Jump to content

Alexander Hallberg

Medlem
 • Content Count

  430
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  38

Everything posted by Alexander Hallberg

 1. Styrelsens ansvarsområden 2015 Under styrelsemötet kommer vi bland annat att diskutera och besluta om och fördela styrelsens olika ansvarsposter. Här kommer en lista på de större ansvar och uppdrag som ligger på styrelsen och som kommer att kräva ett kontinuerligt arbete under året. Vad är ett uppdrag/ansvarsområdet? I Sveroks förvaltningsorganisation (wiki.sverok.se/wiki/Förvaltningsorganisation) beskrivs särskilt fyra olika ansvarsområden för styrelsen: ekonomi-, personal-, förenings- och distriktsansvarig. Utöver dessa konstaterar man att förbundsstyrelsen arbetar med hjälp av projekt, arbetsgrupper och förbundsstyrelsens egna uppdrag. I den här listan har jag tematiskt lyft ut och parat ihop större projekt/uppdrag/ansvarsposter som är mer eller mindre avgränsade områden. Tanken är att styrelsen beslutar om att fördela dessa ansvarsområden sinsemellan på styrelsemötet i januari och att dessa ansvarsområden sedan blir upp till respektive styrelsemedlem att utveckla på olika sätt och bereda underlag inför styrelsemöten inom. Det är viktigt att vi inom styrelsen hjälps åt med att förverkliga förbundets verksamhetsplan, och att vi stöttar varandra och säger ifrån om ett ansvarsområde blir för tungt, eller om tiden inte räcker till. Jag yrkar Att) ...styrelsens uppdrag och ansvarsområden fördelas enligt förslag nedan. Att) ...distriksfadderlistan fastställs enligt förslag nedan. --- Föreningsansvarig - Zishan Ahmad Föreningsansvarig är en förvaltande post inom styrelsen som hanterar särskilda ärenden som uppstår i kontakten mellan kansliet och föreningarna. Arbetsuppgifter: Klagomål på föreningar - hanterar dialog med föreningar och enskilda medlemmar i klagomålsärenden som faller utanför stadgar, föreningsdirektiv och rutiner. Kontrollrutiner - ansvarar för att i samråd med kansliet löpande utvärdera kontrollrutinerna och vid behov genomföra ändringar. Vägledande beslut - tolkar föreningsdirektiven och fattar vägledande beslut i frågor som rör föreningar, t.ex. tveksamheter vid antagning eller dispensansökningar. Förändringarna tillförs eventuellt gällande föreningsdirektiv och fastställs på nästkommande styrelsemöte. Personalansvarig - Jennie Larsson Personalansvarig är en förvaltande post inom styrelsen som hanterar särskilda ärenden som uppstår i frågor kring personal anställd av Sverok. Arbetsuppgifter: Ha ett övergripande ansvar för personalfrågor. Vara kanslichefens stöd i anställningsfrågor. Ha ett huvudansvar i de fall Förbundsstyrelsen ska anställa personal (t.ex. kanslichefen). Distriktsansvarig - Att posten avvecklas i enlighet med förvaltningsorganisationen Distriktsansvarig är en förvaltande post inom styrelsen som hanterar särskilda ärenden som uppstår i frågor kring Sveroks distriktsföreningar. Arbetsuppgifter: Hålla löpande kontakt med distrikten för att fånga upp önskemål och behov. Bevaka utvecklingen vad gäller regionala bidrag t.ex. från landstingen. Samordna utvecklingsinsatser riktade mot distrikten. Ekonomiansvarig - Att posten avvecklas i enlighet med förvaltningsorganisationen Ekonomiansvarig är en förvaltande post inom styrelsen som hanterar särskilda ärenden som uppstår i frågor kring Sveroks ekonomi, redovisning och revision. Arbetsuppgifter: I samråd med ekonomiansvarig på kansliet ta fram rapportmallar etc. för ekonomirapportering. Löpande följa utvecklingen inom Sveroks ekonomi och rapporterar avvikelser till Förbundsstyrelsen. Mångfald och tillgänglighet - Linnéa Risinger Under 2013 har en likabehandlingsplan tagits fram inom projektet NAB. Under 2015 är det viktigt att styrelsen ansvarar för att implementera insatser från likabehandlingsplanen i våra vanliga rutiner och att uppföljningsrutiner utvecklas. E-sport - Alexander Hallberg Under 2015 har vi Respect all, Compete samt händer det otroligt mycket inom e-sporten just nu. Vi behöver någon i styrelsen som särskilt kan hålla sig uppdaterad på vad som händer inom E-sporten. Lokaler - Zishan Ahmad I verksamhetsplanen finns ett stort område som handlar om att möjliggöra för föreningar att genom samarbetsavtal med andra organisationer få tillgång till föreningslokaler. Här har ett arbete med Våra Gårdar påbörjats, men det finns mycket på området lokaler och föreningars tillgång till- och skötsel av lokaler som kan utvecklas. Nätverk - Charlotte Brolin Vi har fått i uppdrag att ta fram arrangera nätverk som berör samarbeten mellan föreningar och hur dessa kan drivas och utvecklas. Ambassadörsprogrammet - Anna Erlandsson Under 2015 ska styrelsen ta fram former för hur förbundet kan premiera och inspirera lokala föreningar att engagera sig i distrikten och välja att representera Sverok mer direkt. Distriktens riktlinjer - Albin Westermark Styrelsen ska under året jobba med att formulera ett tydligt syfte med distrikten och lägga fram detta som ett förslag på ny stadga till riksmötet 2015. Styrelsen behöver lägga upp arbetet med att förankra och leda den här processen utifrån arbete som tidigare gjorts på området. Detta område går mycket in i det jobb som en eventuell distriktsansvarig gör under 2015. IT - Tjarls Metzmaa Under året kommer förbundet att genomföra stora insatser på IT-området, både våra publika sidor och interna verktyg är uppe för renovering. Här behöver styrelsen följa utvecklingen så att vi levererar det vi ålagts enligt verksamhetsplanen. Medlemsvärvning - Alexander Hallberg Under året ska en stor medlemsvärvningskampanj genomföras. Projektet behöver en beställare från styrelsen som kan följa upp och se så att förbundet lyckas åstadkomma den medlems- och föreningsökning som vi vill ha enligt verksamhetsplanen. Regionala föreningskonsulenter (RFK) - Tjarls Metzmaa Under 2014 anställdes tre regionala föreningskonsulenter (RFK) och styrelsen har fått i uppdrag av RM att behålla dessa tre samt anställa ytterligare två personer. De redan befintliga RFK's behöver utvärderas och det behöver sökas medel för att kunna finansiera de nya. Distriktsfaddrar Under 2014 utnämndes personer i styrelsen till att vara faddrar för olika distrikt, detta för att distrikten skulle kunna ha en direktlänk in till styrelsen enligt samma pedagogik som personalansvarig samt för att naturliga kopplingar redan finns i många fall. Norrbotten - Albin Westermark Västerbotten - Jennie Larsson Nedre Norrland - Albin Westermark Gävle-Dala - Linnéa Risinger Mälardalen - Charlotte Brolin Svealand - Alexander Hallberg Stockholm - Zishan Ahmad Väst - Anna Erlandsson Jönköping-Kronoberg - Alexander Hallberg Östergötland - Tjarls Metzmaa Kalmar-Blekinge - Alexander Hallberg SKuD - Andreas Bogatic
 2. På det här mötet ska vi fastställa styrelsens mötesdatum för 2015. Nedan finner ni förslag till mötesdatum för året. Jag yrkar Att) mötesschemat fastställs enligt förslaget. 17-18 januari - Styrelsemöte 1 - Stockholm 22 februari - Orienteringsmöte 1 28-29 mars - Styrelsemöte 2 - Stockholm 26 april - Orienteringsmöte 2 9-10 maj - Vårslaget - Plats meddelas senare 23-24 maj - Styrelsemöte 3 - Malmö 28 juni - Orienteringsmöte 3 Sommar 9 augusti - Orienteringsmöte 4 29-30 augusti - Styrelsemöte 4 - Göteborg 20 september Orienteringsmöte 5 26-27 september - Höstslaget - Plats meddelas senare 10-11 oktober - Styrelsemöte 5 - Hallstahammar 15 november - Orienteringsmöte 6 29 november - Orienteringsmöte 7 4-6 december - Riksmötet - Plats meddelas senare 12-13 december - Styrelsemöte 6 - Stockholm
 3. Förbundsstyrelsen utser varje år en attestant och en vice attestant för varje budgetpost. Med attestant menas en fysisk person som har rätt att godkänna en kostnad som tas på förbundsnivå. Attestering sker via ekonomisystemet där attestanten digitalt godkänner en kostnad. En attestering kan föregås av en kontroll hos en kontrollant som i sin tur får vidimera underlaget mot leveransen. Vice attestanten träder in och attesterar i de fall en jävsituation uppstår (man ska exempelvis inte godkänna egna utlägg) eller ifall den ordinarie attestanten inte har möjlighet att besvara attestfrågan innan förfallodatum. Förslag till attestanter för 2015 återfinns här: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V2vmAMBRhzPPL6jZ0WFLuWMgIeQ3LIlLNtSQanyR74Q/edit?usp=sharing Jag yrkar: Att) Attestanter 2015 fastställs enligt förslaget
 4. Firmatecknare kallas de som tecknar en juridisk persons (Sverok) firma, dvs. har befogenhet att företa rättshandlingar, som att skriva under avtal, vilka blir bindande för den juridiska personen. Att firmatecknarna väljs gemensamt innebär att bådas underskrifter krävs. Jag yrkar att) 1.....alla tidigare beslut om firmateckning annulleras. 2.....Alexander Hallberg och Linnéa Risinger väljs att gemensamt teckna Sveroks firma. 3.....Kanslichef Jenny Petersson ges rätt att teckna föreningens firma i enlighet med bifogad text ------------------------------------------------------------------ Firmateckning i vad gäller löpande förvaltningsåtgärder Sveroks kanslichef äger rätt att teckna Sveroks firma i vad gäller löpande förvaltningsåtgärder. Detta innebär att kanslichefen äger rätt att skriva under avtal, dokument, avier etc. som rör kansliets och föreningens dagliga och löpande verksamhet. Det är en vanlig lösning i många organisationer och syftar till att underlätta arbetet inom kansliet. Följande räknas inte som löpande förvaltningsåtgärder (och ska således undertecknas enligt de generella reglerna för firmateckning): - beslut om utgifter (inkl. investeringar) utanför budget - ingående av i föreningens verksamhet sedvanliga avtal motsvarande ett värde överstigande 100.000 kronor eller uppsägning av sådana avtal, - ingående av i föreningens verksamhet ovanliga avtal eller uppsägning av sådana avtal, - upptagande eller lämnande av lån, garantier, pant och/eller borgen överstigande 1.000 kronor, - ställande av säkerhet för annan person eller annat företag, - handel med valutor, ränteinstrument och liknande, annat än i de enskilda fall och inom de ramar som styrelsen beslutar om - avtal om köp eller försäljning av fast egendom, - genomförande av icke oväsentlig förändring som berör försäkring eller försäkringsskydd, - förvärv och avyttring av bolag eller rörelsedelar, såvitt det icke rör sig om belopp understigande 1.000 kronor - bildande av dotterbolag och kapitalökning i dotterbolag överstigande 1.000 kronor, - undertecknande av rättegångsfullmakter i tvister rörande ett värde överstigande 1.000 kronor, - ingående eller uppsägning av avtal mellan föreningen och föreningens dotterbolag, - inledande av processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse i eller utom domstol, - andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse, - alla ärenden som skall föreläggas Riksmötet för beslut.
 5. Dagordning och schema för styrelsemöte 17-18/1 -2015 Mötet kommer hållas på förbundets kansli i Stockholm, Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 11.00-12.00 Presentation av kansliet BU: Firmatecknare 2015 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.45 Workshop: Arbetsstruktur i förbundsstyrelsen BU: Uppdatering av Förvaltningsorganisation BU: Fastställa delegationsordning 15.45-16.00 Paus 16.00-17.00 BU: Attestanter 2015 BU: Styrelsens mötesdatum 2015 BU: Uppdatering av "Direktiv grundgaranti" 18.00 Middag 20.00 Kvällsaktivitet Söndag 09.00-9.45 BU: Uppdatering av "Styrdokument Träffbidrag" BU: Fastslå lokalbidragsnivåer 2015 BU: Fastslå mall för samarbeten 10.00-12.00 Workshop: Verksamhetsplanens relation till strategin 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 BU: Ansvarsposter i styrelsen 2015 Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor Rapport jargongombud Utvärdering 15:00 Mötets avslutande
 6. Att få något vettigt för dem kan nog vara svårt men du kan ju alltid kolla på denna lista: http://videogames.pricecharting.com/con ... rt-by=name Det är bara vad de ligger på för pris nu och inte vad de faktiskt blir sålda för...
 7. Hej Lunkwill, Har du kommit i kontakt med Yggdrasil än? Annars kan du skicka mig din mail i ett PM så kan jag vidarebefodra kontakten till dem.
 8. Välkommen till GothCon XXXVII! GothCon är Sveriges största och äldsta spelskonvent. Konventet brukar locka mellan 1400 och 1800 besökare varje år - en stor, trevlig och fridsam grupp människor som tycker om alla typer av spel. Traditionellt sett främst rollspel men numera även brädspel, figurspel, kortspel och lajv. När och var är GothCon? Det äger rum i Göteborg varje påsk. De senaste åren har vi huserat i Hvitfeldtska Gymnasiet (ovanför Götaplatsen) och det är planen även för GothCon XXXVI. Vem som helst får givetvis vara med, men vi har en rekommenderad minimiålder på 15 år om du ska vara med och spela på egen hand. Konventet är helt drogfritt. Vilka arrangerar GothCon? GothCon arrangeras av Föreningen GothCon. Föreningen är ideell och består av en samling eldsjälar som glatt ägnar en orimligt stor del av sin fritid åt att arrangera spelkonventet GothCon. Jag vill hjälpa till! Hur gör jag det? Kul! Klicka på "Medverka" för mer information om hur just du kan hjälpa GothCon! Frossa i bräd-, figur-, roll-, och kortspel i alla färger och former och bli en del av den göteborgska påsktraditionen. Inom kort så kommer föranmälningen att öppna och mer information komma ut på hemsidan. Se mer på http://www.gothcon.se eller https://www.facebook.com/gothcon
 9. Om jag utgår från vad jag sett på konvent om i landet och i GW-butiker så skulle jag säga att 40K absolut är större och det finns garanterat folk i Skåne som du kan prata med. Kolla in hitta.sverok.se för att hitta föreningar i närheten av dig eller www.games-workshop.com och använd deras store locator för att hitta en butik, de är grymma på det där. Mitt tips är att testa på båda spelen och sen välja det som passar dig bäst då de inte bara skiljer sig åt rent temamässigt utan också regelmässigt.
 10. Pga bristande intresse så kommer det inte att bli någon gemensam uppfärd i distriktets regi. Dock så åker jag upp från Göteborg med bil 13.00 på fredagen och har två platser lediga i bilen. Hemfärd sker någorlunda snabbt efter riksmötets avslutande. Behöver vara tillbaka i göteborg senast 20.00 Hör av er till alexander.hallberg@sverokvast.se om ni är intresserade av att åka med.
 11. Gött. Det händer ju saker om man säger så men som alla politiska/ideella organisationer så är det mycket mer givande och enklare att ta tag i frågor som folk faktiskt frågar om. Så jättebra att du tar upp det!
 12. Jag sitter i styrelsen och kan tala för den. Du har helt rätt, föreningarna i GBG har definitivt en större fördel än andra föreningar. Tyvärr vet jag inte när det gjordes något överhuvudtaget utanför GBG senast, inte sen jag vart med iaf. Men det är som Nina säger, anledningen till att träffen hålls i Göteborg är för att den överväldigande majoriteten bor i GBG eller i närheten av GBG. Den andra delen i det är att vi vill visa upp Spelets Hus där majoriteten av distriktets ekonomi läggs just nu så att de som dyker upp får en möjlighet att se den. Men det du säger Melin är en fråga vi diskuterat mycket men inte kommit på någon lösning på, distriktet är stort och har mycket föreningar. Styrelsen är liten och bor i Göteborg. Det som vi kommit fram till än så länge är följande: 1. Av totalt 4 info-träffar så hålls 1 i GBG, resterande kommer att hållas i Skövde, Halmstad och en annan ort. 2. Vi har satt igång ett arbete med att skapa sanktionerade Väst-ambassadörer som ska kunna föra vår talan och assistera föreningar på plats. Detta för att styrelsen omöjligt kan tillgodose alla föreningars behov ensamma. 3. Vi ska ringa alla nyskapade föreningar för att informera om vilka vi är och vad vi kan göra för föreningarna. 4. Vi är mycket medvetna om problemet och ser det som ett faktiskt och allvarligt problem. Lösningen är dock inte klar än. Hur skulle du föreslå att vi ska göra för att bli bättre?
 13. Bra förslag! Det kommer inom kort (inom den närmaste veckan) ut information om en förträff inför RM där nya och gamla ombud kan träffa varandra för att dela med sig om sina erfarenheter av RM och diskutera motioner, budget, verksamhetsplan och liknande. Antagligen kommer en eller flera från FS att vara närvarande också för att kunna svara på frågor. I samband med den inbjudan kommer en intresseanmälan att gå ut för de som är intresserade av att åka med till RM, denna kommer också att postas här och på FB. Får vi in tillräckligt med anmälningar så kanske vi rentav skulle kunna ordna en buss
 14. Vansinnigt fräckt. Beundrar verkligen hantverket. Kan verkligen tänka mig att ha sådana lådor eller böcker stående framme som prydnadsföremål, ibland är inte omslagen på rollspelsböckerna de snyggaste i världen och då är det ju skitnice att kunna gömma dem i en grym förpackning. Så slipper man ha dem i en garderob.
 15. Jag skulle gärna vilja se ett exempel på hur en strid går till mellan två olika personer för det tycker jag är lite oklart. Annars tycker jag att det ser rätt stabilt och normalt ut, inga kioskvältare.
 16. http://www.boardgamegeek.com Det närmaste man kan komma en socialstyrelse för spel.
 17. Mycket bra fråga! Eftersom jag är distriktare själv så är det något jag verkligen brinner för Distriktens roll Som jag ser det så är distrikten oöverträffade i sina kontaktnät och möjligheter att sätta ihop föreningar på lokal nivå. De ska finnas till för att stödja föreningar lokalt, framförallt som föreningsutvecklare genom att hjälpa nya föreningar att komma igång och större föreningar att vidareutvecklas. De ska också ekonomiskt stödja enskilda projekt men framförallt så ser jag att distriktens pengar ska användas för riktade satsningar, exempelvis hålla gemensamma utbildningar för distriktet, samordna föreningars olika behov och informera vad som händer på riksnivå. Vart befinner de sig just nu? Det varierar något otroligt. De flesta distrikt fungerar på en basnivå, alltså att de är tillräckligt formerade för att kunna söka landstingsbidrag och därmed få tillräckligt med ekonomi för att bedriva en verksamhet. Framförallt så ser jag det som att det är problematiskt då just nu då många styrelser tenderar att inte ha ett tillräckligt långsiktigt engagemang, alltså att styrelsemedlemmar sitter kvar i mer än ett år. Det är också en del som har det svårt med arbetsfördelning då enskilda personer gör allt och bränner ut sig. Det hade kunnat vara mycket bättre. Framförallt så handlar det om att få en möjlighet att sätta sig ner och träffa föreningar så att de känner att de faktiskt kan utnyttja distriktet till någonting. Så fort ett distrikt behöver göra något fysiskt, skicka ett paket, städa ur ett förråd, ha ett möte med någon så tar allting väldigt lång tid. Att svara på mail och i telefon är därmed enklare och hjälper nya styrelser med att ta reda på vad deras distrikts föreningar egentligen vill ha av distriktet. Just nu hör många av sig direkt till riks vilket lämnar många distriktsstyrelser i mörkret. Hur skulle jag vilja att det såg ut? Jag skulle vilja att det fanns en anställd kanslist på de större distrikten som kan se till att det finns utarbetade rutiner, aktivt ta kontakt med föreningarna och sköta kommunikationen med dem om vad som händer på distriktsnivå. Det skulle frigöra tid och lust hos övriga styrelse tror jag. Jag skulle också vilja se att fler engagerade sig på distriktsnivå, precis som i vilken förening som helst. Det gör att man sprider ut sig över en större geografisk yta och kan fånga upp frågor på lokal nivå. Skulle även vilja se att det blir en tydligare beskrivning av skillnaderna, i vilka frågor ska du höra av dig till riks med och vilka frågor kan du ta direkt med distriktet. Det är min övertygelse att styrelser och engagemang växer med ansvar och inspirationen som de aktiva föreningar ger. Mer kontakt med föreningar kan lösa en hel del "problem" tror jag. Hoppas det var någorlunda svar på dina frågor, annars är det bara att be om en förtydling.
 18. Hej, Alexander heter jag och är Vice ordförande i Sverok Väst. Utöver det är jag också huvudarrangör för spelkonventet GothCon, vald till ombud på riksmötet och nominerad till Vice ordförande i Sveroks Förbundsstyrelse. Eftersom jag inte har någon aning om vilka som röstat på mig eller själv gått ut och fiskat röster så har jag ingen aning om vilka frågor ni vill att jag ska driva. Därav denna tråd. Här får ni mer än gärna ställa frågor till mig om hur jag ställer mig till olika saker och/eller frågor direkt till mig. Tanken är inte att detta ska bli en diskussionstråd med mig vs. resten av Väst utan snarare en plattform för att kunna ta emot frågor från nyfikna som kanske överväger att rösta och för att jag ska kunna representera min "valkrets" på ett så bra sätt som möjligt. Vem vågar ställa den första frågan?
 19. Just den här sortens antagande går emot personuppgiftslagen, eftersom ett samtycke måste vara informerat och den som samlat in uppgifterna måste hålla sig till det ursprungliga avtalet. Det lättaste för föreningen och företaget vore att låta föreningen sköta medlemshanteringen inför nästa konvent och då inhämta samtycke till att även företaget får hantera uppgifterna från de som då blir medlemmar. Mm, såklart.
 20. Skillnaden är att föreningarna antingen direkt skapas i Sveroks regi och eller väljer att gå med i förbundet via årsmötet. Ditt exempel hade varit mer relevant om det vore en icke-sverok ansluten förening som lämnade ut sitt medlemsregister till förbundet. Men, oavsett så finns det även §10 i PUL som behandlar intresse. Detta innebär alltså i korthet att eftersom medlemmarna gett sitt samtyckte till föreningen NärCon att behandla deras uppgifter även kan tolkas gälla bolaget NärCon Event AB då det har en identisk verksamhet och syfte. Företaget i sig är bundet till samma regler så i detta fallet skulle jag vilja påstå att medlemmarnas intresse (Cosplay och konvent och NärCon i allmänhet) väger tyngre än risken för att personuppgifterna ska spridas.
 21. Du får väl fråga dem Melin Bara att registera en användare och starta en tråd på forum.narcon.se
 22. Detta borde väl inte bli något problem? Som jag tolkar motionen så är tanken också att lägga ner föreningen NärCon och överföra allt som har med arrangemanget NärCon till det nystartade bolaget. Det är såklart en annan motion men det är väl själva tanken som jag förstår det? Eller har jag missat något? Jag är himla glad av att detta sker i form av en motion istället för att någon bara tar och startar ett bolag och kör igång utan att rådfråga medlemmarna, vilken väg NärCon och dess medlemmar sen väljer att gå är helt upp till dem. Spännande sak och jag håller med Armitage om att det inte är ett beslut som tas lättvindligt och bör beredas gott om tid att diskuteras på årsmötet.
 23. Vad jag vet så är det i Katrineholm? Hör av er till info@lajv.nu så svarar Martin där.
 24. Jag är intresserad av att köpa Starcraft the boardgame, vet du vart jag kan få tag på det eller om du vill sälja det själv så får du gärna skicka ett mail till: wingate32[a]hotmail.com
×
×
 • Create New...