Jump to content

Alexander Hallberg

Medlem
 • Content Count

  430
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  38

Everything posted by Alexander Hallberg

 1. Jag yrkar... Att) Vi fastställer projektetspecifikationen efter underlaget ovan.
 2. Bifogade lista visar antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar att) de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 2015-03-23-2015-05-17 (1).xlsx
 3. Bakgrund Enligt punkt N1 ska en strategi tas fram för hur förbundet hanterar samarbeten. I underlaget nedan finns ett förslag på en policy som kan användas för hur vi förhåller oss till samarbeten. Jag yrkar att... ...FS fastlår policy för externa samarbeten enligt underlaget nedan https://docs.google.com/document/d/1uy4xyOQkMM7x1WX36M8MqGUZbuFLYukdjsRk_yvL5KQ/edit?usp=sharing
 4. Bakgrund Sverok är idag ett brett förbund med många verksamhetsgrenar där de flesta grenarna har samma behov och möjligheter. E-sporten sticker dock ut, dels på vad deras medlemmar vill ha men också pga rörligheten av deras medlemmar. E-sportsföreningar är oftast större än andra föreningar, de ekonomiska incitamenten för medlemskap i ett förbund är större för dem och utvecklingen går otroligt fort framåt. Värt att notera är också att det existerar två andra ungdomsorganisationer som är särskilt inriktade på e-sport och utsätter därmed Sverok för en konkurrenssituation. För att diskutera hur e-sporten ska hanteras tog förbundsstyrelsen upp frågan till diskussion där ett antal olika alternativ till handling diskuterades. Slutligen ledde det fram till att en specifikation till en förstudie skulle tas fram. Jag yrkar att... ...FS fastslår förstudien enligt underlaget nedan. ...FS ger kansliet i uppdrag att verkställa förstudien. https://docs.google.com/document/d/1BPTa-YnQzeFIpZeRaLlUbRDyo82tCmgPf7X7bwxidQw/edit?usp=sharing
 5. Bakgrund De senaste åren har vi upplevt minskade statsbidrag till följd av minskat förenings- och medlemsantal, fler organisationer som ska dela på statsbidragspotten samt ändrade fördelningsnycklar. För att minska Sveroks sårbarhet och beroende av de statliga medlen behövs en plan för att bredda vår finansiering. För 2015 finns det mål i verksamhetsplanen som säger att den externa finansieringen ska motsvara minst 25 % av de totala intäkterna samt att vi ska hitta nya inkomstkällor. Under 2015 har vi hittills arbetat med att bredda vår finansiering i form av projektmedel som har sökts från MUCF, Kulturrådet och Arvsfonden. För att kunna bredda finansieringen av förbundet ytterligare behöver vi tänka bredare än de inkomstkällor som vi arbetar med idag. Att diskutera Diskutera vilka inkomstkällor som Sverok skulle kunna dra nytta av? varför är dessa bra? vad behövs för att vi ska lyckas med dem? Tänk gärna nytt! Svara också på om det finns inkomstkällor som vi inte ska använda oss av? vilka är dessa? varför ska vi inte nyttja dem?
 6. Bakgrund På Riksmötet 2014 väcktes en övrig fråga om att tillsätta en utredning av Sveroks syfte, detta som effekt efter att mötet beslutat att anta fantastik som ett av de nya verksamhetsområdena. Motionen föll dock då den inte hade 2/3 majoritet som krävs vid en övrig fråga. Styrelsen valde dock att lyfta frågan igen på Vårslaget 9-10/5 där distrikten förhöll sig försiktigt positiva till en utredning kring syftet, detta med åsikten att titta på hur man kunde förtydliga och bredda syftet för att bli än mer inkluderande. Syftet med utredningen skulle vara att ta fram ett förslag på en ny syftesparagraf. Syfte Styrelsen behöver ta ställning till huruvida vi vill sätta igång en syftesutredning under 2015 alt. motionera om frågan på riksmötet 2015. Nuvarande syftesparagraf lyder: 3…… Förbundets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja spelhobbyn. Frågeställningar: 1. Hur ser vi på nuvarande syftesparagraf och vilka effekter kan uppkomma om den ändras? 2. Anser styrelsen att syftet behöver utredas? Om ja, när i tiden bör en sådan utredning genomföras?
 7. Bakgrund På Riksmötet 2015 beslutades det att riktlinjer för distrikten skulle tas fram för att på ett bättre sätt låta distrikt och förbund samarbeta. På vårslaget som ägde rum 9-10/5 fick distrikten chansen att diskutera vad de ville ha ut av distriktens riktlinjer. Det har de nu gjort och nästa steg är att styrelsen diskuterar vad de vill ha av distrikten och hur riktlinjerna kan tänkas se ut. Syfte Att få styrelsens tankar, funderingar och idéer till hur riktlinjerna skulle kunna se ut. Tidigare förslag på riktlinjerna kan man hitta här: http://wiki.sverok.se/wiki/Riktlinjer_f%C3%B6r_Sveroks_distrikt Frågor att diskutera: 1. Hur ska riktlinjerna utformas för att säkerställa att distriktens självbestämmande består, men samtidigt lyckas tydliggöra distriktens roll? 2. Vad är värt att behålla från de tidigare riktlinjerna? 3. Vad anser ni distriktens, samt förbundets åtaganden skall vara? 4. Ska det finnas uppsatta mål direkt i riktlinjerna, som distrikten ska ha verkat för att ha nått i slutet av verksamhetsåret? I sådana fall, vad för mål? Alexander och Albin kommer att leda denna diskussion.
 8. Dagordning och schema för styrelsemöte 23-24/5 -2015 Mötet kommer hållas i Studiefrämjandets lokaler i Malmö, Ystadsgatan 53. Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Jargongombud - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 11.00-12.00 BU: Förstudie Sverok och E-sporten BU: Strategi om samarbete 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.45 Budgetdiskussion DU: Externfinansiering Workshop: Verksamhetsplan 2016 15.45-16.00 Paus 16.00-17.00 Workshop: Verksamhetsplan 2016 forts. Studiefrämjandet informerar. 18.00 Middag 20.00 Kvällsaktivitet Söndag 09.00-9.45 BU: Projektspecifikation nörd på pride BU: Sveroks webbnärvaro BU: Budgetäskande Löpande förvaltning 2015-2016 09.45-10.00 Paus 10.00-12.00 DU: Distriktens riktlinjer DU: Likabehandling, ekonomiskt stöd till mångfald 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 DU: Sveroks syfte Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor - Flytta mötesdatum Rapport jargongombud Utvärdering 15:00 Mötets avslutande
 9. Alexander Hallberg

  VU-beslut

  Följande VU-beslut har fattats sedan föregående styrelsemöte: - Lemondogs - Hej Regionen! - Fantastiska världar - lokalt engagemang och nationell samling - Beslutat om styrdokument för arbetsgrupper
 10. Alexander Hallberg

  Rapporter

  Här lägger vi de rapporter som kommer att klubbas under styrelsemötet
 11. Bifogade lista visar antagna föreningar sedan förra mötet. Det är dock också ett par föreningar som fått positivt antagningsbesked på grund av en administrativ miss och som inte bör antas. Jag yrkar att) de föreningar som finns i bilaga 1 antas som medlemsföreningar i Sverok. att) de föreningar som finns i bilaga 2 ej antas som medlemsföreningar i Sverok Bilaga 1: Antagna föreningar 2015-01-12-2015-03-22.pdf Bilaga 2: Föreningar som ej bör antas.pdf
 12. Dagordning och schema för styrelsemöte 17-18/1 -2015 Mötet kommer hållas på konferensanläggningen Nynäsgården i Nynäshamn, Telegrafvägen 41, Nynäshamn Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. - Val av styrelse för Sverok Admin AB Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 10.30-11.00 Fika 11.00-12.00 DU: Sveroks syfte 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 BU: Medlemsvärvning 2015 15.00-16.00 Paus 16.00-17.30 Teambuilding med kansliet 18.30 Middag Söndag 09.00-9.45 BU: Projektplan för uppförandekod BU: Sverok och folkbildningen 10.00-10.55 BU: Policy Personuppgifter BU: Reklampolicy BU: Utskickspolicy BU: Riktlinjer för nätverk 10.55-11:30 Paus och fika 11.30-12.00 BU: Processplan för distriktens riktlinjer 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 BU: Projektplansförslag till Ambassadörsprogrammet DU: Sverok och e-sporten BU: Projektportföljstyrning Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor Rapport jargongombud Utvärdering 15:00 Mötets avslutande
 13. BakgrundSverok är ett brett förbund som alltid haft en vilja att samla hela spelhobbyn, att kunna ge verktyg till ungdomar för att kunna engagera och organisera sig kring sin hobby, vare sig det är rollspel, datorspel eller andra typer av spel. I takt med Sveroks utveckling har e-sporten växt till att bli en särart, både inom förbundet och i samhället. Enskilda jätteföreningar har startats som samlat tusentals medlemmar vilket har ställt krav på förbundet. Flera stora event, andra riksförbund och externa organisationer har också startats som riktar sig specifikt till föreningar som sysslar med e-sport. DiskussionVi kommer utgå från följande frågeställningar och ta dem i ordning, var och en för sig för att i slutet komma fram till några konkreta punkter om vart vi går vidare: Hur ser vi framtiden för e-sporten? I samhället I förbundet Hur möter vi den framtiden? Vad är det vi ska erbjuda Varför ska e-sportare välja att gå med i Sverok i framtiden
 14. Rapport: Medlemsförslag om karttjänst https://docs.google.com/document/d/10rv3rqqqpHkhqOE3_o7NdsPPfCFxI228wlY1Rx3V5Xk/edit?usp=sharing
 15. Bakgrund Sverok är ägare till ett dotterbolag vid namn Sverok Admin AB och som enda ägare så är det vår uppdrag att utse styrelse inför bolagsstämman 24/3. Både Nina Högberg och Johan Groth har vart tidigare förbundssekreterare, känner väl till Sveroks verksamhet och sitter just nu i styrelsen. Emil Forslund är en före detta FS-ledamot. Tjarls Metzmaa är är sittande förbundssekreterare. Emil och Tjarls är under 26. Jag yrkar... Att)...FS nominerar Nina Högberg, Emil Forslund, Johan Groth och Tjarls Metzmaa till styrelsen för Sverok Admin AB.
 16. Jag drar tillbaka mitt yrkande och jämkar mig med Tjarls yrkande.
 17. Under 2014 har det tagits fram en mall för samarbeten mellan föreningar enligt VP. Jag yrkar... Att)... Fastslå mallen för samarbete enligt underlaget nedan. Du hittar mallen nedan: https://docs.google.com/document/d/1PQS0H8gsyNfV-kbSaiEICTTt_STG-5KnEgifGtrAgRA/edit?usp=sharing
 18. Slutrapport Leia https://docs.google.com/document/d/1KbDLVDHH53jlGgoTw7sWLvosTTVBJBy2AFMCYCUWFfE/edit?usp=sharing
 19. Jag yrkar... Att)... Fastslå bidragsnivåerna för lokalbidrag enligt ovanstående förslag.
 20. Delegationsordningen är det dokumentet som bestämmer hur vi tar beslut i förbundet och vem som tar beslut om vad. Detta är ett levande dokument och uppdateras från år till år allt eftersom vi ändrar arbetssätt. Jag yrkar... Att) fastställa delegationsordningen enligt underlaget nedan. Underlaget hittar du här: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pw_KobXH6oMzxA3nifFhH9TT32_ya-dCd_8TBoXeXKo/edit?usp=sharing
 21. Bifogade lista visar antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar att) de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 2014-12-08 - 2015-01-11.docx
 22. Här samlas alla rapporter som vi ska ta av som egna inlägg
 23. Under mötet kommer vi att diskutera styrelsens arbetsstruktur. Den här punkten inleds med en workshop där vi diskuterar styrelsens arbetsformer för att skapa en gemensam bild av hur vi vill att arbetet ska fungera. Till grund för diskussionen ligger styrdokumentet om arbetsstrukturen i styrelsen: http://wiki.sverok.se/wiki/Arbetsstrukt ... elsen_2012 Verksamhetsplanens genomförande Förbundsstyrelsen upprättar vid årets början ett dokument över alla uppdrag som ska utföras under året. Dokumentet är ett levande arbetsverktyg som uppdateras löpande och fastställs vid varje styrelsemöte. Varje uppdrag ska ha en ansvarig. I dokumentet skall även framgå uppdragets nuvarande status. Ordförande äger och fyller på listan mellan mötena. Uppdrag som inte är av löpande karaktär skall typiskt vara av sådan omfattning att det kan genomföras inom tre månader eller på 40 arbetstimmar. Ansvarig kan vara en ansvarspost inom styrelsen, en styrelseledamot eller en arbetsgrupp. Den/De som ansvarar för ett uppdrag har ansvar för att; planera, starta och övervaka genomförande samt till styrelsen rapportera arbetet. Rapportering Under varje ordinarie styrelsemöte samt orienteringsmöte rapporterar den/de som ansvarar för ett uppdrag eller ett ansvarsområde hur arbetet fortlöper. Rapporter sker muntligen och avstäms mot uppdragslistan där status för pågående uppdrag/ansvarsområde framgår i tre specifika kategorier: Tid - Hinner vi? Resurser - Har vi det som behövs? Personer, kompetens, verktyg etc. Kvalité - Blir det bra? Orienteringsmöten Mellan varje ordinarie styrelsemöte skall kortare orienteringsmöten hållas på distans. Orienteringsmöten är i regel ej beslutande utan syftar endast till muntlig rapportering och frågestund. Möteshandlingar Samtliga möteshandlingar sammanställs på avsett webbforum. Handlingar skall vara publicerade senast måndagen före möteshelgen. Handlingar som inkommer efter detta behandlas som övriga frågor som tas upp i mån av tid. Per capsulam Då styrelsen behöver ta brådskande beslut mellan styrelsemöten sker detta genom ett per capsulam-beslut. Ett beslutsunderlag för ett beslut per capsulam ska skickas till förbundsordförande. Denne ser därefter till att alla styrelseledamöter får tillgång till beslutsunderlaget via diskussionsforumet och e-post. Efter att per capsulam-beslutet har utlysts ska en yrkandeperiod hållas innan själva omröstningen kan starta i forumtråden. Inför omröstningen skickas alla yrkanden som inkommit ut till styrelsen. Tidpunkt för när omröstningen påbörjas och avslutas ska tydligt anges i informationen inför per capsulam-beslutet. Rösterna markeras på forumet. För att ett beslut ska äga giltighet måste minst fem av förbundsstyrelsens ledamöter rösta. När omröstningen är avslutad ska styrelsen informeras om resultatet och beslutet träder då i kraft omedelbart. Varje beslut per capsulam måste ratificeras och protokollföras vid nästkommande ordinarie styrelsesammanträde. Reservationer mot ett beslut taget per capsulam ska inlämnas vid detta möte.
 24. Under mötet kommer vi att diskutera strategin och kopplingen till verksamhetsplanen för 2015. Formen för detta är en workshop där vi i mindre grupper går igenom verksamhetsplanen utifrån de strategimål som finns, för att skapa oss en bild av hur vi ligger till i strategiarbetet. Workshopen beräknas ta ca 1 timme i anspråk. Strategi: http://wiki.sverok.se/wiki/Strategi_f%C3%B6r_Sverok_2012-2016 Arbetsverktyg för workshopen: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... ldHc#gid=2
×
×
 • Create New...