Tjarls Metzmaa

Medlem
 • Innehåll Antal

  384
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar Vunna

  59

Tjarls Metzmaa senast vann den dag 20 Augusti

Tjarls Metzmaa hade det mest gillade innehållet!

3 följare

Om Tjarls Metzmaa

 • Placering
  Förbundssekreterare
 • Födelsedag 1989-12-07

Contact Methods

 • Skype
  charles.hallstahammar.nu

Profile Information

 • Kön:
  Vill ej ange
 • Ort:
  Hallstahammar
 1. PC-beslut: Projekt E-sport och hälsa Bakgrund Sveriges Blå Bandsungdom vill initiera ett projekt med Sverok som partner. "Sammanfattning Projektet ska utveckla en metod för att jobba förebyggande hos dataspelande unga med hjälp av folkbildning. Projektet ska med fokus på socioekonomisk utsatta områden minska stillasittandet, öka kunskaperna om energidrycker, alkohol och narkotika, fortsätta hålla låg alkoholkonsumtion hos målgruppen, förebygga grovt språk och förtal och motverka psykisk ohälsa och socialt utanförskap. Mål Minska stillasittandet bland unga som spelar mycket dataspel Öka målgruppens kunskaper om energidrycker, alkohol och narkotika Fortsätta hålla låg alkoholkonsumtion hos målgruppen Förebygga grovt språk och förtal Motverka psykisk ohälsa och socialt utanförskap Fokus på socioekonomiskt utsatta bostadsområden" Underlag https://drive.google.com/file/d/0B4Z4Dv1x_UVAUnlISEVvZWJzeXc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B4Z4Dv1x_UVAT0ptYjJvQmJaZkk/view?usp=sharing Tjarls yrkar... 1) ...att förbundsstyrelsen ställer sig bakom ansökan ---------------------------------------------------------- Resultat Bifall med 8 röster för och 1 nedlagd röst
 2. BU: Styrdokument för Ungdomsföreningsbidrag Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-08-18 Beskrivning och bakgrund Traditionellt sett har våra bidrag varit reglerade i form av styrdokument, alla utom ett; Ungdomsföreningsbidraget. Detta trots att det är vårt mest reglerade bidrag. Det var när jag satt och flyttade över text till den nya webben som jag insåg det stora problemet i hur det var uppställt i dagsläget. Det fanns många olika krav och dessa var utspridda på många olika ställen. Det var helt enkelt svårt att få en överblick för vad som gäller och vad som krävs, och vad som är hjälptext. Därför har jag nu skrivit ett förslag på ett nytt styrdokument som reglerar kraven för bidraget, så att texten på hemsidan kan fokusera på att hjälpa och underlätta. Dessutom så blir det enkelt och tydligt var och hur beslutet om bidragsnivåer ska fattas. Ändringslogg regler för föreningar Meningen: “För ungdomsföreningsbidrag gäller även att 60 % av medlemmarna är i åldern 6-25 år.” har tagits bort. Relevanta länkar Från följande sidor har information hämtats. Allt som regleras i det nya styrdokumentet kommer att försvinna och istället länkas till det till styrdokumentet för ungdomsföreningsbidrag. http://www.sverok.se/forening/bidrag/#krav http://www.sverok.se/forening/krav-fran-sverok/ Underlag Regler för föreningar 2017: https://docs.google.com/document/d/16pmtohTUZREE4sxCmKT5SiCJyi9l-joSxdwkuM3VN2A/edit?usp=sharing Ungdomsföreningsbidrag 2017: https://docs.google.com/document/d/1Cahfpb-3oroJJCiXIPNviwCWHzTAy-8g3mslZ2SwfmQ/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att Regler för föreningar 2017 ersätter regler för föreningar 2016 2) ...att styrdokumentet för ungdomsföreningsbidrag antas som nytt styrdokument
 3. BU: AG Kunskapens Väktare Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-08-17 Bakgrund till beslutsunderlaget Detta BU vill starta arbetsgruppen Kunskapens Väktare. Det är en tanke som funnits länge och eftersom att jag inte hittat människor som vill driva den så har jag tagit på mig att göra det själv helt enkelt! Underlag AG Kunskapens Väktare 2017 Syfte Kunskapens Väktare har till uppgift att bevara, vårda och för dåvarande, nuvarande och kommande medlemmar levandegöra förbundets historia. Kunskapens väktare skall till varje buds stående medel bekämpa Okunskapen. Mål Dokumentera särskilda händelser i samtiden på eget initiativ eller på önskemål från förbundsstyrelse, förbundskansli eller distrikt. Ansvara för att upprätta och förvalta allt innehåll under rubriken “Historia” på infobank.sverok.se Med text, ljud och bild som verktyg arbeta för att tillgängliggöra de delar av historien som gått förlorade, främst i någon form av dokumentärer. Rekrytera fler medlemmar till gruppen Att vakta förbundet från vår evigt svurne fiende Okunskapen Budget Möten och resor: 5 000 kr Teknik: 5 000 kr Totalt 10.000 Gruppens medlemmar Tjarls Metzmaa Gustav Åhs Kontakta tjarls.metzmaa@sverok.se för att ansöka om medlemskap. Eden varje Väktare av Kunskap skall svära Eden skall sväras av arbetsgruppens ledare inför förbundsstyrelsen. (Det går bra att typ läsa in det som en film om det blir krångligt att få till rent praktiskt.) Eden skall sväras av arbetsgruppens medlemmar inför arbetsgruppens ledare. (Det går bra att lösa över telefon om det klämmer) Eden skall läsas med högtidlig röst, förutom delarna som är inom parantes som ska läsas med väsande röst över axeln. “Jag, [namn] svär mitt liv och min ära, (tills jag inte längre känner för det,) åt Kunskapens Väktare. (Så länge som jag känner ett engagemang) skall jag utan gnälla göra allt i min makt för att på ett objektivt sätt låta medlemmar lära sig om skeenden, personer och annat av vikt för Sverokhistorien. Jag kommer aldrig att tolerera att Okunskapens dimma beslöjar det viktiga och det som är värt att bevara. Jag accepterar med vördnad titel som Väktare av Kunskap, axlar denna mantel, (som jag vet att jag aldrig kommer att få i fysisk form) och börjar härmed mitt arbete som en av de många i en lång linje av Väktare. Med medlemmarna, för Sverok: Kunskapens Väktare!” Väktare av Kunskap genom historien Tjarls Metzmaa, 2017 - Nuvarande Gustav Åhs, 2017 - Nuvarande Förslag till beslut Tjarls yrkar… 1) ...att fastställa styrdokumentet "AG Kunskapens Väktare 2017" i enlighet med det under rubriken underlag Redigerad 1 timme sedan av Tjarls Metzmaa
 4. DU: Motioner till LSU. förslag från UNF Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-08-16 Beskrivning och bakgrund Under sommaren kom UNF med en förfrågan om huruvida vi var intresserade av att skriva under två motioner till LSU:s representantskap som de höll på att skriva. Efter en muntlig genomgång av de båda sa jag att vi preliminärt var intresserade och att vi gärna tittade på de slutgiltiga versionerna för diskussion i förbundsstyrelsen. Nu har dessa färdigskrivna förslag kommit! Underlag Med hänsyn till att det inte är beslutat att de ska skickas in ännu samt att vi inte fått godkännande för publicering innan detta av UNF finns de båda motionsförslagen på styrelsens interna forum. Frågor att diskutera Vill vi vara med på dessa motioner? Något i dem vi vill förändra?
 5. Alla Sverokföreningar har rabatt hos Mera, men jag vet inte hur snabbt de kan leverera: http://www.sverok.se/forening/erbjudanden/#mera
 6. DU: Budgetförslag 2018 Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-08-15 Beskrivning och bakgrund Kanslichef Johan Groth har lett arbetet med att ta fram budgeten i samråd med kansliet och Tjarls Metzmaa samt Cecilia Hällstrand från styrelsen. Detta utgör grunden för det budgetförslag som kommer att antas som styrelsens förslag på styrelsemötet i oktober. Sedan är det förstås som vanligt Riksmötet som beslutar om detsamma. Resultatmål Det viktigaste är att lägga en nivå för vad vi vill att resultatet ska landa på. Själv förordar jag att vi siktar på ett överskott även nästa år eftersom att trollkistans påfyllning förra året var välkommen, men inte tillräcklig. Bidragsnivåer Den andra stora frågan rör föreningsbidragen. Förra året ändrade vi modellen till att vi först sätter bidragsnivåerna och därefter ser vad resultatet blir, istället för att pussla fram bidragsnivåer baserat på statsbidraget. Budgetförslaget som presenteras är beräknat på att bidragsnivåerna är oförändrade Underlag https://drive.google.com/file/d/0B4Z4Dv1x_UVAa2lfTXFmanZiTWM/view?usp=sharing Frågor att diskutera Vad är styrelsens mål för resultatet? Vad anser styrelsen att bidragsnivåerna bör vara för nästa år? Finns det något du vill höja, sänka eller behålla i budgeten?
 7. DU: Transparens Skriven av: Tjarls Metzmaa och Anna Erlandsson Den 17-08-15 Beskrivning och bakgrund Sverok har en lång och stolt tradition av att verka för transparens gentemot medlemmar och utomstående. Det är något vackert och viktigt som bör fortsätta. Vi ser oss själva som förebilder för andra förbund när det kommer till att dela med sig av erfarenheter och möjliggöra för den som vill påverka. Det som föranledde vår diskussion och slutligen författandet av detta DU var att styrelsen börjat arbeta annorlunda under året. Mycket information som tidigare var muntlig och flyktig har nu börjat skrivas ner. Denna höjning av ambitionsnivån har skapat en intressant situation: Det som tidigare inte nedtecknades var inte ett brott mot styrdokumentet för transparens, men blir det när det plötsligt finns skriftligt. Detta DU har till syfte att väcka en ny diskussion kring vårt förhållande till transparens, något som bara flytit på ett tag. Allt mår bra av att ifrågasättas med ojämna mellanrum. De olika fallen vi vill diskutera Onsdagsuppdateringen Onsdagsuppdateringen startade som en insats för att öka informationsflödet till distrikten. Det fanns en frustration över att det bara var de stora grejerna som meddelades och ibland knappt det. Efter några månader så infördes en andra del i onsdagsuppdateringen som riktade sig enbart mot förbundsstyrelsen. Vår bedömning är att Onsdagsuppdateringen framgent bör skickas till distrikt och förbundsstyrelse. Sedan publiceras den offentligt på något sätt så att den som är intresserad kan ta till sig informationen. Utgångspunkten är att det är samma information till alla nivåer alltid. Ibland kommer information vara särskild/känslig och kommer då vara exklusiv. Men det är undantaget och ska ha stöd i Styrdokumentet för Transparens. Besöksrapporter 2017 blev det inskrivet i Arbetsordningen att “När styrelsens ledamöter deltar på olika evengemang för Sveroks räkning av det större slaget så ska det rapporteras via mail till de övriga i styrelsen. Rapporterna ska hållas korta och koncisa, där de mest relevanta punkterna för styrelsen ska tas upp och föredras i rapporten.” Dessa rapporter har varit exklusiva för styrelsen och har inte protokollförts eller publicerats. Vi tror att dessa framgent bör protokollföras med andra rapporter när helst det är möjligt. Det är ofta rapporterna innehåller information som skulle kunna klassas som ett brott mot det fjärde undantaget: “Känslig information som allvarligt kan skada enskild individ, förening, distrikt, förbundet eller förbundets samarbetspartners.” Protokoll från K-möten K-möten infördes 2017 som en varannanmånatlig mötesplats via Skype mellan förbundsstyrelse och distriktsstyrelser. Dessa protokoll borde offentliggöras. Protokoll från O-möten O-möten är förbundsstyrelsens varannanmånatliga möte via skype på 60 minuter för avstämning. Mötet består av tre delar, som alla sedan årskiftet nedtecknas: Hur är läget, uppföljning av uppdragslistan samt vad ska du göra nu? Det första och sista är rent socialt och nedtecknas i dagsläget för att den som missade ett möte ska känna social samvaro när den läser protokollet. Vår bedömning är att det vore bättre att inte längre nedteckna de sociala delarna och fortsättningsvis publicera protokollen. Vi ser det som en större vinning att de som är intresserade av förbundsstyrelsens arbete kan följa detta än att styrelsens ledamöter får den sociala inputen, som också enkelt kan ersättas med ett samtal. Ledningsgruppsmöten och samordningsgruppsmöten Ledningsgruppen är ett möte som sker varje vecka på tisdag och har existerat i sin nuvarande form sedan 2016 och består av förbundsordförande, förbundssekreterare och kanslichef. Vice förbundsordförande deltar en gång i månaden. Ledningsgruppsmöten startade runt 2014 och den största förändringen sen starten är att vice förbundsordförande nu medverkar ibland. Det är den främsta punkten för löpande kontakt mellan kansli och förtroendevalda. Samordningsgruppen sammanträder varje vecka på måndagar i en timme och bildades i samband med omorganiseringen 2016/2017. Den består av kanslichef, samordnare för RFK samt utvecklingssamordnare. Det är den främsta punkten för samordning av kansliets arbete. Inget av mötena protokollförs i dagsläget utan är helt muntliga. Vår bedömning är att de inte bör nedtecknas fortsättningsvis heller, för att arbetsbördan blir oproportionerligt stor och det är väldigt operativa frågor. I dagsläget filtreras den information som är av signifikans vidare till onsdagsuppdateringar ändå. Styrdokumentet för transparens http://infobank.sverok.se/styrdokument/transparensprincipen-2012/ Under våra diskussioner har vi inte funnit någon anledning att ändra på något i styrdokumentet för transparens utan ser det som heltäckande och fortfarande lika relevant som när det skrevs. Vi anser det det tillhöra den ovanliga skara dokument som är så välformulerade att det står sig mer än fem år. Frågor att diskutera Bör onsdagsuppdateringarna ombildas till att vara offentliga? Bör besöksrapporterna protokollföras så ofta som möjligt? Bör protokollen från K-möten offentliggöras? Bör protokollen från O-möten göras om och publiceras? Bör ledningsgrupp och samordningsgrupp vara fortsatt muntliga? Är det något i styrdokumentet för transparens som du anser bör uppdateras?
 8. Rapport: A1 i Verksamhetsplanen 2017 https://docs.google.com/document/d/1GuMeI82Eea4Lq3pTWyeYMb6MqxtzlNfxsowDajai3MA/edit?usp=sharing
 9. Ringkontroller kontra Medlemsavstämningar https://docs.google.com/document/d/10b-zjufmM21o-iCeFSD5i5JfJXlYVmaTx7fs9S2fA4o/edit?usp=sharing
 10. PC-beslut: Projekt Trygg E-sport Bakgrund Female Legends vill initiera ett projekt med Sverok som nära partner. Tanken är också att hyra in administration och personal från Sverok. "Projektets mål: · Erbjuda en trygg plats för tjejer att utveckla sitt e-sportande och skaffa ett nätverk av andra e-sportande tjejer (träningsläger och fysiska platser) · Ha en tydlig bild av problem tjejer upplever inom e-sport och omvandla kunskapen till en handlingsplan för att överkomma ojämlikheten · Sprida handlingsplanen till aktörer/personer inom och utanför e-sport, till exempel Svenska E-sportförbundet och politiker · Ge ungdomsledare och föräldrar inom e-sport kunskap som bidrar till inkludering och jämlikhet inom hela e-sportsmiljön" Underlag https://docs.google.com/document/d/1cIvA0rJyY2Egd2WUrEpRKbdV5Tp8abG2SIrQaMecwlE/edit?usp=sharing Tjarls yrkar... 1) ...att förbundsstyrelsen ställer sig bakom Female Legends ansökan ---------------------------------------------------------- Resultat Bifall med 7 röster för och 2 nedlagda röster
 11. PC-beslut: Streamingprojekt Bakgrund Som en fortsättning på arbetet med Respect All Compete planeras ett projekt inriktat på streaming. "Projektets Mål Vi planerar för ett treårigt projekt där vi bygger upp Sveroks Twitchstream (för livesändningar) och tillhörande Youtubekanal (för lagring av repriser och ihopklippta highlights), med målet att vara en positiv kraft i nördkulturen och den nya medieverkligheten, samtidigt som vi erbjuder våra föreningar och medlemmar att sprida sin hobby och verksamhet samt visa upp den för andra. Innehållet i kanalerna produceras av Sveroks medlemmar med hjälp av Sverok, samt av Sverok som förbund. Allt innehåll utgår från vår värdegrund. Rent konkret betyder det exempelvis att vi ska ha en mångfald bland de som tar plats och syns i stream och onlinevideor. Det innebär även att vi ska hitta hållbara metoder för att arbeta aktivt med moderering av chattar och kommentarsfält, med målet att de till slut blir självmodererande med hjälp av våra tittare. Med självmodererande menar vi att vi lyckas skapa en miljö där våra tittare kliver in och sätter ner foten vid övertramp, men att vi som kanalägare kan vidta åtgärder om det är återkommande övertramp. Vid projektets slut ska arbetet med vår Twitchstream och Youtubekanal vara självfinansierat med hjälp av annonsintäkter, samarbeten och sponsoravtal. Huvudansvaret för stream och kanal hamnar då under Sveroks befintliga kommunikationsavdelning. Målet är då också att kunna behålla en samordnare/producent på hel eller deltid. Samordnarens/producentens roll är att ansvara för Sveroks egna produktioner i dialog med kommunikationsavdelningen, planera och ansvara för externa produktioner med samarbetspartners samt säkerställa att medlemmar och föreningar enkelt kan ta plats i stream och videokanal. Vi ser i dagsläget följande delmål för varje år under projektet. År 1: Färdigt koncept för Sveroks Twitchstream och tillhörande Youtubekanal med grafisk profil, värdegrund, plan för moderering etc. Färdig strategi för att arbeta med ökad inkludering, mångfald och likabehandling i stream samt videokanal. Färdig tablå/innehållsplan för de första 6 månaderna - med fokus på mångfald, likabehandling och inkludering. Säkerställa inledande produktionsmöjligheter vad gäller teknik, utrustning etc. Samarbete med några Sverokföreningar som vill streama via Sveroks Twitchstream, utöver det innehåll som Sverok själva producerar/streamar. Färdig plan för inledande moderering av kanaler. Producera inledande innehåll. Lansering av Sveroks Twitchstream och Youtubekanal. Etablera analys och kvalitetsutveckling av kanalen, inklusive analys av hur väl vi arbetar med vårt mångfalds- och inkluderingsfokus. Göra det enkelt för Sveroks föreningar och medlemmar att skapa innehåll till Sveroks Twitchstream och Youtubekanal utifrån riktlinjer och värdegrund. År 2: Ta fram samt lansera administrationsverktyg för streamens tablå, innehåll och samarbeten med föreningar/medlemmar. Ta fram informationsmaterial för att enkelt sprida kompetens inom streaming och videoproduktion till intresserade medlemmar och föreningar. Avtal med ett större event arrangerat av en Sverokförening om att Sveroks stream är den stream som direktsänder från det eventet. Färdig plan och budget för streamens fortlevnad efter projektets sista år. Påbörja samtal med möjliga sponsorer för att säkra streamens fortlevnad och utveckling efter projektets sista år. År 3: Avtal med två till tre större event arrangerat av Sverokföreningar om att Sveroks stream är den stream som direktsänder från det eventet. Vidareutveckla informationsmaterialet för att sprida kompetens inom streaming och videoproduktion till intresserade medlemmar och föreningar. Färdiga avtal med externa sponsorer och strategiska samarbeten för att säkra streamens fortlevnad och utveckling efter projektets sista år. Inviga Sveroks färdigbyggda streamingstudio som ska klara av att göra mindre studioproduktioner. Stream och videokanal som är välkänd för sin mångfald, goda stämning och inkluderande miljö." Underlag https://docs.google.com/document/d/157DaqEcpGsJiWS4t-3k9GueyhW1uozi-YLOyYJCHenY/edit?usp=sharing Tjarls yrkar... 1) ...att kansliet får i uppdrag att skicka in en projektansökan baserad på underlaget länkat ovan ---------------------------------------------------------- Resultat Bifall med 7 röster för och 2 nedlagda röster.
 12. Glöm inte att kolla om du hittar någon lämplig förening på www.spelkartan.se
 13. PC-beslut: Tillsätta styrgrupper Bakgrund Vi har ett antal olika projekt som vi är delaktiga på olika sätt, dels nya där det ska tillsättas folk och dels äldre där personer ska bytas ut. Detta är något som ska beslutas av styrelsen. Underlag Malmö e-sports projekt "Digital fritid" - Här har Alexandra satt upp sig som frivillig. Vårt eget "Hej regionen" - Här har albin och sam vart tidigare men bett om att få bli utbytta. LSU's projekt om stress "Hållbart engagemang" - Har för mig att Anna och Cissi visat intresse. Juggerförbundets Jugger-projekt Alexander yrkar... 1) ...att vi tillsätter Alexandra Hjortswang i styrgruppen för Digital fritid 2) ...att vi tillsätter Albin Westermark i styrgruppen för Hej Regionen 3) ...att vi tillsätter Anna Erlandsson i styrgruppen för Hållbart engagemang 4) ...att vi tillsätter Cecilia Hällstrand i styrgruppen för Etablera Jugger ---------------------------------------------------------- Resultat Bifall på samtliga yrkanden med 6 röster för och 3 nedlagda röster
 14. BU: Pappersrevolutionen Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-08-02 Länk till dokumentet för bättre överskådlighet av underlaget Beskrivning och bakgrund Byråkrati, formalia, stadgar och styrdokument är bland vackraste vi har. Det är den grund som all vår verksamhet vilar på. Det är vad drömmar balanserar på. Det är nyckeln till frihet. Däremot är det viktigt att komma ihåg att även om byråkratin är viktig för verksamheten, så får den aldrig bli verksamheten. (Nog med kärlekbombning till det formella. (Det har nästan inget att göra med BU:t i övrigt, men kändes som att det behövde sägas igen.) Pappersväldet är dock inte enbart positivt, utan har en tendens att mögla, sönderfalla och svälla av sig själv på ett sätt som nästan bara kan beskrivas som entropi. Därför är det viktigt att städa, renovera och ifrågasätta med ojämna mellanrum. En sak som kräver en smärre revolution är hur vi döper våra styrdokument. Analys Det är i grunden svårt att skilja en ordning från ett direktiv. En riktlinje från en policy. En förordning från plan. Modell från plattform. Regler från rutin. Kontrakt från princip. De är av naturen snarlika och även om det absolut kan finnas en poäng av att skilja dessa åt så tycks namngivningen av Sveroks styrdokument vara i det närmaste slumpmässig. Det finns ingen hierarkisk åtskiljning av dokumenten baserat på namn. Det finns ingen skillnad i form baserat på namn. Det finns kort och gott ingen som helst mening med att ha olika namn på våra styrdokument, annat än att de är just styrdokument. Underlag Nu gällande dokument Nuvarande namn Efter Pappersrevolutionens genomförande AG för icke-verbal kommunikation 2017 AG för icke-verbal kommunikation 2017 AG IT 2017 AG IT 2017 AG Kulturrådet 2017 AG Kulturrådet 2017 AG Leia 2017 AG Leia 2017 AG Riksmötesteknik 2017 AG Riksmötesteknik 2017 AG Utbildning 2017 AG Utbildning 2017 Arbetsordning för förbundsstyrelsen 2017 Förbundsstyrelsens arbete 2017 Arvoderingsvillkor 2014 Arvoderingsvillkor 2014 Delegationsordning 2017 Delegation 2017 Direktiv för valberedningen 2017 Valberedningen 2017 Distriktsdirektiv 2015 Relation mellan förbund och distrikt 2015 E-postpolicy 2012 E-post 2012 Förvaltningsorganisation 2017 Förvaltningsorganisation 2017 Grafisk profil 2012 Grafisk profil 2012 Handlingsplan vid upplevd diskriminering 2016 Handlingsplan vid upplevd diskriminering 2016 Huvuddirektiv för förbundets ekonomi 2012 Förbundets ekonomi 2012 Ideellt engagemang 2017 Ideellt engagemang 2017 Likabehandlingsplan 2017-2019 Likabehandlingsplan 2017-2019 Lokalbidragsregler 2016 Lokalbidrag 2016 Miljöpolicy 2016 Miljöansvar 2016 Modell för Ambassadörsprogrammet 2016 Ambassadörsprogrammet 2016 Pins-förordningen 2016 Pins och utmärkelser 2016 Placeringspolicy 2017 Ekonomiska placeringar 2017 Policy angående Sverigedemokraterna och andra anti-demokratiska rörelser 2016 Sverigedemokraterna och andra anti-demokratiska rörelser 2016 Policy för arbete med olika intäkter 2011 Arbete med intäkter 2011 Policy för externa samarbeten 2015 Externa samarbeten 2015 Policy för onlinelagring av material 2015 Onlinelagring av material 2015 Policy personuppgifter 2015 Personuppgifter 2015 Politisk Plattform 2016 Politiska ställningstaganden 2016 Projekthantering 2017 Projekthantering 2017 Regler för föreningar 2016 Regler för föreningar 2016 Reklampolicy 2015 Reklam 2015 Representation Studiefrämjandet 2011 Representation Studiefrämjandet 2011 Riktlinjer för föreningsnamn 2017 Föreningsnamn 2017 Riktlinjer för kost 2017 Kost 2017 Riktlinjer för nätverk 2015 Nätverk 2015 Riktlinjer för personliga utlägg och ersättning inom Sverok 2012 Personliga utlägg och ersättning 2012 Rutin för upphandlingar 2011 Upphandlingar 2011 Strategi för politisk påverkan 2016 Politisk påverkan 2016 Sverokare på Mars - Sveroks Strategi 2017-2021 Sverokare på Mars - Sveroks Strategi 2017-2021 Sveroks kommunikationskanaler 2011 Sveroks kommunikationskanaler 2011 Sveroks kontrakt för alkohol, tobak mm 2012 Alkohol, tobak och narkotika 2012 Tjänstedator, telefon mm 2012 Tjänsteteknik 2012 Transparensprincipen 2012 Transparens 2012 Utskickspolicy 2015 Utskick 2015 Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Värdegrund 2016 Värdegrund 2016 Förslaget i korthet Det som har skett i underlaget ovan är följande: Allt användande av policy, riktlinjer, kontrakt, modell, plattform, förordning, ordning har upphört. Undantaget är i civilsamhället allmänt vedertagna namn som “Delegationsordning”. Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att genomföra namnändringarna enligt förslaget under rubriken underlag på alla nu gällande styrdokument. 2) ...att det från denna dag ska vara känt att alla styrdokument alltid har ett outskrivet “Styrdokument för” framför sig. 3) ...att den som först skriker “Fan vad bra!” efter att beslut fattats i detta BU, oavsett avslag eller bifall i att-sats Tjarls 1-2, bjuds på glass av förbundssekreteraren.
 15. Någon särskild tanke bakom namnet?