Jump to content

Tjarls Metzmaa

Medlem
 • Content Count

  452
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  108

Tjarls Metzmaa last won the day on December 10 2017

Tjarls Metzmaa had the most liked content!

3 Followers

About Tjarls Metzmaa

 • Rank
  Förbundssekreterare
 • Birthday 12/07/1989

Contact Methods

 • Skype
  charles.hallstahammar.nu

Profile Information

 • Kön:
  Vill ej ange
 • Ort:
  Hallstahammar

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Det är bara gå via http://starta.sverok.se som vanliga föreningar. Den länken gick förut till en informationssida. Skulle det vara något som fortfarande är oklart så går det toppen att maila info@sverok.se
 2. Jag yrkar 2) ... att lägga till: "med Sveroksammanhang menas alla fall där en person kan tänkas representera Sverok eller associeras med Sverok" 3) ... att lägga till: "med Sveroksammanhang menas alla interna aktiviteter. Inga externa representationsärenden där någon annan arrangerar eller står värd för tillställningen räknas som Sveroksammanhang."
 3. PC-beslut: Skolval 2018 Bakgrund Syftet med projektet är att öka kunskapen och lyfta förståelsen hos elever på övre grundskolan och gymnasiet om att värderingar kopplade till våra medborgerliga rättigheter och skyldigheter kan ses som olika byggstenar i samhället och att de interagerar och påverkar varandra. Vidare är syftet att en ökad medvetenheten och förståelsen ska ge mer engagemang för samhälls- och demokratifrågor så att fler unga väljer att rösta i såväl de allmänna valen som i EU-valet. Målet är att skapa ett spel kring värderingar och samhällsbyggande. Projektets målgrupp är elever på övre grundskolan och gymnasiet på alla skolor i landet. Projektet kommer också att ha ett extra fokus för elever som går i skolor eller på program där valdeltagandet generellt är lägre. Detta är elever som går yrkesförberedande program, elever på särskolan eller elever som går i skolor i socioekonomiskt utsatta områden. I projektet kommer vi att samarbeta med Sverok - Spelhobbyförbundet. Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med 101 000 medlemmar i 3 600 föreningar över hela landet som samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans. Tillsammans kommer vi att ta fram ett rollspel som kommer distribueras via nedladdning till skolor runt om i landet. Vi kommer att göra ett utskick till alla skolor i hela Sverige för att informera om spelet och vad det innehåller. Vidare kommer spridningen av själva spelet att ske till de skolor som återkopplar att de vill ha spelet. Vi kommer att göra två utskick, ett för Riksdagsvalet och ett för EU-valet. Spelet är kostnadsfritt för alla. Till spelet kommer vi ta fram en lärarhandledning och en elevhandledning. Vi tror på att intresset och engagemanget ökar när det är eleverna själva som håller i spelet, samt att det är väldigt lärorikt. Vi ser också värdet i att ha en lärarhandledning så att det enkelt kan integreras i undervisningen. Spelet kommer finnas i två versioner, en kortare och en längre version. Detta för att kunna möta olika målgrupper, behov och möjligheter samt hur lång tid eleverna har att spela spelet. Kopplat till spelet kommer vi att ha en projektledare som är delaktig i hela processen kring spelet. En speldesigner kommer att vara ansvarig för att ta fram själva spelet och det pedagogiska innehållet kommer att vidimeras av utomstående med kompetens inom området. Vi kommer också ha en kommunikatör som arbetar med att göra spelet tilltalande för vår målgrupp. Underlag https://drive.google.com/drive/folders/1f4LLYF944Eyzh_GyvODp9FEXfRtQzngW?usp=sharing ------------- Beslut: ...att förbundsstyrelsen ställer sig bakom ansökan Bifall med 6 röster för och 2 nedlagda röster
 4. BU: Personliga utlägg och ersättning 2017 Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-12-04 Bakgrund till beslutsunderlaget Detta styrdokument var i grunden väl genomarbetat och således har väldigt få förändringar skett. Den huvudsakliga motiovationen bakom uppdateringen är att summorna kring mat vid representation inte längre var skäliga. 90 kr för en lunch inklusive dryck är helt enkelt svårt att leva upp till. Följande förändringar har skett Syfte högst upp Policy utbytt mot styrdokument Under "Vad kan jag få ersättning för" Summorna under "mat" har uppdaterats Under "Alkohol" och "Kringutrustning för IT" har hänvisningar ersatt skriven text. Detta eftersom att allt endast ska regleras på ett ställe för att undvika motsägningar olika styrdokument emellan. Under "Representation" har Level up försvunnit Under "Utbildningsmateriel och kurser" har ett beslut som tidigare låg på förbundsstyrelsenivå skrivits om till förbundssekreterare. En bedömning jag gjort utifrån Styrdokument för delegation samt styrdokument för förvaltningsorganisationen. Underlag Förslag till nytt styrdokument finns länkat. Det styrdokument det är tänkt att ersätta finns länkat i sidhuvudet. https://docs.google.com/document/d/1VBqW6cfC5thn6HdgQbPXMdn_aSJQcEHgNCOmQll4o38/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att förbundsstyrelsen fastställer "Personliga utlägg och ersättning 2017" som en ersättning för "Personliga utlägg och ersättning 2012"
 5. BU: Kommunikationskanaler 2011 Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-12-04 Bakgrund till beslutsunderlaget För det första så är detta styrdokument hopplöst utdaterat. Det finns otroligt många saker som inte stämmer överens med verkligheten. Dokumentet är operativt av sin karaktär, eftersom att det listar aktuella kommunikationskanaler och hur de används snarare än att fatta vägledande principiella beslut. Därför är det inte heller rimligt att styrelsen äger och utvecklar detta dokument, utan detta bör vara kansliets uppgift. Särskilt eftersom att de redan idag självständigt förvaltar allt inom området utom detta dokument. Underlag https://docs.google.com/document/d/1mr4JvG1qiBtL6F2l-5v4ysVUyeIkm8BcJ03z-9GMj9M/edit?usp=sharing Förslag till beslut Vi yrkar… 1) ...att vi avskriver "Kommunikationskanaler 2011" och inte längre anser det vara ett aktivt styrdokument. 2) ...att vi uppdrar åt kansliet att självständigt förvalta och upprätthålla motsvarade "Kommunikationskanaler 2011" som ett kanslidokument
 6. BU: Tjänsteteknik 2017 Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-12-04 Bakgrund till beslutsunderlaget Följande saker har förändrats: Syfte tillagt som rubrik högst upp. Genomgående används ordet utrustning mer som en ersättning för många olika ord som betydde ungefär utrustning. En förändring för att ha mindre antal termer. Under tjänsteteknik är ett förtydligande tillagt om att det alltid är Sverok som äger utrustningen. Det har även i tidigare version kunnat utläsas som en konsekvens av andra formuleringar, men jag tänkte att det inte gör något om det står i klartext. De olika teknikområdena har blivit uppdelade Priset för en dator har knutits till prisbasbelopp istället för en fast summa så att det står sig bättre över tid. Summan motsvarar ungefär 7000 kr med nuvarande prisbasbelopp. Övrig teknik har lagts till och specificerats. 0,011 prisbasbelopp motsvarar idag strax under 500 kr. Mobiltelefon har skrivits om ganska mycket. Framförallt har formuleringen kring när och hur det erbjuds skärpts. Detta eftersom att tillgången till mobiltelefoner är större och det är ofta en krånglig sak för förbundet att tillhandahålla. Underlag Förslag till nytt styrdokument finns länkat. Det styrdokument det är tänkt att ersätta finns länkat i sidhuvudet. https://docs.google.com/document/d/1gTfC0PoA1ZU9laVVxGqyp46skQdA2F9ZczRsbU4qrzs/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att förbundsstyrelsen fastställer "Styrdokument för tjänsteteknik 2017" som en ersättning för "Styrdokument för tjänsteteknik 2012"
 7. Tänk på att originalinlägget är från 2012 och sannolikheten är liten att du får svar
 8. BU: Alkohol, tobak och narkotika 2017 Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-12-04 Bakgrund till beslutsunderlaget Generellt sett har väldigt lite förändrats innehållsmässigt. Den största förändringen har skett på formen där rubriker har lagts till för att harmonisera med övriga styrdokument, samt att viss information som varit dubbel har bakats ihop eller skrivits om så att den inte behöver finnas på flera ställen. Exempelvis har hela passagen som handlade om ett tolkningstillägg om alkohol istället skrivits in under rubriken alkohol. Samt att en bit som fanns i den inledande texten också har skrivits in där. Allt för att det ska vara färre ställen att titta på för att få samma information. Totalt är styrdokumentet en halv A4 kortare, trots att det innehåller fler rubriker. Två saker har däremot förändrats innehållsmässigt som är av betydande karaktär: 1. Skrivningar om 3,5 % alkohol har försvunnit helt och hållet för att ersättas av att det max är 2,25 % alkohol som gäller i alla lägen. Min bedömning är att det är lättare att alltid, oavsett ålder ha en volym att utgå ifrån. 2. Vape/e-cigarett har skrivits in. Detta i kontexten att det inte får användas inomhus i Sveroksammanhang. I samband med omskrivningen har också vissa mindre förändringar skett, så som att det tidigare stod att styrdokumentet inte gäller föreningar och distrikt. Nu står det att det inte gäller dem, men att de uppmuntras att ha en liknande hållning som förbundet. Underlag Förslag till nytt styrdokument finns länkat. Det styrdokument det är tänkt att ersätta finns länkat i sidhuvudet. https://docs.google.com/document/d/1pD5DDlf-PEoE6O80yz-7oMxfespvzqQCRQ2Dcr8mWBk/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att förbundsstyrelsen fastställer "Styrdokument för Alkohol, tobak och narkotika 2017" som en ersättning för "Styrdokument för Alkohol, tobak och narkotika 2012"
 9. BU: Fastställande av medlemssiffror för 2016 Skriven av: Tjarls Metzmaa Den: 17-12-01 Bakgrund Varje år fastställer förbundsstyrelsen medlemsantalet för föregående år eftersom att innevarande års siffror kommer att vara färdigrapporterade som tidigast i vår. I praktiken blir de först helt färdiga i samband med att vi skickar in statsbidragsansökan till MUCF den 1 september. Det är det medlemsantal som senast fastslogs som används som förbundets officiella medlemssiffror i all kommunikation. Definition Följande används som definition för våra medlemssiffror Det officiella föreningsantalet i Sverok för ett visst år räknas ut som det antal föreningar som har rösträtt i valet av ombud till Riksmötet, dvs alla som rapporterat minst tre medlemmar till Sverok. Övriga föreningar räknas inte. Föreningsantalet ska avrundas till närmaste 100-tal. Det officiella medlemsantalet i Sverok för ett visst år är det godkända medlemsantalet i dessa föreningar. Avdelningars medlemmar räknas dock inte. Medlemsantalet ska avrundas till närmaste 1000-tal. Mätningar Mätning enligt definition på föreningsantal ger antalet 3 700 st. Mätning enligt definition på medlemsantal ger antalet 90 000 st. Förslag till beslut Jag yrkar... 1) ...att fastställa det officiella föreningsantalet för 2016 till 3 700 föreningar. 2) ...att fastställa det officiella medlemsantalet för 2016 till 90 000 medlemmar.
 10. DU: Förändrad bidragsmodell Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-11-30 Beskrivning och bakgrund Kansliet har arbetat fram ett par varianter på hur bidragsutbetalningen kan förändras. Detta som ett möjligt sätt att framförallt stävja att föreningsomsättningen är hög och har ökat med avdelningar. Därför siktar alla förslagen på att nå en större långsiktighet, om än på lite olika sätt. Underlag https://docs.google.com/document/d/18w1z2H_blCHb8sAMRf8T9dMi4dqRSLryEpJBH-k1MFk/edit?usp=sharing Frågor att diskutera Vilka fördelar och nackdelar ser du med bidragsmodell trappan? Vilka fördelar och nackdelar ser du med bidragsmodell stabilitetsbonus? Vilka fördelar och nackdelar ser du med utbetalningsmodell avdelningseftersläpet? Vilka fördelar och nackdelar ser du med utbetalningsmodell eftersläpet? Finns det något förslag eller någon aspekt som saknas helt i de fyra varianterna? Finns det något perspektiv du tycker att det är viktigt att det fortsatta arbetet tar hänsyn till?
 11. Kunskapens väktare är nu 3, inte 2. Kampen mot okunskapen kan förstås drivas ännu effektivare nu när ökat vår skara med 50 %! Förstås bifogas även det traditionsenliga edsvärandet till styrelsen: https://drive.google.com/file/d/1Kfb2ot_MWaB-AqzO6kHGkmL7vtdO7x6s/view?usp=sharing
 12. Här lägger vi rapporter
 13. BU: Gammelmodiga stadgar Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-11-25 Bakgrund till beslutsunderlaget Under Riksmötet väcktes frågan om att göra en redaktionell ändring i en av stadgekommentarerna. Detta så att vi lämnar gamla och krångliga sätt att benämna tredje person bakom oss. Detta för att vara mer inkluderande, men också effektiva. Stadgar ska vara så korta som de kan vara. Underlag Stadgekommentaren i fråga: "Med “anställd” i § 41 och § 55 menas anställd i förbundet som har i sin arbetsbeskrivning att han eller hon ej är valbar till riksmötesombud." Stadgarna i sin helhet: http://www.sverok.se/sverok/arkiv/stadgar/ Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att förbundsstyrelsen gör den redaktionella ändringen så att stadgekommentar 2 istället lyder: "Med “anställd” i § 55 menas anställda i förbundet som har i sin arbetsbeskrivning att de ej är valbara till riksmötesombud."
 14. Inte helt orimligt med tanke på att inlägget är från början av augusti
 15. Anledningarna till att starta en grupp är fler än någonsin eftersom att det numera går att koppla dem till en sida ^^ Kul med Discord, joinade direkt!
×
×
 • Create New...