Gå till innehåll
Staffan Ericsson

Stadgeförslag för Mälardalen

Recommended Posts

Hej!

Gått igenom och reviderat upp Svealands inkonsekventa stadgar och lägger härmed fram ett förslag på stadgar för Sverok Mälardalen.

Distriktets stadgar

Antagna vid bildande stämman 2010-05-08

Distriktet, syfte, verksamhet och verksamhetsområde.

1§ Sverok Mälardalen är en regional sammanslutning av föreningar inom Sverok.

2§ Distriktet är en ideell organisation.

3§ Distriktet är religiöst och politiskt obundet.

4§ Distriktets syfte är att genom organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja intresset för sällskapsspel som social verksamhet, med tonvikt på roll- och konfliktspel inom sitt verksamhetsområde.

5§ Distriktets huvudsakliga verksamhet bedrivs i medlemsföreningarna. Distriktet skall stödja dessa föreningars verksamhet. Bidrag från landsting skall i första hand stanna inom länsgränsen för att gynna distriktsverksamheten i det länet.

6§ Distriktets verksamhetsområde är Södermanlands, Uppsala, och Västmanlands län.

7§ Distriktet skall arbeta för alla människors lika värde och behandling, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Distriktet skall även arbeta för att främja demokratisk fostran. Distriktet tar avstånd från och verkar aktivt mot rasism, främlingsfientlighet och all form av mobbning.

Verksamhetsår

8§ Verksamhetsåret för distriktet är kalenderår.

Medlemsföreningar och föreningsmedlemmar

9§ Föreningar som är anslutna till Sverok och har sitt säte inom distriktets verksamhets¬område är distriktets medlemsföreningar.

10§ Medlemmar i medlemsförening är medlem i distriktet. Medlem i medlemsförening benämns i dessa stadgar föreningsmedlem.

11§ Medlemsförening är skyldig att tillhandahålla distriktet de upplysningar som behövs för distriktets verksamhet.

13§ Distriktet har rätt att ta ut en medlemsavgift av medlemsföreningarna.

14§ Medlemsföreningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar.

15§ Efter förslag från distriktsstyrelsen kan distriktsårsmötet för att hedra personer utse dem till hedersmedlemmar i distriktet.

Distriktsårsmöte

16§ Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ.

17§ Distriktsårsmötet skall hållas varje år tidigast 1 februari och senast 30 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer. Distriktsårsmötet skall hållas inom distriktets gränser.

18§ Vid distriktsårsmöte har medlemsföreningar, föreningsmedlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen, revisorer och förbundsstyrelserepresentanter rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.

19§ Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:

• 2 ombud för 2–25 medlemmar

• 3 ombud för 26–50 medlemmar

• 4 ombud för 51–100 medlemmar

• 5 ombud för 101 eller fler medlemmar

Till grund för denna räkning ligger det högsta medlemsantal som rapporterats till förbundet för föregående eller innevarande verksamhetsår senast 30 dagar innan distriktsårsmöte.

20§ Endast befullmäktigade ombud har rösträtt vid distriktsårsmötet. Ett ombud kan endast ha en röst.

21§ Medlem i distriktsstyrelsen eller av distriktet anställd äger ej rösträtt på distriktsårsmötet.

22§ Mötet är beslutmässigt om skriftlig kallelse sänts till distriktets medlemsföreningar, distriktsstyrelse, valberedare och revisorer senast sex veckor före distriktsårsmötet. Möteshandlingarna skall vara föreningarna tillhanda senast två veckor före mötet.

23§ Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktsårsmötet:

• Mötets behörighet

• Fastställande av röstlängd

• Val av mötesordförande

• Val av mötessekretare.

• Val av två justerare och tillika rösträknare.

• Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

• Revisionsberättelse.

• Frågan om ansvarsfrihet för den avgående distriktsstyrelsen

• Val av distriktsordförande

• Val av kassör

• Val av styrelseledamöter

• Val av revisorer

• Val av valberedning

• Fastställande av verksamhetsplan och budget

• Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget för nästa år

• Motioner

• Övriga frågor

24§ Inför distriktsårsmötet har medlemsföreningar, föreningsmedlemmarna, distriktsstyrelsen, revisorer samt valberedning rätt att inkomma med förslag.

25§ Förslag till distriktsårsmöte som är distriktsstyrelsen tillhanda senast 4 veckor före distriktsårsmöte är motion. Varje annat inkommet förslag till distriktsårsmötet är övrig fråga.

26§ Vid en omröstning på distriktsårsmöte fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen.

27§ Övriga frågor på distriktsårsmöte kräver två tredjedelars majoritet för bifall.

28§ Extra distriktsårsmöte ska utlysas av distriktsstyrelsen om denna så beslutar, eller om revisorerna, eller minst en tiondel av medlemsföreningarna kräver det. Extra distriktsårsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. Kallelse och beslutsunderlag ska ha utsänts till föreningarna senast en månad i förväg.

Distriktsstyrelse:

29§ Distriktsstyrelsens säte är Västerås.

30§ Distriktsstyrelsen, som utses av distriktsårsmötet, ska utöver distriktets ordförande och kassör bestå av 3-7 ledamöter. Styrelsen fördelar styrelseposterna inom sig. Samma person kan inte ha mer än en av posterna ordförande eller kassör.

31§ Valbar till distriktsstyrelsen är person som är föreningsmedlem. Kassören samt ytterligare en person i distriktsstyrelsen måste vara myndig. Alla län bör vara representerade i styrelsen.

32§ Distriktsstyrelsen tillträder direkt efter distriktsårsmötet.

33§ Distriktsstyrelsen är beslutsvärdig då samtliga ledamöter är kallade samt fler än hälften är närvarande. Kallelse skall vara styrelsemedlemmarna tillhanda senast 2 veckor före mötet.

34§ Distriktsstyrelsen ansvarar för distriktets centrala verksamhet.

35§ Två av distriktsstyrelsen utsedda myndiga styrelseledamöter är var för sig behöriga att teckna distriktets firma. En av firmatecknarna ska vara kassören.

Tjänstemän

36§ Distriktsårsmötet utser två revisorer jämte minst en ersättare.

37§ Valbar revisor är myndig person som ej är invald i styrelsen.

38§ Revisorerna ska granska distriktets verksamhet och räkenskaper. Revisorerna skall inkomma med skriftligt utlåtande innehållande rekommendation i ansvarsfrihetsfrågan till distriktsårsmötet.

39§ Distriktsårsmötet utser minst två valberedare varav en sammankallande.

40§ Valberedarnas uppgift är att till distriktsårsmötet framlägga förslag på distriktsstyrelse, valberedning samt revisorer.

Avregistrering och uteslutning

41§ Föreningar som bryter mot distriktets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte, kan avstängas med omedelbar verkan av styrelsen. Uteslutning skall därefter behandlas på nästkommande distriktsårsmöte.

Stadgetolkning och stadgeändring

42§ Om dessa stadgars betydelse är oklar gäller distriktsstyrelsens tolkning till dess att klargörande ändring skett på nästkommande distriktsårsmöte. Om distriktsstyrelsen tolkar stadgan så åligger det dem att inför nästa distriktsårsmöte inkomma med motion om klargörande ändring.

43§ Ändring av dessa stadgar kan endast ske med två tredjedelars majoritet på distriktsårsmöte.

44§ Det skall alltid framgå när stadgarna ändrats och paragrafer reviderats.

Upplösning

45§ Att upplösning ska behandlas måste framgå i kallelsen till distriktsårsmötet.

46§ Frågan om upplösning måste tas upp på två av varandra efterföljande årsmöten.

47§ Distriktet kan inte upplösas så länge minst en tjugondel av ombuden motsäger sig upplösning.

§48 Vid upplösning skall distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Efter detta skiftas kvarvarande tillgångar till föreningarna i lika delar eller går till ett av distriktet bestämt ändamål. Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses, likvidatorerna genomför likvidationen.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vänligen logga in för att kunna kommentera

Du kommer kunna lämna en kommentar efter att du har loggat inLogga in nu

×