BU: Uteslutande av medlem
0

27 inlägg i detta ämne

Sverokmedlem Tommy Nilsson (hädanefter kallad TN) har på egen begäran bett att bli utesluten ur förbundet upprepade gånger detta både via Sveroks forum (viewtopic.php?f=350&t=44568) och via mail den 28 mars 2012 och 5 januari 2013.

I 27§ i Sveroks stadgar framgår att "[f]öreningsmedlem som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen". TN har vid upprepade tillfällen motarbetat och aktivt trakasserat medlemmar ur förbundsstyrelsen, erbjudit belöning till människor som kan hacka Sveroks forum och konsekvent vägrat att betala en innestående skuld till förbundet. Beteendet som präglats av hot och trakasserier har dokumenterats och sammanställts på förbundsstyrelsens interna forum, då detta gäller en enskild medlem:

viewtopic.php?f=359&t=45030

Baserat på underlaget anser jag

att) TN aktivt motarbetar förbundet syfte och skadar dess anseende.

att) TN inte förekommer i någon dokumentation om sin medverkan i förbundet, exempelvis genom sin medverkan i Spelveckan.

att) TN ej kan ta del av förmåner eller rättigheter förbehållna till Sveroks medlemmar såsom att medverka på slag, riksmöte, lämna in medlemsförslag eller motsvarande.

Jag yrkar…

att) Tommy Nilsson avstängs från förbundet med omedelbar verkan.

Håller med i allmänhet här om avstängningen som så

Däremot förstår jag inte vad som menas med att du anser att "TN inte förekommer i någon dokumentation om sin medverkan i förbundet, exempelvis genom sin medverkan i Spelveckan." och att "TN ej kan ta del av förmåner eller rättigheter förbehållna till Sveroks medlemmar såsom att medverka på slag, riksmöte, lämna in medlemsförslag eller motsvarande."

Det senare kommer ju automagiskt när man stänger av någon, det försrta förstår jag inte vad som avses med alls. Tommy förekommer i en hel del dokumentation då han varit spelveckangeneral, avser ni att radera ut hans närvaro där i dokumentationen?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Om Tommy själv begärt att raderas ur handlingarna kan jag tycka det är ok, men hans mångåriga insatser för sverok bör annars finnas kvar i dokumentationen.

Kan FS klargöra lite här vad tanken är? :)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Kanske ska poängteras att det är Hallberg och inte FS som lagt förslaget - således ska alla frågor riktade till frågeställaren vara "Du" och inte "Ni" eller "FS".

Jag är dock lika nyfiken jag på vad Hallberg menar med att Tommy skulle strykas ur all dokumentation? Menas det att allt samröre mellan Tommy och Sverok ska mörkas?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag kan klargöra läget:

1) TN har själv begärt att få bli struken ur ALLA handlingar där han nämns

2) TN har själv flera gånger begärt att få bli utesluten, något FS inte kan göra enligt stadgarna

Min tolkning av Alexanders BU är han gör en sammanfattning av läget vad gäller TN och att han tydliggör att TN agerat på ett sätt som motarbetar Sveroks syften och riskerar att påverka vårt varumärke. Alexender vill därför att TN framgent inte ska förekomma i t.ex. våra broschyrer, att han inte ska få medverka i Spelveckan samt att TN inte ska få engagera sig på förbundsnivå i fortsättningen. Detta leder fram till ett yrkande: att TN ska stängas av i enlighet med vad som anges i stadgarna.

För att tydliggöra vad avstängning innebär (det framgår inte exakt i stadgarna) lägger FS ett BU som tar fasta på några av de saker Alexander skriver och lägger till en del annat.

Sammanfattningsvis: FS lägger ett BU om vad avstäning innebär och Alexander yrkar på avstängning av TN enligt detta. Resten är bakgrund.

Det är alltså TN som krävt att alla referenser till honom ska strykas bakåt. Alexander menar att TN inte ska synas framöver. FS har tidigare avvisat TN:s begäran om att bli raderad eftersom vi anser att det vore olämpligt demokratiskt, historiskt och rent praktiskt.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Så - hur blev utfallet?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Styrelsen vill justera protokollet och meddela den berörda personen först.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Precis, jag vill påpeka att det inte handlar om någon historierevisionism, utan att helt enkelt att Tommy själv poängterat att det är viktigt att han inte vill kopplas samman med Sverok. Av respekt för den önskan så skrev jag in det i BU:n att han inte ska medverka i officiell dokumentation framgent. Om vi av någon anledning skulle diskutera honom igen på ett möte i FS eller motsvarande så kommer det givetvis att dokumenteras i alla fall. Det handlar alltså främst om offentlig information som Johan säger.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag läste på facebook att TN nu har polisanmält oss angående det här.

Vill ni redogöra för hur ni debatterade när ni tog beslutet, så att man kan få lite insikt i de olika sidorna av konflikten?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej!

Tyvärr vill vi inte lämna ut några detaljer från diskussionen på styrelsemötet eller den dokumentation som gjorts, eftersom det gäller ett personärende och sannolikt skulle förvärra situationen snarare än att föra den närmare en lösning. Styrelsen var i stort sett enig i frågan, Andreas Hallqvist och Johan Groth la ner sina röster, vilket framgår av protokollet som inom kort kommer upp. Verksamhetsrevisorerna är informerade och har tagit del av dokumentationen. Den tolkning vi gjort av innebörden av en avstängning (vilken inte framgår i stadgan idag) kommer förbundsstyrelsen sannolikt att lägga som en motion till riksmötet att införa som stadgekommentar.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag var nog ganska otydlig med vad jag menade, vad jag tänkte på var alltså de konkreta fakta som ledde till att ni tog beslutet ni gjorde, inte vad olika personer tyckte eller tänkte, eller hur de debatterade.

Just nu så är det en situation där Tommy påstår att ni ljuger och har polisanmält oss, och man inte har någon fakta alls från den andra sidan. Det gör att det här är ganska svårt att prata om med folk.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vi kommer så klart att vara behjälpliga vid eventuell utredning och överlämna dokumentationen till polis/åklagare om det efterfrågas. Just nu avvaktar vi och ser vad som händer i ärendet.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det här lät som ett otydligt politikersvar som inte betydde något alls egentligen.

När du säger att ni avvaktar "just nu", betyder det att ni kommer sluta avvakta om ett tag? Vad skulle kunna få er att sluta avvakta och svara på min fråga?

Om ni inte tänker berätta varför mer konkret så skulle du väl kunna säga det rakt ut, så har jag fått ett ärligt och rakt svar istället för ett svar som säger att jag kanske kommer att få svar sen?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vi avvaktar alltså och ser vad som händer med utredningen, om vi kommer behöva lämna ut vår dokumentation. Den kommer inte att läggas ut publikt på forumet, eftersom det rör ett personärende.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Kort kommentar: styrelsen har rätt att stänga av en medlem enligt 27§ i stadgarna. Vad avstängning innebär framgår inte av stadgarna.

Styrelsen har därför gjort en tolkning som innebär att avstängning innebär att en personen i fråga inte har rätt att ta del i eller medverka i de aktiviteter som bedrivs på förbundsnivå inom Sverok. Den tolkning förbundsstyrelsen gjort gör en noggrann boskillnad mellan personens medlemskap (med allt vad det innebär av inflytande, rösträtt etc.) i de(n) förening(ar) som personen är medlem i å ena sidan och personens möjlighet att medverka på förbundsnivå å andra sidan. Styrelsen har medvetet valt att inte ta ställning till personens demokratiska rättigheter i medlemsföreningarna. Det är en fråga för varje enskild förening. Däremot har förbundet möjlighet, och skulle jag vilja säga, skyldighet att hindra en person som riskerar att skada Sveroks rykte och verksamhet att delta i olika aktiviteter på förbundsnivå. Det är möjligt och rimlig eftersom det inte finns någon demokratisk eller annan absolut rättighet att t.ex. få ingå i en referensgrupp, få agera som projektledare, få tillgång till våra lokaler etc.

Om en person, låt oss säga, inte delar våra värderingar om mångfald varför ska hen kunna ingå i referensgruppen i mångfaldsprojektet? Om en person har en otrevlig ton mot andra medlemmar som skrämmer dem varför ska hen få tillgång till våra olika kommunikationstjänster? Det står ju personen fritt att framföra sina synpunkter i andra kanaler.

Det handlar alltså inte om att beröva någon sina medlemsrättigheter i en eller flera föreningar utan om att stänga av personen i fråga från kanaler, arenor, uppdrag etc. där personen genom sitt uppförande riskerar att skada Sverok.

Avstäningen är, anser jag, att se som en möjlighet att avskilja personer som skadar Sverok utan att begränsa deras rättigheter som medlem i enskilda föreningar.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tack för ett tydligare svar :)

Jag läste också att Tommy påstod att ni inte har berättat för honom om varför ni har stängt av honom, stämmer det?

Skulle det inte kunna leda till ganska konstigt maktmissbruk om ingen får reda på varför de blir avstängda? Revisorerna verkar ju få reda på det, men de kontrollerar ju bara om styrelsen följer stadgan, inte om det var moraliskt rätt eller fel att göra så.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Styrelsen har haft en dialog med berörd person under flera månader. Det beslut som fattades av styrelsen är en sista, tyvärr på många sätt, olycklig konsekvens av hur den dialogen har förlöpt.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Men nu skrevs det ett väldigt otydligt politikersvar igen. Har ni berättat för Tommy varför han stängdes av eller inte?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Så det betyder att ni inte har berättat för Tommy om varför ni anser att han aktivt motarbetar förbundet syfte och skadar vårt anseende?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Så det betyder att ni inte har berättat för Tommy om varför ni anser att han aktivt motarbetar förbundet syfte och skadar vårt anseende?

Läste du den länkade tråden? Där ser åtminstone jag ett antal skäl som radas upp.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ja, jag läste den.

Men ordet "varför" kanske är för otydligt, låt mig omformulera frågan så kanske folk förstår den:

Har ni berättat för Tommy om vilka handlingar han utförde som gjorde att ni anser att han aktivt motarbetar förbundet syfte och skadar vårt anseende?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Bakom varje punkt i listan på den publika tråden ligger en stor mängd mail, telefonsamtal, fysiska brev (vanliga och rekommenderade) där de olika frågorna diskuterats med berörd person. Det finns även ett sammanfattande dokument där styrelsen sammanställt de olika diskussionerna. Innehållet i detta har också kommunicerats. Det kan inte råda någon tvekan om att berörd person har varit informerad om hur styrelsen resonerat och reagerat på det som inträffat. Hoppas detta var lite tydligare. Jag känner att det är svårt att bli tydligare utan att gå in på detaljer.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tack för tydligare svar.

"Det finns även ett sammanfattande dokument där styrelsen sammanställt de olika diskussionerna. Innehållet i detta har också kommunicerats." <-- det där var det som jag var ute efter :)

Det visar alltså att Tommy ljuger när han påstår att han inte har blivit informerad.

Jag tycker att det är lite viktigt att vi berättar för de vi stänger av varför de stängs av, om man inte gör det så finns det inte någon chans för de avstängda att förändra sitt beteende.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Låter bra! :-)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Bortredigerat av moderator Daniel Melin, 29/1 02:08

Redigerad av Melin

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gäst
Detta ämne är nu stängt för ytterligare svar.
0