Jump to content
Sign in to follow this  
Thaumiel

"Arbetsgrupp" för stadgerevision för sverok stockholm

Recommended Posts

För folk som vill gå igenom Sverok Stockholms stadgar, disskutera dem och komma fram till bättre stadgar.

Det kommer finnas tre tillfällen för detta, den 2/12, 9/12 och den 16/12 på sverok stockholms kansli.

Tid för detta är 17-21. Utifall det skulle behövas mer tid för detta så går det alltid att planera in.

Det kommer vara en öppen arbetsgrupp, så det är bara och komma till kansliet om man vill vara med.

Resultat och slutsatsen av arbetsgruppen finns att se i den bifogade filen.

underlag.doc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi har haft ett första möte nu och påbörjat arbetet, Vore dock trevligt att se lite mer folk på nästa möte. Passa på att påverka och hjälpa till med förslag på förbättringar av våra kära stadgar! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kanske posta ett första utkast här?

Finns tyvärr inga ordentliga anteckningar att bara slänga upp, dock kan jag skriva upp lite från mina anteckningar.

Sverok Stockholms stadga

Antagna 910817.

Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020.

Nyantagna 970316.

Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402 och 060409.

Existensgrund

Namn

§ 1 Organisationens namn är Sverok Stockholm.

Organisationsstruktur och status

§ 2 Sverok Stockholm är en regional sammanslutning av föreningar inom Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Sverok).

§ 3 Sverok Stockholm är ett distrikt inom Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, förkortat Sverok.

§ 4 Distriktet är en ideell organisation.

§ 5 Distriktet är religiöst och politiskt obundet.

Syfte

§ 6 Distriktets syfte är att genom organiserad fritids- och kulturverksamhet främja intresset för sällskapsspel som social verksamhet, med tonvikt på roll- och konfliktspel.

Verksamhetsform

§ 7 Distriktets huvudsakliga verksamhet bedrivs i dess medlemsföreningar.

§ 8 Distriktets centrala verksamhet skall syfta till att stödja verksamheten som bedrivs i dess medlemsföreningar.

Verksamhetsområde

§ 9 Distriktets verksamhetsområde är Stockholms län och Gotlands län.

Verksamhetsår

§ 10 Verksamhetsåret för distriktet följer kalenderåret.

Medlemmar

Medlemsföreningar

§ 11 Förening som är upptagen medlem i Sverok och har sitt säte inom distriktets verksamhetsområde är medlemsförening i distriktet.

Distriktet och dess relation till medlemsförening

§ 12 Det åligger medlemsförening att föra register över sina föreningsmedlemmar och ta ut medlemsavgift av dessa.

§ 13 Det åligger medlemsförening att hålla distriktets styrelse underrättat om sin styrelses sammansättning, sitt medlemsantal och sina stadgar.

§ 14 Det åligger medlemsförening att tillmötesgå krav från distriktets styrelse på uppgiftsutlämnande som distriktets styrelse anser sig behöva för att bedriva distriktets centrala verksamhet.

§ 15 Distriktet har rätt att ta ut en av distriktsårsmötet bestämd avgift från varje medlemsförening.

§ 16 Medlemsförening utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar.

§ 17 Medlemsförening garanteras tillgång till distriktets kompletta dokumentation med undantag för av styrelsen sekretessbelagda handlingar.

Enskilda personer och deras relation till distriktet

§ 18 Person som är medlem i medlemsförening är också medlem i distriktet, i dessa stadgar kallas sådan person föreningsmedlem.

§ 19 Person som har utmärkt sig speciellt i sitt arbete med eller i distriktet kan av distriktsstyrelsen nomineras till val av hedersmedlem på distriktsårsmöte.

Styrelsen

Styrelsens ansvar och status

§ 20 Styrelsen ansvarar för distriktets centrala verksamhet.

§ 21 Styrelsen är näst efter distriktsårsmötet distriktets högsta beslutande organ.

§ 22 Styrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, sekretessbelägga handlingar. Sekretessbelagd handling är dock tillgänglig för revisorer och distriktsårsmöte. Distriktsårsmöte eller styrelse kan häva sekretessen.

Styrelsens säte och organisation

§ 23 Styrelsens säte är Stockholms stad.

§ 24 Styrelsen skall utöver distriktets ordförande och kassör bestå av fem (5) till sju (7) ledamöter.

§ 25 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter är kallade och minst fem (5), däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Kolla lite på.

§ 26 Styrelsen tillträder omedelbart efter distriktsårsmötet och avgår i samband med tillträdandet av en ny efterföljande styrelse.

Distriktsårsmötets val av styrelsen

§ 27 Distriktsårsmötet väljer ett komplett förslag på styrelse.

Personval?

§ 28 Valbar till styrelsen är straffmyndig person.

§ 29 Vid val av styrelse bör eftersträvas att denna får en allsidig sammansättning med hänsyn till medlemsföreningarnas verksamhet.

Styrelsens åligganden

§ 30 Styrelsen börjar sitt verksamhetsår med att utse fyra personer som tillsammans, två och två, tecknar styrelsens firma.

§ 31 Styrelsen fördelar, inom sig, styrelseposterna vice ordförande, första och andra sekreterare mellan de fem (5) till sju (7) ledamöterna.

§ 32 Det åligger styrelsen att betrakta lagd verksamhetsplan och budget som den enda grunden för distriktets centrala verksamhet och distriktsårsmötets uttalade vilja.

§ 33 Det åligger styrelsen att garantera tillgängligheten till distriktets dokumentation för medlemsförening.

Distriktsårsmötet

Distriktsårsmötets status och funktion

§ 34 Distriktsårsmöte är distriktets högsta beslutande organ.

§ 35 Distriktsårsmöte hålls årligen tidigast 1 februari och senast 30 april.

§ 36 Distriktsårsmöte skall hållas inom verksamhetsområdet.

§ 37 Styrelsen handhar distriktsårsmötets genomförande och kallelse till det samma.

Kallelse och beslutsmässighet

§ 38 Distriktsårsmöte är beslutsmässigt om skriftlig kallelse sänts till medlemsföreningar, styrelse, revisorer och valberedning senast sex veckor före mötet med uppgift om tid och plats för distriktsårsmötet.

§ 39 I möteshandlingarna till distriktsårsmöte skall ingå: dagordning till distriktsårsmötet, styrelsens verksamhetsberättelse, styrelsens ekonomiska berättelse med resultat- och balansräkning, revisionsberättelsen, valberedningens förslag till stadgeenliga val, styrelsens förslag till budget- och verksamhetsplan, styrelsens förslag till avgift för medlemsföreningar och inkomna motioner.

§ 40 Möteshandlingar skall ha sänts till medlemsföreningarna, styrelse, revisorer och valberedning senast två veckor före distriktsårsmötet.

Ombud

§ 41 Medlemsförening har rätt att sända ombud till distriktsårsmötet enligt följande:

* Ett (1) ombud för var förening som har upp till och med tjugofem (25) medlemmar.

* Två (2) ombud för var förening som har tjugosex (26) till femtio (50) medlemmar.

* Tre (3) ombud för var förening som har femtioett (51) till sjuttiofem (75) medlemmar.

* Fyra (4) ombud för var förening som har sjuttiosex (76) till etthundra 100 medlemmar.

* Fem (5) ombud för var förening som har etthundraen (101) medlemmar eller därutöver.

Till grund för denna räkning ligger medlemsantal, som vid föregående års utgång rapporterats till distriktet.

Ändra så att det är man slipper bråka om vilka föreningar som har röster på mötet.

§ 42 Ombud måste vara en fysiskt närvarande person vid distriktsårsmötet.

§ 43 En person kan endast vara ombud för en (1) medlemsförening på distriktsårsmötet och till varje ombud är en (1) röst på distriktsårsmötet personligt bunden.

§ 44 Som ombud räknas bara person som kan styrka sin fullmakt att representera en medlemsförening på distriktsårsmötet.

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

§ 45 Medlemsföreningsombud, föreningsmedlem, styrelse, revisor och valberedning har rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag på distriktsårsmöte. Röstning på distriktsårsmöte

Stryka "Röstning på distriksårsmötet"

§ 46 Beslut på distriktsårsmötet fattas med enkel majoritet om stadgarna inte föreskriver något annat.

Vid lika röstetal tillämpas lotten.

Dagordning

§ 47 Följande ärenden skall alltid behandlas på distriktsårsmöte:

* Mötets öppnande

* Fastställande av röstlängd

* Mötets behörighet

* Val av mötesordförande

* Val av mötessekreterare

* Val av två justerare

* Val av två rösträknare

* Fastställande av dagordning

* Verksamhetsberättelsen

* Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning

* Revisionsberättelse

* Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

* Fastställande av verksamhetsplan

* Fastställande av budget

* Stadgemässiga val

* Fastställande av avgift för medlemsföreningar

* Motioner

* Övriga frågor

* Mötets avslutande

Motioner

§ 48 Inför distriktsårsmötet har medlemsförening, föreningsmedlem, distriktsstyrelse och revisor rätt att lämna motioner.

§ 49 Motion måste ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före distriktsårsmötet.

Övriga frågor

§ 50 Varje typ av fråga som tas upp på distriktsårsmöte och som inte tas upp i dessa stadgar är en övrig fråga.

§ 51 Övriga frågor behöver inte ha delgivits medlemsföreningar, styrelse, revisorer och valberedning före distriktsårsmötet.

§ 52 Övriga frågor måste ha tvåtredjedelars (2/3) majoritet för att bifallas av distriktsårsmötet. Nedlagda röster räknas ej.

§ 53 Övrig fråga som står i strid med lagd verksamhetsplan eller budget kräver enhälligt distriktsårsmöte för att införas i lagd verksamhetsplan och budget. Nedlagda röster räknas ej.

Göra enklare att ta upp frågan?

Extra distriktsårsmöte

§ 54 Om styrelse, revisorer eller minst hälften av medlemsföreningarna skriftligen kräver det skall extra årsmöte utlysas.

Minska mängden föreningar som krävs?

§ 55 Extra distriktsårsmöte utlyses av styrelsen eller revisor.

§ 56 Extra distriktsårsmöte kan endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.

§ 57 Kallelse till extra distriktsårsmöte skall ha utsänts till medlemsföreningarna, styrelse, revisorer och valberedning senast fyra veckor före mötet. Kallelse skall innehålla underlag för de frågor om vilka årsmötet skall fatta beslut.

Tjänstemän

Revisorer

§ 58 Distriktsårsmötet utser två (2) revisorer, jämte personliga ersättare.

§ 59 Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar och upprättar en revisionsberättelse.

§ 60 Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före distriktsårsmötet.

§ 61 Till revisor är myndig person, bosatt i Sverige och som inte är invald i distriktets styrelse valbar.

Byta ut till: § 61. Valbar till revisor är myndig person, bosatt i Sverige och som ej uppburit styrelseuppdrag under

föregående verksamhetsår och ej kommer uppbära styrelseuppdrag under kommande verksamhetsår.?

Valberedning

§ 62 Distriktsårsmötet utser tre (3) valberedare, varav en är sammankallande.

§ 63 Valberedningen föreslår personer till de av stadgan fastställda valen.

§ 64 Valberedningens förslag på personer, till de av stadgan fastställda valen, skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före distriktsårsmötet.

§ 65 Till valberedare är straffmyndig person som inte är invald i distriktets styrelse valbar.

Stadgan

Stadgetolkning

§ 66 Stadgan skall läsas ordagrant som den är antagen av distriktsårsmöte.

§ 67 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå i samband med distriktsårsmöte gäller distriktsårsmötets tolkning, tills klargörande ändring införs.

§ 68 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå i något annat fall, utom i samband med distriktsårsmöte, gäller styrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.

Stadgeändring

§ 69 Ändring av dessa stadgar sker med två tredjedels (2/3) majoritet på distriktsårsmöte om inget annat anges i stadgan.

§ 70 Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen till distriktsårsmötet, eller distriktsårsmötet enhälligt beslutar uppta.

2/3 majoritet istället?

§ 71 Vid ändring i paragraferna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 och 79 (1-8, 66-79) krävs att likalydande beslut antas med två tredjedels (2/3) majoritet av två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 72 Om Sveroks riksmöte eller styrelse kräver det kan tillfälliga förändringar i paragraferna 1,2,3 och 6 göras på ett ordinarie distriktsårsmöte med två tredjedelars (2/3) majoritet. Tillfälliga förändringar innebär att nästföljande ordinarie distriktsårsmöte måste ta ett likalydande beslut med två tredjedelars (2/3) majoritet för att förändringenskall införas permanent. Om ett sådant likalydande beslut ej bifalls återinförs den tidigare gällande stadgelydelsen.

Upplösning

Upplösning

§ 73 Förslag om distriktets upplösning får endast framläggas på ordinarie distriktsårsmöte och ska insändas skriftligen till styrelsen senast den 31 december året innan distriktsårsmötet.

§ 74 Distriktet kan inte upplösas så länge minst en tjugondel (1/20) av ombuden motsätter sig upplösningen.

§ 75 Vid upplösning skall distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas.

§ 76 Eventuella kvarvarande tillgångar vid distriktets upplösning delas lika mellan medlemsföreningarna eller går till ett av distriktsårsmötet bestämt ändamål.

§ 77 Årsmötet väljer två (2) likvidatorer vid nedläggning av distriktet för att genomföra nedläggningen.

§ 78 Till likvidator är myndig person, bosatt i Sverige valbar.

§ 79 Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Röstning på distriktsårsmöte

Stryka "Röstning på distriksårsmötet"

Fanns det någon speciell tanke bakom att stryka den rubriken, men ingen av de andra rubrikerna kring årsmötet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
[§41] Ändra så att det är man slipper bråka om vilka föreningar som har röster på mötet.
Hur menar du? Det brukar väl inte vara bråk om det, för övrigt?
[§53] Göra enklare att ta upp frågan?
Det där handlar inte om att ta upp frågan, utan om att fatta beslut i frågan. Vad paragrafen reglerar är att man inte ska kunna lägga övriga frågor under pågående möte för att få igenom beslut som strider mot VP/budget. IMO borde den snarast utökas, så att den även innefattar motioner. Poängen är att vissa frågor är "synliga" (med i handlingar osv) före mötet, andra inte, och en metod om man vill pusha igenom en kontroversiell fråga är att inte lyfta den före mötet så att inga larmklockor sätter igång hos dem som skulle motsätta sig förslaget.
[§70] 2/3 majoritet istället?
Nej. Det ska inte gå att trumma igenom ändringar i stadgan genom att råka ha majoritet på årsmötet. Enhälligt är bra.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Saras kommentarer från möte 1 (Christian, Sara, Gabi) i rött.

Ninas kommentarer från möte 2 (Christian, Nina, Alex, Virre) i grönt.

Sverok Stockholms stadga

Antagna 910817.

Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020.

Nyantagna 970316.

Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402 och 060409.

Existensgrund

Namn

§ 1 Organisationens namn är Sverok Stockholm.

Organisationsstruktur och status

§ 2 Sverok Stockholm är en regional sammanslutning av föreningar inom Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Sverok).

§ 3 Sverok Stockholm är ett distrikt inom Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, förkortat Sverok.

§ 4 Distriktet är en ideell organisation.

§ 5 Distriktet är religiöst och politiskt obundet.

Syfte

§ 6 Distriktets syfte är att genom organiserad fritids- och kulturverksamhet främja intresset för sällskapsspel som social verksamhet, med tonvikt på roll- och konfliktspel.

Verksamhetsform

§ 7 Distriktets huvudsakliga verksamhet bedrivs i dess medlemsföreningar.

§ 8 Distriktets centrala verksamhet skall syfta till att stödja verksamheten som bedrivs i dess medlemsföreningar.

Verksamhetsområde

§ 9 Distriktets verksamhetsområde är Stockholms län och Gotlands län.

Verksamhetsår

§ 10 Verksamhetsåret för distriktet följer kalenderåret.

Medlemmar

Medlemsföreningar

§ 11 Förening som är upptagen medlem i Sverok och har sitt säte inom distriktets verksamhetsområde är medlemsförening i distriktet.

Distriktet och dess relation till medlemsförening

§ 12 Det åligger medlemsförening att föra register över sina föreningsmedlemmar och ta ut medlemsavgift av dessa.

§ 13 Det åligger medlemsförening att hålla distriktets styrelse underrättat om sin styrelses sammansättning, sitt medlemsantal och sina stadgar.

Föreslår att vi stryker denna då den inte har så stark verklighetsförankring. § 14 svarar för eventuella behov som kan uppstå.

§ 14 Det åligger medlemsförening att tillmötesgå krav från distriktets styrelse på uppgiftsutlämnande som distriktets styrelse anser sig behöva för att bedriva distriktets centrala verksamhet.

§ 15 Distriktet har rätt att ta ut en av distriktsårsmötet bestämd avgift från varje medlemsförening.

§ 16 Medlemsförening utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar.

§ 17 Medlemsförening garanteras tillgång till distriktets kompletta dokumentation med undantag för av styrelsen sekretessbelagda handlingar.

Förslag på tillägg:

"§ 18 Medlemsförening som bryter mot distriktets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av distriktsstyrelsen. Nästkommande ordinarie distriktsårsmöte beslutar om uteslutning av avstängd medlemsförening. Avstängning påverkar inte medlemsförenings stadgereglerade rättigheter i samband med distriktsårsmöte och val av ombud till distriktsårsmöte"

Enskilda personer och deras relation till distriktet

§ 18 Person som är medlem i medlemsförening är också medlem i distriktet, i dessa stadgar kallas sådan person föreningsmedlem.

§ 19 Person som har utmärkt sig speciellt i sitt arbete med eller i distriktet kan av distriktsstyrelsen nomineras till val av hedersmedlem på distriktsårsmöte.

Styrelsen

Styrelsens ansvar och status

§ 20 Styrelsen ansvarar för distriktets centrala verksamhet.

§ 21 Styrelsen är näst efter distriktsårsmötet distriktets högsta beslutande organ.

§ 22 Styrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, sekretessbelägga handlingar. Sekretessbelagd handling är dock tillgänglig för revisorer och distriktsårsmöte. Distriktsårsmöte eller styrelse kan häva sekretessen.

Styrelsens säte och organisation

§ 23 Styrelsens säte är Stockholms stad.

§ 24 Styrelsen skall utöver distriktets ordförande och kassör bestå av fem (5) till sju (7) ledamöter.

§ 25 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter är kallade och minst fem (5), däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Kolla lite på.

Tycker den är vettig. Kan bli konstig om man bara har 7 pers i styrelsen däremot.

§ 26 Styrelsen tillträder omedelbart efter distriktsårsmötet och avgår i samband med tillträdandet av en ny efterföljande styrelse.

Distriktsårsmötets val av styrelsen

§ 27 Distriktsårsmötet väljer ett komplett förslag på styrelse.

Personval?

Behöver inte innebära personval, bara att årsmötet ska välja en komplett styrelse. Skulle kunna ändras till "Distriktsårsmötet väljer en komplett styrelse." för att förtydliga.

§ 28 Valbar till styrelsen är straffmyndig person.

§ 29 Vid val av styrelse bör eftersträvas att denna får en allsidig sammansättning med hänsyn till medlemsföreningarnas verksamhet.

Styrelsens åligganden

§ 30 Styrelsen börjar sitt verksamhetsår med att utse fyra personer som tillsammans, två och två, tecknar styrelsens firma.

Den här är jättemärklig. Föreslår att §30 och §31 byts mot

"§ 30 Styrelsen ska hålla konstituerande möte snarast möjligt efter det årsmöte då den valts.

§ 31 På styrelsens konstituerande möte utser styrelsen fyra personer som, två och två i förening, tecknar styrelsens firma.

§ 32 På styrelsens konstituerande möte fördelar styrelsen inom sig styrelseposterna vice ordförande och sekreterare."

§ 31 Styrelsen fördelar, inom sig, styrelseposterna vice ordförande, första och andra sekreterare mellan de fem (5) till sju (7) ledamöterna.

§ 32 Det åligger styrelsen att betrakta lagd verksamhetsplan och budget som den enda grunden för distriktets centrala verksamhet och distriktsårsmötets uttalade vilja.

Den här kan eventuellt motsäga §8 som reglerar den centrala verksamheten.

§ 33 Det åligger styrelsen att garantera tillgängligheten till distriktets dokumentation för medlemsförening.

Distriktsårsmötet

Distriktsårsmötets status och funktion

§ 34 Distriktsårsmöte är distriktets högsta beslutande organ.

§ 35 Distriktsårsmöte hålls årligen tidigast 1 februari och senast 30 april.

§ 36 Distriktsårsmöte skall hållas inom verksamhetsområdet.

§ 37 Styrelsen handhar distriktsårsmötets genomförande och kallelse till det samma.

Byta "handhar" mot "ansvarar för"?

Kallelse och beslutsmässighet

§ 38 Distriktsårsmöte är beslutsmässigt om skriftlig kallelse sänts till medlemsföreningar, styrelse, revisorer och valberedning senast sex veckor före mötet med uppgift om tid och plats för distriktsårsmötet.

§ 39 I möteshandlingarna till distriktsårsmöte skall ingå: dagordning till distriktsårsmötet, styrelsens verksamhetsberättelse, styrelsens ekonomiska berättelse med resultat- och balansräkning, revisionsberättelsen, valberedningens förslag till stadgeenliga val, styrelsens förslag till budget- och verksamhetsplan, styrelsens förslag till avgift för medlemsföreningar och inkomna motioner.

§ 40 Möteshandlingar skall ha sänts till medlemsföreningarna, styrelse, revisorer och valberedning senast två veckor före distriktsårsmötet.

Ombud

§ 41 Medlemsförening har rätt att sända ombud till distriktsårsmötet enligt följande:

* Ett (1) ombud för var förening som har upp till och med tjugofem (25) medlemmar.

* Två (2) ombud för var förening som har tjugosex (26) till femtio (50) medlemmar.

* Tre (3) ombud för var förening som har femtioett (51) till sjuttiofem (75) medlemmar.

* Fyra (4) ombud för var förening som har sjuttiosex (76) till etthundra 100 medlemmar.

* Fem (5) ombud för var förening som har etthundraen (101) medlemmar eller därutöver.

Till grund för denna räkning ligger medlemsantal, som vid föregående års utgång rapporterats till distriktet.

Ändra så att det är man slipper bråka om vilka föreningar som har röster på mötet.

"Till grund för denna räkning ligger medlemsantal, som senast fyra veckor före årsmötet och tidigast 1 januari året före årsmötet, rapporterats till förbundet."

§ 42 Ombud måste vara en fysiskt närvarande person vid distriktsårsmötet.

§ 43 En person kan endast vara ombud för en (1) medlemsförening på distriktsårsmötet och till varje ombud är en (1) röst på distriktsårsmötet personligt bunden.

§ 44 Som ombud räknas bara person som kan styrka sin fullmakt att representera en medlemsförening på distriktsårsmötet.

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

§ 45 Medlemsföreningsombud, föreningsmedlem, styrelse, revisor och valberedning har rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag på distriktsårsmöte. Röstning på distriktsårsmöte

Stryka "Röstning på distriksårsmötet"

Formateringsfel så den ska inte bort :)

§ 46 Beslut på distriktsårsmötet fattas med enkel majoritet om stadgarna inte föreskriver något annat.

Vid lika röstetal tillämpas lotten.

"Vid lika röstetal avgör slumpen."

Dagordning

§ 47 Följande ärenden skall alltid behandlas på distriktsårsmöte:

* Mötets öppnande

* Fastställande av röstlängd

* Mötets behörighet

* Val av mötesordförande

* Val av mötessekreterare

* Val av två justerare

* Val av två rösträknare

* Fastställande av dagordning

* Verksamhetsberättelsen

* Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning

* Revisionsberättelse

* Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

* Fastställande av verksamhetsplan

* Fastställande av budget

* Stadgemässiga val

* Fastställande av avgift för medlemsföreningar

* Motioner

* Övriga frågor

* Mötets avslutande

Motioner

§ 48 Inför distriktsårsmötet har medlemsförening, föreningsmedlem, distriktsstyrelse och revisor rätt att lämna motioner.

§ 49 Motion måste ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före distriktsårsmötet.

Övriga frågor

§ 50 Varje typ av fråga som tas upp på distriktsårsmöte och som inte tas upp i dessa stadgar är en övrig fråga.

§ 51 Övriga frågor behöver inte ha delgivits medlemsföreningar, styrelse, revisorer och valberedning före distriktsårsmötet.

§ 52 Övriga frågor måste ha tvåtredjedelars (2/3) majoritet för att bifallas av distriktsårsmötet. Nedlagda röster räknas ej.

§ 53 Övrig fråga som står i strid med lagd verksamhetsplan eller budget kräver enhälligt distriktsårsmöte för att införas i lagd verksamhetsplan och budget. Nedlagda röster räknas ej.

Göra enklare att ta upp frågan?

Extra distriktsårsmöte

§ 54 Om styrelse, revisorer eller minst hälften av medlemsföreningarna skriftligen kräver det skall extra årsmöte utlysas.

Minska mängden föreningar som krävs?

"1/10 av medlemsföreningarna" kanske?

§ 55 Extra distriktsårsmöte utlyses av styrelsen eller revisor.

§ 56 Extra distriktsårsmöte kan endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.

§ 57 Kallelse till extra distriktsårsmöte skall ha utsänts till medlemsföreningarna, styrelse, revisorer och valberedning senast fyra veckor före mötet. Kallelse skall innehålla underlag för de frågor om vilka årsmötet skall fatta beslut.

"Innehålla underlag för" känns lite luddigt?

Tjänstemän

Revisorer

§ 58 Distriktsårsmötet utser två (2) revisorer, jämte personliga ersättare.

"§ 58 Distriktsårsmötet utser en (1) verksamhetsrevisor och en (1) ekonomisk revisor, jämte personliga ersättare."

Frågetecken: Kan man välja en godkänd revisor personligen, eller bör man istället välja en revisorsfirma att sköta uppdraget?

§ 59 Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar och upprättar en revisionsberättelse.

"§ 59 Den ekonomiska revisorn granskar distriktets räkenskaper och handlingar och upprättar en revisionsberättelse. Verksamhetsrevisorn granskar styrelsens arbete i form av beslut, rutiner och verkställande av årsmötets beslut och upprättar en revisionsberättelse."

§ 60 Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före distriktsårsmötet.

§ 61 Till revisor är myndig person, bosatt i Sverige och som inte är invald i distriktets styrelse valbar.

Byta ut till: § 61. Valbar till revisor är myndig person, bosatt i Sverige och som ej uppburit styrelseuppdrag under

föregående verksamhetsår och ej kommer uppbära styrelseuppdrag under kommande verksamhetsår.?

Kan vara en onödig låsning? Så länge det finns en revisorsersättare också, och bara en av dem suttit i styrelsen året innan, så känns det inte som ett problem?

Valberedning

§ 62 Distriktsårsmötet utser tre (3) valberedare, varav en är sammankallande.

§ 63 Valberedningen föreslår personer till de av stadgan fastställda valen.

§ 64 Valberedningens förslag på personer, till de av stadgan fastställda valen, skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före distriktsårsmötet.

§ 65 Till valberedare är straffmyndig person som inte är invald i distriktets styrelse valbar.

Stadgan

Stadgetolkning

§ 66 Stadgan skall läsas ordagrant som den är antagen av distriktsårsmöte.

§ 67 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå i samband med distriktsårsmöte gäller distriktsårsmötets tolkning, tills klargörande ändring införs.

§ 68 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå i något annat fall, utom i samband med distriktsårsmöte, gäller styrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.

Stadgeändring

§ 69 Ändring av dessa stadgar sker med två tredjedels (2/3) majoritet på distriktsårsmöte om inget annat anges i stadgan.

§ 70 Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen till distriktsårsmötet, eller distriktsårsmötet enhälligt beslutar uppta.

2/3 majoritet istället?

"§ 70 Stadgeändring kan ske om så föreslagits genom giltigt inkommen motion eller om distriktsårsmötet enhälligt beslutar att uppta frågan."

§ 71 Vid ändring i paragraferna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 och 79 (1-8, 66-79) krävs att likalydande beslut antas med två tredjedels (2/3) majoritet av två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 72 Om Sveroks riksmöte eller styrelse kräver det kan tillfälliga förändringar i paragraferna 1,2,3 och 6 göras på ett ordinarie distriktsårsmöte med två tredjedelars (2/3) majoritet. Tillfälliga förändringar innebär att nästföljande ordinarie distriktsårsmöte måste ta ett likalydande beslut med två tredjedelars (2/3) majoritet för att förändringenskall införas permanent. Om ett sådant likalydande beslut ej bifalls återinförs den tidigare gällande stadgelydelsen.

Upplösning

Upplösning

§ 73 Förslag om distriktets upplösning får endast framläggas på ordinarie distriktsårsmöte och ska insändas skriftligen till styrelsen senast den 31 december året innan distriktsårsmötet.

§ 74 Distriktet kan inte upplösas så länge minst en tjugondel (1/20) av ombuden motsätter sig upplösningen.

§ 75 Vid upplösning skall distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas.

§ 76 Eventuella kvarvarande tillgångar vid distriktets upplösning delas lika mellan medlemsföreningarna eller går till ett av distriktsårsmötet bestämt ändamål.

§ 77 Årsmötet väljer två (2) likvidatorer vid nedläggning av distriktet för att genomföra nedläggningen.

§ 78 Till likvidator är myndig person, bosatt i Sverige valbar.

§ 79 Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lite tankar och kommentarer

§32 Borde det inte stå att det inte går tillsätta de som valts till ordförande och kassör av DM, för jag ser inte någonstans om det står att en person inte kan ha flera styrelseposter.

§57 I exempelstadgarna från förbundet står "På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas." Den lydelsen funkar nog även här.

Share this post


Link to post
Share on other sites

§ 25 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter är kallade och minst fem (5), däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Man kanske kan ändra antalet till en andel(avrundat uppåt) av styrelsen för att motverka problemet om det är få i styrelsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Man kanske kan ändra antalet till en andel(avrundat uppåt) av styrelsen för att motverka problemet om det är få i styrelsen.
Det problem du istället får då, är att i en liten styrelse kan stora beslut fattas av ytterst få personer. Att sätta en gräns på ett antal motverkar detta, och tvingar dessutom styrelsen/revisorerna att utlysa extra årsmöte om det är så illa att större delen av styrelsen har fallit bort.

Share this post


Link to post
Share on other sites
§ 70 Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen till distriktsårsmötet, eller distriktsårsmötet enhälligt beslutar uppta.

Om någon är intresserad av att föreslå ytterligare ändringar så kommer vi att trycka kallelsen helgen 24-25 januari så hojta till innan dess om det är någonting ni vill ha med.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thaumiel har lagt upp en fil med underlaget i det första inlägget. Det här forumet visar däremot inte när man uppdaterar inlägg så det var lite osynligt =)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi tycker att det kan finnas ett problem att kräva 5 kallade personers närvaro vid ett styrelsemöte när styrelsen kan bestå av 7 personer. Ett bortfall på tre personer är inte orimligt. Därför vill vi att §25 ändras till

”§ 25 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter är kallade och minst fyra (4), däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.”

Sent ska syndaren vakna!

Jag skulle själv tycka att det vore bättre att sätta minst 50 % istället för reella tal, då styrelsens storlek kan variera.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En majoritet av styrelsen ska finnas närvarande på mötet, helt enkelt?

Jag tycker också att det vore rätt obehagligt att ha en beslutsmässig styrelse på 4 personer, om man var 9 valda. För lätt att göra dumheter då.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...