Jump to content

Druid

Medlem
 • Content Count

  64
 • Joined

 • Last visited

About Druid

 • Rank
  50+
 • Birthday 11/20/1983

Profile Information

 • Ort:
  Stockholm
 • Intressen
  brädspel, programmering
 1. Lördagen den 16 april 18:00 kommer föreningarna Proxxi och KAST ha en auktion av bland annat brädspel i lokalen proxxi. Om man inte kan närvara så finns det möjlighet att förhandsbuda på spelen här. Skriv ett svar innehållande namn, vad du vill bjuda på och hur mycket du bjuder. Du kan även ange ett telefonnummer som vi kan ringa på om du är högsta budinnehavaren här och du blir överbjuden i lokalen. Spelen är (utan särskild sortering): Sherlock Holmes BattleTech Combat Cars Legions of Steel Ultra Ducks Junta Buck Rogers Kapital Mutiny! Universums Härskare Advanced Civilization (Ej originalspel, utskrivna kartor och markörer) Blood Royale Vikingatid War on Terror Slasher - The final cut Super him (samma som Mastermind) A game of thrones Svea Rike (saknar regler och eventuellt en del kort) Primordial Soup (en av pjäserna är trasig) Scarab Lords Machiavelli Quicksand Super 5
 2. Ozelotten: Proxxi har två Go bräden varför vi vill bli av med det ena. (det som inte varit framme det senaste året typ) Cuardin, K A D: Risk spelet tillhör Mark Gustavsson, inte föreningen. Det ska återlämnas, inte säljas.
 3. Den försvunna soprumsnyckeln är åter funnen. det visade sig att han-där-uppe hade den. Hur som är nyckeln åter på plats i korgen på ytterdörren och alla sopor är slängda.
 4. Jag känner att jag ska göra en liten sakupplysning: Lydelsen "två och två i förening" innebär att man alltid behöver exakt två (2) underskrifter från sverok stockholms sida på ett avtal, inte fyra (4). I övrigt tycker jag inte vi behöver ändra en sådan grej om inte styrelsen tycker att det finns ett behov, de har inte klagat över det hittills vad jag vet.
 5. Jag kan också hjälpa till. Jag skulle dock rekommendera aningen snabbare spel samt nånting för de lite yngre. quicksand visade sig vara någorlunda populärt förra vändan och jag tror att Flux kan vara uppskattat. Men man ska också tänka på att det inte bör vara för många spel.
 6. Distriktsårsmötet beslutade att bordlägga motionen om stadgerevidering till ett extrainsatt årsmöte. Då motionen inte är utformad som en motion med att-satser har jag tagit mig friheten att formulera om motionen här. Jag har även lagt till mina egna ändringsyrkanden. Sverok Stockholms stadgar kan återfinnas här. A Vi finner att §13 har en avsaknad av kontakt med föreningars möjligheter att uppfylla den och att §14 kan fylla eventuella behov. Därför yrkar vi att: §13 stryks ur stadgan B Vi har i arbetet observerat att det saknats en möjlighet att utesluta medlemsföreningar som bedriver en verksamhet som kan skadda distriktet, därför anser vi att en sån behöver skapas. Därför yrkar vi att: en ny paragraf införs innan rubriken “Enskilda personer och deras relation till distriktet” införs lydande: C Vi tycker att det kan finnas ett problem att kräva 5 kallade personers närvaro vid ett styrelsemöte när styrelsen kan bestå av 7 personer. Ett bortfall på tre personer är inte orimligt. Därför yrkar vi att: §25 ändras till: Ändringsyrkande av Eric Druid Då styrelsen kan variera i storlek är det lämpligt att minimiantalet närvarande också varierar. Därför yrkar jag att: Ändras till D Vi finner att §27 kan behöva ändras så det har mindre chans att skapa ett tolkningsproblem. Därför yrkar vi att: § 27 ändras till E Det har kommit fram att §30 och §31 har ett problem då det inte överensstämmer med hur det är praktiskt möjligt att driva verksamheten. Därför yrkar vi att: nuvarande §30, §31 ändras till: samt att §32 läggs till: Tilläggsyrkande av Eric Druid Då styrelsen inte har en firma att teckna yrkar jag att: varje förekomst av orden "styrelsens firma" ändras till "distriktets firma" i paragraferna § 30 och § 31. F Eftersom handhar är ett väldigt konst ord att använda sig av yrkar vi att: §37 ändras till: G och H (Jag anser att detta är två att-satser som står mot varandra snarare än olika pukter) Vi har diskuterat §41 och funnit att den måste ändras, däremot finner vi problem med att det är kansliet som handhar medlemsregister och vi måste ha kontakten den. Vi har därför två alternativa förslag på ändringar i §41. Vårt andra förslag kan anses något kontroversiellt, men samtidigt anser vi att det inte kommer skapa några större svårigheter. Vi vill helt enkelt ta bort ombudssystemet och låta en person vara en röst, oavsett vilken/vilka föreningar de är med i. Vi yrkar att1: ändra sista meningen i stycket om vilken tidsperiod som ligger till grund för ombudsräkningen till: att2: §41 ändras till: §42 Stryks §43 ändras till: §45 ändras till: att3: §44 stryks att1 och att2 står mot varandra att3 är fristående Ändringsyrkande från Eric Druid Då det är fullt möjligt att rapportera medlemmar för förförra året efter 1:a januari föregående år så anser inte jag att dessa medlemmar bör vara till grund för rösträtt. Därför yrkar jag att §41 ändras till: Attsatsen står emot motionsägarens att1 ovan I Vid §46 sägs att vi ska använda lotten vid lika röstetal, vi anser att det är mer passande för Sveroks syfte att använda slumpen (och vi tycker om tärningar) Därför yrkar vi att: § 46 ändras till: J Vi anser att hälften av våra medlemsföreningar är väldigt många, därför vill vi ändra i §54 så att det istället ska krävas 1/10 av distriktets medlemsföreningar för att kalla till ett extra insatt distriktsårsmöte. Därför yrkar vi att: §54 ändras till: Ändringsyrkande av Eric Druid Ifall Sverok Stockholm någon gång i framtiden inte är ett så stort distrikt som idag kan det vara farligt att 1/10 av medlemsföreningarna kan kräva ett årsmöte. Det är rimligare att skriva att t.ex. om 25 medlemsföreningar kräver det så ska extra årsmöte utlysas. Dock håller jag med om att hälften av Sverok Stockholms ca 270 föreningar är lite mycket. Därför yrkar jag att: §54 ändras till: K Arbetet med stadgervisionen bildades bland annat ur en motion kring verksamhetsrevisorer, vi anser också att sådana ska införas yrkar att: §58 och §59 ändras till: L Vi vill ändra i skrivningen så vi kan ställa ett flertal krav på dess ålder och bostadsort. Därför yrkar vi att: § 61 ändras till:
 7. Jag är ju inte på forumet egentligen, jag har bara ramlat förbi för att jag var nyfiken på om den ekonomiska berättelsen hade dykt upp här, men det verkar den inte ha gjort... Spontana tankar om handlingarna: * Spännande att vi kan ändra vilken stadga som helst på mötet. * Det var en fin revisionsberättelse. Den talar om vad som hänt och jag håller med om ansvarsfrihet. * 30000-50000 kr för TV apparater?!? Borde inte det vara mer underlagt, hur många apparater, vad för apparater iaf så man får ett hum om vad det är. Dessutom känns det mer som en bidragsansökan än ett årsmötesbeslut. Och det borde vara styrelsen som bestämmer var sakerna ska förvaras. * En hel del ganska konstiga stadgeförslag... Alla som dyker upp på årsmötet har rösträtt t.ex. * Åh ska vi försöka flytta kansliet igen? Det kanske lyckas den här gången, vem vet? * Spännande med godkända revisorer som tycker det är helt OK att pengar försvinner ur kontantkassan utan förklaring om vart... * Onsdagsmiddagarna finns med i budgeten! =)
 8. Är det inte dags att problemen med dörren löses snart? Det har väl varit typ ett år nu? Jag hörde ett ryckte om att de kanske kunde lösa problemet genom att resetta läsaren, det kanske är lika bra med tanke på att det lär vara mer än ett kort på vift vid det här laget bland annat mitt kort (mitt gamla kårlägg dessutom) som försvann på kansliet i augusti förra året...
 9. Jag tänkte att jag kan formulera om denna motion så att jag inte tycker rakt nej på grund av hur motionen är skriven. Personligen är jag skeptisk till konseptet verksamhetsrevisor, men jag kan inte acceptera den formulering som finns i nuvarande version. Särskillt är jag skeptisk till att budgetposter står inskrivna i stadgan. Nuvarande version: ---------------------------------------------------------------------------------------- Övrig 2: Motion angående verksamhetsrevisor Vi anser att det bör införas verksamhetsrevisorer i Stockholm för att säkra demokratin och medlemmarnas insyn, samt möjlighet att påverka den faktiska verksamheten. Dessa kan vara samma personer som de ekonomiska revisorerna. Verksamhetsrevisorerna har till uppgift, samt befogenhet att granska samtliga förtroendevaldas verksamhet inom distriktsorganisationen, fram för allt styrelsens arbete. Verksamhetsrevisorerna skall ges full tillgång till medlemsregister plus mailadresser samt erforderlig budget för utskick till kontaktpersonerna. Vi yrkar här med på: * att ändra och lägga till rubriken verksamhetsrevisorer före valberedningsrubriken i stadgarna. * att under den nya rubriken verksamhetsrevisorer lägga till paragraferna nedan. * att distriktsårsmötet utser två (2) verksamhetsrevisorer, jämte personlig ersättare. Dessa kan vara samma personer som de ekonomiska revisorerna. * att verksamhetsrevisorerna granskar samtliga förtroendevaldas verksamhet inom distriktsorganisationen med betoning på distriktsstyrelsen och skall ha tillgång till samtliga beslutsunderlag och protokoll samt full närvarorätt under samtliga styrelsemöten och utskottsmöten. * att verksamhetsrevisorerna skall ha full tillgång till medlemsregister plus mailadresser samt erforderlig budget för tre (3) utskick till kontaktpersoner för alla sverokföreningar i distriktet. * att verksamhetsrevisionsberättelsen skall vara styrelsen och föreningarnas kontaktpersoner tillhanda senast fyra (4) veckor före distriktsårsmötet. att till verksamhetsrevisor är myndig person, bosatt i Sverige och som inte är invald i distriktets styrelse valbar. att konsekvensändra paragraf femtiofem (55) till: Extra distriktsårsmöte utlyses av styrelsen, revisor eller verksamhetsrevisor. ---------------------------------------------------------------------------------------- Vi yrkar här med på: (nedan är med relativ numering från rubriken) * att lägga till rubriken verksamhetsrevisorer före valberedningsrubriken i stadgarna. * att lägga till paragraf §1 "Distriktsårsmötet utser två (2) verksamhetsrevisorer, jämte personlig ersättare." * att lägga till paragraf §2 "Verksamhetsrevisorerna granskar förtroendevaldas verksamhet inom distriktsorganisationen med betoning på distriktsstyrelsen." * att lägga till i §2 "Verksamhetsrevisorer har närvarorätt på styrelsemöten och utskottsmöten." * att lägga till i §2 "Verksamhetsrevisorerna skall ha full tillgång till distriktets handlingar." * att lägga till i §2 "Verksamhetsrevisorerna skall ges möjlighet att skicka tre (3) pappersutskick till kontaktpersoner i distriktets medlemsföreningar." * att lägga till §3 "Valbar till verksamhetsrevisor är myndig person, bosatt i Sverige och som inte är invald i distriktets styrelse valbar." (nedan är med icke relativ räkning) * att ändra §39 till "I möteshandlingarna till distriktsårsmöte skall ingå: dagordning till distriktsårsmötet, styrelsens verksamhetsberättelse, styrelsens ekonomiska berättelse med resultat- och balansräkning, revisionsberättelsen, verksamhetsrevisionsberättelse, valberedningens förslag till stadgeenliga val, styrelsens förslag till budget- och verksamhetsplan, styrelsens förslag till avgift för medlemsföreningar och inkomna motioner." * att ändra §55 till: "Extra distriktsårsmöte utlyses av styrelsen, revisor eller verksamhetsrevisor." ----------------------------------------------------------------------------------------
 10. Är det så att motion 3f "Verksamhetsidéer ­ ett sätt att hitta distriktets identititet" saknar rekomendation från styrelsen?
 11. Jag mins ett fall för ett par år sedan då chiles befrielsefront eller något sådant tryckte på Sveroks kansli under falska pretenser (de sa att de skulle trycka annat och betala för sig). Jag minns inte hur långt det faktiskt gick men det var helt klart att det inte var tillåtet att trycka sådant material då Sverok Stockholm blir ansvarig för vad som sägs i materialet om det saknas en ansvarig utgivare. Om inte lagen ändrats på den punkten tycker jag att Sverok Stockholm ska ha en policy om att sådant material inte trycks på deras maskiner över huve taget. Det borde dessutom stå med i de generella tryck reglerna om det inte redan gör det. Dessutom ställer jag mig lite frågande till att Sverok Stockholm verkligen har policyn att man får trycka vad som helst bara man betalar för sig. Till exempel blev jag grillad av Slafs vad det gällde vad det var jag tänkte trycka för något för mottagningen (aka nollning) på datasektionen KTH. Vid det tillfället fick jag trycka då det inte var något material som skulle kunna anses som kränkande eller något som skulle säljas.
 12. Här kommer lite förslag på saker man kan titta på när man utformar lokalbidraget. Rörliga saker: (X kr per timma/tillfälle/person/annat) Öppettider (de officiella) Öppettider (de faktiska) (svårt att hålla koll på) Hur många unika besökare lokalen har (eventuellt med en tröskel) (appliceras redan av sthlms kommun) (ganska jobbigt att hålla koll på) Hur många besök lokalen har (ganska jobbigt att hålla koll på) Antalet nya[1] medlemmar (som varit i lokalen?) Mindre rörliga saker Antal verksamhetsgrenar Antal föreningar som har access till lokalen (även om årsmötet sa att det inte skulle premiera många föreningar) Mina rekommendationer jag rekommenderar er att ha ett bidrag som är ganska mycket "same procedure as every year" och inte "kom in med en ansökan så får vi se". Att driva en lokal skiljer sig från att göra ett konvent/lajv på så sätt att det inte går att avbryta om man inte får pengar och då är det väldigt bra att kunna räkna med pengar upp till ett halvår/år innan man behöver dem. Av vad jag förstått vill styrelsen främst främja att nya personer kommer till hobbyn och att kunna skicka folk nånstans när de frågar. Därför föreslår jag att lokalbidraget baseras på: Öppettider (de officiella) Antalet nya[1] medlemmar som varit i lokalen Antal verksamhetsgrenar Jag är dock lite skeptisk till nya medlemmar saken då detta är extremt svårt för föreningarna att veta vilka det är i förväg (och därmed räkna på pengarna) [1] personer som inte varit med i sverok tidigare (kan vara svårt att veta men kolla med riks om det går) /Eric Druid Ordförande Proxxi (fd GAM) Ledamot Lilla Gillet
 13. datum för aktivt ställningstagande
 14. jag skulle vilja få ett förtydligande angående datum för aktivt ställningstagande. Den information jag fått nu (på papper) är att medlemmen under året måste ta aktiv ställning för sitt medlemskap. När jag ringde kansliet och frågade om det gick bra med aktiva ställningstagande innan året börjat (folk som blir medlemmar i förtid) verkade de ganska förvirrade men kom fram till att det var tillåtet att det aktiva stälningstagandet kom innan året börjat. När jag läste om saken på ungdomsstyrelsens hemsida kom jag fram till att det, för dem, gick bra att det aktiva ställningstagandet hände max ½ år innan året börjat.
 15. Tack för informationen. Jag har iom detta inget klagomål, annat än att jag inte tycker om det, på att ni begär personnummer. Däremot skulle jag vilja rikta skarp kritik mot att sittande styrelse två gånger nu implementerat regler retroaktivt. Jag tycker det är extremt dåligt. Jag föreslår att istället för att kräva personnummer retroaktivt kräver personnummer för medlemmar som blivit medlemmar från en månad efter att föreningarna delgets information om att personnummer krävs. /Eric Druid
×
×
 • Create New...