Tjarls Metzmaa

Medlem
 • Innehåll Antal

  380
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar Vunna

  55

Allt postat av Tjarls Metzmaa

 1. DU: Motioner till LSU. förslag från UNF Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-08-16 Beskrivning och bakgrund Under sommaren kom UNF med en förfrågan om huruvida vi var intresserade av att skriva under två motioner till LSU:s representantskap som de höll på att skriva. Efter en muntlig genomgång av de båda sa jag att vi preliminärt var intresserade och att vi gärna tittade på de slutgiltiga versionerna för diskussion i förbundsstyrelsen. Nu har dessa färdigskrivna förslag kommit! Underlag Med hänsyn till att det inte är beslutat att de ska skickas in ännu samt att vi inte fått godkännande för publicering innan detta av UNF finns de båda motionsförslagen på styrelsens interna forum. Frågor att diskutera Vill vi vara med på dessa motioner? Något i dem vi vill förändra?
 2. Alla Sverokföreningar har rabatt hos Mera, men jag vet inte hur snabbt de kan leverera: http://www.sverok.se/forening/erbjudanden/#mera
 3. DU: Budgetförslag 2018 Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-08-15 Beskrivning och bakgrund Kanslichef Johan Groth har lett arbetet med att ta fram budgeten i samråd med kansliet och Tjarls Metzmaa samt Cecilia Hällstrand från styrelsen. Detta utgör grunden för det budgetförslag som kommer att antas som styrelsens förslag på styrelsemötet i oktober. Sedan är det förstås som vanligt Riksmötet som beslutar om detsamma. Resultatmål Det viktigaste är att lägga en nivå för vad vi vill att resultatet ska landa på. Själv förordar jag att vi siktar på ett överskott även nästa år eftersom att trollkistans påfyllning förra året var välkommen, men inte tillräcklig. Bidragsnivåer Den andra stora frågan rör föreningsbidragen. Förra året ändrade vi modellen till att vi först sätter bidragsnivåerna och därefter ser vad resultatet blir, istället för att pussla fram bidragsnivåer baserat på statsbidraget. Budgetförslaget som presenteras är beräknat på att bidragsnivåerna är oförändrade Underlag https://drive.google.com/file/d/0B4Z4Dv1x_UVAa2lfTXFmanZiTWM/view?usp=sharing Frågor att diskutera Vad är styrelsens mål för resultatet? Vad anser styrelsen att bidragsnivåerna bör vara för nästa år? Finns det något du vill höja, sänka eller behålla i budgeten?
 4. DU: Transparens Skriven av: Tjarls Metzmaa och Anna Erlandsson Den 17-08-15 Beskrivning och bakgrund Sverok har en lång och stolt tradition av att verka för transparens gentemot medlemmar och utomstående. Det är något vackert och viktigt som bör fortsätta. Vi ser oss själva som förebilder för andra förbund när det kommer till att dela med sig av erfarenheter och möjliggöra för den som vill påverka. Det som föranledde vår diskussion och slutligen författandet av detta DU var att styrelsen börjat arbeta annorlunda under året. Mycket information som tidigare var muntlig och flyktig har nu börjat skrivas ner. Denna höjning av ambitionsnivån har skapat en intressant situation: Det som tidigare inte nedtecknades var inte ett brott mot styrdokumentet för transparens, men blir det när det plötsligt finns skriftligt. Detta DU har till syfte att väcka en ny diskussion kring vårt förhållande till transparens, något som bara flytit på ett tag. Allt mår bra av att ifrågasättas med ojämna mellanrum. De olika fallen vi vill diskutera Onsdagsuppdateringen Onsdagsuppdateringen startade som en insats för att öka informationsflödet till distrikten. Det fanns en frustration över att det bara var de stora grejerna som meddelades och ibland knappt det. Efter några månader så infördes en andra del i onsdagsuppdateringen som riktade sig enbart mot förbundsstyrelsen. Vår bedömning är att Onsdagsuppdateringen framgent bör skickas till distrikt och förbundsstyrelse. Sedan publiceras den offentligt på något sätt så att den som är intresserad kan ta till sig informationen. Utgångspunkten är att det är samma information till alla nivåer alltid. Ibland kommer information vara särskild/känslig och kommer då vara exklusiv. Men det är undantaget och ska ha stöd i Styrdokumentet för Transparens. Besöksrapporter 2017 blev det inskrivet i Arbetsordningen att “När styrelsens ledamöter deltar på olika evengemang för Sveroks räkning av det större slaget så ska det rapporteras via mail till de övriga i styrelsen. Rapporterna ska hållas korta och koncisa, där de mest relevanta punkterna för styrelsen ska tas upp och föredras i rapporten.” Dessa rapporter har varit exklusiva för styrelsen och har inte protokollförts eller publicerats. Vi tror att dessa framgent bör protokollföras med andra rapporter när helst det är möjligt. Det är ofta rapporterna innehåller information som skulle kunna klassas som ett brott mot det fjärde undantaget: “Känslig information som allvarligt kan skada enskild individ, förening, distrikt, förbundet eller förbundets samarbetspartners.” Protokoll från K-möten K-möten infördes 2017 som en varannanmånatlig mötesplats via Skype mellan förbundsstyrelse och distriktsstyrelser. Dessa protokoll borde offentliggöras. Protokoll från O-möten O-möten är förbundsstyrelsens varannanmånatliga möte via skype på 60 minuter för avstämning. Mötet består av tre delar, som alla sedan årskiftet nedtecknas: Hur är läget, uppföljning av uppdragslistan samt vad ska du göra nu? Det första och sista är rent socialt och nedtecknas i dagsläget för att den som missade ett möte ska känna social samvaro när den läser protokollet. Vår bedömning är att det vore bättre att inte längre nedteckna de sociala delarna och fortsättningsvis publicera protokollen. Vi ser det som en större vinning att de som är intresserade av förbundsstyrelsens arbete kan följa detta än att styrelsens ledamöter får den sociala inputen, som också enkelt kan ersättas med ett samtal. Ledningsgruppsmöten och samordningsgruppsmöten Ledningsgruppen är ett möte som sker varje vecka på tisdag och har existerat i sin nuvarande form sedan 2016 och består av förbundsordförande, förbundssekreterare och kanslichef. Vice förbundsordförande deltar en gång i månaden. Ledningsgruppsmöten startade runt 2014 och den största förändringen sen starten är att vice förbundsordförande nu medverkar ibland. Det är den främsta punkten för löpande kontakt mellan kansli och förtroendevalda. Samordningsgruppen sammanträder varje vecka på måndagar i en timme och bildades i samband med omorganiseringen 2016/2017. Den består av kanslichef, samordnare för RFK samt utvecklingssamordnare. Det är den främsta punkten för samordning av kansliets arbete. Inget av mötena protokollförs i dagsläget utan är helt muntliga. Vår bedömning är att de inte bör nedtecknas fortsättningsvis heller, för att arbetsbördan blir oproportionerligt stor och det är väldigt operativa frågor. I dagsläget filtreras den information som är av signifikans vidare till onsdagsuppdateringar ändå. Styrdokumentet för transparens http://infobank.sverok.se/styrdokument/transparensprincipen-2012/ Under våra diskussioner har vi inte funnit någon anledning att ändra på något i styrdokumentet för transparens utan ser det som heltäckande och fortfarande lika relevant som när det skrevs. Vi anser det det tillhöra den ovanliga skara dokument som är så välformulerade att det står sig mer än fem år. Frågor att diskutera Bör onsdagsuppdateringarna ombildas till att vara offentliga? Bör besöksrapporterna protokollföras så ofta som möjligt? Bör protokollen från K-möten offentliggöras? Bör protokollen från O-möten göras om och publiceras? Bör ledningsgrupp och samordningsgrupp vara fortsatt muntliga? Är det något i styrdokumentet för transparens som du anser bör uppdateras?
 5. Rapport: A1 i Verksamhetsplanen 2017 https://docs.google.com/document/d/1GuMeI82Eea4Lq3pTWyeYMb6MqxtzlNfxsowDajai3MA/edit?usp=sharing
 6. Ringkontroller kontra Medlemsavstämningar https://docs.google.com/document/d/10b-zjufmM21o-iCeFSD5i5JfJXlYVmaTx7fs9S2fA4o/edit?usp=sharing
 7. PC-beslut: Projekt Trygg E-sport Bakgrund Female Legends vill initiera ett projekt med Sverok som nära partner. Tanken är också att hyra in administration och personal från Sverok. "Projektets mål: · Erbjuda en trygg plats för tjejer att utveckla sitt e-sportande och skaffa ett nätverk av andra e-sportande tjejer (träningsläger och fysiska platser) · Ha en tydlig bild av problem tjejer upplever inom e-sport och omvandla kunskapen till en handlingsplan för att överkomma ojämlikheten · Sprida handlingsplanen till aktörer/personer inom och utanför e-sport, till exempel Svenska E-sportförbundet och politiker · Ge ungdomsledare och föräldrar inom e-sport kunskap som bidrar till inkludering och jämlikhet inom hela e-sportsmiljön" Underlag https://docs.google.com/document/d/1cIvA0rJyY2Egd2WUrEpRKbdV5Tp8abG2SIrQaMecwlE/edit?usp=sharing Tjarls yrkar... 1) ...att förbundsstyrelsen ställer sig bakom Female Legends ansökan ---------------------------------------------------------- Resultat Bifall med 7 röster för och 2 nedlagda röster
 8. Här läggs resultatet av alla PC-beslut sen senast
 9. PC-beslut: Streamingprojekt Bakgrund Som en fortsättning på arbetet med Respect All Compete planeras ett projekt inriktat på streaming. "Projektets Mål Vi planerar för ett treårigt projekt där vi bygger upp Sveroks Twitchstream (för livesändningar) och tillhörande Youtubekanal (för lagring av repriser och ihopklippta highlights), med målet att vara en positiv kraft i nördkulturen och den nya medieverkligheten, samtidigt som vi erbjuder våra föreningar och medlemmar att sprida sin hobby och verksamhet samt visa upp den för andra. Innehållet i kanalerna produceras av Sveroks medlemmar med hjälp av Sverok, samt av Sverok som förbund. Allt innehåll utgår från vår värdegrund. Rent konkret betyder det exempelvis att vi ska ha en mångfald bland de som tar plats och syns i stream och onlinevideor. Det innebär även att vi ska hitta hållbara metoder för att arbeta aktivt med moderering av chattar och kommentarsfält, med målet att de till slut blir självmodererande med hjälp av våra tittare. Med självmodererande menar vi att vi lyckas skapa en miljö där våra tittare kliver in och sätter ner foten vid övertramp, men att vi som kanalägare kan vidta åtgärder om det är återkommande övertramp. Vid projektets slut ska arbetet med vår Twitchstream och Youtubekanal vara självfinansierat med hjälp av annonsintäkter, samarbeten och sponsoravtal. Huvudansvaret för stream och kanal hamnar då under Sveroks befintliga kommunikationsavdelning. Målet är då också att kunna behålla en samordnare/producent på hel eller deltid. Samordnarens/producentens roll är att ansvara för Sveroks egna produktioner i dialog med kommunikationsavdelningen, planera och ansvara för externa produktioner med samarbetspartners samt säkerställa att medlemmar och föreningar enkelt kan ta plats i stream och videokanal. Vi ser i dagsläget följande delmål för varje år under projektet. År 1: Färdigt koncept för Sveroks Twitchstream och tillhörande Youtubekanal med grafisk profil, värdegrund, plan för moderering etc. Färdig strategi för att arbeta med ökad inkludering, mångfald och likabehandling i stream samt videokanal. Färdig tablå/innehållsplan för de första 6 månaderna - med fokus på mångfald, likabehandling och inkludering. Säkerställa inledande produktionsmöjligheter vad gäller teknik, utrustning etc. Samarbete med några Sverokföreningar som vill streama via Sveroks Twitchstream, utöver det innehåll som Sverok själva producerar/streamar. Färdig plan för inledande moderering av kanaler. Producera inledande innehåll. Lansering av Sveroks Twitchstream och Youtubekanal. Etablera analys och kvalitetsutveckling av kanalen, inklusive analys av hur väl vi arbetar med vårt mångfalds- och inkluderingsfokus. Göra det enkelt för Sveroks föreningar och medlemmar att skapa innehåll till Sveroks Twitchstream och Youtubekanal utifrån riktlinjer och värdegrund. År 2: Ta fram samt lansera administrationsverktyg för streamens tablå, innehåll och samarbeten med föreningar/medlemmar. Ta fram informationsmaterial för att enkelt sprida kompetens inom streaming och videoproduktion till intresserade medlemmar och föreningar. Avtal med ett större event arrangerat av en Sverokförening om att Sveroks stream är den stream som direktsänder från det eventet. Färdig plan och budget för streamens fortlevnad efter projektets sista år. Påbörja samtal med möjliga sponsorer för att säkra streamens fortlevnad och utveckling efter projektets sista år. År 3: Avtal med två till tre större event arrangerat av Sverokföreningar om att Sveroks stream är den stream som direktsänder från det eventet. Vidareutveckla informationsmaterialet för att sprida kompetens inom streaming och videoproduktion till intresserade medlemmar och föreningar. Färdiga avtal med externa sponsorer och strategiska samarbeten för att säkra streamens fortlevnad och utveckling efter projektets sista år. Inviga Sveroks färdigbyggda streamingstudio som ska klara av att göra mindre studioproduktioner. Stream och videokanal som är välkänd för sin mångfald, goda stämning och inkluderande miljö." Underlag https://docs.google.com/document/d/157DaqEcpGsJiWS4t-3k9GueyhW1uozi-YLOyYJCHenY/edit?usp=sharing Tjarls yrkar... 1) ...att kansliet får i uppdrag att skicka in en projektansökan baserad på underlaget länkat ovan ---------------------------------------------------------- Resultat Bifall med 7 röster för och 2 nedlagda röster.
 10. BU: Pappersrevolutionen Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-08-02 Länk till dokumentet för bättre överskådlighet av underlaget Beskrivning och bakgrund Byråkrati, formalia, stadgar och styrdokument är bland vackraste vi har. Det är den grund som all vår verksamhet vilar på. Det är vad drömmar balanserar på. Det är nyckeln till frihet. Däremot är det viktigt att komma ihåg att även om byråkratin är viktig för verksamheten, så får den aldrig bli verksamheten. (Nog med kärlekbombning till det formella. (Det har nästan inget att göra med BU:t i övrigt, men kändes som att det behövde sägas igen.) Pappersväldet är dock inte enbart positivt, utan har en tendens att mögla, sönderfalla och svälla av sig själv på ett sätt som nästan bara kan beskrivas som entropi. Därför är det viktigt att städa, renovera och ifrågasätta med ojämna mellanrum. En sak som kräver en smärre revolution är hur vi döper våra styrdokument. Analys Det är i grunden svårt att skilja en ordning från ett direktiv. En riktlinje från en policy. En förordning från plan. Modell från plattform. Regler från rutin. Kontrakt från princip. De är av naturen snarlika och även om det absolut kan finnas en poäng av att skilja dessa åt så tycks namngivningen av Sveroks styrdokument vara i det närmaste slumpmässig. Det finns ingen hierarkisk åtskiljning av dokumenten baserat på namn. Det finns ingen skillnad i form baserat på namn. Det finns kort och gott ingen som helst mening med att ha olika namn på våra styrdokument, annat än att de är just styrdokument. Underlag Nu gällande dokument Nuvarande namn Efter Pappersrevolutionens genomförande AG för icke-verbal kommunikation 2017 AG för icke-verbal kommunikation 2017 AG IT 2017 AG IT 2017 AG Kulturrådet 2017 AG Kulturrådet 2017 AG Leia 2017 AG Leia 2017 AG Riksmötesteknik 2017 AG Riksmötesteknik 2017 AG Utbildning 2017 AG Utbildning 2017 Arbetsordning för förbundsstyrelsen 2017 Förbundsstyrelsens arbete 2017 Arvoderingsvillkor 2014 Arvoderingsvillkor 2014 Delegationsordning 2017 Delegation 2017 Direktiv för valberedningen 2017 Valberedningen 2017 Distriktsdirektiv 2015 Relation mellan förbund och distrikt 2015 E-postpolicy 2012 E-post 2012 Förvaltningsorganisation 2017 Förvaltningsorganisation 2017 Grafisk profil 2012 Grafisk profil 2012 Handlingsplan vid upplevd diskriminering 2016 Handlingsplan vid upplevd diskriminering 2016 Huvuddirektiv för förbundets ekonomi 2012 Förbundets ekonomi 2012 Ideellt engagemang 2017 Ideellt engagemang 2017 Likabehandlingsplan 2017-2019 Likabehandlingsplan 2017-2019 Lokalbidragsregler 2016 Lokalbidrag 2016 Miljöpolicy 2016 Miljöansvar 2016 Modell för Ambassadörsprogrammet 2016 Ambassadörsprogrammet 2016 Pins-förordningen 2016 Pins och utmärkelser 2016 Placeringspolicy 2017 Ekonomiska placeringar 2017 Policy angående Sverigedemokraterna och andra anti-demokratiska rörelser 2016 Sverigedemokraterna och andra anti-demokratiska rörelser 2016 Policy för arbete med olika intäkter 2011 Arbete med intäkter 2011 Policy för externa samarbeten 2015 Externa samarbeten 2015 Policy för onlinelagring av material 2015 Onlinelagring av material 2015 Policy personuppgifter 2015 Personuppgifter 2015 Politisk Plattform 2016 Politiska ställningstaganden 2016 Projekthantering 2017 Projekthantering 2017 Regler för föreningar 2016 Regler för föreningar 2016 Reklampolicy 2015 Reklam 2015 Representation Studiefrämjandet 2011 Representation Studiefrämjandet 2011 Riktlinjer för föreningsnamn 2017 Föreningsnamn 2017 Riktlinjer för kost 2017 Kost 2017 Riktlinjer för nätverk 2015 Nätverk 2015 Riktlinjer för personliga utlägg och ersättning inom Sverok 2012 Personliga utlägg och ersättning 2012 Rutin för upphandlingar 2011 Upphandlingar 2011 Strategi för politisk påverkan 2016 Politisk påverkan 2016 Sverokare på Mars - Sveroks Strategi 2017-2021 Sverokare på Mars - Sveroks Strategi 2017-2021 Sveroks kommunikationskanaler 2011 Sveroks kommunikationskanaler 2011 Sveroks kontrakt för alkohol, tobak mm 2012 Alkohol, tobak och narkotika 2012 Tjänstedator, telefon mm 2012 Tjänsteteknik 2012 Transparensprincipen 2012 Transparens 2012 Utskickspolicy 2015 Utskick 2015 Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Värdegrund 2016 Värdegrund 2016 Förslaget i korthet Det som har skett i underlaget ovan är följande: Allt användande av policy, riktlinjer, kontrakt, modell, plattform, förordning, ordning har upphört. Undantaget är i civilsamhället allmänt vedertagna namn som “Delegationsordning”. Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att genomföra namnändringarna enligt förslaget under rubriken underlag på alla nu gällande styrdokument. 2) ...att det från denna dag ska vara känt att alla styrdokument alltid har ett outskrivet “Styrdokument för” framför sig. 3) ...att den som först skriker “Fan vad bra!” efter att beslut fattats i detta BU, oavsett avslag eller bifall i att-sats Tjarls 1-2, bjuds på glass av förbundssekreteraren.
 11. Glöm inte att kolla om du hittar någon lämplig förening på www.spelkartan.se
 12. PC-beslut: Tillsätta styrgrupper Bakgrund Vi har ett antal olika projekt som vi är delaktiga på olika sätt, dels nya där det ska tillsättas folk och dels äldre där personer ska bytas ut. Detta är något som ska beslutas av styrelsen. Underlag Malmö e-sports projekt "Digital fritid" - Här har Alexandra satt upp sig som frivillig. Vårt eget "Hej regionen" - Här har albin och sam vart tidigare men bett om att få bli utbytta. LSU's projekt om stress "Hållbart engagemang" - Har för mig att Anna och Cissi visat intresse. Juggerförbundets Jugger-projekt Alexander yrkar... 1) ...att vi tillsätter Alexandra Hjortswang i styrgruppen för Digital fritid 2) ...att vi tillsätter Albin Westermark i styrgruppen för Hej Regionen 3) ...att vi tillsätter Anna Erlandsson i styrgruppen för Hållbart engagemang 4) ...att vi tillsätter Cecilia Hällstrand i styrgruppen för Etablera Jugger ---------------------------------------------------------- Resultat Bifall på samtliga yrkanden med 6 röster för och 3 nedlagda röster
 13. Någon särskild tanke bakom namnet?
 14. BU: Avskrivning av Lokalbidragsregler 2016 Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-07-04 Bakgrund till beslutsunderlaget Det finns inte längre något lokalbidrag och således behövs inget styrdokument för detsamma Underlag http://wiki.sverok.se/wiki/Lokalbidragsregler_2016 Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att styrdokumentet Lokalbidragsregler 2016 inte längre anses som aktiva styrdokument.
 15. Hurra! Vad roligt!
 16. PC-beslut: Rollspelsprojekt med fokus på att lyfta samisk kultur och historia Bakgrund RFK i Västerbotten har spånat fram en grund till ett projekt som hon vill söka och därför läggs det fram till styrelsen för godkännande "I vår har filmen Sameblod slagit igång ordentligt, som har visat upp samisk historia för en bredare publik. Samefrågan och Sveriges roll i hur samernas samhälle ser ut idag är en väldigt aktuell fråga, inte minst i norr. Därför har jag klurat på en projektidé där vi i Sverok tillsammans med en samisk förening skulle kunna ta fram ett material riktat till ungdomar, för att öka kunskapen och förståelsen om samerna genom spel." Underlag https://docs.google.com/a/g.sverok.se/document/d/1X462uIodgID96hzu5gAn3lFO7buuzzhSfIYT0_L8v6o/edit?usp=sharing Förslag till beslut 1) ...att kansliet kan formulera en projektansökan och skicka in den till lämplig part baserat på det underlag som finns länkat ---------------------------------------------------------- Resultat Bifall med 8 röster för och 1 nedlagd röst
 17. Pc-beslut: Spelkulturen Stärker Bygden Bakgrund "Syftet med arrangemangen är att på ett informativt och praktiskt sätt skapa kontakter mellan kommuner, Studiefrämjandet och Sveroks föreningar, samtidigt som föreningar får större kunskaper inom områden som intresserar dem. Det blir också ett bra tillfälle att lyfta likabehandlingsfrågor, som ett led i att bryta den homogena medlemsskara som många föreningar har. Även de kommuner som är mindre representerade i Sverok ska få tillfälle att ta del utav vad Sverok har att erbjuda samt öka involveringen i ideellt engagemang. Den andra delen av projektet kommer handla om att samordna och stärka föreningarna i regionens alla kommuner. Detta kan tex ske genom att: Stötta föreningar och förtroendevalda i praktiska frågor, såsom kontakt med kommuner, bidragsansökningar, lokaler, marknadsföring, årsmöten, likabehandling osv. Uppmuntra spelintresserade ungdomar att organisera sig i föreningsform, bland annat genom rekryteringsinsatser, speciellt i de mindre kommunerna som har låg representation Genom nyhetsbrev och sociala medier sprida kunskaper och erfarenheter samt stärka samhörigheten mellan föreningar. Förmedla kontakt mellan föreningar och mellan offentliga aktörer/evenemang. Delta i och driva nätverk" Underlag https://drive.google.com/drive/folders/0B4Z4Dv1x_UVARFpHX2pGcGRsSzQ?usp=sharing Förslag till beslut 1) ...att förbundsstyrelsen ställer sig bakom projektansökan som är länkad under rubriken underlag --------------------------------------- Resultat Bifall med 8 röster för och 1 nedlagd röst
 18. Snygg och stilren design! När jag skummade igenom såg det också ganska spännande ut. Finns det några planer på en gameplayvideo?
 19. Kul! Såg tjusigt ut!
 20. BU: Huvuddirektiv för förbundets ekonomi Skriven av: Tjarls Metzmaa, Johan Groth och Tanja Solenström Den 17-06-12 Bakgrund till beslutsunderlaget Det var några år sedan som detta dokument fick lite kärlek, så därför var det dags. De allra flesta förändringar är bara i formatet och språket. Jag gjorde också bedömningen att "Policy för arbete med olika intäkter" var lite för liten för att vara ett eget dokument och bakade därför in det i huvuddirektivet. Jag gjorde också det medvetna valet att lämna "Placeringspolicyn" utanför, för det kändes som att de hade dignitet nog att stå på egen hand. Där är jag dock mer osäker och diskutera gärna i kommentarerna nedan här på forumet. Den största förändringen i innehåll är att förskottsmöjligheterna på upp till 12.000 kr har försvunnit. Detta är något som inte har använts på flera år och senast när det användes vållade det ganska stora problem. Tidigare version: http://wiki.sverok.se/wiki/Huvuddirektiv_för_förbundets_ekonomi_2012 Det nya dokumentet kommer även ersätta: http://wiki.sverok.se/wiki/Policy_för_arbete_med_olika_intäkter_2011 Underlag https://docs.google.com/document/d/1iLoTNkMNt0ben_c0d7JFh6O9S5SFfxm_AXai8OnYnac/edit?usp=sharing Förslag till beslut Tjarls yrkar… 1) ...att fastställa styrdokumentet "Huvuddirektiv för förbundets ekonomi" i enlighet med det under rubriken underlag 2) ...att avskriva "Policy för arbete med olika intäkter 2011" och inte längre anse det som ett aktivt styrdokument
 21. Kul!
 22. BU: Riktlinjer för Nätverk Skriven av: Sanna Hedlund och Tjarls Metzmaa Den 17-06-02 Bakgrund till beslutsunderlaget Uppgiften att styr upp nätverken delegerades i början av året till kansliet och här kommer ett gäng förslag till ändringar i styrdokumentet för att öka genomförbarheten och uppdatera det till årets år. Ändringslogg Bakgrund har bytt rubrik till "Skillnaden mellan nätverk och arbetsgrupp och allt som refererade tipp 2014 års RM och 2015 års VP är borta Ny direktiv för hur många ett nätverk ska vara Förväntningar tillagda Tillägg om att varje nätverk kan få ett fysisk träff sponsrad av förbundet Hur ett nätverk avslutas Tidigare version: http://wiki.sverok.se/wiki/Riktlinjer_för_nätverk_2015 Underlag Syfte Det finns mycket kompetens och erfarenheter inom förbundet som är värt att ta vara på. Genom att bedriva nätverk kan Sverok underlätta för föreningar och medlemmar att dela med sig av sina erfarenheter. Skillnaden mellan nätverk och arbetsgrupp Skillnaden mellan ett nätverk och en arbetsgrupp är att en arbetsgrupp ofta jobbar konkret inför ett specifikt projekt eller med en specifik del (ex IT, Pride, Spellovet) medan ett nätverk fokuserar på att låta människor dela med sig av erfarenheter (ex ordförande, arrangörer, LEIA). Där ligger fokus på diskussion och inte praktiska uppgifter. Att starta ett nätverk Om en eller flera medlemmar, föreningar eller distrikt har en idé på ett nätverk som dem vill driva kontaktar dem förbundet genom att fylla en anmälningsblankett som sedan behandlas av förbundet. Nätverkets syfte måste vara kopplat till Sveroks verksamhet och det krävs minst fyra personer för att det ska bildas ett nätverk. Nätverket ska vara öppet för alla, dock kan det i vissa fall förekomma nätverk som är separatistiska efter kön, ålder etc. om det hör ihop med syftet för nätverket. När nätverket har blivit registrerat sprids informationen om nätverket genom förbundets informationskanaler. Olika typer av nätverk Nätverket kan ha två olika utgångspunkter. Den ena är ett mentorsnätverk där det är tänkt att medlemmarna i nätverket kopplas ihop enligt modellen erfaren - nybörjare. Den andra modellen utgår från att alla medlemmar delar erfarenheter med varandra där alla medlemmar har någon gemensam nämnare med erfarenheter de kan dela med sig av till varandra. Att bli medlem i ett nätverk Om en medlem, förening eller ett distrikt vill delta i ett nätverk kontaktar den/det nätverkets kontaktperson för att få hjälp med det. Som medlem förväntas du delta på nätverkens möten under året och dela med dig av dina tankar och erfarenheter. Driva ett nätverk Varje nätverk har en samordnare i gruppen, och består i övrigt av minst ytterligare tre personer. Gruppen ansvarar för att nätverket hålls levande, och ha minst fyra träffar/möten per år, samordnaren är den som kallar till mötena och kan vid behov be om stöd från förbundet. Om nätverket vill ha en fysisk träff kontaktar gruppen förbundet som hjälper till att administrera den fysiska träffen. Varje nätverk i Sverok har möjlighet att få en fysisk träff per år sponsrad av förbundet. Avsluta ett nätverk Det finns två sätt att avsluta ett nätverk. Det ena är att gruppen beslutar att nätverket ska läggas ned, och förbundet meddelas detta via mail. Det andra är när nätverk inte längre har varit aktivt på sex månader och då lägger förbundet ned nätverket. Samordnare samt gruppmedlemmar får vid nedläggningen av nätverket ett mail från förbundet att så har skett, och ifall behov uppstår av ett liknande nätverk i framtiden får de skicka in en ny ansökan. Förslag till beslut Tjarls yrkar… 1) ...att fastställa styrdokumentet "Riktlinjer för nätverk" i enlighet med det under rubriken underlag
 23. BU: Rutin för upphandlingar Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-05-30 Bakgrund till beslutsunderlaget En gång i tiden var kansliorganisationen mycket mindre i sin omfattning och styrelsen mer operativ. I den tiden var det också rimligt att styrelsen hade hand om principiella styrdokument av denna typ. Jag anser att så inte längre är fallet utan att detta bör övergå till att hanteras självständigt av kansliet. Underlag http://wiki.sverok.se/wiki/Rutin_för_upphandlingar_2011 Förslag till beslut Vi yrkar… 1) ...att vi avskriver "Rutin för upphandlingar" och inte längre anser det vara ett aktivt styrdokument. 2) ...att vi uppdrar åt kansliet att självständigt förvalta och upprätthålla motsvarade "Rutin för upphandling" som ett kanslidokument
 24. BU: Medlemskap i CAN Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-05-30 Bakgrund till beslutsunderlaget Detta BU föreslår att vi blir medlemmar i CAN! CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning är en organisation som beskriver sig själva så här: "CAN är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län." Can är den organisation som följer upp och skapar mycket av det kunskapsunderlag som finns kring Alkohol och Narkotika och har exempelvis flertalet gånger citerats med slutsatsen om att det antagligen går att dra paralleller kring att ungas drickande minskar och spelandet ökar. På sikt kan detta antagligen bli en stark partner för att driva ett projekt. I minsta fall blir det en arena där vi kan träffa medlemmar som har värderingar som liknar våra egna. Det finns heller inget krav på att vi som organisation ska vara helnykter. Läs mer om föreningen: http://can.se/Om-CAN Resurser Medlemskapet kostar 500 kr/år Förslag till beslut Vi yrkar… 1) ...att vi ansöker om medlemskap i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
 25. BU: Distriktsanvändare i eBas Skriven av: Tjarls Metzmaa och Johan Groth Den 17-02-07 Bakgrund till beslutsunderlaget eBas är förbundets medlemsregister och hanterar därmed stora mängder personuppgifter. För att uppfylla gällande lagar och regler har Sverok under årens lopp givit ett begränsat antal personer tillgång till eBas. Den ena gruppen är anställd personal som dagligen arbetar med eBas. Den andra gruppen är distriktens styrelser. I bägge fallen har det krävts att personen i fråga genomgått en utbildning i hur personuppgifter ska hanteras innan ett administratörskonto har öppnats i eBas. I och med att Sverige under 2017 och 2018 kommer att införa det så kallade datalagringsdirektivet ökar kraven på den som ska hantera personuppgifter. Det kommer med andra ord att bli mer komplicerat att hantera många användare i eBas, både vad gäller att säkra rätt kunskap och rätt behörigheter hos användarna. Detta gäller särskilt personer som ingår i distriktens styrelser som dels kan ha svårt att delta i utbildningar, dels byts ut relativt ofta. Detta har varit förknippat med mindre risker förut då ett större ansvar låg på den enskilde användare, något som nu ändras till att det är organisationen som är ansvarig samt att bötesbeloppen förknippade med felaktigt hanterande ökar. Det har även visat sig att många distrikt inte använder möjligheten att själva logga in i eBas. I februari 2017 är det bara fem distrikt som använt eBas under det senaste halvåret. De flesta distrikt (även de som själva loggar in i eBas) vänder sig istället till förbundskansliet för att få hjälp med att göra olika utdrag och sökningar i eBas. Detta beror på att det ofta behövs någon form av dialog och/eller handpåläggning för att få ut ett korrekt utdrag ur eBas i samband med t.ex. projektansökningar, kallelser till årsmöte etc. För att öka säkerheten vad gäller hantering av personuppgifter inom Sverok föreslår vi därför att distrikten inte längre erbjuds egna konton i eBas. I stället kansliet att tydliggöra hur beställning av information ur eBas går till för distrikten. I praktiken kommer detta inte att innebära någon stor förändring av hur hanteringen sker idag men ansvar och roller kommer att vara tydligare och mer i linje med det nya kommande regelverket. Att denna förändring kanske skulle komma att vara aktuell har nämnts i onsdagsuppdateringar men ingen dialog med distrikten har skett. Kansliets förslag till rutin I styrelsen kommer vi inte att besluta om detta kanslidokument, men det är bifogat för kännedom. https://docs.google.com/document/d/1CQfD4NslGa51Xfd9Ur8FBtDQh806zcRpVkvbYi0FR7M/edit#heading=h.gjdgxs Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ... att distrikten inte längre erbjuds egna administratörskonton i eBas 2) ... att kansliet ges i uppdrag att ansvara för att tillgodose distrikten med uppgifter från eBas