Jump to content

Anna Erlandsson

Medlem
 • Content Count

  117
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  9

Anna Erlandsson last won the day on January 17 2018

Anna Erlandsson had the most liked content!

About Anna Erlandsson

 • Rank
  100+

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Bakgrund: I början av året tog vi beslut om firmatecknare för Sverok. Detta beslut hade dock behövt uppdaterats efter det många av de ärenden som hanterats under året och som krävt firmateckning rört personal-, skatte- och liknande frågor hos centrala myndigheter. Det är ärendet som hanteras helt av kansliet och det är därför rimligt att kanslichefen kan underteckna sådana ärenden å förbundets vägnar. Länk till underlag: https://docs.google.com/document/d/1OF1n5URInZaYIohxVTK3D37-qmnY7Z9dVZFw9Cr2HFY/edit#heading=h.fpnzi2nvrqd0 Jag yrkar: 1) ...att alla tidigare beslut om firmateckning annulleras. 2) ...att Anna Erlandsson (860328-7460) och Evelina Möller Pihl (960103-8426) väljs att gemensamt teckna Sveroks firma. 3) ...att kanslichef Johan Groth (611019-0151) ges rätt att teckna förbundet firma i enlighet med texten under rubriken “Rätt för Sveroks kanslichef att teckna förbundets firma”
 2. Mötets öppnande: Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. BU: Nya firmatecknare Mötets avslutande.
 3. I den bifogade listan hittar ni antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar 1)... att de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 2018-04-28 – 2018-08-19.xlsx
 4. Skriven av: Jenna Yeung och Myke Ripa Den: 18-08-20 I uppdrag av riksmötet fick FS i uppdrag att starta en tillgänglighetskommitte. Vi har haft vår uppstartsträff och tillsammans författat ett styrdokument. Underlag: https://docs.google.com/document/d/11fg-QEUevITuIsEv_6kX1RNMGGBEpY0bBmjUZvypw6Y/edit?usp=sharing Jenna yrkar:) Att bifalla styrdokumentet AG Tillgänglighet
 5. Mötet hålls i Malmö på hotell Scandic Triangeln. Lördag 09-00 - 16.30 09.00: Incheckningsrunda! 09.15: Mötets öppnande! Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan 10.30 - 10.45: Paus 10.45: Gå igenom uppdragslistan forts Lägga bilagda rapporter till handlingarna BU: Godkännande av nya föreningar 12.00-13.00: Lunch 13.00-15.20 (med paus) DU Budgetförslag 14.30- 14.45: Fika 14.45 - 15.20: DU Budgetförslag forts BU: Kost 16.00-16.30: Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 16.30: Mötet avslutas för dagen 18.00: Middag på Masala House 19.25: Escaperoom: Sherlocked Söndag 09.00 - 15.00 09.00: Incheckningsrunda! 09.15- 12.00 DU: Verksamhetsplan BU: Styrdokument för Tillgänglighetskommitéen - Bordläggs till nästa möte. BU: Antidemokratiska rörelser BU: Ungdomsföreningsbidrag 10.30 - 10.45: Fika 10.45: BU: Verksamhetsgrenar DU: Syftesändring DU: Avgift för tjänster 12.00-13.00: Lunch 13.00-14.00: DU: Medlemsrekrytering DU: Standardstadgar BU: Personliga utlägg och ersättningar - Tas på oktobermötet BU: Pins och utmärkelser - Tas på oktobermötet 14.00: Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 14.30: Mötet avslutas
 6. DU: Verksamhetsplan 2019 Skriven av: Anna Erlandsson Den 18-08-17 Beskrivning och bakgrund Utifrån diskussionerna som hölls på FS-möte #3 har det tagits fram ett första utkast till den verksamhetsplan som ska läggas fram på Riksmötet 2018. Fokus för förslaget till verksamhetsplan 2019 är i hög grad att implementera alla de dokument och verktyg vi tidigare tagit fram och att skapa ett Sverok närmare medlemmarna. Ett sätt att göra detta på är att sprida verktygen till våra medlemmar. Detta för att skapa kontinuitet och för att se till att det arbete som görs på förbundsnivå får effekt hos våra föreningar. Vi vill fortsätta vara ett starkt förbund och detta ser vi kan uppnås genom att vi försöker nå ut till våra medlemmar på ett mer aktivt sätt, bland annat genom att skapa mötesplatser i form av konferenser. Vårt mål är att ha ett förbund som bibehåller sin höga kvalitet men som knyter ihop spelkulturen på ett mer aktivt sätt genom att vara närmare föreningar och distrikt. Underlag: Länk till Verksamhetsplan 2019: https://docs.google.com/document/d/19eMwnLA6tGcbzTHliDYd9OiOQP4P8wgKr_ky8R85BUA/edit?usp=sharing Länk till Sveroks strategi: https://infobank.sverok.se/styrdokument/sverokare-pa-mars-sveroks-strategi-2017-2021/ Frågor att diskutera i helgrupp Hur väl anser ni att verksamhetsplanen svarar mot strategin? Är det något som saknas? Är det något som behöver förändras?
 7. I denna tråd postar vi rapporter!
 8. PC-beslut: En starkare lokal ungdomsrörelse Skriven den: 21/3-18 Av: Anna Erlandsson Yrkandeperiod: 26/3-28/3 Röstningsperiod: 29/3-31/3. Omröstningen stänger klockan 23.59 Bakgrund: Sverok har sökt pengar från MUCF för ett projekt kallat En starkare lokal ungdomsrörelse Syftet med projektet är att skapa lokala plattformar för ungdomsdistrikt (det vill säga distrikt hos ungdomsförbund och -organisationer) att diskutera och samverka med kommuner och regioner för att belysa befintliga bidragssystem och de konsekvenser de får för barn och ungas organisering. De konkreta målen är: Skicka ut en enkät till ett representativt urval av ungdomsförbund kring vad de vill se för förändringar i kommunala och regionala bidragssystem. Arrangera fyra lokala konferenser i olika län runt om i Sverige för att diskutera behov och möjliga förändringar i bidragssystemen. De län som väljs ut kommer vara län som har en RFK eftersom vi vill ha en lokal förankring. Samarbeta med minst två andra lokala/regionala ungdomsdistrikt inom respektive konferens Skapa ett material riktat mot kommuner om hur de kan skapa mer inkluderande bidragsregler för ungdomsdistrikt och -föreningar baserat på enkätsvar och konferenser. Samla erfarenheterna av projektet i ett digitalt material som kan användas av andra förbund och organisationer i framtiden. Med de regionala konferenserna vill vi bjuda in regionala och kommunala politiker och tjänstemän till en konferensdag med ungdomsdistriktsfokus. Projektet kommer inte bara att fokusera på Sverok och föreningar anknutna till Sverok utan målet är även att samarbete med andra förbund som har distriktsföreningar i det aktuella länet som väljs ut. Exempel på andra förbund är UNF, RUM och NSF. Tanken är att genom att samla olika typer av ungdomsförbund skapar vi större bredd och ökar kraften i vad vi säger. En projektledare på 50% kommer att anställas av Sverok för att arbeta med projektet under året. Projektledaren kommer vara samordnare och ansvara för träffarna med hjälp från regionala föreningskonsulenter på Sverok. Underlag https://drive.google.com/drive/folders/1l0Vn-Q_xSJACqut7-_kgon7HgW1WNTl2?usp=sharing Förslag till beslut Anna yrkade.... 1)att förbundsstyrelsen ställer sig bakom ansökan Resultat Omröstning stängd med 9 bifall för "Anna 1", 0 avslag och 0 nerlagda röster. Jag finner att vi beslutat att godkänna deltagandet i projektansökan.
 9. I den bifogade listan hittar ni antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar 1)... att de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 2018-03-12 – 2018-04-27.xlsx
 10. Mötet kommer att hållas i Stockholm. Under lördagen hålls mötet i SJ:s lokaler på Vasagatan 10. Under söndagen hålls mötet på Scandic Alvik. Lördag.09.00-17.00 09.00: Incheckningsrunda! 09.15: Mötets öppnande! Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan 10.50-11.10 Paus 11.10. Lägga bilagda rapporter till handlingarna BU: Styrdokument föreningsnamn 2018 BU: Godkännande av nya föreningar BU: Styrdokument projekthantering 2018 BU: Flytt av datum för Höstslaget 2018 12.00-13.00: Lunch med deltagarna på Arrangörskonferensen. 13.00: DU: Proud and Nerdy i Sverige BU: Styrdokument ungdomsföreningsbidrag 2018 BU: Nya bidragsregler för 2018 14.00: Paus 14.15: BU: Förändrat system för ombud till Riksmötet 15.00: Fika 15.15: DU: Avdelningar 16.00: Paus 16.30-17.00 Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 17.00 Mötet avslutas för dagen 17.30: Middag på Panda 18.30: Fri hopp och lek med möjlighet att spela spel på kansliet och prova på Shadespire Söndag. 09.00 -15.00 09.00-12.00: DU: Verksamhetsplan 2019 10.45-11.00: Fika 11.00-12.00: DU: Verksamhetsplan 2019 forts. 12.00-13.00: Lunch 13.00: DU: Verksamhetsgrenar 14.00: Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat. 15.00: Mötet avslutas för dagen och helgen!
 11. Det har inkommit en önskan om att flytta på datumet för 2018 års HöstSlag. Detta för att Sveroks valberedning ska ha en möjlighet att prata med potentiella kandidater till nästa Förbundsstyrelse på slaget samt innan nomineringsstopp. Förslaget är att HöstSlaget flyttas från det tidigare datumet 13-14 oktober till 29-30 september och att platsen för mötet ska vara Växjö. Jag yrkar: 1) Att vi flyttar datumet för HöstSlaget till den 29-30 september och att platsen för slaget blir Växjö i Sveroks vackra distrikt Jönköping-Kronoberg.
 12. Verksamhetsplanen är det kanske viktigaste vi har. Tillsammans med budgeten pekar den ut riktningen för förbundet under året. Det är i verksamhetsplanen som vi lägger ramarna för framtiden och visar för medlemmarna vad vi tror måste göras för att förbundet ska fungera och även vara så bra som det bara går. I detta DU så kommer vi att diskutera och prata om hur vi vill att förbundets verksamhetsplan 2019 ska se ut- Ta gärna en titt på vår nuvarande Verksamhetsplan för att se om det är något som borde tas med in i nästa år eller kanske utvecklas: https://infobank.sverok.se/styrdokument/verksamhetsplan-2018/ Upplägg: Vi kommer först att diskutera nedan frågor i smågrupper innan vi återsamlas för att berätta våra idéer. Därefter kommer vi att dela upp idéerna på en prioritetslista så att vi har en bra utgångspunkt för kommande Verksamhetsplan! Frågor att diskutera: Vad vill vi göra under 2019? Hur förhåller sig dessa ideer till förbundets strategi? Hur kan vi göra dessa ideer så SMARTA som möjligt? Länkar: Sveroks strategi: https://infobank.sverok.se/styrdokument/sverokare-pa-mars-sveroks-strategi-2017-2021/ Smarta mål: https://www.ledarna.se/stod-i-chefsrollen/verksamhetsutveckling/smarta-mal-och-beteendemal/
 13. Underlag: https://docs.google.com/document/d/1D6FH3ccV5jpOvUhzhrmOmUSnFwigSlcPs-wC99djk9w/edit?usp=sharing Frågor att diskutera: (Notera att vi kommer diskutera i mindre grupper och sedan återsamlas och sammanfatta vad som sades i respektive grupp) Är det en bra idé att föreningarna utser sin företrädare heller än genom ett val? Är det en bra idé att reserver utses av föreningen som utsett sin företrädare? Är det en bra idé med sättet för att få en representativ åldersfördelning på ombuden?
×
×
 • Create New...