Jump to content

Alexander Hallberg

Medlem
 • Content Count

  430
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  38

Everything posted by Alexander Hallberg

 1. Bifogade lista visar antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar 1)... att de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar mars.xlsx
 2. Mötet kommer hållas i Calmare spelsällskaps lokaler, Verkstadsvägen 1, 392 39 Kalmar Lördag 08.30 Avfärd från Frimurarehotellet 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar Gå igenom uppdragslistan Lägga rapporter till handlingarna Gå igenom Verkställande utskott Ratificering PC-beslut 11.00-12.00 BU: Projektplan för rapport om etnisk mångfald BU: Projektplan för uppförandekoder 2017 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.00 DU: Stärka ungas representation 14.00-16.00 Årsmöte med Kalmar-Blekinge 16.00-17.00 BU: Direktiv för valberedningen BU: Placeringspolicy BU: Avskrivning av arbetsgrupper BU: Riktlinjer för kost 17:00 Avsluta för dagen 20.00 Middag Söndag 09.00-10.00 DU: Vice ordförande 10.00-10.30 Rast 10.30-12.00 BU: Projektstyrning BU: Nominering till LSUs styrelse BU: Ägardirektiv Sverok Admin BU: Kansliets stöd till distrikten 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor - BU: Plats för riksmötet - Medlemsförslag: Sverok bör tillåta och ge stöd till huvudföreningars PR-avdelningar & PR-föreningar Rapport demokratifrämjare 15:00 Mötets avslutande
 3. Sverok bör tillåta och ge stöd till huvudföreningars PR-avdelningar & PR-föreningar! Enligt SVEROK’s senaste uttalande och aktioner har man markerat att PR-avdelningar inte är en del av en förening som främjer spelhobbyn. Man har sedan innan sagt samma sak om mediaavdelningar men där ändrat sig. Många av SVEROK’s föreningar är små och syns inte lika mycket som de skulle vilja och det skulle därför främja både föreningen i sig och SVEROK att tillåta stöd för PR-avdelningar genom att med utåtriktad media visa både att en aktiv förening existerar och att de är en del av SVEROK. Med en PR-avdelning hjälper man föreningar att synas och uppmärksammas på fler ställen än bara vänner emellan. Vare sig det gäller stora eller små föreningar, i små eller stora städer så stödjer och främjar man verksamheten genom att tillåta avdelningen ta emot stöd för att köpa in material för att kunna marknadsföra sig själva. §8 i SVEROK’s egna stadgar säger ”Förbundets centrala verksamhet skall syfta till att stödja verksamheten som bedrivs i dess medlemsföreningar.” SVEROK har även själva gett ut en handbok med titeln ”SVEROKS handbok i marknadsföring.” där man ger konkreta tips och råd på hur man som förening kan marknadsföra sig. Det är heller inte en pamflett på några få sidor, utan en bok på 80 sidor, inklusive källor och förslag på fortsätt läsning. Den tar upp allt ifrån word of mouth, sociala medier, affischering och går till och med så långt som i att ha stycken med titlar såsom ”Flashmob” och ”Gerillamarknadsföring”. Det tyder på att det redan innan finns ett intresse för att peppa sina föreningar till att marknadsföra sig själva. Även på SVEROK’s egen wikisida skrivs det ”Sverok kommer under 2011 att ta fram material som ska hjälpa föreningarna att effektivt marknadsföra sig själva och samtidigt stärka Sveroks varumärke. Dessutom kommer förbundet ytterligare arbeta mot pressen och genomföra en större marknadsföringskampanj under sensommaren och hösten 2011. Det önskade resultatet är även en önskan från föreningarna att marknadsföra sig själva genom stöd från förbundet, något som ska leva vidare efter projektets slut.” Projektets syfte är att stärka Sveroks varumärke och att sprida spelhobbyn. En central del i detta syfte är att Sveroks föreningar ska bli bättre på att bygga sina egna varumärken, och bedriva marknadsförings- och påverkansarbete för egen vinnings skull.” Detta påvisar att det redan sedan flera år tillbaka existerar ett intresse, både internt hos SVEROK och externt hos de aktiva föreningarna att kunna marknadsföra både sig själva och SVEROK. För att kunna tillhandahålla en PR-avdelning behövs både folk som är villiga att arbeta med det ideellt och en ekonomi som tillåter det. Med stöd från SVEROK för att hålla en PR-avdelning gör man det möjligt för mindre föreningar med ambitiösa medlemmar att införskaffa användbar utrustning för att kunna genomföra marknadsföringsprojekt som i slutändan gynnar både föreningen och SVEROK i sig. Dessutom främjar alla positiva marknadsföringsinsatser spelhobbyn, något som ingår i förbundets syfte. I slutändan påverkar ett ekonomiskt stöd till en PR-avdelning både föreningen i sig och SVEROK positivt. Föreningen får stöd för att kunna marknadsföra sig själva och med det då även marknadsföra SVEROK samtidigt. Dessutom skulle avdelningsstödet föreningen lämnar i vårt fall inte gå till marknadsföringskostnader utan för aktiviteter i avdelningen. Det är dessutom inte helt omöjligt att det i framtiden än en gång kommer att bildas föreningar vars enda syfte är att marknadsföra spelhobby- och e-sportevent i Sverige. Det borde vara självklart att Sverok är den givna förbundet för dessa föreningar!
 4. DU: Arbetsstruktur i styrelsen Skriven av: Alexander Hallberg Den 17-01-16 Bakgrund Under mötet kommer vi att diskutera styrelsens arbetsstruktur. Den här punkten inleds med en workshop där vi diskuterar styrelsens arbetsformer för att skapa en gemensam bild av hur vi vill att arbetet ska fungera, under vilka former det ska drivas och framförallt hur vi vill att det ska kännas. Det kommer att bli övningar som kombineras med rena diskussionspunkter. Analys av nuläget Vi har just nu ett antal olika kanaler för att kommunicera med varandra. Facebook, både via messenger och gruppen, Skype och mail. Detta kan leda till förvirring över vilka kanaler som används för vad och vad man kan förvänta sig för svar. Speciellt också eftersom vi alla har olika preferenser. Vissa föredrar att få saker på mail medans andra skyr det som pesten. För att få ett bra arbetsklimat så är det viktigt att vi kommer överens om hur vi vill arbeta tillsammans. Vad är målet med detta DU? Att få ett gemensam bild av stämningen och arbetsklimatet vi vill ha. Att få reda på vilka kommunikationspreferenser vi har. Att få reda på hur vi kommunicerar och vill bli kommunicerade till. Frågor att diskutera Glöm inte bort att ta Styrelsens arbetsordning i beaktande: Vilka förväntningar har vi på varandra och på oss själva? Hur skapar vi en så givande tid för alla som möjligt, vilka värderingar ska styra arbetet? Hur kommunicerar du med andra och hur vill du själv bli kommunicerad till?
 5. Bakgrund Vi har under många år förfinat styrelsens arbetssätt och är idag på en avnjutningsvärd nivå mellan formell byråkrati för ordningens skull och flexibilitet som låter oss agera. Detta dokument behandlar främst våra formella strukturer för arbete och är lägsta nivån för hur vi ska kommunicera. Vi kommer hela tiden att komplettera arbetet som regleras av detta styrdokument med nya arbetssätt att förbättra vårt arbete. Uppdateringarna är markerade i gult och behandlar främst vår interna kommunikation i ett försök att jämna ut och strukturera upp informationsflödet i förbundsstyrelsen. Versioner Tidigare version: http://wiki.sverok.se/wiki/Arbetsordning_för_förbundsstyrelsen_2016 Förslag till ny version: https://docs.google.com/document/d/1lryPxkeK2dxreI_ijZACZ8op2hy-eYrdtsUX0V2EMfY/edit# Förändringslogg Kommunikationsmöten och hur de ska hållas är tillagt. Internkommunikation och rapporter tillagt. Ansvariga för arbetsgrupper får lägga rapporter Jag yrkar… 1) ...att vi fastställer “Arbetsordning för förbundsstyrelsen” i enlighet med länkat förslag 2) ...att arbetsordning för förbundsstyrelsen ersätter “Arbetssätt för förbundsstyrelsen 2016”
 6. Bakgrund Det är brukligt att redan nu fastställa alla kommande mötesdatum för året där styrelsen ska träffas eller medverka. Detta inkluderar styrelsemöten (FS-möte), Orienteringsmöten (O-möte), Kommunikationsmöten (K-möte), distriktskonferenser (slag) och riksmötet (RM). Det ligger också förslag på platserna var varje möte är tänkt att hållas. Dessa platser kan komma att ändras på grund av praktiska skäl men kommer i så fall att meddelas i god tid i förväg. Det går att läsa mer om de olika mötena som finns på wiki.sverok.se eller mer specifikt i styrelsens arbetsordning. Förslag på datum: 21-22 januari - FS-möte 1 - Stockholm med kansliet 26 februari - O-möte 1 26 februari - K-möte 1 11-12 mars - FS-möte 2 - Kalmar 23 April - O-möte 2 23 April - K-möte 2 6-7 maj - Vårslag - Karlstad 27-28 maj - FS-möte 3 - Skellefteå 11 juni - O-möte 3 11 juni - K-möte 3 Sommaruppehåll 13 augusti - O-möte 4 13 augusti - K-möte 4 26-27 augusti - FS-möte 4 Göteborg 24 september - O-möte 5 24 september - K-möte 5 7-8 oktober - Höstslaget - Gävle 14-15 oktober - FS-möte 5 - Malmö 18 oktober - Motionsbehandlingsmöte 5 november - O-möte 6 5 november - K-möte 6 19 november - O(RM)-möte 7 24-26 November - Riksmötet - Plats bestäms senare 9-10 december - FS-möte 6 - Stockholm Förslag till beslut Jag yrkar... 1) ...att vi fastställer mötesdatum enligt underlaget ovan.
 7. Bifogade lista visar antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar 1)... att de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar jan.xlsx
 8. Här läggs alla rapporter.
 9. Mötet kommer hållas på Tollare folkhögskola,Åhlbergs väg, 132 49 Saltsjö-boo Lördag 08.30-09.30 Mötets öppnande gemensamt med kansliet Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar Introduktion av styrelse och kansli Genomgång av Sverok som organisation 09.30-10.00 Rast 10.00-12.00 Genomgång av VP och årsplanering - Målsättningar 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 15.00-15.30 Rast 15.30-17.00 Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. BU: Styrelsens Arbetsordning 2017 BU: Riktlinjer för föreningsnamn BU: Direktiv grundgaranti BU: Orättvist behandlad 17:00 Avsluta för dagen 20.00 Middag Söndag 09.00-10.00 BU: Förvaltningsorganisation 2017 BU: Delegationsordning 2017 10.00-10.30 Rast 10.30-12.00 BU: Firmatecknare 2017 BU: Attestlista 2017 BU: Avskriva styrdokument BU: Styrelsens mötesdatum 2017 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 DU: Arbetsstruktur i styrelsen BU: Riktlinjer för kost BU: Avskrivning av arbetsgrupper Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor - Medlemsförslag: Sverok bör tillåta och ge stöd till huvudföreningars PR-avdelningar & PR-föreningar Rapport demokratifrämjare 15:00 Mötets avslutande
 10. Här är projektansökan som VU beslutat att vi ska vara delaktiga i. E-sportsprojekt.zip
 11. DU: Hantering av medlemmar på distriktsnivå Skriven av: Alexander Hallberg Den 16-11-28 Historisk genomgång Genom åren har personer på olika nivåer inom förbundet ställt till med problem, betett sig illa eller på annat sätt skapat osämja inom sina föreningar och inom förbundet i stort. Dessa har alla haft lika många olika lösningar som det vart situationer och det har inte funnits något stöd från förbundet då det har varit svårt att involvera sig i lokala problem. Iochmed att förbundet kommit distrikten närmare har dock frågan om tydligare stöd i frågor som dessa väckts och distrikten ber om hjälp. Analys av nuläget Det finns två tydliga exempel att ta del av: Person A är utesluten ur en lokalförening men är aktiv på distriktsnivå, vilket gör att lokalföreningen inte känner sig trygga eller kan lita på distriktet och i förlängningen förbundet. Person B spenderar mycket tid i distriktets lokaler och har vid tidigare tillfällen vart otrevlig mot andra personer i olika föreningar, vilket gjort att de känner sig osäkra i distriktets lokaler och därmed slutat engagera sig i distriktsaktiviteter. Vad kan vi göra? Här kommer då knäckfrågan, vad kan förbundet göra för att stödja DISTRIKTET i detta och vart börjar/slutar vårt mandat. Det är uppenbart att vi inte kan gå ner och grotta i varje personkonflikt i hela förbundet och att det ingår i den demokratiska processen att hamna i tvister tillsammans med andra. Varje grupprocess innehåller ett konfliktstadie som man måste ta sig genom för att kunna komma vidare. Underlag att ta hänsyn till inför diskussionen Handlinsplan vid upplevd diskriminering Orättvist behandlad Frågor att diskutera Glöm inte bort att ta distriktsdirektiven och förbundets åtaganden i beaktning under diskussionerna: Vart börjar och slutar förbundets mandat i dessa frågor och vilka gränser är rimliga? Vilka verktyg har vi redan nu som vi kan erbjuda distrikten för att hantera problematiska situationer? Är de verktyg vi har tillräckliga eller behöver vi ta fram något mer?
 12. Medlemsförslag #2 Inskickat: 2016-11-20 Hej, Min idé kommer från diskussionerna under riksmötet angående Utrustningsfrågan. Mycket pratades om att Sverok inte har råd med saker och ting men ingenting nämndes om att utnyttja utrustningen vi redan har. Så min idé är följande: Låta alla distrikt som vill medverka dela med sig en inentarelista till andra distrikt. Därefter kan man kika på att låna utrustning emellan distriken så att föreningarna kan få tillgång till resurser som behövs. Mer komplicerat än så behöver det inte vara. Om det skulle bli något som används framöver så skulle en motion kunna tas till kommande riksmöte så ett ramverk kan sättas. Jag hoppas att vi kan ge stöd så att Sveroks föreningar kan få tillgång till det vi redan har och äger.
 13. Medlemsförslag #1 Inskickat: 2016-10-17 När man sitter på jobbet och har dödtid, för oss som kontorsarbetar och bemannar telefoner som kanske inte ringer till exempel, så tillåts man att slösurfa. Då kan man bläddra i nätupplagor av tidningar, kolla drömkåkar på hemnet, jaga fynd på blocket. Ofta finns dock ett filter som hindrar sånt som att kolla youtube eller logga in på facebook. Det filtret brukar kasta ett ganska brett nät när det gäller spel, så att resultatrapporter från turneringar, recensioner och butiker som säljer fysiska spel och tillbehör också fastnar. Rent praktiskt innebär det att folk som har som hobby att byta blomsticklingar eller spela innebandy har större möjlighet att följa sitt intresse. Det är ett litet, men ändå ganska brett närvarande, symptom på hur spel ses som oseriöst tidsfördriv och inte en seriös hobby. Det är inte helt klart om det är något som efterfrågas av de som använder det här filtret, eller om det bara är så att de som erbjuder elektroniska surffilter för företag valt att ha så breda spärrar för termer som "spel". Därför föreslår jag att: ...förbundsstyrelsen undersöker på vilken nivå lobbyverksamhet borde bedrivas för att få spel mindre brett begränsat i elektroniska surffilter. ...förbundsstyrelsen bedömer möjligheterna att påverka den som beslutar om nivån av filtrering av "spel" och liknande termer. ...förbundsstyrelsen bedömer hur mycket resurser som skulle krävas för att påverka den som beslutar om nivån av filtrering av "spel" och liknande termer. ...förbundsstyrelsen om det avgörs vara värt resurserna att uppnå påverkan tar fram en plan för det arbetet.
 14. Här läggs alla rapporter
 15. Bifogade lista visar antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar 1)... att de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar dec..xlsx
 16. Mötet kommer hållas på Sveroks kansli, Åhlbergs väg, 135 39 Saltsjö-Boo Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 15.00-15.30 Rast 15.30-17.00 17:00 Avsluta för dagen 18.00 Middag Söndag 09.00-10.00 10.00-10.30 Rast 10.30-12.00 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor Rapport demokratifrämjare 15:00 Mötets avslutande
 17. DU: Utvärdering Riksmötet 2016 Skriven av: Alexander Hallberg Den 23-11-16 1. Beskrivning och bakgrund Detta är ett tillfälle för styrelsen att få ge mer kvalitativ feedback på riksmötet för att kunna göra det bättre. Om ni inte vill fylla i här, kan ni maila era kommentarer till mig på sanna.hedlund@sverok.se 2. Frågor att diskutera Utvärderingen är uppbyggd efter sluta/börja/fortsätt-modellen. Fyll i fritt här de saker som funkade, inte funkade och som kan förbättras till nästa år. Fortsätt (= det här fungerade bra och vi bör fortsätta med det) Sluta (= det här fungerade mindre bra och vi bör upphöra med det) Börja (= förslag på förbättringar till nästa år) Länk till utvärderingsformulär: https://docs.google.com/document/d/1kXD6wk2Rw5UjcmwRFsRyvbdX3WkNHw04mswvUWM_2D0/edit?usp=sharing
 18. När man sitter på jobbet och har dödtid, för oss som kontorsarbetar och bemannar telefoner som kanske inte ringer till exempel, så tillåts man att slösurfa. Då kan man bläddra i nätupplagor av tidningar, kolla drömkåkar på hemnet, jaga fynd på blocket. Ofta finns dock ett filter som hindrar sånt som att kolla youtube eller logga in på facebook. Det filtret brukar kasta ett ganska brett nät när det gäller spel, så att resultatrapporter från turneringar, recensioner och butiker som säljer fysiska spel och tillbehör också fastnar. Rent praktiskt innebär det att folk som har som hobby att byta blomsticklingar eller spela innebandy har större möjlighet att följa sitt intresse. Det är ett litet, men ändå ganska brett närvarande, symptom på hur spel ses som oseriöst tidsfördriv och inte en seriös hobby. Det är inte helt klart om det är något som efterfrågas av de som använder det här filtret, eller om det bara är så att de som erbjuder elektroniska surffilter för företag valt att ha så breda spärrar för termer som "spel". Därför föreslår jag att: ...förbundsstyrelsen undersöker på vilken nivå lobbyverksamhet borde bedrivas för att få spel mindre brett begränsat i elektroniska surffilter. ...förbundsstyrelsen bedömer möjligheterna att påverka den som beslutar om nivån av filtrering av "spel" och liknande termer. ...förbundsstyrelsen bedömer hur mycket resurser som skulle krävas för att påverka den som beslutar om nivån av filtrering av "spel" och liknande termer. ...förbundsstyrelsen om det avgörs vara värt resurserna att uppnå påverkan tar fram en plan för det arbetet.
 19. Hej Sveroks styrelse! Jag åker ofta ut till skolor och bibliotek och håller mangaworkshops, liksom flera av mina mangatecknarkollegor gör. Ofta möter jag peppade teckningssugna deltagare som även gillar cosplay, konvent och resten av japan-popkulturen. Det enda de saknar är en lokal förening. Så jag brukar tipsa bibliotekarier och skolpersonal om att de kan starta en förening eller vägleda ungdomarna i det, men oftast är de vuxna lika osäkra på hur som de unga. Det jag och mina mangaworkshop-kollegor skulle vilja ha är en folder som riktar sig till manga/japan-nördar som vill starta en förening inom Sverok. Nu när ni har även dessa intressen inom er organisation, är väl intresset stort från ert håll att unga personer startar Sverokföreningar med dessa intressen? En sådan folder räcker att den är väldigt enkel, kanske bara 4 sidor. Mitt förslag är att det innehåller följande: - Info om Sverok - Guide till hur man startar en förening - Guide till hur man driver en förening eller ev. kurser ni håller i detta - Tips på vad en manga/japan/cosplay-förening kan hålla på med, så som endagskonvent, anordna workshops, syverkstad, nördloppis, tecknarklubb, mini-lan eller liknande. Som ganska välkänd illustratör och mangastecknare är jag dessutom gärna med och illustrerar denna folder, om det skulle vara intressant. Det behövs ingen gigantisk upplaga, eftersom jag tänker mig att den främst vänder sig till ungdomsledare eller skol-/bibliotekspersonal som vill hjälpa ungdomarna starta en förening, men även till de äldre ungdomarna som kan göra detta själva. Hoppas mitt förlag låter intressant!
 20. DU: Motionsdiskussion Skriven av: Alexander hallberg Den 09-10-16 1. Beskrivning och bakgrund Förbundsstyrelsen har som rutin att läsa och skriva motionssvar till alla motioner som skickas in från medlemmar till riksmötet. Ibland kan det vara så att motioners ändamål redan är uppfyllda eller att styrelsen ser en annan lösning på samma problem. Därför är det viktigt att styrelsen diskuterar motionerna och skriver tydliga motionssvar. 2. Motioner https://docs.google.com/document/d/1WglnWR72Pi3mfn6RANS2H0xF_7NDqf3_d03ic8B3TxA/edit 3. Frågor att diskutera Jag vill att vi ställer dessa tre frågor till alla motioner: Vill vi yrka bifall/avslag eller anser vi att motionen redan är uppfylld? Önskar vi skriva ett jämkningsförslag? Vem skriver motionssvaret?
 21. BU: Beslut om budget 2017 Jag yrkar... 1)... Att vi till riksmötet 2016 lägger fram förslag på budget 2017 enligt underlaget nedan.
 22. Rapport om möjligheten att arrangera fysiska mötesplatser. Detta är svaret på motionen "Att träffas är att trivas": https://docs.google.com/document/d/1VX8nFdxXWcFfgOVTiQe9EFnp3u17VnqLJEJ8tF5b11U/edit?ts=57f4bb02#heading=h.oe30hgg9hsur
 23. BU: Motion - E-sportens framtid Skriven av: Sam Schönbeck och Alexander Hallberg Den 16-10-05 Underlag Motion - E-sportens framtid E-sporten har under en längre tid dominerat förbundets verksamhet när vi tittar på insatser riktade mot enskilda verksamhetsgrenar och detta med rätta. Ingen annan verksamhetsgren har haft en så snabb utveckling och tagit så mycket plats i den offentliga debatten, vilket gjort att förbundet fått att välja på att "hoppa på tåget eller bli kvarlämnad på stationen". En stor majoritet av förbundets medlemmar och föreningar identifierar sig dessutom som e-sportare. E-sporten har en tydligare inriktning mot sport och idrott än annan verksamhet i Sverok och därför en annan karaktär på de frågor som de vill att ett förbund driver. För att inte hamna i en dragkamp där e-sporten vill åt ett håll och resten av förbundet ett annat är det rimligaste att dela upp oss i två parallella syskonorganisationer som gemensamt arbetar för spelhobbyn tillsammans och enskilt för kultur respektive idrott. Varför är detta viktigt? E-sportens viktigaste fråga är att bli erkänd som en formell idrott av staten. Detta då det innebär att e-sporten får tillgång till lokaler, förmånliga skatteregler, bidrag, kunskap och utrymmen som tidigare vart stängda. Riksidrottsförbundet (RF) agerar idag i myndighets ställe och har därmed ensamrätt på att fördela medel från den nationella politiken till idrotten. Ett medlemskap i RF är därmed det enda sättet att avgöra om något är sport eller idrott, även på kommunal nivå. Detta alternativ har alltid varit stängt för Sverok som är och vill förbli ett ungdomsförbund som arbetar med spelhobbyn ur ett bredare perspektiv. Svenska E-sportförbundet Den nya organisationen kommer att arbeta specifikt med e-sportens frågor, där medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF) är ett mål. Medlemskap i RF innebär att frågor som svenska ligor och rankningssystem, licenser för arrangörer, fler e-sportsarenor med mera kan lyftas och arbetas med på ett sett Sverok inte har möjlighet till idag. Sverok i sig blir tydligare när elit-perspektivet flyttas över, samtidigt som Sverok får fortsatt inflytande i hur organisationen skulle se ut och kan forma den på ett sätt som gör att våra förbund kan samexistera utan att vara hinder mot varandra. Sverok överger inte e-sporten utan gör snarare uppdelningen för att kunna bibehålla fokus. I Sverok spelar vi för att det är kul, medans Svenska E-sportförbundet fokuserar på träning och tävlan. Genom att Sverok tar initativ till att starta denna organisation får vi större möjlighet att påverka dess utformning, dess syn på e-sport och vilka värderingar som e-sporten ska vila på. Vi kliver fram och säger “att bland de många förbund som startat med ambitionen om att lyfta Sverige till att bli den första riktigt riktiga e-sportnationen, ska vi lyckas.” Hela vårt väsen kan organisering och nu ska vi använda den kompetensen och den passionen till att ge liv åt en struktur som kan fånga upp den mångfald och den enorma folkrörelse som är e-sport. Förbundsstyrelsen yrkar... 1)… att Sverok startar ett förbund vars syfte är att organisera e-sporten och söka medlemskap i riksidrottsförbundet 2)… att den första att-satsen skrivs in i verksamhetsplanen för 2017. Resurser Vi räknar med att det kommer kosta 403.000 kr för första året Förslag till beslut Jag yrkar... 1) ...att förbundsstyrelsen lägger fram motionen "E-sportens framtid" till Riksmötet 2016 i enlighet med innehållet under rubriken underlag.
 24. BU: Motion: Politisk plattform 2017 Skriven av: Alexander Hallberg 16-10-05 Bakgrund Enligt det styrdokument som reglerar vårt politiska påverkansarbete skall förbundsstyrelsen föreslå en politisk plattform för riksmötet för att styrelsen under året ska ha något att utgå från när de tar ställning till vilka politiska mål de önskar se under mandatperioden. Underlag Dokumentets syfte och användningsområde Sverok är ett av Sveriges största förbund för organiserad ungdomsverksamhet. Förbundets stadga anger att förbundet är religöst och politiskt oberoende. Detta hindrar oss dock inte från att ta ställning i politiska frågor. För att främja vår hobby måste vi ta ställning för våra rättigheter och kräva förändring när våra möjligheter att utöva vår hobby försämras. Detta dokument syftar till att klargöra förbundets ställningstaganden i politiska frågor. Genom att utbilda och samtala med myndigheter, studieförbund, politiker, förvaltningar, organisationer och andra ansvariga för den samhälleliga strukturen vill vi att spelhobbyn uppvärderas och uppmärksammas för de värden den genererar till samhället. Vi arbetar för att föra fram en nyanserad bild av spelhobbyn som samhällsfenomen. Sveroks politiska plattform anger vad Sveroks medlemsföreningar gemensamt beslutat att Sverok ska verka för i sitt politiska påverkansarbete. Det är avsett som ett vägledande dokument för förbundsstyrelseledamöter, kanslipersonal eller andra förtroendevalda som uttalar sig offentligt i förbundets namn. Dokumentet är inte applicerbart på självstyrande delar av organisationen, som en enskild förening eller ett distrikt. Ungdomspolitik Ungdomspolitiken är ett övergripande politikområde och omfattar alla de beslut och åtgärder som påverkar villkoren för ungdomar inom en rad olika områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid, kultur och inflytande. Genom Sverok lär sig unga hur föreningslivet fungerar. Unga som driver en Sverokförening ges möjligheten att engagera sig, organisera sig, utvecklas och ta ansvar. Vi värnar därför om ungas möjligheter att organisera sig i föreningar och arbetar aktivt för att förenkla ungas organisering. Sverok vill… Att stödet till ungas organisering ska öka. Att ungdomars organisering erbjuds fler möjligheter till långsiktig och trygg finansiering utan att verksamheten måste utformas efter riktade bidrag och projekt. Att utsatta ungdomar ska tilldelas extra resurser så att alla har samma möjlighet att engagera sig. Civilsamhällespolitik I området ingår allt från nätverk, ideella föreningar till registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. Sverok värnar om medlemsföreningarnas självständighet och vi ser de positiva effekter som uppkommer när en förening får möjlighet att driva en förening med egen lokal och egen finansiering. Genom lokalen kan föreningen driva verksamhet med ökad stabilitet och självständighet. Sverok vill… Se en utveckling i samhället som underlättar för föreningar att öppna och driva föreningslokaler. Arbeta för att förbättra och förenkla möjligheterna för distrikt att få tillgång till regions- och landstingsresurser och möjligheter att påverka hur dessa fördelas. Kulturpolitik Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas. Spelhobbyn bidrar till att berika kulturlivet i samhället. Därför anser vi att spelhobbyn är en naturlig del av begreppet kultur, och att samhället bör erkänna och uppmärksamma spelhobbyn som en del i kulturlivet. Sverok vill… Att kulturbegreppet breddas för att inkludera spelkultur Att idrottsbegreppet breddas för att inkludera E-sport Vi yrkar... 1)... att riksmötet antar detta underlag som politisk plattform 2017. Förslag till beslut Jag yrkar... 1) ...att förbundsstyrelsen lägger fram motionen "Politisk plattform 2017" till Riksmötet 2016 i enlighet med innehållet under rubriken underlag.
×
×
 • Create New...