Jump to content
Sign in to follow this  
kriss

Enkät från regionen + uppföljning

Recommended Posts

Vi fick följande mailat till distriktet från regionen i dag. Innan vi svarar på den här så finns det en chans att ha åsikter om Region Skånes bidragsregler så kan vi baka in vettiga saker i svaret.

Enkät: Region Skånes Bidrag till Ungdomsorganisationer

Region Skåne införde nya regler för bidrag till Skånes Ungdomsorganisationer år 2004.

Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning, har i uppdrag att handlägga och dela ut bidrag årligen.

En översyn av bidragsreglerna pågår för närvarande och era synpunkter är viktiga.

Vi vill att ni svarar på denna enkät senast den 29/10 - 2010.

Tack på förhand!

Enkäten hittar ni i bilagan.

Om ni inte kan öppna den vänligen hör av er snarast.

Med vänlig hälsning

Sofia Solhammers

De nuvarande bidragsreglerna hittar man på Region Skånes hemsida.

1. Hur påverkade regelförändringen år 2004 ert bidrag?

Positivt

Negativt

I stort sett oförändrat

Vet ej

Fria kommentarer:

2. Är Region Skånes bidragsregler till Ungdomsorganisationer (år 2004) svåra att tolka?

Ja

Nej

Vet ej

Om ja, vad tycker ni är otydligt eller svårtolkat?

3. Tycker ni att bidragsreglerna ska förändras?

Ja

Nej

Vet ej

Om ja, vad tycker ni ska förändras och varför?

Om nej, vad är ni nöjda med?

4. Hur upplever ni att kontakten med Kultur Skåne har varit sedan år 2004?

Bra

Mindre bra

Dålig

Vet ej

Fria kommentarer och förbättringsförslag:

5. Hur tycker ni att Kultur Skåne har hanterat handläggningen av ert bidrag?

Bra

Mindre bra

Dåligt

Vet ej

Fria kommentarer och förbättringsförslag:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är ingenting som gynnar SKuD, men jag tycker kravet på att en regionförening måste tillhöra ett riksförbund för att kunna söka bidrag från regionen ska slopas. Om det finns en regionsförening som uppfyller alla de krav som ställs i övrigt så tycker jag att de borde ha rätt att söka pengar. Jag tycker detta är principiellt viktigt eftersom jag anser att riksförbund ska byggas nerifrån och upp och för att skapa riksförbund på det viset finns det ett behov av att man som regionförening kan få bidrag utan att starta förbundet först.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det är ingenting som gynnar SKuD, men jag tycker kravet på att en regionförening måste tillhöra ett riksförbund för att kunna söka bidrag från regionen ska slopas.

Jag tycker det är en rätt bra idé, speciellt på de grunder du nämner. Jag misstänker däremot att regionen inte kommer vara så pigga på det, men det är väl värt att framföra ändå - man kan ju tycka att det ligger i regionens intresse.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En av de konkreta förändringar som omläggningen av regler innebar var att vi i viss mån anpassade vår verksamhet efter de nya reglerna. Nu kom jag in i SKuDs styrelse 2003, så min erfarenhet av reglerna fram till 2004 är lite begränsad, men jag vet att vi under 2003 så smått planerade att dra igång en utbildningssatsning, liknande den som Sverok Ost körde på den tiden, men att de planerna lades på is efter att reglerna lades om. Åtminstone var det så jag uppfattade det. Någon av de gamla SKuD-rävarna som Mab eller Niklas Bendelius har nog bättre koll.

Jag ska fundera lite över bidragsreglerna och se om jag kommer på några konkreta förslag på förbättringar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tycker att detta krav är känsligt:

"De organisationer som mottar regionalt bidrag ger Region Skåne därmed rätt att

företa revision. Efter begäran av Kultur Skåne ska de uppgifter och verifikationer

lämnas som Kultur Skåne behöver för sin granskning."

I och med att detta betyder att medlemlistor och deltagarlistor i regionsträffar kan lämnas in och bli offentliga handlingar så skulle jag önska att de lade till något om att dessa inte blir offentliga handlingar eller att de skriver att de är undantagna från att kunna samlas in. Jag kan även tycka att organisationer som har auktoriserade/godkända revisorer ska kunna undantas från detta helt och hållet. Kan staten klara av det så borde även regionen kunna det. Trots allt så har de i princip samma bidragsregler.

Att bidragsgivaren får se medlemslistorna och deltagarlistorna är känsligt, men inte hela världen, men att hela världen kan få se dem tycker jag är ett onödigt ingrepp i medlemmarnas integritet som skapar möjlighet för företag och tokdårar/meningsmotståndare att spamma, hota eller trakassera medlemmarna. Sveroks medlemmar ligger troligen närmare spam än hot och trakasserier, men det lär inte gälla för alla bidragsmottagare.

Vänliga hälsningar,

Chrisp

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Hur påverkade regelförändringen år 2004 ert bidrag?

Vet ej

Fria kommentarer:

Vi lyckades få in en del åsikter från medlemsbasen, däremot var det lurigt att få tag på någon från tiden innan 2004 som hade ett bra minne av hur det gamla systemet såg ut. Sverok har överlag varit ganska bra på att anpassa verksamhet efter bidragssystem, så det har nog kommit sig naturligt att anpassa verksamheten efter det nuvarande fullt ut, med kort övergångsperiod. I och med att organisationen omsätter styrelsen på en två- till treårsbasis är det ganska enkelt att komma till stadiet där det "alltid" har varit som det är just nu.

2. Är Region Skånes bidragsregler till Ungdomsorganisationer (år 2004) svåra att tolka?

Ja

Om ja, vad tycker ni är otydligt eller svårtolkat?

Om man inte är ett scoutförbund så måste man helt plötsligt börja tolka om all verksamhet till vad som faller under definitionen för Läger. Det kräver ett visst tolkningsutrymme - tillsammans med det faktum att vi roterar förtroendevalda förhållandevis fort (se fråga ett) så blir det gärna så att man gör som förra året för att det var OK då, baserat på ett samtal som förrförrförra styrelsen hade med förra eller förrförra handläggaren hos regionen. Det blir en onödig risk för missförstånd eller fel.

Exakt hur pass mycket eller lite koppling det får finnas med Studieförbund är också oklart. (Region Västra Götaland har regler som är väldigt lika Region Skånes (2004 års tappning), där dessa saknar skrivelsen om att samverkan med Studieförbund är no-no, så jag misstänker att det finns något specifikt skäl till att den står med i Skånes regler)

3. Tycker ni att bidragsreglerna ska förändras?

Ja

Om ja, vad tycker ni ska förändras och varför?

* Förtydligande kring vilka aktiviteter som ses som OK

Det är dumt att reglerna är så pass scoutspecifika som i dag.

Vår motsvarighet till scoutläger är aktiviteter där fristående föreningar (alltså medlemsföreningar i andra distrikt, inte distrikten själva) organiserar stora events och vi skyfflar folk dit medelst buss. Det är aktivitet som har godkänts av regionen förr om åren och likheten med scoutläger är väldigt stor, men det är att sträcka definitionen av läger väldigt långt.

Ett exempel kan vara att man i stället för att exemplifiera från läger har ett regelverk som säger att aktiviteter där folk träffas minst n timmar kring verksamhet som går i linje med organisationens syfte är OK, förutsatt att man vill behålla systemet med verksamhetsdagar.

* Att räkna allt efter verksamhetsdagar leder till onödig administration och är lätt hämmande för organisationsutvecklingen.

Ungdomar organiserar sig gärna på andra vis nu än för 15 år sedan. 2004 års regler förutsätter och stöder en ganska föråldrad syn på engagemang och träffar. Den beskriver bara delvis dagens verklighet. Det vore intressant att kunna stödja exempelvis fasta lokaler och projekt som syftar till att etablera nya former för träffar på ett mer handgripligt vis.

* En möjlighet att samverka med sina medlemsföreningar utan att gå in som huvudman i projekt.

Misstänker att det skiljer sig rätt markant mellan olika organisationer kring hur de är uppbyggda, men i alla fall i Sverok är föreningarna väldigt fristående och har egna idéer om hur en slipsten ska dras (bland annat har vi en förening som vill starta ett eget förbund).

Vi fick i år pengar (100 000kr) från moderorganisationen som inte var öronmärkta på samma vis som regionens pengar. Vi fick ut mer utveckling per krona med pengarna från regionen, i och med att vi själva inte är tvungna att vara huvudman för projekten och satsningarna vi stöttar. Det är fortfarande viktigt att distriktet har en löpande koll på hur pengarna används, men det är betydligt smidigare att man avtalar hur det ska fungera med föreningen/arna och stöttar ett bra initiativ i stället för att tvunget gå in och äga det för att kunna lägga pengar på det.

Så länge det är en förening (till skillnad från en eller en samling privatpersoner) som handhar projekt så känns det som de demokratiska aspekterna och en vettig kontrollfunktion fortfarande bevaras.

* Förtydligande kring personuppgiftsskyddet. Det vore praktiskt om det stod direkt i regelverket hur regionen hanterar personuppgifter (speciellt vid fördjupad kontroll). Det vi vill undvika är en risk för att behöva skicka in en medlemsmatrikel på våra medlemmars medlemmar till regionen, i och med att den då blir till en offentlig handling. Det är tveksamt om vi ens *får* delge personuppgifterna om de riskerar bli en offentlig handling, i och med PUL. Vi är säkert inte ensamma om den problematiken.

Just rollspel är kanske inte ett så känsligt område, men för andra förbund - inte minst politiska - kan det vara det och det finns således ett värde i att tydligt avgränsa vilken data som begärs in. Ett exempel på förfarande kan vara att en revisionsfirma uppdras utföra granskningen i de fall den ska göras på personbasis men sedan uttryckligen inte delar med sig av de specifika personuppgifterna till regionen.

* Det kan finnas en god poäng i att inte begränsa regionens bidrag enbart till distriktsorganisationer inom rikstäckande moderförbund.

Regionen borde rimligen kunna få ut samma värden genom att stödja även regionala sammanslutningar som kan uppfylla samma regler.

4. Hur upplever ni att kontakten med Kultur Skåne har varit sedan år 2004?

Bra

Fria kommentarer och förbättringsförslag:

Vi har aldrig haft problem att få kontakt med Kultur Skåne när vi tagit initiativet till att kontakta er. Ni känns tillgängliga.

5. Hur tycker ni att Kultur Skåne har hanterat handläggningen av ert bidrag?

Mindre bra

Fria kommentarer och förbättringsförslag:

Bra, överlag. Däremot tappade vi bidrag ett år då revisionsfirman som regionen tagit in och Sverok (riks) kansli inte lyckades kommunicera fullt ut. Hade vi fått en indikation om att allt inte var grönt i ett tidigt skede hade vi enkelt kunnat lösa problemet, nu fick vi inte reda på något innan det redan var klubbat att vi skulle räknas som icke berättigade till bidrag för året. Just den hanteringen lämnar lite att önska - men på det stora hela sett är vi nöjda både med hur det sköts och att man nu bjuder upp till dialog kring nya regler.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi var på ett möte med Kultur Skåne och representanter från andra ungdomsförbunds distriktsorganisationer i dag. På mötet presenterades enkätsvaren från enkäten som funnits på distrikts forum ett tag. Man presenterade också några av de svepande dragen för de nya bidragsreglerna vilka distriktet lever under.

De nya reglerna hade några svepande drag som var intressanta (notera att det här är förvarningar, reglerna är inte spikade och det kommer bli en remissrunda nästa år)

* Rena organisationsbidrag (man slopar alltså konceptet verksamhetsdagar)

* Minst 60% ungdomar i föreningen för att vara bidragsberättigad.

* En viss procent ungdomar i föreningens styrelse.

* Det verkar som att vi inte längre behöver öronmärka pengarna till egen aktivitet - vi kan ge ut riktiga projektbidrag med Region Skåne-pengarna också utan att ha ett större ansvar i själva projektet.

* Bara en distriktsorganisation per riksorganisation blir bidragsberättigad.

* Lär gälla från och med 2014 (insamlingsår 2012)

På bidragssidan skulle det alltså troligtvis medföra en förbättring i vårt fall. De organisationer som hamnar mer i kläm är de som i dag genererar många verksamhetsdagar och de som har flera distriktsorganisationer knutna till ett och samma riksförbund.

Vad gäller de nuvarande reglerna konstaterades det att merparten av organisationerna tyckte reglerna fungerade, men de lämnade mycket rum för tolkning och frågor. Det är inte helt omöjligt att det blir någon slags avstämningsmöte så alla organisationer får synka ihop en gemensam tolkningsgrund att stå på i stället för att man som i dag gör tolkningar var och en på sitt håll. En personlig gissning är att det beroende på vad ett sådant tolkningsmöte leder till kan ske en skiftning i vilken verksamhet som anses bidragsberättigad (alltså uppfyller kraven för verksamhetsdagar).

Share this post


Link to post
Share on other sites
En viss procent unga i föreningens styrelse.

Detta innebär att direktdemokratiska föreningar, där alla medlemmar beslutar om allt hela tiden, inte kan räknas. Principen att unga ska styra föreningen är bra, men jag tycker det känns omodernt att kräva att föreningar måste välja företrädare som ska styra sina medlemmar och sin förening. Alternativet till % unga i styrelse skulle för direktdemokratiska föreningar kunna vara % unga i föreningen.

/Chrisp som just läst utkast på statens förslag på nya bidragsregler

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tycker det låter helt fantastiskt att dom ska droppa aktivitetsdagarna. Mina förhoppningar är att vi nu än gång för alla får bukt med vad som är aktivitet och folkbildning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Är det de "vanliga" bidragen de skall ändra för er eller är det de statliga pengarna som e resultatet av Kultursamverkansutredningen?

eller tänker de köra båda pengarna på samma sätt?

Skåne har beslutat om fördelningen av statsbidragen för regional kulturverksamhet sedan 1998. Tror inte kultursamverkansutredningen påverkar det (men jag är heller inte säker). Vi har inga indikationer på någon slags höjning och kultursamverkansutredningen verkar inte säga mer än att Skåne sköter sig självt, pretty much.

De reglerna som ska uppdateras är bidragsreglerna från regionens håll, alltså de som vi lever under (de som i dag är rätt lika de ni har i Västra Götaland).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aha, oki...

För...

Det finns ju de här "nya" pengarna som inte är regionens, som är resultatet av kultursamverkanutredningen, vilket är knutet till kulturplanen. (de fanns innan med, men på andra villkor)

I VG så är det två helt väldigt olika saker, där de motsvarar en liten % av de bidrag som regionen ger ut, i Halland däremot så finns inte alls lika mycket pengar så där blir de väldigt mycket mer betydande.

Därför jag var lite nyfiken på vad som är vad å hur de gör hos er :) Om det är "statens" eller "landstingets" pengar som omfattas av de nya reglerna, för Statens pengar omfattas av sina egna regler, med kulturplanen i VG.

Vi deltog i processen både i Halland och i VG och tja, det märktes och var otrolig skillnad på upplägg och vad deltagarna argumenterade, VG var det tal om mer stora mål med breda perspektiv och i Halland så var det mer "livsnödvändiga" pengar för organisationerna.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...