Tjarls Metzmaa

Medlem
 • Innehåll Antal

  343
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar Vunna

  50

Allt postat av Tjarls Metzmaa

 1. Kul! Såg tjusigt ut!
 2. BU: Huvuddirektiv för förbundets ekonomi Skriven av: Tjarls Metzmaa, Johan Groth och Tanja Solenström Den 17-06-12 Bakgrund till beslutsunderlaget Det var några år sedan som detta dokument fick lite kärlek, så därför var det dags. De allra flesta förändringar är bara i formatet och språket. Jag gjorde också bedömningen att "Policy för arbete med olika intäkter" var lite för liten för att vara ett eget dokument och bakade därför in det i huvuddirektivet. Jag gjorde också det medvetna valet att lämna "Placeringspolicyn" utanför, för det kändes som att de hade dignitet nog att stå på egen hand. Där är jag dock mer osäker och diskutera gärna i kommentarerna nedan här på forumet. Den största förändringen i innehåll är att förskottsmöjligheterna på upp till 12.000 kr har försvunnit. Detta är något som inte har använts på flera år och senast när det användes vållade det ganska stora problem. Tidigare version: http://wiki.sverok.se/wiki/Huvuddirektiv_för_förbundets_ekonomi_2012 Det nya dokumentet kommer även ersätta: http://wiki.sverok.se/wiki/Policy_för_arbete_med_olika_intäkter_2011 Underlag https://docs.google.com/document/d/1iLoTNkMNt0ben_c0d7JFh6O9S5SFfxm_AXai8OnYnac/edit?usp=sharing Förslag till beslut Tjarls yrkar… 1) ...att fastställa styrdokumentet "Huvuddirektiv för förbundets ekonomi" i enlighet med det under rubriken underlag 2) ...att avskriva "Policy för arbete med olika intäkter 2011" och inte längre anse det som ett aktivt styrdokument
 3. Kul!
 4. BU: Ideellt engagemang Skriven av: Sanna Hedlund och Tjarls Metzmaa Den 17-06-02 Bakgrund till beslutsunderlaget Uppgiften att styr upp nätverken delegerades i början av året till kansliet och här kommer ett gäng förslag till ändringar i styrdokumentet för att öka genomförbarheten och uppdatera det till årets år. Ändringslogg Bakgrund har bytt rubrik till "Skillnaden mellan nätverk och arbetsgrupp och allt som refererade tipp 2014 års RM och 2015 års VP är borta Ny direktiv för hur många ett nätverk ska vara Förväntningar tillagda Tillägg om att varje nätverk kan få ett fysisk träff sponsrad av förbundet Hur ett nätverk avslutas Tidigare version: http://wiki.sverok.se/wiki/Riktlinjer_för_nätverk_2015 Underlag Syfte Det finns mycket kompetens och erfarenheter inom förbundet som är värt att ta vara på. Genom att bedriva nätverk kan Sverok underlätta för föreningar och medlemmar att dela med sig av sina erfarenheter. Skillnaden mellan nätverk och arbetsgrupp Skillnaden mellan ett nätverk och en arbetsgrupp är att en arbetsgrupp ofta jobbar konkret inför ett specifikt projekt eller med en specifik del (ex IT, Pride, Spellovet) medan ett nätverk fokuserar på att låta människor dela med sig av erfarenheter (ex ordförande, arrangörer, LEIA). Där ligger fokus på diskussion och inte praktiska uppgifter. Att starta ett nätverk Om en eller flera medlemmar, föreningar eller distrikt har en idé på ett nätverk som dem vill driva kontaktar dem förbundet genom att fylla en anmälningsblankett som sedan behandlas av förbundet. Nätverkets syfte måste vara kopplat till Sveroks verksamhet och det krävs minst fyra personer för att det ska bildas ett nätverk. Nätverket ska vara öppet för alla, dock kan det i vissa fall förekomma nätverk som är separatistiska efter kön, ålder etc. om det hör ihop med syftet för nätverket. När nätverket har blivit registrerat sprids informationen om nätverket genom förbundets informationskanaler. Olika typer av nätverk Nätverket kan ha två olika utgångspunkter. Den ena är ett mentorsnätverk där det är tänkt att medlemmarna i nätverket kopplas ihop enligt modellen erfaren - nybörjare. Den andra modellen utgår från att alla medlemmar delar erfarenheter med varandra där alla medlemmar har någon gemensam nämnare med erfarenheter de kan dela med sig av till varandra. Att bli medlem i ett nätverk Om en medlem, förening eller ett distrikt vill delta i ett nätverk kontaktar den/det nätverkets kontaktperson för att få hjälp med det. Som medlem förväntas du delta på nätverkens möten under året och dela med dig av dina tankar och erfarenheter. Driva ett nätverk Varje nätverk har en samordnare i gruppen, och består i övrigt av minst ytterligare tre personer. Gruppen ansvarar för att nätverket hålls levande, och ha minst fyra träffar/möten per år, samordnaren är den som kallar till mötena och kan vid behov be om stöd från förbundet. Om nätverket vill ha en fysisk träff kontaktar gruppen förbundet som hjälper till att administrera den fysiska träffen. Varje nätverk i Sverok har möjlighet att få en fysisk träff per år sponsrad av förbundet. Avsluta ett nätverk Det finns två sätt att avsluta ett nätverk. Det ena är att gruppen beslutar att nätverket ska läggas ned, och förbundet meddelas detta via mail. Det andra är när nätverk inte längre har varit aktivt på sex månader och då lägger förbundet ned nätverket. Samordnare samt gruppmedlemmar får vid nedläggningen av nätverket ett mail från förbundet att så har skett, och ifall behov uppstår av ett liknande nätverk i framtiden får de skicka in en ny ansökan. Förslag till beslut Tjarls yrkar… 1) ...att fastställa styrdokumentet "Riktlinjer för nätverk" i enlighet med det under rubriken underlag
 5. BU: Rutin för upphandlingar Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-05-30 Bakgrund till beslutsunderlaget En gång i tiden var kansliorganisationen mycket mindre i sin omfattning och styrelsen mer operativ. I den tiden var det också rimligt att styrelsen hade hand om principiella styrdokument av denna typ. Jag anser att så inte längre är fallet utan att detta bör övergå till att hanteras självständigt av kansliet. Underlag http://wiki.sverok.se/wiki/Rutin_för_upphandlingar_2011 Förslag till beslut Vi yrkar… 1) ...att vi avskriver "Rutin för upphandlingar" och inte längre anser det vara ett aktivt styrdokument. 2) ...att vi uppdrar åt kansliet att självständigt förvalta och upprätthålla motsvarade "Rutin för upphandling" som ett kanslidokument
 6. BU: Medlemskap i CAN Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-05-30 Bakgrund till beslutsunderlaget Detta BU föreslår att vi blir medlemmar i CAN! CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning är en organisation som beskriver sig själva så här: "CAN är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län." Can är den organisation som följer upp och skapar mycket av det kunskapsunderlag som finns kring Alkohol och Narkotika och har exempelvis flertalet gånger citerats med slutsatsen om att det antagligen går att dra paralleller kring att ungas drickande minskar och spelandet ökar. På sikt kan detta antagligen bli en stark partner för att driva ett projekt. I minsta fall blir det en arena där vi kan träffa medlemmar som har värderingar som liknar våra egna. Det finns heller inget krav på att vi som organisation ska vara helnykter. Läs mer om föreningen: http://can.se/Om-CAN Resurser Medlemskapet kostar 500 kr/år Förslag till beslut Vi yrkar… 1) ...att vi ansöker om medlemskap i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
 7. BU: Distriktsanvändare i eBas Skriven av: Tjarls Metzmaa och Johan Groth Den 17-02-07 Bakgrund till beslutsunderlaget eBas är förbundets medlemsregister och hanterar därmed stora mängder personuppgifter. För att uppfylla gällande lagar och regler har Sverok under årens lopp givit ett begränsat antal personer tillgång till eBas. Den ena gruppen är anställd personal som dagligen arbetar med eBas. Den andra gruppen är distriktens styrelser. I bägge fallen har det krävts att personen i fråga genomgått en utbildning i hur personuppgifter ska hanteras innan ett administratörskonto har öppnats i eBas. I och med att Sverige under 2017 och 2018 kommer att införa det så kallade datalagringsdirektivet ökar kraven på den som ska hantera personuppgifter. Det kommer med andra ord att bli mer komplicerat att hantera många användare i eBas, både vad gäller att säkra rätt kunskap och rätt behörigheter hos användarna. Detta gäller särskilt personer som ingår i distriktens styrelser som dels kan ha svårt att delta i utbildningar, dels byts ut relativt ofta. Detta har varit förknippat med mindre risker förut då ett större ansvar låg på den enskilde användare, något som nu ändras till att det är organisationen som är ansvarig samt att bötesbeloppen förknippade med felaktigt hanterande ökar. Det har även visat sig att många distrikt inte använder möjligheten att själva logga in i eBas. I februari 2017 är det bara fem distrikt som använt eBas under det senaste halvåret. De flesta distrikt (även de som själva loggar in i eBas) vänder sig istället till förbundskansliet för att få hjälp med att göra olika utdrag och sökningar i eBas. Detta beror på att det ofta behövs någon form av dialog och/eller handpåläggning för att få ut ett korrekt utdrag ur eBas i samband med t.ex. projektansökningar, kallelser till årsmöte etc. För att öka säkerheten vad gäller hantering av personuppgifter inom Sverok föreslår vi därför att distrikten inte längre erbjuds egna konton i eBas. I stället kansliet att tydliggöra hur beställning av information ur eBas går till för distrikten. I praktiken kommer detta inte att innebära någon stor förändring av hur hanteringen sker idag men ansvar och roller kommer att vara tydligare och mer i linje med det nya kommande regelverket. Att denna förändring kanske skulle komma att vara aktuell har nämnts i onsdagsuppdateringar men ingen dialog med distrikten har skett. Kansliets förslag till rutin I styrelsen kommer vi inte att besluta om detta kanslidokument, men det är bifogat för kännedom. https://docs.google.com/document/d/1CQfD4NslGa51Xfd9Ur8FBtDQh806zcRpVkvbYi0FR7M/edit#heading=h.gjdgxs Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ... att distrikten inte längre erbjuds egna administratörskonton i eBas 2) ... att kansliet ges i uppdrag att ansvara för att tillgodose distrikten med uppgifter från eBas
 8. 3) ...att distriktens tillgång till eBas genom egna administratörskonton upphör att gälla 171004
 9. Rapport angående motion: “Försäkring inom Sverok” Datum: 2017-05-21 Ansvarig: Johan Groth, kanslichef Bakgrund På Riksmötet 2016 lades motionen “Försäkring inom Sverok” fram. Motionären skriver bland annat: “Sverok har försäkringar som täcker när någon skadar sig, när någon blir sjuk, när ett event måste ställas in och när någon stjäl pengar. Men inte när någon stjäl utrustning, speciellt inte utrustning som används vid externa event och i fall nån tar sönder föreningens utrustning“. Vidare “det är självklart att vi Sverokföreningar ska kunna försäkra inte bara personer eller försvunna pengar utan även föreningens utrustning”. Motionären yrkade “att Förbundstyrelsen ska teckna ett försäkringsavtal som innebär att föreningar kan försäkra även sin utrustning”. Riksmötet beslutade “att Sverok ska undersöka möjligheten att teckna ett ramavtal för sakförsäkringar på event”. Genomförande och resultat Förbundskansliet har under våren 2017 talat med förbundets försäkringsbolag Länsförsäkringar och med Våra gårdar där Sverok (som förbund) är medlem. När det gäller försäkring av saker behöver vi skilja på om sakerna finns i en lokal som ägs eller hyrs av föreningen eller om sakerna används på ett evenemang, dvs. finns på annan plats. Försäkring för lokal som ägs eller hyrs av föreningen Sverok har idag en försäkring för föreningslokaler. Försäkringen är tillgänglig för föreningar som har lokalbidrag. Lokalbidraget avvecklas under 2017 och i och med detta kommer även denna försäkring att avvecklas. För föreningar som idag inte har en försäkring för sin lokal eller som har den ovan nämnade försäkringen som kommer att avvecklas under 2017 finns möjlighet att försäkra sig via Våra Gårdar. Försäkringen omfattar tre delar: en grundförsäkring (ansvar, förmögenhetsbrott, rättsskydd och olycksfall) som kostar 540 kronor, en fastighetsförsäkring (behövs bara om föreningen själv äger sin lokal) och en lösöresförsäkring (kostnaden beror på hur mycket lösöre föreningen har men ett exempel är 575 kronor per år för lösöre med ett samlat värde på fem basbelopp, dvs. 224.000 kronor). Försäkringen omfattar brandskada, vattenskada, inbrott men utöver detta en olycksfallsförsäkring för de som utför ett ideellt uppdrag åt föreningen samt för besökare på evenemang som föreningen arrangerar. Våra gårdars lokalförsäkring förutsätter att föreningen är medlem i Våra gårdar. Medlemsavgiften är 600 kr per år. Äger föreningen sin fastighet betalar man också en serviceavgift på 4.50 kr per kvm. Försäkring under evenemang När en förening medverkar på evenemang etc. innebär det en förhöjd risk för skada och stöld. Försäkringsbolag erbjuder för dessa tillfällen en så kallad korttidsförsäkring. Försäkringen omfattar skada av brand, vatten och inbrott. Försäkringen förutsätter att den utrustning man har med sig förvaras på ett lämpligt sätt. Det går inte att ställa en dator på ett bord på en mässa och sedan gå därifrån. Premien för en korttidsförsäkring beror dels på värdet av det som ska försäkras, dels på hur lång tid försäkringen ska gälla. Ett typiskt exempel en kostnad på ca 1200 kronor för ett tiotal datorer som ska användas på ett evenemang under tre dagar. Slutsats Genom Våra gårdar och Länsförsäkringar kan Sveroks medlemsföreningar teckna lokal- och sakförsäkringar som utgör viktiga komplement till de gruppolycksfalls- och ansvarsförsäkringar som Sverok tecknar centralt för alla medlemsföreningar. När det gäller lokal- och sakförsäkringar är det inte möjligt att teckna centrala försäkringar. Förutsättningar är alltför olika för varje förening och varje evenemang. Det måste därför vara varje enskild förenings ansvar att teckna lämpliga lokal- och sakförsäkringar. Genom Våra gårdar och Länsförsäkringar är detta en enkel process. För föreningar som äger eller hyr lokal går det, i övergripande, drag till så här: föreningen blir medlem i Våra gårdar (http://www.varagardar.se/vardet-av-medlemskap/) föreningen tar kontakt med Våra gårdars försäkringskansli (http://www.varagardar.se/forsakringskansli/) för att teckna rätt försäkring För föreningar som vill teckna en korttidsförsäkring går det, i övergripande, drag till så här: kontakta Sveroks kontaktperson på Länsförsäkring som hänvisar till rätt lokalkontor beskriva evenemanget och teckna en korttidsförsäkring Alla medlemsavgifter och premier för försäkringar av lokaler och utrustning under evenemang bekostas av lokalföreningen.
 10. Här läggs alla rapporter
 11. BU: Ideellt engagemang Skriven av: Tjarls Metzmaa och Anna Erlandsson Den 17-04-26 Bakgrund till beslutsunderlaget Under lång tid har upplevelsen varit att det är svårt och otillgängligt att engagera sig i förbundet på något annat sätt än att bli förtroendevald. Därför har tankarna kring detta malt runt under lång tid. Det har föregåtts av utredning och diskussioner i förbundsstyrelsen. Nu är den äntligen här! Den reviderade planen för ideellt engagemang i Sverok! Ändringslogg Styrdokumentet bygger mycket på den gamla versionen, men allt har skrivits om. Dessutom har ett par rubriker försvunnit och hela kapitlet om de tre olika sättet att engagera sig på har tillkommit. Ändringarna är så pass omfattande att det bör hanteras som ett nytt förslag i sin helhet. Tidigare version: http://wiki.sverok.se/wiki/Policy_för_ideellt_engagemang_2011 Underlag Ideellt engagemang: https://docs.google.com/document/d/16hqR6O8z5lseYUm1JanXd-AEYEYMD-UwQZEFkowpV6U/edit?usp=sharing Styrdokument för arbetsgrupper: http://wiki.sverok.se/wiki/Styrdokument_för_arbetsgrupper_2010 Policy ersättning för arbete: http://wiki.sverok.se/wiki/Policy_ersättning_för_arbete_2007 Förslag till beslut Vi yrkar… 1) ...att fastställa styrdokumentet "Ideellt engagemang" i enlighet med det länkade under rubriken "Underlag" 2) ...att avskriva "Styrdokument för arbetsgrupper" samt "Policy ersättning för arbete" och inte längre anse dessa som aktiva styrdokument
 12. Uppdaterade underlaget med att även avskriva "Policy ersättning för arbete"
 13. 170504 fattades följande beslut med 8 röster för och en nedlagd röst: 1) ...att fastställa styrdokumentet "AG Riksmötesteknik" i enlighet med det länkade under rubriken underlag 2) ...att fastställa styrdokumentet "AG Kulturrådet" i enlighet med det länkade under rubriken underlag 3) ...att fastställa styrdokumentet "AG Leia" i enlighet med det länkade under rubriken underlag 4) ...att fastställa styrdokumentet "AG IT" i enlighet med det länkade under rubriken underlag 5) ...att fastställa styrdokumentet "AG för icke verbal kommunikation" i enlighet med det länkade under rubriken underlag Handlingar: Bakgrund Varje år ska varje styrdokument för varje arbetsgrupp uppdateras. Detta hamnade tyvärr lite på efterkälken i år (och även förra året i vissa fall), men nu finns de att beskåda! Ändringar AG Riksmötesteknik: Inga ändringar från föregående år AG Kulturrådet: "Stödja skapandet av plattformar för spelkulturell diskurs." har lagts till under mål. " "Gruppen har ett nära samarbete med den eller de personer i FS som idag arbetar med att uppnå Sveroks kulturpolitiska mål." har lagts till under rubriken organisering. Budgeten har blivit sänkt till 5.000 kr från 15.000 kr AG Leia: Budgetsänkning från 25.000 kr till 20.000 kr. Målen reviderade. I Stort sätt samma, men lite tydligare. AG IT: I stort oförändrad. vilka som är medlemmar i gruppen har tagits bort samt en skrivning om att gruppen ska koordinera med slagen har försvunnit. AG för icke verbal kommunikation: Stora förändringar, behandla det nya förslaget som ett helt nytt jämfört me det gamla. Byter namn från "Forumgruppen" till AG IVK. Budgeten minskad från 15.000 kr till 5.000 kr. Målen väldigt nerslimmade till att bara vara löpande. Motto tillagt. Underlag AG Riksmötesteknik: https://docs.google.com/document/d/1AOfQBgrnX_j0t8MiIBaAWhq4mT4Syvn70AmHmSWNkko/edit?usp=sharing AG Kulturrådet: https://docs.google.com/document/d/1PHecip_SxH0yMdF54VC4HHezlMtdrSgu1rvPAblyDfg/edit?usp=sharing AG Leia: https://docs.google.com/document/d/167Ln_1uQvS6iljkbTzNytVYHFpKITORK7H0MLiBmy2M/edit?usp=sharing AG IT: https://docs.google.com/document/d/1ngm-ZZScleNPlzi1ILufspNdfa_3wugt2TYqg9FmS3U/edit?usp=sharing AG för icke verbal kommunikation: https://docs.google.com/document/d/1vsLOpzb7WaXX9siMJ3ZmMXnDtQEk7aElJwg0HyyMr94/edit?usp=sharing
 14. 170519 fattades följande beslut med 8 röster för och en nedlagd röst: 1) ...att styrelsen ställer sig bakom den ansökan som har skickats in med namnet "Fantastiskens Månad" Handlingar: Fantastikens månad föddes när Sverok Västerbotten genomförde ett projekt med samma namn, nu är målet att göra det nationellt! "Vi vill etablera den nationella läs- och skrivfrämjande satsningen “Fantastikens månad”, med mål att bli ett permanent inslag i november fokuserat på fantastik. Tillsammans med ett 100- tal bibliotek runt om i landet vill vi skapa naturliga hållpunkter för barn och unga som är intresserade av fantastik. Den anställde projektledaren samordnar och tar fram material, stöttar bibliotek, marknadsför och bistår under genomförandet. Sveroks 12 föreningskonsulenter med spridning från Luleå till Malmö bistår projektledaren och nätverkar på lokal nivå för större spridning. De engagerar Sverok-föreningar inom projektet och hittar lokala ambassadörer som inspirerar/håller workshops på biblioteken. För låg tröskel distribueras ett kostnadsfritt kit med skyltar, information, skrivövningar och aktivitetsförslag som inspirationsdagar eller workshops med författare till biblitoteken. Ungdomar kan skicka in egenskrivna tema-noveller som samlas i en novellsamling som publiceras digitalt och tryckt." Underlag https://drive.google.com/file/d/0B4Z4Dv1x_UVAcVJDbHVNS3EyNkE/view?usp=sharing
 15. 170519 fattades följande beslut med 8 röster för och en nedlagd röst: 1) ...att styrelsen ställer sig bakom den ansökan som har skickats in med namnet: "LEIA - nätverk för tjejer inom spelkulturen" Handlingar: Ett projekt för att ta Leia till nästa nivå! "Projektets mål är att skapa och utveckla ett nationellt mentorskapsprogram för unga tjejer inom spelhobbyn och matcha dem med mentorer, för att få dem att växa och utvecklas i sitt engagemang. Målgruppen är unga självidentifierade tjejer inom spelhobbyn/spelkulturen som kan fungera som adepter och mentorer i ett erfarenhetsutbyte. Fokus kommer att vara på att utveckla mentorskapsprogrammet, och där genomföra tre nätverksträffar för alla deltagare i projektet samt ta fram ett material för andra organisationer som är intresserade av att starta upp mentorskapsprogram. Temat är förebilder och vikten dessa har för jämställdhet i en spelhobby som idag har en manlig norm men där vi i Sverok jobbar på olika sätt för att möjliggöra unga tjejers engagemang och plats." Underlag https://drive.google.com/file/d/0B4Z4Dv1x_UVAVVZjbEhrb0l5WEU/view?usp=sharing
 16. 170519 fattades följande beslut med 8 röster för och en nedlagd röst: 1) ...att uppdra åt kansliet att författa och skicka in en ansökan baserad på projektspecifikationen länkad under rubriken underlag Handlingar: Tillsammans med Våra Gårdar har samtal om att skapa ett gemensamt projekt börjat föras. Projektet har tre syften: Nya målgrupper ska upptäcka möjligheterna med Våra Gårdars lokaler vilket sker genom att visa upp nya kulturformer i lokalerna Föreningar utan egna lokaler ska se Våra Gårdars medlemsföreningar som naturliga samarbetsparter när det gäller tillgång till lokaler och utvecklande samarbeten Tillgängligöra en ny kulturform (cosplay) för en bredare publik och härigenom synliggöra Våra Gårdars lokaler som en naturlig mötesplats. Öka kunskapen om ideella föreningar och Sverok hos de cosplayare som deltar. Underlag https://docs.google.com/document/d/1muxJ33ti4Ep-taNZahc8Zak-H7rwbPUOO4ANldJV4Fw/edit?usp=sharing
 17. Rapport angående motion “Gör det enklare att vara ung” Datum: 2017-05-20 Skriven av: Johan Groth, kanslichef Bakgrund På Riksmötet 2016 presenterades motionen “Gör det enklare att vara ung”. Motionären framhöll att “Det finns idag ett problem i Sverok att det finns ett flertal situationer när det kan vara väldigt svårt att vara ung och engagerad.” Motionären framförde som ett av sina yrkanden “att föreningar i Sverok ska kunna starta ett bankkonto med minderåriga firmatecknare”. Riksmötet beslutade “att Sverok skall arbeta för att föreningsstyrelser med personer yngre än 16 år ska få tillgång till egna föreningsbankkonton”. Genomförande och resultat Förbundsstyrelsen och förbundskansliet har under året arbetat med frågan på flera olika sätt. Kansliet har haft möten med tre av Sveriges största affärsbanker för att ta del av deras tankar kring frågan om minderåriga firmatecknare. Samtalen visar att det idag inte är möjligt att erbjuda banktjänster för personer under 16 år (annat än genom vårdnadshavarens försorg). Detta har bland annat att göra med olika regler som syftar till att säkra ansvarsfrågor men även till regler som finns för att motverka pengatvätt och finansiering av terrororganisationer m.m. Regelverken innebär höga krav på vem som får öppna och hantera bankkonton. I praktiken innebär detta att det idag är omöjligt att öppna bankkonton i föreningar där alla styrelseledamöter är under 16 år. Sverok är medlem i Ax - kulturorganisationer i samverkan. Ax ordförande träffade under vintern 2016/2017 regeringens särskilda utredare kring frågan om “hur statliga bidrag till det civila samhällets organisationer kan bli mer långsiktiga, förutsebara och enhetliga”. Frågan om tillgång till bankkonton för unga var en av flera frågor som Ax lyfte. Slutsats Det finns idag ingen affärsbank som erbjuder bankkonton för personer under 16 år. Med gällande (och kommande) lagstiftning är det inte troligt att sådana konton kommer att finnas inom överskådlig tid. Tvärtom finns det signaler om att det i framtiden kommer att komma utökade krav på kontroll och redovisning av bakgrundsdata när det gäller föreningars möjlighet att öppna och hantera bankkonton. Detta är en utveckling som Sverok bör följa löpande.
 18. Håller inte med helt och hållet ^^ Viktigare än att det är formellt är att det är lätt att tolka och att det tolkas någorlunda entydigt. Lex Pinsförordningen
 19. Vad är för skojigt?
 20. Rapport: PM från revisorerna Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-05-08 Bakgrund 17-05-06 mottog jag en skrivelse från våra revisorer som finns inklistrad sist i rapporten under rubriken underlag. Efter att ha läst skrivelsen hade jag ett 30-minuter långt samtal med Andreas Hallqvist, den ena revisorn. Underlaget i sig var tydligt men det kändes rimligt att följa upp för att vara säker på att inget missades eller missförstods. Under samtalet påpekade Andreas flera gånger att de från revisorernas sida inte upptäckt något som är direkt felaktigt, utan att skrivelsen ska ses som att den belyser saker som skulle kunna på sikt få en glidning när personer involverade blivit utbytta i ett par omgångar. I stort var vi överens om att det inte fanns något som var i direkt behov av förändring till följd av denna skrivelse. Vi var också överens om att det lämpade sig bättre som rapport än som ett diskussionsunderlag då det inte fanns något problem som behövde lösas. Vad har förändrats till följd av denna skrivelse När vi lägger fram förslag till budget kommer det i löptexten förtydligas hur stor del av summan som Valberedningen får använda som de vill och hur stor del som går till valberedningssystemet Nominator. Vi diskuterade också huruvida det behövdes någon uppdatering av styrdokumentet, men såg att så inte var fallet så länge som den delen styrelsen beslutar om bara reglerar de uppdrag som stadgarna säger att förbundsstyrelsen ska göra, men som delegeras till valberedningen Slutsats Vi har en god och tydlig uppdelning mellan valberedning och förbundsstyrelse som säkerställer valberedningens självständighet. Det är viktigt att vi värnar den. Det är fantastiskt att vi har aktiva revisorer som inte bara granskar, utan också ifrågasätter. Men jag vill också vara tydlig med att revisorernas arbete inte bör mätas i mängden skrivelser till styrelsen. Det är ett otacksamt arbete att vara revisor på det sättet att om styrelsen sköter sig och du sköter dig, då syns inte den tid och det engagemang du lägger ner. Underlag PM angående valberedningens autonomi ‘Med anledning av dokumentet “Direktiv för valberedningen 2017” vill revisorerna kommentera hur förhållandet mellan förbundsstyrelse och valberedning bör fungera. Till att börja med vill vi påpeka att vi inte ser något problem i dagsläget och i vill bara göra en kommentar för att arbetet med att strukturera förbundet ska ske utan att råka gå åt en riktning som vi ser som farlig, där förbundsstyrelsen kontrollerar valberedningen mer än vad som avses i dagsläget. Vi har tittat på de dokument som finns och anser det väldigt bra att man väljer att ha ett ganska “hands-off” sätt att ge direktiv där det är tydligt att valberedningen själva äger detaljstyrdokumentet. Däremot ser vi att det inte är lika tydligt vad som är valberedningens uppgifter enligt stadga och föreningstradition respektive vad som är delegerade uppgifter från förbundsstyrelsen. Särskilt ser vi detta som problematiskt när riksmötet ska ta beslut om valberedningens budget samtidigt som det finns direktiv för vad pengarna ska spenderas på delvis. Vi vill föreslå att man särskiljer de uppgifter som enligt stadga är förbundsstyrelsens ansvar men delegeras till valberedningen, mottagande av nomineringar till förtroendeposter och dylikt, från det som är valberedningens uppdrag enligt tradition, att intervjua och bedöma kandidater för att lämna förslag till riksmötet, särskilt då det gäller vilken budget som ska belastas med respektive arbete. Vi föreslår detta som en princip i framtida arbete och anser att förbundsstyrelse, valberedning och relevant personal själva kan strukturera det arbetet, men vill ge ett illustrerande exempel: Då förbundsstyrelsen delegerar uppgiften att ta emot inkomna nomineringar till valberedningen så beslutar man också om hur detta ska göras, genom en tjänst som köps från det av förbundet helägda dotterbolaget. Om dessa medel ska tas från valberedningens budgetpost så kontrollerar inte valberedningen de resurser riksmötet valt att fördela till dem i sin helhet. I det absolut värsta fallet skulle en förbundsstyrelse som vill hämma valberedningens arbete kunna ge ett ägardirektiv att sätta priset för tjänsten så att valberedningen inte har medel att utföra sitt arbete efter eget huvud. Uppgiften att ta emot nomineringar till förtroendeposter är dock enligt stadgan §45-46 förbundsstyrelsens, vilken de delegerat till valberedningen. Kostnaden och ansvaret för att detta fungerar bör alltså falla på förbundsstyrelsen. Exemplet är som sagt bara illustrerande och vår mening är att förbundsstyrelse, valberedning, relevant personal och det helägda dotterbolaget bör arbeta för att tydligare dela upp de två delarna: valberedningens traditionella uppdrag att föreslå de lämpligaste kandidaterna och de delegerade uppgifter som enligt stadgan faller på förbundsstyrelsens ansvar. Relevanta länkar: http://wiki.sverok.se/wiki/Direktiv_f%C3%B6r_valberedningen_2017 http://www.sverok.se/sverok/arkiv/stadgar/
 21. @Oliver Sundström, flytta till spelare söker spelare? ^^
 22. Det bästa tipset är att hitta närmaste förening och besöka dem http://spelkartan.se/associations
 23. Rapport: Nätverksträff med Leia 31 mars - 2 april 2017 https://docs.google.com/document/d/1ZvOncQLxB_hoX5sKvFKy2oPjwuLZ2e64MxdsGFOAGMA/edit?usp=sharing
 24. 4) ...att lägga till "Vegetarisk kost avser kost utan fågel, fisk, vilt, fläsk, skaldjur och nötkött." under rubriken: Definition av normalkost och specialkost
 25. BU: Riktlinjer för kost Skriven av: Tjarls Metzmaa och Johan Groth Den 17-01-12 Bakgrund till beslutsunderlaget Sverok arrangerar årligen ett antal olika evenemang och möten på förbundsnivå. Förbundets ambition är att alla som deltar på dessa evenemang och möten ska erbjudas kost (mat och dryck) som motsvarar vars och ens behov. Samtidigt kan förbundet konstatera att antal olika önskemål vad gäller kost stadigt ökar. Det leder ofta till oklarheter och ökade kostnader. Det finns därför skäl att klargöra vilka förutsättningar och avgränsningar som gäller för den kost som tillhandahålls på arrangemang på förbundsnivå. Riktlinjer gällande kost är idag vanliga på många håll, bland annat hos skolor, förskolor, sjukhus och olika typer av omsorgsboenden. Underlag https://docs.google.com/document/d/1zqoA9UiuSfC-QpvunMMEqscxAY_6u9tMC_tTCYRH7AU/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att stryka meningen "Sverok tar även hänsyn till att många gärna äter kött till de flesta måltider." ur underlaget 2) ...att fastställa "Riktlinjer för kost" i enlighet med underlaget