Jump to content
Sign in to follow this  
iRobert

Detta mail borde ha gått ut till alla i Östergötland ikväll

Recommended Posts

Om det inte gjort det, kolla med er kontaktansvarige i föreningen om hans mail stämmer med den kansliet har i sin databas.

Hej ,

på grund av lite mishaps tidigare iår så gick tyvärr inte första kallelsen ut som den skulle!

Vi har nu hijackat kansliet och använder deras mycket mer pålitliga system för att få ut samma meddelande.

Kallelse : Konstituerande Årsmöte Sverok Östergötland

Lördagen den 22a januari kl 14.00 kommer det hållas ett konstituerande årsmöte på kansliet i Linköping för det nya distriktet Sverok Östergötland.

Det nya distriktet kommer agera på Sverok Osts vägnar i regionen Östergötland. Planen är att 2012 ska det nya distriktet vara helt fristående.

Därför skickas detta ut till alla föreningar i Östergötland.

Varje förening kommer ha möjlighet att skicka 2 representanter med rösträtt och dessa kommer få sin resa betald. Vill fler komma får dessa göra det på egen bekostnad och i mån av plats.

Bifogat kommer vara anteckningarna som gjordes på mötet i oktober.

Vi är medvetna om att kallelsen till oktobermötet inte gick ut till alla föreningar då men ser till att skicka ut detta mail på ett bättre sätt.

Målet med mötet är att ta fram en styrelse och att fixa iordning nya stadgar. På mötet kommer Sverok Osts stadgar finnas om vi vill utgå från dessa.

Anteckningar från möte inför bildandet av Sverok Östergötland

Målsättningen är att dela Sverok Ost i tre nya distrikt: Östergötland, Jönköping-Kronoberg, Kalmar-Blekinge.

Distrikten bildas i januari och förvaltas under Sverok Ost i ett år som en upplärnings/avknoppningsfas. Målet är att de nya distrikten ska vara självständiga 2012.

Konstituerande möte sker 22:a januari.

Distrikt ska bli storleksmässigt mindre så att medlemmarna får närmare till styrelsen, och styrelseledamöterna närmare till varandra.

Stadgarna

Diskussion om myndighetskravet till styrelsen. Ska vara kvar i stadgan.

Verksamhetsår (§30) flyttas till början av stadgarna.

Paragraferna om avregistrering (§31) måste ses över, distriktet ska inte ha stadgar som reglerar vad förbundet gör. I §32 ska ordet förbund bytas mot distrikt.

Paragraf §35 upplösning, ändra ”så länge minst 1/20-del av ombuden motsätter sig upplösningen” till ”så länge så många personer motsätter sig upplösningen att en styrelse kan tillsättas”.

§5 Ska bort.

§2 - Förbundets syfte kanske ändras på Riksmötet. Kolla vad som händer där. En annan modell är ”Distriktets syfte är att arbeta i enlighet med förbundets syfte.”

Diskussion om vad ”huvudsaklig verksamhet” innebär. Konsensus kring att är en lagom luddig paragraf.

§9 och 10 första meningen ska bort, föreningarna kommer inte rapportera direkt till distriktet. Andra meningen i §10 ska vara kvar.

§16 Tillägg: ”Varje person kan bara vara ett ombud, varje ombud har en röst.”

Årsmötet

Ett bättre sätt att kontakta föreningarna, som väcker lite mer intresse.

Ta personlig kontakt med föreningar som engagerat sig i Sverok (t.ex. söker träffbidrag).

Distriktet, dess syfte, verksamhet och verksamhetsområde

§ 1 Sverok Östergötland är en regional sammanslutning av föreningar inom Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok. Distriktet är en ideell organisation.

§ 2 Distriktets syfte är att genom organiserad fritidsverksamhet främja intresset för sällskapsspel, med tonvikt på rollspel och konfliktspel.

§ 3 Distriktet är religiöst och politiskt obundet och tar inte emot medlemskap från politiska eller religiösa organisationer.

§ 4 Distriktets huvudsakliga verksamhet bedrivs i lokala föreningar. Distriktet ska stödja dessa föreningars verksamhet.

§ 5 Av de landstingsbidrag och betalas ut till de respektive länen i distriktet skall huvuddelen av bidraget stanna kvar i länet för att bedriva distriktsverksamhet inom länsgränsen.

§ 6 Distriktets verksamhetsområde är Östergötlands län.

Föreningar och medlemmar

§ 7 Distriktet består av föreningar, som är anslutna till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund och som har sitt säte inom distriktets verksamhetsområde.

§ 8 Medlemmar i distriktets föreningar är också medlemmar i distriktet.

§ 9 Varje förening ska föra register över sina medlemmar. Som medlem räknas de personer som accepterar föreningens stadgar och aktivt tagit ställning för sitt medlemskap

§ 10 Varje förening ska hålla distriktet underrättat om sin styrelses sammansättning, medlemsantal och stadgar. Distriktsstyrelsen får från föreningen inhämta de upplysningar som behövs för att distriktet ska kunna genomföra sin verksamhet.

§ 11 Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter från föreningarna. Avgifterna bestäms av distriktsårsmötet.

§ 12 Föreningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar.

Distriktsårsmötet

§ 13 Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall hållas varje år tidigast 1 februari och senast 30 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer.

§ 14 Distriktsårsmötet ska ge tillfälle till samvaro och kontakt mellan föreningarnas medlemmar och distriktets representanter.

§ 15 Vid distriktsårsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen och revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.

§ 16 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:

2 ombud för upp till och med 50 medlemmar

3 ombud för 51 - 100 medlemmar

4 ombud för 101 - 150 medlemmar

5 ombud för 151 medlemmar och därutöver.

Till grund för denna räkning ligger det medlemstal, som vid föregående års utgång rapporterats till distriktet.

§ 17 Endast befullmäktigade ombud är röstberättigade vid distriktsårsmötet. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.

§ 18 Mötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse sänts till föreningarna senast fem veckor före mötet. Möteshandlingarna skall vara föreningarna tillhanda senast två veckor före mötet.

§ 19 Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktsårsmötet:

Mötets behörighet

Val av mötesordförande

Valav mötessekreterare

Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse innehållande resultat- och balansräkning

Revisionsberättelser

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Val av distriktsordförande

Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

Val av ledamöter

Val av revisorer och valberedning

Fastställande av verksamhetsplan och budget

Fastställandeav avgifter

Motioner

Övriga frågor

§ 20 Inför distriktsårsmötet har medlemmar, föreningar och distriktsstyrelsen rätt att lämna motioner. Motion ska ha inkommit senast tre veckor före distriktsårsmötet.

§ 21 Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet om stadgarna inte annat föreskriver. Nedlagda röster räknas inte. Beslut som tas under övriga frågor måste ha två tredjedels majoritet. Vid ekonomiska beslut under övriga frågor krävs ett enhälligt distriktsårsmöte. Vid lika röstetal tillämpas i första hand distriktsordförandens utslagsröst och i andra hand tärningsslag med sexsidig tärning genomfört av mötesordföranden under översikt av rösträknarna.

§ 22 Extra distriktsårsmöte ska utlysas av styrelsen om denna beslutar det, eller om revisorerna eller minst hälften av medlemsföreningarna kräver det. Extra distriktsårsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. Kallelse och beslutsunderlag ska ha utsänts till föreningarna och distrikten senast en månad i förväg.

Styrelse

§ 23 Styrelsens säte är i Östergötlands län.

§ 24 Styrelsen består av en ordförande och minst fem och upp till tio ledamöter. Styrelsen fördelar styrelseposterna inom sig. Posterna vice ordförande, kassör och sekreterare måste alltid utses. Samma person kan inte ha mer än en av posterna ordförande, vice ordförande eller kassör. Valbar är person verksam i distriktet, dvs. medlem i förening i distriktet. Minst två i styrelsen måste vara myndiga. Styrelsen tillträder direkt efter distriktsårsmötet.

§ 25 Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga medlemmar i distriktsstyrelsen är kallade och en majoritet deltar. Kallelse skall göras senast en vecka i förväg.

§ 26 Styrelsen ansvarar för den centrala verksamheten.

§ 27 Styrelsen beslutar om firmateckning. Endast myndig, styrelseledamot eller anställd, får vara firmatecknare varav anställd endast gemensamt med någon styrelseledamot.

Tjänstemän

§ 28 Distriktsårsmötet utser två revisorer, jämte två personliga suppleanter. Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar. Revisorernas berättelse ska finnas skriftligen tillhanda i samband med distriktsårsmötet. Valbar är person som är bosatt i Sverige och som ej ingår i distriktsstyrelsen.

§ 29 Valberedningen består av minst två, på distriktsårsmötet valda, personer, varav en är sammankallande. Dessa personers uppgift är att föra fram förslag på personer till de av stadgarna föreskrivna valen. Förslaget ska skriftligen vara distriktet tillhanda i samband med distriktsårsmötet. Valbar är person verksam i distriktet, dvs. medlem i förening i distriktet.

Verksamhetsår

§ 30 Verksamhetsår för distriktet är kalenderår.

Avregistrering och uteslutning

§ 31 En förening kan avregistreras av förbundet om den inte har redovisat verksamhet eller minst 5 medlemmar under minst ett års tid.

§ 32 Medlemmar eller föreningar som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte, kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. Avstängningen ska beslutas av distriktsårsmötet där antingen avstängningen upphävs eller medlemmen eller föreningen utesluts.

Stadgetolkning och stadgeändring

§ 33 Om dessa stadgars betydelse är oklar gäller distriktsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införts.

§ 34 Andringar av dessa stadgar kan endast ske med två tredjedels majoritet på distriktsårsmöte. Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen, samt i de ärenden som enhälligt distriktsårsmöte beslutar upptaga. Vid ändring av paragraferna om ideellt distrikt (§ 1), syfte (§ 2), stadgeändring (§ 34) eller upplösning (§ 35), krävs att likalydande beslut antas med två tredjedels majoritet av två på varandra följande ordinarie distriktsårsmöten.

Upplösning

§ 35 Förslag om distriktets upplösning får framläggas endast på ordinarie distriktsårsmöte och ska insändas skriftligt till styrelsen senast 31 december året innan distriktsårsmötet. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen till distriktsårsmötet. Distriktet kan inte upplösas så länge minst l/20-del av ombuden motsätter sig upplösningen. Vid upplösningen ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Efter detta skiftas kvarvarande tillgångar till föreningarna i lika delar eller går till ett av distriktsårsmötet bestämt ändamål. Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen.

Detta nyhetsbrev har skickats till den e-postadress som föreningen uppgivit som sin kontaktadress. Logga in på bidrag.sverok.se för att byta kontaktadress.

Sverok, S:t Larsgatan 6, 582 24 Linköping

Tel: 013 14 06 00

Facebook - Twitter

Kontaktperson för mötet: Robert Cederlund

Tel: 0739 - 69 22 06

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...