Jump to content
Sign in to follow this  
Alexander Hallberg

BU: Ansvarsposter i styrelsen 2015

Recommended Posts

Styrelsens ansvarsområden 2015

Under styrelsemötet kommer vi bland annat att diskutera och besluta om och fördela styrelsens olika ansvarsposter. Här kommer en lista på de större ansvar och uppdrag som ligger på styrelsen och som kommer att kräva ett kontinuerligt arbete under året.

Vad är ett uppdrag/ansvarsområdet?
I Sveroks förvaltningsorganisation (wiki.sverok.se/wiki/Förvaltningsorganisation) beskrivs särskilt fyra olika ansvarsområden för styrelsen: ekonomi-, personal-, förenings- och distriktsansvarig. Utöver dessa konstaterar man att förbundsstyrelsen arbetar med hjälp av projekt, arbetsgrupper och förbundsstyrelsens egna uppdrag. I den här listan har jag tematiskt lyft ut och parat ihop större projekt/uppdrag/ansvarsposter som är mer eller mindre avgränsade områden. Tanken är att styrelsen beslutar om att fördela dessa ansvarsområden sinsemellan på styrelsemötet i januari och att dessa ansvarsområden sedan blir upp till respektive styrelsemedlem att utveckla på olika sätt och bereda underlag inför styrelsemöten inom. Det är viktigt att vi inom styrelsen hjälps åt med att förverkliga förbundets verksamhetsplan, och att vi stöttar varandra och säger ifrån om ett ansvarsområde blir för tungt, eller om tiden inte räcker till.


Jag yrkar
Att) ...styrelsens uppdrag och ansvarsområden fördelas enligt förslag nedan.
Att) ...distriksfadderlistan fastställs enligt förslag nedan.

---

Föreningsansvarig - Zishan Ahmad
Föreningsansvarig är en förvaltande post inom styrelsen som hanterar särskilda ärenden som uppstår i kontakten mellan kansliet och föreningarna.

Arbetsuppgifter:

Klagomål på föreningar - hanterar dialog med föreningar och enskilda medlemmar i klagomålsärenden som faller utanför stadgar, föreningsdirektiv och rutiner.
Kontrollrutiner - ansvarar för att i samråd med kansliet löpande utvärdera kontrollrutinerna och vid behov genomföra ändringar.
Vägledande beslut - tolkar föreningsdirektiven och fattar vägledande beslut i frågor som rör föreningar, t.ex. tveksamheter vid antagning eller dispensansökningar. Förändringarna tillförs eventuellt gällande föreningsdirektiv och fastställs på nästkommande styrelsemöte.

Personalansvarig - Jennie Larsson
Personalansvarig är en förvaltande post inom styrelsen som hanterar särskilda ärenden som uppstår i frågor kring personal anställd av Sverok.

Arbetsuppgifter:

Ha ett övergripande ansvar för personalfrågor.
Vara kanslichefens stöd i anställningsfrågor.
Ha ett huvudansvar i de fall Förbundsstyrelsen ska anställa personal (t.ex. kanslichefen).

Distriktsansvarig - Att posten avvecklas i enlighet med förvaltningsorganisationen
Distriktsansvarig är en förvaltande post inom styrelsen som hanterar särskilda ärenden som uppstår i frågor kring Sveroks distriktsföreningar.

Arbetsuppgifter:

Hålla löpande kontakt med distrikten för att fånga upp önskemål och behov.
Bevaka utvecklingen vad gäller regionala bidrag t.ex. från landstingen.
Samordna utvecklingsinsatser riktade mot distrikten.

Ekonomiansvarig - Att posten avvecklas i enlighet med förvaltningsorganisationen

Ekonomiansvarig är en förvaltande post inom styrelsen som hanterar särskilda ärenden som uppstår i frågor kring Sveroks ekonomi, redovisning och revision.

Arbetsuppgifter:

I samråd med ekonomiansvarig på kansliet ta fram rapportmallar etc. för ekonomirapportering.
Löpande följa utvecklingen inom Sveroks ekonomi och rapporterar avvikelser till Förbundsstyrelsen.

Mångfald och tillgänglighet - Linnéa Risinger
Under 2013 har en likabehandlingsplan tagits fram inom projektet NAB. Under 2015 är det viktigt att styrelsen ansvarar för att implementera insatser från likabehandlingsplanen i våra vanliga rutiner och att uppföljningsrutiner utvecklas.

E-sport - Alexander Hallberg
Under 2015 har vi Respect all, Compete samt händer det otroligt mycket inom e-sporten just nu. Vi behöver någon i styrelsen som särskilt kan hålla sig uppdaterad på vad som händer inom E-sporten.

Lokaler - Zishan Ahmad
I verksamhetsplanen finns ett stort område som handlar om att möjliggöra för föreningar att genom samarbetsavtal med andra organisationer få tillgång till föreningslokaler. Här har ett arbete med Våra Gårdar påbörjats, men det finns mycket på området lokaler och föreningars tillgång till- och skötsel av lokaler som kan utvecklas.

Nätverk - Charlotte Brolin
Vi har fått i uppdrag att ta fram arrangera nätverk som berör samarbeten mellan föreningar och hur dessa kan drivas och utvecklas.

Ambassadörsprogrammet - Anna Erlandsson
Under 2015 ska styrelsen ta fram former för hur förbundet kan premiera och inspirera lokala föreningar att engagera sig i distrikten och välja att representera Sverok mer direkt.

Distriktens riktlinjer - Albin Westermark
Styrelsen ska under året jobba med att formulera ett tydligt syfte med distrikten och lägga fram detta som ett förslag på ny stadga till riksmötet 2015. Styrelsen behöver lägga upp arbetet med att förankra och leda den här processen utifrån arbete som tidigare gjorts på området. Detta område går mycket in i det jobb som en eventuell distriktsansvarig gör under 2015.

IT - Tjarls Metzmaa
Under året kommer förbundet att genomföra stora insatser på IT-området, både våra publika sidor och interna verktyg är uppe för renovering. Här behöver styrelsen följa utvecklingen så att vi levererar det vi ålagts enligt verksamhetsplanen.

Medlemsvärvning - Alexander Hallberg
Under året ska en stor medlemsvärvningskampanj genomföras. Projektet behöver en beställare från styrelsen som kan följa upp och se så att förbundet lyckas åstadkomma den medlems- och föreningsökning som vi vill ha enligt verksamhetsplanen.

Regionala föreningskonsulenter (RFK) - Tjarls Metzmaa
Under 2014 anställdes tre regionala föreningskonsulenter (RFK) och styrelsen har fått i uppdrag av RM att behålla dessa tre samt anställa ytterligare två personer. De redan befintliga RFK's behöver utvärderas och det behöver sökas medel för att kunna finansiera de nya.

Distriktsfaddrar
Under 2014 utnämndes personer i styrelsen till att vara faddrar för olika distrikt, detta för att distrikten skulle kunna ha en direktlänk in till styrelsen enligt samma pedagogik som personalansvarig samt för att naturliga kopplingar redan finns i många fall.

Norrbotten - Albin Westermark
Västerbotten - Jennie Larsson
Nedre Norrland - Albin Westermark
Gävle-Dala - Linnéa Risinger
Mälardalen - Charlotte Brolin
Svealand - Alexander Hallberg
Stockholm - Zishan Ahmad
Väst - Anna Erlandsson
Jönköping-Kronoberg - Alexander Hallberg
Östergötland - Tjarls Metzmaa
Kalmar-Blekinge - Alexander Hallberg
SKuD - Andreas Bogatic

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...