner som kan användas som goda exempel? Vilka hinder kan finnas utöver reglerna i kommunerna? 

Genomförande: I undersökningen kommer en genomgång av bidragsreglerna för föreningar i en del Sveriges kommuner att göras. Det kommer även att göras en enkätundersökning bland kommunerna där de får svara på frågor kring varför de har de regler de har, exempelvis om  kommunen har ett beslutat syfte kring varför de ger ut föreningsbidrag. Andra frågor som skulle vara intressanta att ställa i enkäten är hur många nya föreningar som startades i kommunen föregående år, hur många av dessa som var idrottsföreningar respektive ungdomsföreningar, hur många föreningar de har i dagsläget och hur många föreningar som försvunnit och varför. I undersökningen kan även en fråga vara med rörande om viss verksamhet premieras av kommunen dvs hur uppfattas den verksamhet som Sveroks föreningar bedriver, uppfattar kommunerna den som oseriös? En tredje del som ska göras i undersökningen är djupintervjuer med Sverokmedlemmar eller personer utifrån som velat starta en förening men inte kunnat. Frågorna i djupintervjuerna behöver inte bara beröra eventuella hinder personerna upplever från sin kommun utan de kan också beröra andra upplevda hinder såsom eventuella svårigheter med att öppna bankkonto eller krav som ställs rörande organisationsnummer.

Undersökningen ska läggas upp så vetenskapligt som möjligt inom MUCFs ramar. Ett väl underbyggt resultat kan sedan användas i det regionala och kommunala påverkansarbete som våra Regionala föreningskonsulenter bedriver. I ett eventuellt andra år av projektet så skulle resultatet i form av en rapport kunna spridas till andra organisationer eller kommuner och regioner via exempelvis seminarier eller uppsökande träffar.  

Ansökan

 

 Hej Sverige - ansökan MUCF.pdf

Förslag till beslut

Cecilia yrkade…

1) ... att vi godkänner ansökan.

 

Resultat


Omröstning stängd med 7 bifall för "Cecilia 1", 0 avslag och 2 nerlagda röster.

Ordförande finner att vi beslutat bifalla Cecilia 1.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
0