Jump to content

Alexander Hallberg

Medlem
 • Content Count

  430
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  38

Everything posted by Alexander Hallberg

 1. Under mötet kommer vi att diskutera styrelsens arbetsstruktur. Den här punkten inleds med en workshop där vi diskuterar styrelsens arbetsformer för att skapa en gemensam bild av hur vi vill att arbetet ska fungera, under vilka former det ska drivas och framförallt hur vi vill att det ska kännas. Det kommer att bli övningar som kombineras med rena diskussionspunkter. Förbered er genom att läsa informationen som följer och förbereda på följande: Styrdokumentet om arbetsstrukturen i styrelsen: http://wiki.sverok.se/wiki/Arbetsstrukt ... elsen_2012 Fundera över hur du önskar ta emot feedback och vilka behov av bekräftelse du har. Hur önskar du kommunicera med dina styrelsekollegor? Vilken anda vill du att styrelsearbetet ska bedrivas i? Vad vill du åstadkomma med din tid i styrelsen?
 2. Styrelsens ansvarsområden 2016 Under styrelsemötet kommer vi bland annat att diskutera och besluta om och fördela styrelsens olika ansvarsposter. Här kommer en lista på de större ansvar och uppdrag som ligger på styrelsen och som kommer att kräva ett kontinuerligt arbete under året. Vad är ett uppdrag/ansvarsområdet? I Sveroks förvaltningsorganisation beskrivs särskilt två olika ansvarsområden för styrelsen: personal-, föreningsansvarig. Utöver dessa konstaterar man att förbundsstyrelsen arbetar med hjälp av projekt, arbetsgrupper och förbundsstyrelsens egna uppdrag. Det är viktigt att vi inom styrelsen hjälps åt med att förverkliga förbundets verksamhetsplan, och att vi stöttar varandra och säger ifrån om ett ansvarsområde blir för tungt, eller om tiden inte räcker till. Jag yrkar Att) ...styrelsens uppdrag och ansvarsområden fördelas enligt förslag nedan. Att) ...distriksfadderlistan fastställs enligt förslag nedan. --- Föreningsansvarig - Zishan Ahmad Föreningsansvarig är en förvaltande post inom styrelsen som hanterar särskilda ärenden som uppstår i kontakten mellan kansliet och föreningarna. Arbetsuppgifter: Klagomål på föreningar - hanterar dialog med föreningar och enskilda medlemmar i klagomålsärenden som faller utanför stadgar, föreningsdirektiv och rutiner. Kontrollrutiner - ansvarar för att i samråd med kansliet löpande utvärdera kontrollrutinerna och vid behov genomföra ändringar. Vägledande beslut - tolkar föreningsdirektiven och fattar vägledande beslut i frågor som rör föreningar, t.ex. tveksamheter vid antagning eller dispensansökningar. Förändringarna tillförs eventuellt gällande föreningsdirektiv och fastställs på nästkommande styrelsemöte. Personalansvarig - Vakant Personalansvarig är en förvaltande post inom styrelsen som hanterar särskilda ärenden som uppstår i frågor kring personal anställd av Sverok. Arbetsuppgifter: Ha ett övergripande ansvar för personalfrågor. Vara kanslichefens stöd i anställningsfrågor. Ha ett huvudansvar i de fall Förbundsstyrelsen ska anställa personal (t.ex. kanslichefen). Ansvarsområden I den här listan har jag tematiskt lyft ut och parat ihop större projekt/uppdrag/ansvarsposter som är mer eller mindre avgränsade områden. Tanken är att styrelsen beslutar om att fördela dessa ansvarsområden sinsemellan på styrelsemötet i januari och att dessa ansvarsområden sedan blir upp till respektive styrelsemedlem att utveckla på olika sätt och bereda underlag inför styrelsemöten inom. Strategiskt arbete och politisk påverkan - Alexander Hallberg För att fortsätta att ta ansvar för vårt medlemsmandat och för spelhobbyn ska förbundet arbeta med långsiktig strategisk planering och använda sitt politiska mandat för att åstadkomma förändring. Detta innebär att vi ska lägga upp en ny strategi för de nästkommande 5 åren, samt vilka politiska frågor som är prioriterade och hur vi arbetar kring dem. Mångfald och tillgänglighet - Linnéa Risinger Den främsta uppgiften är att leda arbetet och ta in viktig kompetens och kunskap kring Sveroks likabehandlingsarbete i arbetet med den nya planen samt att tänka nytt och större kring hur förbundet kan bibehålla sin goda kvalité. E-sport - Sam Schönbeck Under 2015 har vi Respect all, Compete samt händer det otroligt mycket inom e-sporten just nu. Vi behöver någon i styrelsen som särskilt kan hålla sig uppdaterad på vad som händer inom E-sporten och vad Sveroks roll i den kommer att vara framgent. Lokaler - Zishan Ahmad I verksamhetsplanen finns ett stort område som handlar om att möjliggöra för föreningar att genom samarbetsavtal med andra organisationer få tillgång till föreningslokaler. Här har ett arbete med Våra Gårdar påbörjats, men det finns mycket på området lokaler och föreningars tillgång till- och skötsel av lokaler som kan utvecklas. Nätverk - Charlotte Brolin Vi har fått i uppdrag att ta fram arrangera nätverk som berör samarbeten mellan föreningar och hur dessa kan drivas och utvecklas. Ambassadörsprogrammet - Anna Erlandsson Under 2016 ska styrelsen ta fram former för hur förbundet kan premiera och inspirera lokala föreningar att engagera sig i distrikten och välja att representera Sverok mer direkt. Distriktens riktlinjer och syftesutredningen- Albin Westermark Styrelsen ska under året tillsätta en utredning för att förydliga förbundets syfte med distrikten. Styrelsen behöver lägga upp arbetet med att förankra och leda den här processen utifrån arbete som tidigare gjorts på området, framförallt bland distrikten och föreningarna. Utbildning - Cecilia Hällstrand Under året kommer förbundet att genomföra stora insatser på utbildningsområdet, vi vill att våra medlemmar och framförallt distrikt ska få det stöd och den kunskap de behöver för att bedriva bra verksamhet. Här behöver vi ta fram nytt material, lägga upp hur utbildningen ska gå till samt se till att utbildningar inom styrelsekunskap hålls. Regionala föreningskonsulenter (RFK) - Tjarls Metzmaa Arbetet med RFK kommer att intensifieras och i samband med SVUNG-reformen behöver styrelsen vara både närvarande och stödjande i processen för att se till att RFK's utvärderas, stabiliseras och utvecklas. Distriktsfaddrar Under 2015 utnämndes personer i styrelsen till att vara faddrar för olika distrikt, detta för att distrikten skulle kunna ha en direktlänk in till styrelsen enligt samma pedagogik som personalansvarig samt för att naturliga kopplingar redan finns i många fall. Arbetsuppgifter: Ha kontakt med ideell utsedd kontaktperson i distriktet enligt överenskommelse. Kontinuerligt hålla koll på vilka behov och utmaningar som finns i distriktet. Tillsammans med förtroendevalda utveckla distriktet. Vara förbundsstyrelsens kanal ut i landet och följa upp information från förbundet. Bidra med egen erfarenhet och förmedla kontakter. Sträva efter att besöka minst två möten med distriktet. Norrbotten - Albin Westermark Västerbotten - Tjarls Metzmaa Nedre Norrland - Albin Westermark Gävle-Dala - Linnéa Risinger Mälardalen - Charlotte Brolin Svealand - Alexander Hallberg Stockholm - Sam Schönbeck Väst - Anna Erlandsson Jönköping-Kronoberg - Alexander Hallberg Östergötland - Tjarls Metzmaa Kalmar-Blekinge - Cecilia Hällstrand Skåne - Zishan Ahmad
 3. På det här mötet ska vi fastställa styrelsens mötesdatum för 2016. Nedan finner ni förslag till mötesdatum för året. 21 februari - Orienteringsmöte 1 18-20 mars - Styrelsemöte 2 - Stockholm 17 april - Orienteringsmöte 2 14-15 maj - Vårslaget - Plats meddelas senare 6-8 maj - Styrelsemöte 3 - Skellefteå (OBS! Mötet är flyttat till den 20-22/5) 12 juni - Orienteringsmöte 3 Sommar 14 augusti - Orienteringsmöte 4 2-4 september - Styrelsemöte 4 - Göteborg 25 september Orienteringsmöte 5 1-2 oktober - Höstslaget - Plats meddelas senare 8-9 oktober - Styrelsemöte 5 - Stockholm 23 oktober - Orienteringsmöte 6 13 november - Orienteringsmöte 7 18-20 november - Riksmötet - Plats meddelas senare 2-4 december - Styrelsemöte 6 - Stockholm Jag yrkar att... 1. FS fastställer mötesdatum enligt underlaget ovan.
 4. Jag yrkar... Att) styrelsen fastslår Atteslista 2016 enligt underlaget ovan.
 5. Firmatecknare kallas de som tecknar en juridisk persons (Sverok) firma, dvs. har befogenhet att företa rättshandlingar, som att skriva under avtal, vilka blir bindande för den juridiska personen. Att firmatecknarna väljs gemensamt innebär att bådas underskrifter krävs. Jag yrkar att) 1.....alla tidigare beslut om firmateckning annulleras. 2.....Alexander Hallberg och Cecilia Hällstrand väljs att gemensamt teckna Sveroks firma. 3.....Kanslichef Jenny Petersson ges rätt att teckna föreningens firma i enlighet med bifogad text 4.....Tillförordnad kanslichef Johan Groth ges rätt att teckna föreningens firma i enlighet med bifogad text ------------------------------------------------------------------ Firmateckning i vad gäller löpande förvaltningsåtgärder Sveroks kanslichef äger rätt att teckna Sveroks firma i vad gäller löpande förvaltningsåtgärder. Detta innebär att kanslichefen äger rätt att skriva under avtal, dokument, avier etc. som rör kansliets och föreningens dagliga och löpande verksamhet. Det är en vanlig lösning i många organisationer och syftar till att underlätta arbetet inom kansliet. Följande räknas inte som löpande förvaltningsåtgärder (och ska således undertecknas enligt de generella reglerna för firmateckning): - beslut om utgifter (inkl. investeringar) utanför budget - ingående av i föreningens verksamhet sedvanliga avtal motsvarande ett värde överstigande 100.000 kronor eller uppsägning av sådana avtal, - ingående av i föreningens verksamhet ovanliga avtal eller uppsägning av sådana avtal, - upptagande eller lämnande av lån, garantier, pant och/eller borgen överstigande 1.000 kronor, - ställande av säkerhet för annan person eller annat företag, - handel med valutor, ränteinstrument och liknande, annat än i de enskilda fall och inom de ramar som styrelsen beslutar om - avtal om köp eller försäljning av fast egendom, - genomförande av icke oväsentlig förändring som berör försäkring eller försäkringsskydd, - förvärv och avyttring av bolag eller rörelsedelar, såvitt det icke rör sig om belopp understigande 1.000 kronor - bildande av dotterbolag och kapitalökning i dotterbolag överstigande 1.000 kronor, - undertecknande av rättegångsfullmakter i tvister rörande ett värde överstigande 1.000 kronor, - ingående eller uppsägning av avtal mellan föreningen och föreningens dotterbolag, - inledande av processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse i eller utom domstol, - andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse, - alla ärenden som skall föreläggas Riksmötet för beslut.
 6. Mötet kommer hållas på förbundets kansli i Stockholm, Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar. Gå igenom beslut Verkställande utskott. - AG Level up - Anställa tillförordnad kanslichef Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 11.00-12.00 BU: Firmatecknare 2016 (Eget möte) Presentation av kansliet 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.30 Workshop: Styrelsearbete - Vad är det och hur gör man? 14.30-15.00 Paus 15.00-17:00 (med pauser) BU: Stadgekommentar till §4 BU: Policy ang. Sverigedemokraterna och andra anti-demokratiska rörelser BU: Uppförandekod för lajvföreningar BU: Modell för ambassadörsföreningar BU: Attestlista 2016 BU: Styrelsens mötesdatum 2016 Medlemsförslag: Föreningsstöd BU: Delegationsordning 2016 18.00 Middag 20.00 Kvällsaktivitet Söndag 09.00-9.45 BU: Arbetsordning för förbundsstyrelsen 10.00-12.00 DU: Strategi 2017-2021 Paus 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 BU: Ansvarsposter i styrelsen 2016 Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor Rapport jargongombud Utvärdering 15:00 Mötets avslutande
 7. Medlemsförslag nr 3 "Som alternativ i frågan om styrelsen stadgetolkning i frågan om politisk obundenhet tycker jag det är viktigt att inte stirra sig blind på partipolitik. Dagens lydelse hindrar även Sverok från att gå med i organisationen som styr förbundets politiska ställningstaganden utanför partipolitiken. I de fall då vi tillsammans med andra organisationer agerar eller uttalar oss politiskt gör vi det i det enskilda fallet, inte för att vi deltar i en politisk allians som tvingar oss att delta innan innehållet finns fastställt. Därför anser jag det viktigt att lyfta alternativa tolkningen, och förslag på stadgekommentar för RM 2016 att lägga till då styrelsens tolkning bara ska gälla tills sådant förtydligande eller ändring fastställts av riksmöte, att: ""Politisk obundenhet innebär att Sverok själva utformar sin politik och väljer att delta i gemensamma ställningstaganden med andra organisationer från fall till fall. Det innebär inte att Sverok är opolitiskt eller politiskt neutral i alla lägen."""
 8. Ingen risk att du låter som en kränkt man Albin Det är just därför de här grejerna ligger som egna yrkanden och inte är direkt inskrivna i policyn så vi kan diskutera dem ordentligt.
 9. Medlemsförslag nummer 2: Förslag: Under riksmötet satt vi några stycken och diskuterade kring just begreppet "politiskt oberoende" som står i stadgarna. Man skulle kunna debattera huruvida förbundet verkligen är politiskt oberoende, med tanke på att politiska beslut påverkar oss och vi arbetar för att förändra politiken i spelhobbyns namn. Och det arbetet som sker i civilsamhället är i högsta Sverok grad politik. Vi är idag medlem i flera andra föreningar som kutym är för de stora föreningarna i Sverige som nämndes på budgetgenomgången. Om dessa tar något beslut som kan tolkas på politiskt sitter vi i en rävsax om vi inte skriver partipolitiskt oberoende istället för bara politiskt oberoende. Det är lite svårt att ändra stadgarna på stående fot såklart, men något som Förbundstyrelsen skulle kunna göra att att lägga till en stadgekommentar till följande stadga: § 4 Förbundet är religiöst och politiskt oberoende. föreslår att Förbundstyrelsen gör en stadgekommentar som lyder: "I § 4 ska politiskt oberoende tolkas som partipolitiskt obunden." ------ Ett nytt medlemsförslag har blivit inskickat, som handlar om stadgan om huruvida förbundet är politiskt obundet eller inte. Jag föreslår att styrelsen diskuterar förslaget och tar ställning till huruvida vi vill göra en stadgekommentar eller anser att det är tydligt nog.
 10. Styrelsen öppnade 2012 möjligheten för medlemmar att skicka in medlemsförslag. Dessa har sedan garanterad plats på dagordningen på nästa styrelsemöte. Ett nytt medlemsförslag har blivit inskickat, som handlar om stadgan om huruvida förbundet är politiskt obundet eller inte. Jag föreslår att styrelsen diskuterar förslaget och tar ställning till huruvida vi vill göra en stadgekommentar eller anser att det är tydligt nog. Förslag: Under riksmötet satt vi några stycken och diskuterade kring just begreppet "politiskt oberoende" som står i stadgarna. Man skulle kunna debattera huruvida förbundet verkligen är politiskt oberoende, med tanke på att politiska beslut påverkar oss och vi arbetar för att förändra politiken i spelhobbyns namn. Och det arbetet som sker i civilsamhället är i högsta Sverok grad politik. Vi är idag medlem i flera andra föreningar som kutym är för de stora föreningarna i Sverige som nämndes på budgetgenomgången. Om dessa tar något beslut som kan tolkas på politiskt sitter vi i en rävsax om vi inte skriver partipolitiskt oberoende istället för bara politiskt oberoende. Det är lite svårt att ändra stadgarna på stående fot såklart, men något som Förbundstyrelsen skulle kunna göra att att lägga till en stadgekommentar till följande stadga: § 4 Förbundet är religiöst och politiskt oberoende. föreslår att Förbundstyrelsen gör en stadgekommentar som lyder: "I § 4 ska politiskt oberoende tolkas som partipolitiskt obunden."
 11. Bifogade lista visar antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar att) de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 2015-10-05-2015-12-05.xlsx
 12. Dagordning och schema för styrelsemöte 12-13/12 -2015 Mötet kommer hållas på kansliet i Stockholm, Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.30 Workshop: Utvärdering av riksmötet Workshop: Strategi 14.30-15.00 Paus 15.00-17.00 BU: Styrdokument Träffbidrag BU: Lokalbidragsregler BU: Budgetäskande Personal grundkostnad 18.00 Kvällsaktivitet och middag Söndag 09.00-9.45 Medlemsförslag: Bidragsnivåer BU: Bidragsnivåer 2016 09.45-10.00 Paus 10.00-12.00 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 Medlemsförslag: Politisk obundenhet Workshop: Uttalande av förbundets syn på SD Överlämning och utvärdering av året. BU: Direktiv för valberedning BU: Miljöpolicy BU: Policy för onlinelagring av material BU: Kansliets stöd till distrikten Genomgång av nya uppdrag Sätta datum för januarimötet Övriga frågor Rapport demokratifrämjare Utvärdering 15:00 Mötets avslutande
 13. Jag yrkar... Att) policyn för likabehandlingsplanen fastställs enligt underlaget ovan.
 14. Riksmötet kostar ca 650 000 kr exklusive personalkostnader. Genom att motionera om en stadgeändring om att ha årsmöte vartannat år kan vi under 2016 spara motsvarande belopp. Vi skulle också kunna ändra tiden till årsmötet till våren för att vi då i större utsträckning kan planera verksamheten efter de bidrag vi får från MUCF. Nästa riksmöte efter årets skulle då kunna vara april 2017 eller liknande. Detta innebär en stor organisatorisk förändring och framförallt en förändring för medlemmarna som får färre tillfällen att lägga konkreta motioner och välja förtroendevalda. Förslag på motion. https://docs.google.com/document/d/1T013yJHzzSi9E75wNfH8rTnMz_XdHC9dr6EXR5UsU0o/edit?usp=sharing Jag yrkar... Att) Vi lägger en motion till riksmötet 2015 enligt förslaget ovan.
 15. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016 finns på följande länk: Verksamhetsplan 2016 Jag yrkar att) styrelsen fastställer förslag till verksamhetsplanen för 2016 enligt bifogade länk för beslut på Riksmötet 2015
 16. Jag yrkar... Att vi fastslår budgeten efter förslaget ovan.
 17. Bakgrund På förbundsstyrelsen majmöte 2013 togs beslutet att stänga av föreningsmedlemmen Tommy Nilsson (hädanefter kallad TN) från förbundet då han ansågs aktivt motarbeta förbundet och utgöra ett hot mot förbundet. Det detaljerade underlaget som låg till grund för avstängningen låg dolt för att värna om integriteten för TN, något som i efterhand visade sig vara problematiskt då det blev svårt för medlemmar att kunna förstå bakgrunden till beslutet. Kontinuerlig kontakt har skett mellan representanter från förbundet och TN med förhoppning att kunna lösa situationen men bedöms nu ha nått vägs ände. Med detta BU vill vi också förtydliga att förbundet och TN nått en förlikning i tingsrätten och att vi därmed anser skuldfrågan uppklarad. TN är inte en tjuv eller en brottsling. Vidare anser vi inte att TN utgör ett reellt hot mot förbundet och bör därför inte längre vara avstängd. Jag yrkar… att) Tommy Nilssons avstängning från förbundet hävs med omedelbar verkan.
 18. Statsbidragsansökan är inlämnad och vi har glädjen att fastställa nya medlemssiffror. Vi landade på ca 83.000 medlemmar i 1300 föreningar. Jag yrkar att) styrelsen fastställer nya medlemssiffror för Sverok till 83.000 medlemmar i 1300 föreningar.
 19. Bifogade lista visar antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar att) de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 2015-08-24-2015-10-04.xlsx
 20. Enligt underlaget finner jag bifall för följande yrkanden: Tjarls 1) Jag yrkar att vi genomför besparingen med rubriken: "Omorganisering kansli" Tjarls 2) Jag yrkar att vi genomför besparingen med rubriken: "Föreningskonton" Tjarls 3) Jag yrkar att vi lägger fram till riksmötet för beslut om besparingen med rubriken: "Riksmöte" Tjarls 5) Jag yrkar att vi genomför besparingen med rubriken: "Revision statsbidragsunderlag" Tjarls 6) Jag yrkar att vi genomför besparingen med rubriken: "Grundgaranti"
 21. Här kommer instruktionen för PC-beslutet som är grundat i diskussionen på senaste O-mötet. Läs datumen, lägg era yrkanden i tråden om ni har några och rösta sedan. Notera att ni inte får rösta förens omröstningsperioden har startat då det kan komma in yrkanden och jag måste hinna uppdatera underlaget. Tider för PC-omröstning Yrkande öppnar: söndag 20/9 22.00 Yrkandestopp: onsdag 23/9 kl. 22.00 Omröstningen startar: torsdag 24/9 kl. 12.00 Omröstningen avslutas söndag 27/9 kl. 22.00 Länk till omröstning: Alla rubriker i detta formulär hänvisar till detta dokument: https://docs.google....SIalDc/viewform Länk till besparningsförslag: https://docs.google....dit?usp=sharing
 22. Dagordning och schema för styrelsemöte 10-11/10 -2015 Mötet kommer hållas i konferenslokaler på Skantzen Brukshotell, Skantzgatan 7 i Hallstahammar Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Jargongombud - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut - Ekonomiska riktlinjer till budget 2016 Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.30 BU: Förslag till budget 2016 14.30-15.00 Paus 15.00-17.00 BU: Verksamhetsplan 2016 BU: Upphävning av avstängning Verksamhetsrapport 2015 18.00 Kvällsaktivitet och middag Söndag 09.00-9.45 BU: Motion om årsmöte vartannat år BU: Distriktsdirektiv 09.45-10.00 Paus 10.00-12.00 BU: Motion om utredning av Sveroks syfteBU: Fastställa medlemssiffror 2015BU: Förslag till budget 2016 forts. 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 BU: Borttagning av tolkning av förbundsstadgarna angående medlemsantal i ombudsvalet. Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor - BU: Förändring av bidragsnivåer - BU: Policy för arbetet med Sveroks likabehandlingsplan Rapport jargongombud Utvärdering 15:00 Mötets avslutande
 23. Bifogade lista visar antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar att) de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 2015-05-18-2015-08-23.xlsx
 24. Dagordning och schema för styrelsemöte 29-30/8 -2015 Mötet kommer hållas i konferenslokaler på Scandic No 25, Burggrevegatan 25 i Göteborg. Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Jargongombud - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 11.00-12.00 Workshop: VP 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 BU: Externfinansiering DU: Budget 2016 BU: Fördelning av resterande bidragspott 2014 16.00 Kvällsaktivitet och middag Söndag 09.00-9.45 BU: Distriktens riktlinjer 09.45-10.00 Paus 10.00-12.00 BU: Policy Personuppgifter 2015 BU: Policy för ideellt engagemang BU: Dokument för uppförandekodDU: Dubbla årsmöten 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 DU: Ideell kraft i Sverok BU: Förvaltningsplan kritiska affärssystem BU: Projekt NAB II BU: Modereringsregler IRC 2012 BU: Definition av bidragsgrundande underlagBU: Distriktens tillgång till medlemslistorGenomgång av nya uppdrag Övriga frågor Rapport jargongombud Utvärdering 15:00 Mötets avslutande
 25. Hej Ola, Låter som ett kul initiativ! Jag tipsar vårt distrikt och vår regionale föreningskonsulent Elias om detta så vi kan sprida det vidare. Om inte annat når du dem på: info@sverokvast.se eller elias.ytterbrink@sverok.se
×
×
 • Create New...