Jump to content

Anna Erlandsson

Medlem
 • Content Count

  117
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  9

Everything posted by Anna Erlandsson

 1. Bakgrund: I början av året tog vi beslut om firmatecknare för Sverok. Detta beslut hade dock behövt uppdaterats efter det många av de ärenden som hanterats under året och som krävt firmateckning rört personal-, skatte- och liknande frågor hos centrala myndigheter. Det är ärendet som hanteras helt av kansliet och det är därför rimligt att kanslichefen kan underteckna sådana ärenden å förbundets vägnar. Länk till underlag: https://docs.google.com/document/d/1OF1n5URInZaYIohxVTK3D37-qmnY7Z9dVZFw9Cr2HFY/edit#heading=h.fpnzi2nvrqd0 Jag yrkar: 1) ...att alla tidigare beslut om firmateckning annulleras. 2) ...att Anna Erlandsson (860328-7460) och Evelina Möller Pihl (960103-8426) väljs att gemensamt teckna Sveroks firma. 3) ...att kanslichef Johan Groth (611019-0151) ges rätt att teckna förbundet firma i enlighet med texten under rubriken “Rätt för Sveroks kanslichef att teckna förbundets firma”
 2. Mötets öppnande: Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. BU: Nya firmatecknare Mötets avslutande.
 3. I den bifogade listan hittar ni antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar 1)... att de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 2018-04-28 – 2018-08-19.xlsx
 4. Skriven av: Jenna Yeung och Myke Ripa Den: 18-08-20 I uppdrag av riksmötet fick FS i uppdrag att starta en tillgänglighetskommitte. Vi har haft vår uppstartsträff och tillsammans författat ett styrdokument. Underlag: https://docs.google.com/document/d/11fg-QEUevITuIsEv_6kX1RNMGGBEpY0bBmjUZvypw6Y/edit?usp=sharing Jenna yrkar:) Att bifalla styrdokumentet AG Tillgänglighet
 5. Mötet hålls i Malmö på hotell Scandic Triangeln. Lördag 09-00 - 16.30 09.00: Incheckningsrunda! 09.15: Mötets öppnande! Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan 10.30 - 10.45: Paus 10.45: Gå igenom uppdragslistan forts Lägga bilagda rapporter till handlingarna BU: Godkännande av nya föreningar 12.00-13.00: Lunch 13.00-15.20 (med paus) DU Budgetförslag 14.30- 14.45: Fika 14.45 - 15.20: DU Budgetförslag forts BU: Kost 16.00-16.30: Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 16.30: Mötet avslutas för dagen 18.00: Middag på Masala House 19.25: Escaperoom: Sherlocked Söndag 09.00 - 15.00 09.00: Incheckningsrunda! 09.15- 12.00 DU: Verksamhetsplan BU: Styrdokument för Tillgänglighetskommitéen - Bordläggs till nästa möte. BU: Antidemokratiska rörelser BU: Ungdomsföreningsbidrag 10.30 - 10.45: Fika 10.45: BU: Verksamhetsgrenar DU: Syftesändring DU: Avgift för tjänster 12.00-13.00: Lunch 13.00-14.00: DU: Medlemsrekrytering DU: Standardstadgar BU: Personliga utlägg och ersättningar - Tas på oktobermötet BU: Pins och utmärkelser - Tas på oktobermötet 14.00: Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 14.30: Mötet avslutas
 6. DU: Verksamhetsplan 2019 Skriven av: Anna Erlandsson Den 18-08-17 Beskrivning och bakgrund Utifrån diskussionerna som hölls på FS-möte #3 har det tagits fram ett första utkast till den verksamhetsplan som ska läggas fram på Riksmötet 2018. Fokus för förslaget till verksamhetsplan 2019 är i hög grad att implementera alla de dokument och verktyg vi tidigare tagit fram och att skapa ett Sverok närmare medlemmarna. Ett sätt att göra detta på är att sprida verktygen till våra medlemmar. Detta för att skapa kontinuitet och för att se till att det arbete som görs på förbundsnivå får effekt hos våra föreningar. Vi vill fortsätta vara ett starkt förbund och detta ser vi kan uppnås genom att vi försöker nå ut till våra medlemmar på ett mer aktivt sätt, bland annat genom att skapa mötesplatser i form av konferenser. Vårt mål är att ha ett förbund som bibehåller sin höga kvalitet men som knyter ihop spelkulturen på ett mer aktivt sätt genom att vara närmare föreningar och distrikt. Underlag: Länk till Verksamhetsplan 2019: https://docs.google.com/document/d/19eMwnLA6tGcbzTHliDYd9OiOQP4P8wgKr_ky8R85BUA/edit?usp=sharing Länk till Sveroks strategi: https://infobank.sverok.se/styrdokument/sverokare-pa-mars-sveroks-strategi-2017-2021/ Frågor att diskutera i helgrupp Hur väl anser ni att verksamhetsplanen svarar mot strategin? Är det något som saknas? Är det något som behöver förändras?
 7. I denna tråd postar vi rapporter!
 8. PC-beslut: En starkare lokal ungdomsrörelse Skriven den: 21/3-18 Av: Anna Erlandsson Yrkandeperiod: 26/3-28/3 Röstningsperiod: 29/3-31/3. Omröstningen stänger klockan 23.59 Bakgrund: Sverok har sökt pengar från MUCF för ett projekt kallat En starkare lokal ungdomsrörelse Syftet med projektet är att skapa lokala plattformar för ungdomsdistrikt (det vill säga distrikt hos ungdomsförbund och -organisationer) att diskutera och samverka med kommuner och regioner för att belysa befintliga bidragssystem och de konsekvenser de får för barn och ungas organisering. De konkreta målen är: Skicka ut en enkät till ett representativt urval av ungdomsförbund kring vad de vill se för förändringar i kommunala och regionala bidragssystem. Arrangera fyra lokala konferenser i olika län runt om i Sverige för att diskutera behov och möjliga förändringar i bidragssystemen. De län som väljs ut kommer vara län som har en RFK eftersom vi vill ha en lokal förankring. Samarbeta med minst två andra lokala/regionala ungdomsdistrikt inom respektive konferens Skapa ett material riktat mot kommuner om hur de kan skapa mer inkluderande bidragsregler för ungdomsdistrikt och -föreningar baserat på enkätsvar och konferenser. Samla erfarenheterna av projektet i ett digitalt material som kan användas av andra förbund och organisationer i framtiden. Med de regionala konferenserna vill vi bjuda in regionala och kommunala politiker och tjänstemän till en konferensdag med ungdomsdistriktsfokus. Projektet kommer inte bara att fokusera på Sverok och föreningar anknutna till Sverok utan målet är även att samarbete med andra förbund som har distriktsföreningar i det aktuella länet som väljs ut. Exempel på andra förbund är UNF, RUM och NSF. Tanken är att genom att samla olika typer av ungdomsförbund skapar vi större bredd och ökar kraften i vad vi säger. En projektledare på 50% kommer att anställas av Sverok för att arbeta med projektet under året. Projektledaren kommer vara samordnare och ansvara för träffarna med hjälp från regionala föreningskonsulenter på Sverok. Underlag https://drive.google.com/drive/folders/1l0Vn-Q_xSJACqut7-_kgon7HgW1WNTl2?usp=sharing Förslag till beslut Anna yrkade.... 1)att förbundsstyrelsen ställer sig bakom ansökan Resultat Omröstning stängd med 9 bifall för "Anna 1", 0 avslag och 0 nerlagda röster. Jag finner att vi beslutat att godkänna deltagandet i projektansökan.
 9. I den bifogade listan hittar ni antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar 1)... att de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 2018-03-12 – 2018-04-27.xlsx
 10. Mötet kommer att hållas i Stockholm. Under lördagen hålls mötet i SJ:s lokaler på Vasagatan 10. Under söndagen hålls mötet på Scandic Alvik. Lördag.09.00-17.00 09.00: Incheckningsrunda! 09.15: Mötets öppnande! Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan 10.50-11.10 Paus 11.10. Lägga bilagda rapporter till handlingarna BU: Styrdokument föreningsnamn 2018 BU: Godkännande av nya föreningar BU: Styrdokument projekthantering 2018 BU: Flytt av datum för Höstslaget 2018 12.00-13.00: Lunch med deltagarna på Arrangörskonferensen. 13.00: DU: Proud and Nerdy i Sverige BU: Styrdokument ungdomsföreningsbidrag 2018 BU: Nya bidragsregler för 2018 14.00: Paus 14.15: BU: Förändrat system för ombud till Riksmötet 15.00: Fika 15.15: DU: Avdelningar 16.00: Paus 16.30-17.00 Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 17.00 Mötet avslutas för dagen 17.30: Middag på Panda 18.30: Fri hopp och lek med möjlighet att spela spel på kansliet och prova på Shadespire Söndag. 09.00 -15.00 09.00-12.00: DU: Verksamhetsplan 2019 10.45-11.00: Fika 11.00-12.00: DU: Verksamhetsplan 2019 forts. 12.00-13.00: Lunch 13.00: DU: Verksamhetsgrenar 14.00: Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 15.00: Mötet avslutas för dagen och helgen!
 11. Det har inkommit en önskan om att flytta på datumet för 2018 års HöstSlag. Detta för att Sveroks valberedning ska ha en möjlighet att prata med potentiella kandidater till nästa Förbundsstyrelse på slaget samt innan nomineringsstopp. Förslaget är att HöstSlaget flyttas från det tidigare datumet 13-14 oktober till 29-30 september och att platsen för mötet ska vara Växjö. Jag yrkar: 1) Att vi flyttar datumet för HöstSlaget till den 29-30 september och att platsen för slaget blir Växjö i Sveroks vackra distrikt Jönköping-Kronoberg.
 12. Verksamhetsplanen är det kanske viktigaste vi har. Tillsammans med budgeten pekar den ut riktningen för förbundet under året. Det är i verksamhetsplanen som vi lägger ramarna för framtiden och visar för medlemmarna vad vi tror måste göras för att förbundet ska fungera och även vara så bra som det bara går. I detta DU så kommer vi att diskutera och prata om hur vi vill att förbundets verksamhetsplan 2019 ska se ut- Ta gärna en titt på vår nuvarande Verksamhetsplan för att se om det är något som borde tas med in i nästa år eller kanske utvecklas: https://infobank.sverok.se/styrdokument/verksamhetsplan-2018/ Upplägg: Vi kommer först att diskutera nedan frågor i smågrupper innan vi återsamlas för att berätta våra idéer. Därefter kommer vi att dela upp idéerna på en prioritetslista så att vi har en bra utgångspunkt för kommande Verksamhetsplan! Frågor att diskutera: Vad vill vi göra under 2019? Hur förhåller sig dessa ideer till förbundets strategi? Hur kan vi göra dessa ideer så SMARTA som möjligt? Länkar: Sveroks strategi: https://infobank.sverok.se/styrdokument/sverokare-pa-mars-sveroks-strategi-2017-2021/ Smarta mål: https://www.ledarna.se/stod-i-chefsrollen/verksamhetsutveckling/smarta-mal-och-beteendemal/
 13. Underlag: https://docs.google.com/document/d/1D6FH3ccV5jpOvUhzhrmOmUSnFwigSlcPs-wC99djk9w/edit?usp=sharing Frågor att diskutera: (Notera att vi kommer diskutera i mindre grupper och sedan återsamlas och sammanfatta vad som sades i respektive grupp) Är det en bra idé att föreningarna utser sin företrädare heller än genom ett val? Är det en bra idé att reserver utses av föreningen som utsett sin företrädare? Är det en bra idé med sättet för att få en representativ åldersfördelning på ombuden?
 14. I den bifogade listan hittar ni antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar 1)... att de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 2018-02-19 – 2018-03-11.xlsx
 15. Mötet kommer att hållas på Scandic Rubinen i Göteborg. Lördag. 09.00: Incheckningsrunda! 09.15: Mötets öppnande! Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 11.00: BU: Rutin vid godkännande av nya föreningar BU: Godkännande av nya föreningar BU: Styrdokument för personuppgifter 2018 12.00-13.00: Lunch på hotellet 13.00- 14.00: DU: RFK 2.0 14.00-14.30: Fika 14.30: BU: Styrdokument Förbundsstyrelsens arbete 2018 BU: Styrdokument AG Leia 2018 BU: Styrdokument AG riksmötesteknik BU: AG Sverokpodden 2018 BU: Aktieägartillskott till Sverok Admin AB BU: Flytt av styrelsens mötesplatser BU: Plats för riksmötet 2018 15.30-16.00: Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 16.00: Mötet avslutas för dagen 17.00: Middag på Moon Thai. 18.30: Utflykt till LAN:et Wintergate Söndag. 09.00 -15.00 09.00-10.00: DU: Finansiering av förbundets stöd till distrikten 10.12-12.00: DU: Nytt valsystem för Riksmötet BU: Kost 2018 12.00-13.00: Lunch 13.00 Fika 13.20 - 14.20 DU: Politisk plattform Proud and Nerdy 14.20-15.00: Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 15.00: Mötet avslutas för dagen och helgen!
 16. Anna Erlandsson

  DU: RFK 2.0

  Underlag: https://docs.google.com/document/d/121190De7pga2Q4NPAwlgOCZpJP5ilos7bWj8vYrlHjU/edit?usp=sharing Frågor att diskutera: (Notera att vi kommer diskutera i mindre grupper och sedan återsamlas och sammanfatta vad som sades i respektive grupp) *Vilka möjligheter och utmaningar innebär en ny RFK-roll enligt ovan för medlemsföreningar och spelhobbyn? *Vilka möjligheter och utmaningar innebär en ny RFK-roll enligt ovan för distrikten?
 17. Underlag: Se bifogat underlag. Förslag till beslut: Jag yrkar: 1)...........Att vi beviljar ett aktieägartillskott till Sverok Admin AB om 750 000 kronor Sverok-Admin-AB-Ägartillskott-2018.pdf
 18. DU: Finansiering av förbundets stöd till distrikten Skriven av: Johan Groth och Sanna Hedlund Datum: 2018-03-05 Underlag: https://docs.google.com/document/d/19qGgOSWGRbcoGcQaXowcBSDpZv1OzC-OaF7dtDgyn6Y/edit?usp=sharing Frågor att diskutera: (Notera att vi kommer diskutera i mindre grupper och sedan återsamlas och sammanfatta vad som sades i respektive grupp) *Vilka för- och nackdelar finns med att införa en obligatorisk grundläggande medlems- eller årsavgift för distrikten? *Vilka för- och nackdelar finns med att förbundet utför och tar betalt för uppgifter som krävs för att säkra distrikten? Notera att förslag som kommer fram i diskussionen kan komma att kräva ändringar i stadgarna och/eller i styrdokumentet Relation mellan förbund och distrikt.
 19. Bakgrund: På grund av lite oväntade händelser så behöver vi stuva om vilka platser som FS-möte #3 och #4 ska vara på. Under det datum som FS-möte#3 hålls så håller Sverok i sin arrangörskonferens i Stockholm, det är därför bra om vi är i Stockholm. Och eftersom vi ska försöka flytta på oss i landet så är det önskvärt att FS-möte #4 hålls i Malmö. Förslag till beslut: Jag yrkar att: 1)..... Vi bestämmer mötesplats för FS-möte#3 till att vara Huvfudstaden Stockholm 2)......Vi bestämmer mötesplats för FS-möte#4 till att vara Sydkustens rubin Malmö
 20. Bakgrund: Vid vårt första styrelsemöte hade inte alla bitar landat på plats rörande vart riksmötet skulle vara men nu är alla pusselbitar lagda och bilden är tydlig Analys: Efter ett diskussionsunderlag förra året så kom FS fram till att det skulle vara givande och trevligt att ha vårt riksmöte ihop med Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, detta eftersom våra respektive förbund har haft en bra och stabil relation under flera år och vi båda riktar oss till unga i kulturlivet. Vår marknadsansvarig Anna Westerling och jag började i början av 2018 ihop med RUM undersöka möjligheterna för oss att slå ihop vårt riksmöte. Efter mycket bollande så landade vi i att det är något vi vill göra men tyvärr så blir det problem rörande logistiken och kostnaderna, Det visade sig vara svårt att hitta ett ställe där både vi och RUM rymdes och som höll sig inom bådas budget samt uppfyllde kraven vi ställde. I slutänden så fick vi lägga planerna på en storstämma på is tills nästa år. Det -är fortfarande något vi vill göra och med mer tid kommer det att fungera 2019 För Sveroks håll så landade vi i att Sundsvall är ett bra alternativ ännu ett år. Det fick bra kritik från riksmötesdeltagarna 2017, vi vet att det fungerar och även om det har gått upp i pris en smula så är det fortfarande hanterbart för oss. Underlag: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FxwMmtqT0pb1stD7FE6HUAfJfbunLhsVAdNlxLhjd-I/edit#gid=491039841 Förslag till beslut: Jag yrkar: 1).....................Att vi beslutar att förlägga Riksmötet 2018 till Sundsvall
 21. Plan för att utveckla varumärket Sverok
 22. Rapport marknadsansvarig - Hur finansierar man ett förbund?
 23. Rapport över Proud and Nerdy 2017
×
×
 • Create New...