Jump to content
Sign in to follow this  
Alexander Hallberg

BU: Firmatecknare 2015

Recommended Posts

Firmatecknare kallas de som tecknar en juridisk persons (Sverok) firma, dvs. har befogenhet att företa rättshandlingar, som att skriva under avtal, vilka blir bindande för den juridiska personen. Att firmatecknarna väljs gemensamt innebär att bådas underskrifter krävs.

Jag yrkar att)
1.....alla tidigare beslut om firmateckning annulleras.
2.....Alexander Hallberg och Linnéa Risinger väljs att gemensamt teckna Sveroks firma.
3.....Kanslichef Jenny Petersson ges rätt att teckna föreningens firma i enlighet med bifogad text

------------------------------------------------------------------
Firmateckning i vad gäller löpande förvaltningsåtgärder

Sveroks kanslichef äger rätt att teckna Sveroks firma i vad gäller löpande förvaltningsåtgärder. Detta innebär att kanslichefen äger rätt att skriva under avtal, dokument, avier etc. som rör kansliets och föreningens dagliga och löpande verksamhet. Det är en vanlig lösning i många organisationer och syftar till att underlätta arbetet inom kansliet.

Följande räknas inte som löpande förvaltningsåtgärder (och ska således undertecknas enligt de generella reglerna för firmateckning):

- beslut om utgifter (inkl. investeringar) utanför budget
- ingående av i föreningens verksamhet sedvanliga avtal motsvarande ett värde överstigande 100.000 kronor eller uppsägning av sådana avtal,
- ingående av i föreningens verksamhet ovanliga avtal eller uppsägning av sådana avtal,
- upptagande eller lämnande av lån, garantier, pant och/eller borgen överstigande 1.000 kronor,
- ställande av säkerhet för annan person eller annat företag,
- handel med valutor, ränteinstrument och liknande, annat än i de enskilda fall och inom de ramar som styrelsen beslutar om
- avtal om köp eller försäljning av fast egendom,
- genomförande av icke oväsentlig förändring som berör försäkring eller försäkringsskydd,
- förvärv och avyttring av bolag eller rörelsedelar, såvitt det icke rör sig om belopp understigande 1.000 kronor
- bildande av dotterbolag och kapitalökning i dotterbolag överstigande 1.000 kronor,
- undertecknande av rättegångsfullmakter i tvister rörande ett värde överstigande 1.000 kronor,
- ingående eller uppsägning av avtal mellan föreningen och föreningens dotterbolag,
- inledande av processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse i eller utom domstol,
- andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse,
- alla ärenden som skall föreläggas Riksmötet för beslut.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...