Gå till innehåll

Anna Erlandsson

Medlem
 • Innehåll Antal

  52
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar Vunna

  9

Allt postat av Anna Erlandsson

 1. BU: Avregistrering av inaktiva föreningar

  1)....Jag yrkar att:.. Vi avregistrerar listan över inaktiva föreningar enligt underlaget ovan.
 2. Rapporter

  I denna tråd postar vi rapporter!
 3. Inför året som ligger framför oss är det viktigt att vi är en styrelse där alla känner att de kan lita på varandra och är bekväma med varandra. Det är därför bra om vi är öppna och ärliga med varandra vad gäller våra förväntningar på oss själva och varandra. Kom ihåg att tänka snällt på dina förväntningar på dig själv. Frågor att diskutera: -Vad har jag för förväntningar på mig själv? -Vad har jag för förväntningar på övriga i styrelsen? -Vilket arbetssätt tycker jag om och hur vill jag arbeta med andra?
 4. BU: Flytt av mötesdatum för FSmöte #2

  När datumen för årets mötesdatum lades så missades den lilla detaljen att det enbart är två veckor mellan FSmöte #1 och FSmöte #2. Detta gör det svårt att få in mötesunderlag i tid till FSmöte#2 och ett nytt datum och en ny plats har därför föreslagits. 1)....Jag yrkad att: Vi flyttar FS-möte #2 till den 17-18 mars och att platsen för mötet blir Västkustens pärla Göteborg.
 5. BU: Anta nya medlemsföreningar

  I den bifogade listan hittar ni antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar 1)... att de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 2017-12-04 – 2018-02-18.xlsx
 6. Dagordning och schema för FS-möte #1 24-25/2

  Mötet kommer att hållas på Sigtunastiftelsens konferenshotell i Sigtuna. 09.00: Mötets öppnande! Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan och våra nya uppdrag Lägga bilagda rapporter till handlingarna 12.15-13.00: Lunch 13.00 - 15.00: Gemensam lära-känna-övning ihop med kansliet. 15.00-15.15 PAUS 15.15: BU: Flytt av mötesdatum för FSmöte #2 16.00-16.30: Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 18.00: Middag 19.30-20.30: Kvällsaktivitet Fri hopp och lek! Söndag (09.00-15.00) DU: Förväntningar och arbetssätt inom styrelsen 10.00-12.00: Workshop med Habitud 12.15- 13.00: Lunch 13.30: Workshop på temat årets arbetsplanering 14.30-15.00: Rapport från demokratifrämjaren, samtal om dagens mötesklimat samt utvärdering. 15.00: Mötet avslutas
 7. BU: Styrelsens mötesdatum 2018

  Bakgrund: I början av varje år fastställer vi vanligtvis alla kommande mötesdatum för året där styrelsen ska träffas, både i fysisk form samt över distans. Detta omfattar förbundstyrelsemöten (FS-möten), Orienteringsmöten (O-möten), Kommunikationsmöten (K-möten), distriktskonferenser (Slag) samt Riksmötet (RM) Här ligger också förslag på vilken ort det är tänkt att varje möte ska hållas . Observera att dessa platser kan komma att ändras men eventuella ändringar kommer i så fall meddelas i god tid. Förslag på datum: 24-25 februari: #FS-möte 1 - Sigtuna med kansliet 18 februari: K-möte 1 klockan 18:00 18 februari: O-möte 1 klockan 19:00 10-11 mars: #FS-möte 2 - Malmö 22 april: K-möte 2 klockan 18.00 22 april: O-möte klockan 19.00 5-6 maj: #FS-möte 3 - Göteborg 19-20 maj: VårSLAG - Gävle 10 juni: K-möte 3 klockan 18.00 10 juni: O-möte 3 klockan 19.00 SOMMARLOV 12 augusti: K-möte 4 klockan 18.00 12 augusti: O-möte 4 klockan 19.00 24-26 augusti: #FS-möte 4 - Platsen beslutas senare 23 september: K-möte 5 klockan 18.00 23 September: O-möte 5 klockan 19.00 6-7 oktober: #FS-möte 5 - Linköping 13-14 oktober: HöstSLAG - Jönköping/Kronoberg 21 oktober: K-möte 6 klockan 18.00 21 oktober: O-möte 6 klockan 19.0 11 november: O(RM)-möte 7 (Orienteringsmöte inför riksmötet) klockan 19 16-18 november: Riksmötet - Plats meddelas senare 15-16 december: #FS-möte 6 - Stockholm Jag yrkar: 1) Att vi fastställer mötesdatum enligt underlaget ovan.
 8. BU: Firmatecknare 2018

  Firmatecknare kallas de som tecknar en juridisk persons (Sverok) firma, dvs. har befogenhet att företa rättshandlingar, som att skriva under avtal, vilka blir bindande för den juridiska personen. Att firmatecknarna väljs gemensamt innebär att bådas underskrifter krävs. Sveroks kanslichef äger rätt att teckna Sveroks firma i löpande förvaltningsåtgärder. Detta innebär att kanslichefen äger rätt att skriva under avtal, dokument, avier etc. som rör kansliets och föreningens dagliga och löpande verksamhet. Det är en vanlig lösning i många organisationer och syftar till att underlätta arbetet inom kansliet. Följande räknas inte som löpande förvaltningsåtgärder (och ska således undertecknas enligt de generella reglerna för firmateckning): beslut om utgifter (inkl. investeringar) utanför budget ingående av i föreningens verksamhet sedvanliga avtal motsvarande ett värde överstigande 100.000 kronor eller uppsägning av sådana avtal, ingående av i föreningens verksamhet ovanliga avtal eller uppsägning av sådana avtal, upptagande eller lämnande av lån, garantier, pant och/eller borgen överstigande 1.000 kronor, ställande av säkerhet för annan person eller annat företag, avtal om köp eller försäljning av fast egendom, genomförande av icke oväsentlig förändring som berör försäkring eller försäkringsskydd, förvärv och avyttring av bolag eller rörelsedelar, såvitt det icke rör sig om belopp understigande 1.000 kronor bildande av dotterbolag och kapitalökning i dotterbolag överstigande 1.000 kronor, undertecknande av rättegångsfullmakter i tvister rörande ett värde överstigande 1.000 kronor, ingående eller uppsägning av avtal mellan föreningen och föreningens dotterbolag, inledande av processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse i eller utom domstol, andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse, alla ärenden som skall föreläggas Riksmötet för beslut. Förslag till beslut Jag yrkar… 1.....alla tidigare beslut om firmateckning annulleras.2.....Anna Erlandsson och Evelina Maro Möller Pihl väljs att gemensamt teckna Sveroks firma.3.....Kanslichef Johan Groth ges rätt att teckna föreningens firma i löpande förvaltningsåtgärder i enlighet med texten under samma rubrik
 9. Lördag (09.00 -16.30) 09.00 Genomgång: Hur fungerar relationen mellan kansli och förbundsstyrelse? 10.30 - 11.00. Fika! 11.00. Här kommer vi ha två stycken formella styrelsemöten för att ta beslut om sådan som behöver fastställas i början av året. Styrelsemöte A Mötets öppnande: Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. BU: Besluta om firmatecknare Mötets avslutande. Styrelsemöte B Mötets öppnande: Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. BU: Attestlista 2018 BU: Årets mötesdatum Mötets avslutande. 12.00- 13.00. Lunch! 13.00 Workshop: Intervjua varandra och presentera varandra! Genomgång: Så fungerar Förbundsstyrelsen! Genomgång: Mötesformalia,styrelsens roller och hur vi uppnår dem. 14.30-14.45. Paus! Genomgång: Best of styrdokument. Genomgång: Presentation av Uppdragslistan och dess punkter. 16.30. Avsluta för dagen. 17.30.Middag på Jebena. 19.00. Besök på Dragons lair. Söndag (09.00 -15.00) 09.00 - 11.00 Workshop med Leo Vincentsen från Psykologifabriken. 11.00. Workshop: Aktiviteter under året. 12.00 - 13.00. Lunch! 13.00-15.00. Workshop: Vad innebär jargong? Workshop: Vad jag hoppas få ut av mitt år i styrelsen. Utvärdering. 15.00. Mötets avslutande.
 10. BU: Demokratifrämjarens roll i styrelsen

  BU: Demokratifrämjarens roll i styrelsen Skriven av: Anna Erlandsson Datum: 17-10-09 Under förbundsstyrelsens möte i maj hölls ett DU om demokratifrämjarens roll i styrelsen. Detta eftersom det under ett tag funnits en oklarhet i vad en demokratifrämjares uppgift under ett förbundsstyrelsemöte egentligen var. Utifrån underlagen från de diskussionerna har följande text tagits fram med syfte att inkludera denna i det redan existerade styrdokumentet Förbundsstyrelsens arbete 2017: Länk till dokumentet: http://infobank.sverok.se/styrdokument/arbetsordning-for-forbundsstyrelsen-2017/ "Demokratifrämjare Under förbundsstyrelsens fysiska möten väljs en ur styrelsen till demokratifrämjare. Demokratifrämjaren deltar i mötet på samma villkor som alla andra men har även till uppgift att främja ett bra och tryggt mötesklimat. Det är demokratifrämjarens uppdrag att se till att det tas pauser samt göra mötesordföranden uppmärksam på om det förekommer ett dåligt språkbruk, ett oinkluderande samtalsklimat eller om diskussionerna tappar fokus. I slutet av mötesdagen ska demokratifrämjaren avlämna en kort, muntlig rapport om hur samtalstonen och inkluderingsklimatet varit under mötet, vad som har varit bra respektive vad som behöver förbättras." Jag yrkar... 1) ...att infoga ovanstående stycke i styrdokumentet Förbundsstyrelsens arbete 2017 under rubriken Förbundsstyrelsemöten
 11. BU: Verksamhetsplan 2018

  BU: Verksamhetsplan 2018 Skriven av: Anna Erlandsson, Cecilia Hällstrand och Alexandra Hjortswang Mål för verksamhetsåret Förbundets största fokus under året kommer vara medlemmarna. Vi vill fortsätta värna om de ideella krafter som finns i våra föreningar och i våra distrikt. För att göra detta kommer vi arbeta mer med utbildningar för att försäkra oss om att vi får Sveriges bästa medlemmar som kan engagera sig i allt de vill göra inom spelhobbyn. Vi ser detta som ett viktigt steg för att främja ungas engagemang och skapa en bra grund för distrikten. Sverok är ett förbund som arbetat hårt för att bygga upp en bra struktur och vi vill fortsätta utveckla denna. Genom att stärka det arbete som gjorts säkerställer vi att Sverok under kommande år ska kunna vara ett förbund som kan växa på ett säkert och långsiktigt sätt. Sverok kommer fortsätta arbeta för att trygga den finansiella situationen och se till att vi även i framtiden är ett förbund med hög kvalitet och hög trovärdighet. Politisk påverkan fortsätter vara en prioriterad fråga, inte minst under valåret 2018. För att möta de utmaningar vi står inför kommer Sverok fortsätta att driva de frågor rörande spelkultur och demokrati som har gjort oss till en viktig aktör i det svenska civilsamhället. Slutligen vill vi även uppmärksamma och lyfta förbundets 30-årsfirande! Underlag: https://docs.google.com/document/d/1qGCa5PcE-6EMuKAWj8Ztk-uizvEbKg9fe4K3v0YpEwc/edit?usp=sharing Vi yrkar... 1) ...att styrelsen lägger fram förslag på verksamhetsplan till Riksmötet 2017 enligt underlag.
 12. DU: Verksamhetsplan 2018

  DU: Verksamhetsplan 2018 Skriven av: Anna Erlandsson, Cecilia Hällstrand och Alexandra Hjortswang Beskrivning och bakgrund Under sommaren har Verksamhetsplansgruppen bestående av Anna Erlandsson, Cecilia Hällstrand och Alexandra Hjortswang arbetat fram ett utkast till den verksamhetsplan som ska presenteras på riksmötet 2017. Styrelsen har haft en skriftlig remissrunda men nu är det dags att diskutera runt den för att verkligen spetsa till den. Underlag https://docs.google.com/document/d/1qGCa5PcE-6EMuKAWj8Ztk-uizvEbKg9fe4K3v0YpEwc/edit#heading=h.gjdgxs Sveroks Strategi: http://infobank.sverok.se/styrdokument/sverokare-pa-mars-sveroks-strategi-2017-2021/ Underlag för brainstorming från majmötet: https://docs.google.com/document/d/1fAlhH9DA6wZtjVHOicMwnACD7Kp5KF7FnA_gYB49FZg/edit#heading=h.5qovrf4o5rv7 Frågor att diskutera Har vi gjort en för stor verksamhetsplan? Hur väl anser ni att den svarar mot strategin? Är det något som saknas utifrån den brainstorming som vi gjorde på majmötet?
 13. DU: Demokratifrämjarens roll i styrelsen

  DU: Demokratifrämjarens roll i styrelsen Skriven av: Anna Erlandsson Den 17-05-22 Beskrivning och bakgrund Demokratifrämjaren är sedan flera år tillbaka en självklar del vid möten inom Sveroks verksamhet. Men det har ibland uppstått frågetecken inom förbundsstyrelsen av vad som förväntas av en demokratifrämjare och hur denne ska fungera under våra styrelsemöten. Frågor att diskutera Vad innebär en demokratifrämjare enligt dig Vilken är hens roll och ansvar under mötet enligt dig? Vad hade behövt tydliggöras när det gäller förbundstyrelsemötena och demokratifrämjare?
 14. BU: Projektplan för rapport om etniskt mångfald

  BU: Projektspecifikation för Rapport om etnisk mångfald Skriven av : Anna Erlandsson och Alexandra Hjortswang Underlag https://docs.google.com/a/g.sverok.se/document/d/1SD20xdLdfmLfb6TFyIfS2J9XhBCaK1Dz9xRRD1xJoPE/edit?usp=sharing Förslag till beslut Vi yrkar... 1) ...att fastställa projektplanen i enlighet med underlaget
 15. BU: Projektplan för rapport om etniskt mångfald

  Vi funderade på det men ingen av oss hade något klockrent förslag på en samarbetsorganisation. Vi kan dock mer än gärna lägga in det som ett förslag att vi gärna samarbetar ihop med lämplig organisation!
 16. BU: Projektplan för uppförandekoder 2017

  BU: Projektspecifikation för uppförandekoder 2017. Skriven av: Anna Erlandsson och Jenna Yeung. Underlag https://docs.google.com/a/g.sverok.se/document/d/1zM3VWWmcejaBSFQusp36GPjBnAKrnE3WBO9H2JltWzI/edit?usp=sharing Förslag till beslut Vi yrkar... 1) ...att fastställa projektplanen enligt underlaget.
 17. Rapporter

  Rapport rörande Nörd på Pride 2016 https://docs.google.com/a/g.sverok.se/document/d/11qpihVX4yLDJwdpeuU2Wyvs2-fZzGCLDw4BWAa4gDhw/edit?usp=sharing
 18. BU:Modell för ambassadörsprogrammet

  Underlag finns på följande länk: https://docs.google.com/document/d/11hP-IFHbkjz4WuhtIxJ6OO7SFU9UJ4TJe-8zHuU6P4c/edit Jag yrkar att...... Vi fastslår modellen enligt ovan.
 19. BU: Uppförandekod för lajvföreningar

  Sveroks förbundsstyrelse fick i december 2014 in ett medlemsförslag som föreslog att Sverok borde tillhandahålla ett konkret verktyg till lajvföreningar för att upprätta en uppförandekod. Uppförandekoden borde enligt mailet innefatta hur man hanterar spelare som utsätter andra spelare för fara, vare sig det gäller farligt hanterande av boffervapen, rasism eller sexism. Detta ledde till att det från förbundet arbetades fram en antal dokument som tillsammans bildar en uppförandekod med fokus på hur arrangörer för lajv samt en lajvförenings styrelse kan agera för att hantera personer som som utsätter andra för fara, med huvudfokus på sexism, sexuella övergrepp och diskriminering. https://docs.google.com/document/d/1tFWpMfUtia1GYCLeLQRLJr-zD_AOu59_hr3gss1KGlU/edit Jag yrkar… att Sverok ska anta uppförandekoden som ett stöd och en vägledning för Sverokanslutna lajvföreningar
 20. BU: Dokument för uppförandekod

  Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att i enlighet med tidigare fastslagen projektplan ta fram de dokument som finns i nedstående dokument. Dessa är tänka att fungera som hjälp och stöd till de lajvföreningar som är med i Sverok och uppmuntra dessa till att ta fram en egen värdegrund, en jämställdhets-, och mångfaldspolicy samt en hanteringsplan för hur man ska hantera personer som bryter mot värdegrund och övriga policys. https://docs.google.com/document/d/1xH_q2k5IrUe5ivDd_FmoFEtRMtrzsdlkA5VwJrNEAMs/edit?usp=sharing Vi yrkar på att FS fastslår dokumenten ovan. Anna och Charlotte
 21. BU: Projektplan för uppförandekod

  Underlag finns på följande länk: https://docs.google.com/document/d/1XE6wvu2zSe0Swka4fADduKbYFfzo10tXuvHVxQe36YI/edit?usp=sharing Övrigt: *Exempel på värdegrund från föreningen Krigshjärtan: https://docs.google.com/document/d/1AU-SP0dqzHjHYE4F_fSDaaAWIWNOQWwtx5QI9Em2SI4/edit# *Exempel på mångfaldspolicy från föreningen Krigshjärtan: https://docs.google.com/document/d/18fmVMuHawid77aY_75M0rriuRe4pnr47D6oo91xnmtQ/edit# *Exempel på hanteringsplan från föreningen Krigshjärtan: https://docs.google.com/document/d/1zuUEEgDd0I-L_-9o6PDZMWwYLYiecF2bDWThZWOqebw/edit# Jag yrkar på att Sverok ska: *Skapa en kort checklista på vad lajvarrangörer bör tänka för att skapa ett tryggt arrangemang som ska göras tillgängliga för alla föreningar. Häri kan till exempel saker ingå såsom trygga sovplatser och trygghetsvärdar till att påminna om att se till att ha tillgängliga telefonnummer till polis och hjälpjourer. *Arbeta för att uppmuntra alla lajvföreningar till att ha en nedskriven värdegrund som tydliggör vad föreningen står för, hur man arbetar gentemot sina medlemmar och som trycker på ett kontinuerligt arbete. Detta genom att tillhandahålla exempel på hur en sådan kan se ut på hemsidan samt ge förslag på hur en arbetsprocess för att ta fram denna kan se ut. *Arbeta för att uppmuntra alla lajvföreningar till att ha mångfaldspolicy där det tydligt står hur föreningen ska arbeta för inkludering i föreningen, hur man visar detta utåt och en tydlig lista på diskriminering som föreningen inte tillåter. Detta genom att tilhandahålla exempel på hur en sådan kan se ut på hemsidan samt ge förslag på hur en arbetsprocess för att ta fram denna kan se ut. *Arbeta för att uppmuntra alla lajvföreningar till att ha en hanteringsplan av hur man ska hantera personer som bryter mot värdegrund och mångfaldspolicy. Detta genom att tillhandahålla exempel på hur en sådan kan se ut på hemsidan samt ge förslag på hur en arbetsprocess för att ta fram dessa kan se ut. *Arbeta för att stötta de initiativ som startas i lajvsverige för att motverka övergrepp genom att fungera som stöd samt hjälpa till att sprida information i våra internetkanaler som facebook och twitter. *Ta fram en slags rättvisestämpel för Sveroks lajvföreningar som dessa kan söka om att få ha på sin hemsida. För att en förening ska få denna krävs det att föreningen har en värdegrund/mångdfaldspolicy som är tydligt annonserad på hemsida/facebookgrupp samt att föreningen har en genomtänkt hanteringsplan för hur man ska hantera personer som skapar otrygghet bland andra medlemmar. Mvh Anna Erlandsson och Jennie Larsson
 22. BU: Projektplan för uppförandekod

  Jag jämkar mig med Tjarls yrkande.
 23. BU: Projektplan för uppförandekod

  Bra påpekande! Jag har tolkat medlemsförslaget som att det ska vara riktat mot lajvföreningar men har nog missat att helt förtydliga detta. Gör med en gång!
 24. BU: Projektplansförslag till Ambassadörsprogrammet

  Underlag finns på följande länk: https://docs.google.com/document/d/1Bo-YlIJXZyUPTYwG27PuzXoiHpLfe-ku1TLO1Y0oebc/edit Jag yrkar på: Att vi fastslår arbetsprocessen enligt underlaget ovan
 25. BU: Styrelse Sverok Admin AB

  Jag röstar för
×