Jump to content

Alexander Hallberg

Medlem
 • Content Count

  430
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  38

Everything posted by Alexander Hallberg

 1. BU: Värdegrund för Sverok Skriven av: Alexander Hallberg, Tjarls Metzmaa 16-10-05 Beskrivning och bakgrund På Riksmötet 2016 togs beslutet att vi skulle ta fram en separat värdegrund då mycket av de tankarna som vi vanligtvis hittar i en värdegrund idag har legat inbakat i andra typer av dokument. På detta sättet blir det tydligt vad Sverok står för och vi kan hänvisa till vår värdegrund när vi önskar ta ställning till olika saker och ting. Underlag https://docs.google.com/document/d/1OopIuarEQKahf2-WEwqJa_QADsImWa5my8C6NRHOvno/edit# Förslag till beslut Jag yrkar... 1)... att styrelsen lägger fram förslaget på ny värdegrund för Sverok till Riksmötet 2016 enligt underlaget.
 2. Bifogade lista visar antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar 1)... att de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 2016-08-29--2016-10-07-red.xlsx
 3. BU: Verksamhetsplan för 2017 Mål för verksamhetsåret Sveroks medlemmar är det viktigaste vi har. Medlemmarna utgör den första kontakten som nya personer med intresse för spelhobbyn möter. Det är medlemmarna som skapar verksamhet och en levande spelhobby på platsen där de bor där de bor samt driver frågor som utvecklar spelhobbyn. För att i största möjliga mån kunna ta tillvara på våra medlemmar behöver vi forma en organisation som för föreningarna närmare, inte bara varandra, utan även förbundet. Ett mål med året är därmed att skapa en starkare gemenskap mellan verksamhetsgrenar och i relationen till förbundet. Vi står också framför politiska förändringar. Förutom att det är valår 2018 så sker även en stor landstingsreform vilken har stor påverkan på våra distrikt. Sverok behöver i högre grad än tidigare vara lyhörda och aktiva i sitt politiska påverkansarbete för att vara redo att möta de förändringar som finns framför oss. När omvärlden byter skepnad så gör vi det i Sverok också, för att ge våra medlemmar långsiktig trygghet och stabilitet. Sist men inte minst så behöver förbundet arbeta för att renodla sin verksamhet och skapa en ökad tydlighet för vad vi står för och vad vi sysslar med. Vi vill göra effekterna av att vara en verksamhetsgren inom Sverok tydligare och vad det innebär. Underlag https://docs.google.com/document/d/17XEYWX75r5PIyga-kTNYDrK49SqIu64dQnlgqOGQSrU/edit# Förslag till beslut Jag yrkar... 1)... att styrelsen lägger fram förslaget på verksamhetsplan till Riksmötet 2016 enligt underlaget.
 4. Bakgrund Enligt verksamhetsplansmål H1 ska styrelsen presentera förslag på ny strategi. Förslaget finns lagt i underlaget nedan och stakar ut en ny vision, nya fokusmål och hur vi ska arbeta framgent för att uppnå dessa mål. Underlag https://docs.google.com/document/d/1L-h7hkkzQX8CRRWxBeA5XeDtnEvSBx9K8jyV_17dTs4/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar... 1) ...att styrelsen lägger fram förslaget på ny nationell strategi och ny vision till Riksmötet 2016 enligt underlaget.
 5. Mötet kommer hållas på Gammelgårdsvägen 38, Stockholm Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 BU: Strategi 2017-2022 BU: Verksamhetsplan 2017 BU: Verksamhetsrapport 2016 15.00-15.30 Rast 15.30-17.00 BU: Budget 2017 BU: Motion om värdegrund BU: Motion om ny likabehandlingsplan BU: Ekonomisk rapport 2016 17:00 Avsluta för dagen 18.00 Middag Söndag 09.00-10.00 BU: Motion: Stadgeändring - Fler unga på Riksmötet BU: Motion - Stadgeändring, för demokratins skull 10.00-10.30 Rast 10.30-12.00 BU: Motion: E-sportens framtid BU: Motion: Politisk plattform 2017 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 BU: Handlingsplan vid upplevd diskriminering DU: Motionsdiskussion BU: Pins-förordningen Medlemsförslag: Infofolder om manga Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor - BU: Motion om nomineringsstopp med anledning av Inflytande 2.0-utredningen - Representant för på LSU's repskap - Representant på Hyperions landsting - Nominera till instansen för svensk e-sport Rapport demokratifrämjare Utvärdering 15:00 Mötets avslutande
 6. Jag yrkar... 1) ...att alla exempel, bra som dåliga, tas bort från styrdokumentet.
 7. Bifogade lista visar antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar att) de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 1605016-280816-red.xlsx
 8. Rapport: Grafer över medlemsutveckling http://bit.ly/fs_stats
 9. Rapport: Underlaget till Statsbidragsansökan 2016 http://bit.ly/rsb_160901
 10. Det pågår just nu ett valideringsprojekt hos Studieförbunden i samverkan. De har tagit fram en modell för att kunna validera, dvs synliggöra kunskaper, färdigheter och kompetenser, hos ungdomar mellan 16-25 år. Projektet utvecklar olika metoder för att kunna validera generella kunskaper, de mjukare värdena man har med sig från olika delar av livet och som man oftast har lärt sig utanför den formella skolan. T.ex. att kunna samarbeta, ta initiativ, ledarkunskaper, bemötande, föreningskunskaper och grundläggande digitala medier. Nu håller projektet på att ta fram ytterligare metoder för att validera ledarkunskaper i 1-3 steg. Första steget har de provat under våren och det har varit väldigt positivt. Nu söker de ledare från ungdomsorganisationer som är intresserade av att bli pilotgrupper för att testa alla tre stegen i en längre process. Efter sin validering får man ett kompetensbevis som intygar vilka kunskaper man kunnat visa upp. Valideringen sker i samverkan med sitt studieförbund, vilket är Studiefrämjandet i vårt fall, men projektet kommer även erbjuda möjlighet att validera via andra handledare. Vinsten för individer att validera sig är tre saker. Dels ett kompetensbevis som är gångbart nationellt, i och med att samma används i alla 10 studieförbund i alla landets 290 kommuner. Men de största vinsterna brukar vara en ökad självkänsla och en ökad medvetenhet om vad man kan. För föreningar är vinsterna stora, i och med att man höjer statusen för sina ledare och deras insatser. Man ger något väldigt konkret tillbaka för de ledarinsatser som blivit gjorda, genom att bekräfta de kunskaper och färdigheter man utvecklat som ledare. Flera föreningar har dessutom märkt att ledarna väljer att stanna kvar lite längre i föreningen efter att de blivit validerade. Projektet har ställt en fråga till Sverok huruvida vi är intresserade av att delta i detta projekt och därmed så har jag bjudit in Anna Lundqvist som ska guida oss genom steg 1 i valideringsmetodiken. Med andra ord blir det ett smakprov på hur det kan gå till. Du måste ha svarat på länken från Bevisst som du fått skickat till dig, resten kommer Anna att guida oss genom.
 11. Mötet kommer hållas på Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 DU: Budgetförslag 2017 15.00 Avsluta för dagen 16:00 Liseberg 18.00 Middag Söndag 09.00-10.00 DU: Breddad representation på Riksmötet BU: Riktlinjer för föreningsnamn 10.00-12.00 BU: Pins-förordningen 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 DU: Validering Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor Rapport demokratifrämjare Utvärdering 15:00 Mötets avslutande
 12. Mötet kommer hållas på Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, Skellefteå Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar. Gå igenom beslut Verkställande utskott. - Anställa kanslichef - LSU projekt om stress - Cocos - Code of conduct för cosplay Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna Muntlig rapport från slaget 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 BU: Fastställande av förenings- och medlemsantal 2015 BU: Modell för e-sportens utmaningar DU: Effekter av ny regionindelning 15.00-15.30 Paus 15.30-17:00 BU: Personalpolicy DU: Riksmöte på våren BU: Strategi för politisk påverkan BU: "Tolkning: Distriktsrepresentation på Riksmötet" 18.00 Middag 20.00 Kvällsaktivitet - Best of Skellefteå Söndag 09.00-10.00 10.00-12.00 Paus 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor - BU: Personalpolicy för närvaro på events - BU: Personalpolicy för kommunikation under och utanför arbetstid Rapport demokratifrämjare Utvärdering 15:00 Mötets avslutande
 13. Bakgrund E-sporten har under en längre tid dominerat förbundets verksamhet när vi tittar på insatser riktade mot enskilda verksamhetsgrenar och detta med rätta. Ingen annan verksamhetsgren har så fort utvecklats och dominerat den offentliga debatten kring spel vilket tvingat förbundet att antingen välja att "hoppa på tåget eller bli kvarlämnad på stationen". Det är också relevant eftersom en stor majoritet av förbundets medlemmar och föreningar identifierar sig som e-sportare. Samtidigt har också e-sporten en tydligare inriktning mot sport och idrott än andra delar av vårt förbund samt en annan natur på de frågor vi driver. Detta märks tydligast i att det finns andra förbund som också organiserar e-sporten fast med ett annat perspektiv än Sverok. I bakgrund till den konkurrenssituation som uppstått, e-sportens framtida utmaningar och förbundets förmåga att hantera alla verksamhetsgrenar har vi tagit fram en modell för att hantera e-sportens utmaningar. En djupare analys finns i rapporten “Sverok och e-sporten” https://docs.google.com/document/d/1ixuj98W-M3i0EA308Ufv31DYFzQFwVyfH4R3wzTQrQY/edit Förstudie kostnader: https://docs.google.com/document/d/132ojjBJe429d3exW2jRfNO7Df69My3TlOsIFnTXVsRk/edit Argumentation Som vi ser det finns det tre alternativ att behandla e-sporten i relation till Sverok vilket skulle vara: 1. Starta en egen organisation som specifikt arbetar med e-sportens frågor. Detta är bra för att då blir syftet renodlat, Sverok i sig blir tydligare när elit-perspektivet flyttas men Sverok får fortfarande inflytande i hur den motsvarande organisationen skulle se ut. Ett samarbete mellan förbunden skulle också underlätta framtida samarbeten och hur e-sport definieras i Sverige. 2. Utveckla den interna demokratin för att på ett lättare sätt kunna driva specifika frågor inom respektive hobbygren. Det är med fördel en modell som kan användas på alla verksamhetsgrenar för att underlätta just de utmaningarna de har. Det blir spetsigt och tydligt i vad varje verksamhetsgren behöver. 3. Göra ingenting. E-sporten tillför idag både en positiv utveckling i form av uppmärksamhet, medlemmar och ekonomi till Sverok som är till stor nytta för förbundets medlemmar i allmänhet men i synnerhet föreningar från andra typer av verksamhetsgrenar. Vi tror att det är oundvikligt att en organisation som ämnar söka medlemskap i RF kommer att startas och vi kan redan nu se aktörer med den ambitionen. Vi har också känt av effekten av att ha flera förbund som organiserar e-sporten i form av en slags konkurrenssituation. Om man kokar ner frågan så handlar det i slutändan om två stycken alternativ som båda innebär chansingar, detta då e-sporten utvecklas i en sån rasande takt. Antingen satsa internt och spetsa/förtydliga vår nisch inom e-sport för att se vart utvecklingen tar vägen eller driva utveckligen framåt och själva bestämma e-sportens framtid i Sverige. Jag yrkar... 1) ...att Förbundsstyrelsen uppdrar kansliet att ta fram underlag för hur ett e-sportsförbund startat av Sverok kan se ut i realitet och vilka följder det kan få.
 14. Bakgrund Politiskt påverkansarbete är där vi rent konkret försöker påverka opinionen i Sverige och reella politiska beslut och initiativ. Vi ska jobba för att vår syn på spel, kultur och ungdomars organiserande ska bli politisk verklighet. Sverok kan och ska verka för att vara den självklara och tydliga aktören för spelhobbyn i samhällsdebatten. För att få gehör och kunna nå framgång behöver förbundet ett organiserat sätt att omvandla de långsiktiga strategier till konkreta politiska mål. Syfte Att beskriva hur förbundet kontinuerligt och organiserat bedriver politiskt påverkansarbete. Process Riksmötet tar ställning till en övergripande politisk plattform där förbundet med breda penseldrag beskriver vilka frågor som är av vikt för förbundet och dess medlemmar. Se http://wiki.sverok.se/wiki/Sveroks_politiska_plattform_2010 för gällande exempel. Utifrån den tar sedan FS fram en eller fråga konkreta politiska mål som förbundet ska kämpa för att de ska bli verklighet. Dessa beslutas av FS. Detta görs varje år då antingen nya frågor läggs till, gamla tas bort eller prioriteringar mellan dem förändras. Det är FS gemensamt som är ansvariga för att de politiska målen ska uppnås men förbundsordföranden bör vara den som leder arbetet främst på grund av sitt uppdrag att representera förbundet utåt. Metoder Vi arbetar med opinionsbildning genom ett utåtriktat arbete, exempelvis genom att driva kampanjer, skriva opinionsartiklar eller starta projekt som uppmärksammar våra frågor. Ta plats inom relevanta sammanhang och påverka beslutsfattare, exempelvis utredningar, kommittéer, utskott och motsvarande. Kommentera aktuella frågor som påverkar våra medlemmar genom att exempelvis skriva debattsvar, gå ut med egna reflektioner eller skriva remissvar. Hjälpa/underlätta distrikt att påverka politiskt på sina lokala arenor, exempelvis genom att medverka på träffar med lokala politiker, hjälpa dem utveckla lokala strategier och göra utlåtanden som stärker dem. Ta fram politiska förslag för de politikområden som är relevanta för förbundet, exempelvis genom att ge feedback på motioner samt ha samtal med relevanta politiker. Jag yrkar... Att) fastslå underlaget ovan till att bli Sveroks strategi för politisk påverkan
 15. Bifogade lista visar antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar att) de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna 20160314-0515 till fs-möte maj 2016.xlsx
 16. Utvärdering av Sveroks medlemsrekrytering 2015 Utvärdering av rekryteringsinsatser 2015.pdf
 17. Under 2015 hölls tre möten med arbetsgruppen för Instans för svensk e-sport. Mötena initierades som en del i det treåriga e-sportprojektet Respect All, Compete. Projektets syfte är att bidra till en öppen, välkomnande och inkluderande e-sport för alla. Då projektet till största del finansieras av arvsfonden finns ett krav på att det på ett betydelsefullt vis ska leva kvar efter projektets slut. I projektplanen står att en Code of Conduct för den svenska e-sportscenen ska utvecklas och att en instans ska inrättas som efter projektets slut ska kunna förvalta, vidareutveckla och hantera ärenden kopplade till Code of Conduct. Jag yrkar... 1) ...att utse Alexander Hallberg till Sveroks representant i Instansen
 18. Medlemsundersökningen kommer att presenteras av förbundets kommunikatör som också vart den som genomfört undersökningen. http://prezi.com/ykqu-coryk4w/?utm_campaign=share&utm_medium=copy Vilka lärdomar kan vi dra? Hur kan vi omvandla dessa lärdomar till verklighet? Vad är nästa steg? Synpunkter från Sveroks medlemsundersökning 2015.pdf
 19. Bifogade lista visar antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar att) de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 2016-01-18–2016-03-13.xlsx
 20. Mötet kommer hållas på förbundets kansli i Stockholm, Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar. Gå igenom beslut Verkställande utskott. - Ansökan om Cosplay CoC Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 11.00-12.00 Genomgång av bokslutet 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 DU: Medlemsundersökningen 15.00-15.30 Paus 15.30-17:30 Utbildning: Krishantering 18.00 Middag 20.00 Kvällsaktivitet Söndag 09.00-10.00 DU: Syfte 10.00-12.00 BU: Ägardirektiv för Sverok Admin AB DU: Medlemsförslag BU: Miljöpolicy BU: Utse representant till Code of Conduct instans Paus 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 DU: Världens barn DU: Värdegrund och likabehandlingsplan Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor Rapport demokratifrämjare Utvärdering 15:00 Mötets avslutande
 21. Hej förbundsstyrelsen! Angående Spelkartan.se och beslutet om upphörandet av träffbidrag. Vi i föreningen har tidigare varit ganska dåliga på att lägga ut våra aktiviteter på spelkartan. Detta beroende på att gränssnittet är krångligt och upplevs som daterat att arbeta i. Speciellt tungt är det att, så vitt vi har kunnat se, inte finns en funktion för att lägga till återkommande arrangemang. Detta måste i sådana fall göras manuellt. Vår förening har exempelvis haft figurspelsonsdagar & brädspelstorsdagar varje vecka under 2015 + andra arrangemang som återkommit 1-2 gånger i månaden. Med nuvarande system innebär det en alltför stor arbetsbörda att fylla i återkommande arrangemang var och ett för sig, gång på gång. Spenderad tid i relation till utdelning (både ekonomiskt sett och hur många besök vi fått via funktionen) har inte känts balanserad. När då ett av de större incitamenten (får man anta?) att använda spelkartan.se försvinner så tror vi att det vore bra om gränssnittet uppdaterades samt att en funktion att enkelt & snabbt lägga in återkommande arrangemang läggs till. Vi hoppas förstås att vi är ett undantag när det gäller uppfattning av spelkartan.se men tycker ändå det är värt att lufta våra åsikter för er.
 22. Hej! Jag sitter i styrelsen för föreningen Norrländska Hetsförbundet och vi funderar mycket på hur vi kan få fler medlemmar och särskilt fler medlemmar under 26 år. En fundering är om medlemskap i vår förening och följaktligen i Sverok skulle kunna ge rabatt någonstans, t.ex. på spelbutiker eller SF bio. Ett annat förslag är om vi skulle kunna ge alla våra medlemmar en liten present av något slag eller lotta ut några i slutet av året. Kanske kan Sverok bidra med något sådant? Spel, reklamkläder och biobiljetter är det vi har kommit på men det finns säkert fler alternativ.
 23. Bifogade lista visar antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar att) de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar 2015-12-06-2016-01-17.xlsx
 24. Bakgrund Riksmötet 2015 röstade med bred majoritet bifall för en motion som innebar att förbundet tog ställning mot Sverigedemokraterna och andra anti-demokratiska rörelser. Det konstaterades att deras värderingar, syn på demokrati och verklighetsbeskrivning är oförenliga med Sveroks och att det därmed omöjliggör att man som förtroendevald inom någon sådan organisation också skulle kunna vara förtroendevald på nationell nivå inom Sverok. FS fick därmed i uppdrag att ta fram en policy för hur detta skulle se ut och fungera i praktiken. Policy ang. Sverigedemokraterna och andra anti-demokratiska rörelser Jag yrkar... Att) FS fastslår policyn enligt underlaget ovan. Att) Förbundssekreteraren uppdras att tillsammans med valberedningen uppdatera direktiven för valberedningen.
 25. Sveroks nuvarande strategi löper fram till 2017. Arbetet med en strategi för 2017-2021 ska därmed påbörjas redan i år. Förbundet behöver bli tydligt, synligt på ett sätt som stärker oss inifrån och hjälper oss att styra verksamheten. Strategiarbetet ska bidra med ett gemensamt fokus och riktning för de kommande åren. Förbundets nya strategi fastställs av årsmötet 2017. I arbetet med strategin är perspektiv och erfarenheter från alla föreningar och medlemmar viktiga och därför behöver vi diskutera hur arbetet ska gå till, hur vi ska säkerställa att vi arbetar med rätt frågor och att strategin blir väl förankrad. Metod och frågeställningar Presentation och gruppindelning - 10min Gemensam bild - 20min Vilka personer finns i förbundet? Varför finns dessa personer i förbundet? SWOT-analys - 40min Förbundet Insamling och redovisning - 10min Vision - 20min I en perfekt värld, hur ser förbundet ut då? Insamling och redovisning - 10min
×
×
 • Create New...