Jump to content

EvelinaMaro

Medlem
 • Content Count

  18
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Posts posted by EvelinaMaro


 1. Årsmötet den 28.e januari 2018 valde följande till distriktsstyrelsen:

  Ordförande: Evelina "Maro" Möller Pihl
  Vice Ordförande: Johan Henriksson
  Sekreterare: Jennifer Hamrer
  Kassör: Tove Anell
  Ledamot: Emelie "Emm" Geijer
  Ledamot: Anton Brunberg
  Ledamot: Rikard Karlsson
  Ledamot: Helené Holmkvist
  Ledamot: Willy Ahlin

   

  Samt följande till valberedningen:

  Valberedare (sammankallande): Rickard Björketun
  Valberedare: Pontus Sandell

   

  Samt följande till revisorer:

  Revisor (sammankallande): Gustav Åhs
  Revisor: David Åberg


 2. Hej på er Josef & @haberg!

  Kolla med Dragon's Den och Northern-Lights i Linköping. De brukar hålla till i källaren på Studiefrämjandet. De har säkert något för er!

  De når ni på:

  https://www.facebook.com/groups/465371690292304/

  https://www.facebook.com/Northern-Lights-229654200425007/

  https://www.facebook.com/Spelföreningen-Dragons-Den-438856576302716/

   

  Kolla också med Föreningen WRNU, de spelar bland annat olika rollspel:

  https://www.facebook.com/Föreningen-WRNU-207823035917641/

   

  Andra föreningar värt att söka upp kan vara:

  * Karmanjakas Knektar

  * Spelsällskapet Myran

  * Rollspelsföreningen Kvastskaft

  * Under Rovdinosauriens Fana

   

  Hoppas ni hittar något! Hör annars av er igen så söker vi vidare!

  ALLT GOTT,

  Evelina Maro Möller Pihl,

  Vice Ordförande, Sverok Östergötland

  evelina.maro@ostergotland.sverok.se


 3. Hej Joakim!

  I Motala finns föreningen Dominion. Jag är osäker på om de håller på med lajv, men de kanske känner till något lokalt gäng du kan hänga på! Robin och Isabelle sitter i styrelsen där, och här är en länk till ett av deras senaste event: https://www.facebook.com/events/1233533410048238/. Kolla där ifall du kan få kontakt med dem! :)

   

  Linköping tänker jag ligger närmast Motala, och i Linköping har du några föreningar som registrerat sig som lajvare:

  • Lophtix - https://ebas.sverok.se/forening/lophtix
  • Lajvsällskapet Scutum - sydalv@gmail.com
  • Rollspelsföreningen Kvastskaft - rollspelsforeningen@kvastskaft.org
  • Karmanjakas Knektar - karmanjakasknektar@gmail.com
  • Silverpilen och den blyga Liljan - silverliljan@gmail.com

  Hoppas du får napp - annars får du komma ihåg att det bara krävs tre personer för att skapa en egen förening! ;)

   

  Allt gott,
  Evelina Maro
  Vice Ordförande, Sverok Östergötland


 4. Hej på er!

   

  Ni kanske sitter här och undrar, vad är det här för gammalt forum?

  Sverok Forum är samlingsplatsen för allt material och alla dokument som Förbundsstyrelsen diskuterar och går igenom. På forumen kan du också specificera senaste inläggen på vilken spelhobby du är intresserad av. Distrikten har också sina egna forum - det här forumet är Sverok Östergötlands! Här kan Sverokare, lokalföreningar, styrelser, andra organisationer - you name it - kan skriva för att nå ut till Distriktsstyrelsen, andra Sverokare, eller spelföreningar i vårt Distrikt. Tyvärr har många delar av forumet legat på is ett tag, men om du har tråkigt någon dag, kan du vara lite nostalgisk och läsa lite gamla inlägg om Sverok.

   

  Men alltså, varför ska jag använda detta?

  Du kan både vara anonym gäst och medlem på forumet då du skriver dina inlägg. Här kan du skriva dina frågor om distriktet och verksamheten till styrelsen. På forumet kan du också göra shoutouts till din förenings spelträffar eller andra evenemang du tror Sverokare skulle vara intresserade av. Eller - om du är på jakt efter föreningar - varför inte kolla om någon känner till några spelgrupper eller föreningar i ditt område? Forumet kan också användas till att tipsa om spel, event, Kickstarter-projekt eller varför inte några bra butikserbjudanden på senaste bordsspelet?

   

  Lycka till! / Vice Ordförande Evelina Maro


 5. Stadgar senast uppdaterade: 21.e januari 2017

  Sverok Östergötland

  Stadgar

   

  § 1 Sverok Östergötland är en regional sammanslutning av föreningar inom Sverok - Spelhobbyförbundet. Distriktet är en ideell organisation.

   

  § 2 Distriktets syfte är att arbeta i enlighet med förbundets syfte.

   

  § 3 Distriktet är religiöst och politiskt obundet och tar inte emot medlemskap från politiska eller religiösa organisationer.

   

  § 4 Distriktets huvudsakliga verksamhet bedrivs i lokala föreningar. Distriktet ska stödja dessa föreningars verksamhet.

   

  § 5 Av de landstingsbidrag som betalas ut till distriktet skall huvuddelen av bidraget stanna kvar i länet för att bedriva distriktsverksamhet inom länsgränsen.

   

  § 6 Distriktets verksamhetsområde är Östergötlands län, med sätesort i Linköping.

   

  Föreningar och medlemmar

   

  § 7 Distriktet består av föreningar, som är anslutna till Sverok - Spelhobbyförbundet och som har sitt säte inom distriktets verksamhetsområde.

   

  § 8 Medlemmar i distriktets föreningar är också medlemmar i distriktet.

   

  § 9 Distriktsstyrelsen skall vid behov kunna begära upplysningar om föreningars medlemsregister, styrelsesammansättning och stadgar från förbundet.

   

  § 10 Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter från föreningarna. Avgifterna bestäms av distriktsårsmötet.

   

  § 11 Föreningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar.

   

  Distriktsårsmötet

   

  § 12 Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall hållas varje år tidigast 1 januari och senast 31 mars, på tid och plats inom länet som distriktsstyrelsen bestämmer.

   

  § 13 Vid distriktsårsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen och revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.

   

  § 14 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:

  2 ombud för upp till och med 50 medlemmar

  3 ombud för 51 - 100 medlemmar

  4 ombud för 101 - 150 medlemmar

  5 ombud för 151 medlemmar och därutöver.

  Till grund för denna räkning ligger det medlemstal, som vid föregående års utgång rapporterats till förbundet.

  Varje individ kan bara vara ett ombud.

   

  § 15 Endast befullmäktigade ombud är röstberättigade vid distriktsårsmötet. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.

  Innan första fastställande av årsmötets röstlängd skall föreningens ombud ha med sig underlag för att kunna styrka befullmäktigande.

   

  § 16 Mötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse sänts till föreningarna senast åtta veckor före mötet, med motionsstopp tre veckor före mötet.

  Möteshandlingarna skall vara föreningarna tillhanda senast två veckor före mötet. Kallelsen ska innehålla tid, plats och information om 12-15 §§.

   

  § 17 Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktsårsmötet:

  Mötets behörighet

  Val av mötesordförande

  Val av mötessekreterare

  Val av 2 justerare tillika rösträknare

  Verksamhetsberättelse

  Ekonomisk berättelse innehållande resultat- och balansräkning

  Revisionsberättelser

  Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

  Val av distriktsordförande

  Val av vice ordförande

  Val av sekreterare

  Val av kassör

  Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

  Val av ledamöter

  Val av revisorer och valberedning

  Motioner

  Fastställande av avgifter

  Fastställande av verksamhetsplan och budget

  Övriga frågor.

   

  § 18 Inför distriktsårsmötet har medlemmar, föreningar och distriktsstyrelsen rätt att lämna motioner.

   

  § 19 Alla ombud som är på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad, får slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

   

  § 20 Extra distriktsårsmöte ska utlysas av styrelsen om denna beslutar det, eller om revisorerna eller minst hälften av medlemsföreningarna kräver det. Extra distriktsårsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. Kallelse och beslutsunderlag ska ha utsänts till föreningarna och distrikten senast två veckor i förväg.

   

  Styrelse

   

  § 21 Styrelsens säte är i Östergötlands län.

   

  § 22 Styrelsen består av en Ordförande, en Vice Ordförande, en Sekreterare och en Kassör. Samt minst en och upp till fem Ledamöter. Ledamöterna har möjlighet att internt välja en annan titel, för sin post, och fokusområde för dess arbete.

  Samma person kan inte ha mer än en av posterna ordförande, vice ordförande, sekreterare och/eller kassör.

  Valbar är person verksam i distriktet, dvs. medlem i förening i distriktet. Styrelsen tillträder direkt efter distriktsårsmötet.

   

  § 23 Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga medlemmar i distriktsstyrelsen är kallade och en majoritet deltar.

   

  § 24 Styrelsen ansvarar för den centrala verksamheten.

   

  § 25 Styrelsen beslutar om firmateckning. Endast myndig, styrelseledamot eller anställd, får vara firmatecknare varav anställd endast gemensamt med någon styrelseledamot.

   

  Tjänstemän

   

  § 26 Distriktsårsmötet utser minst två personer att arbeta med revisionen, varav minst en väljs till revisor och upp till en person per revisor kan väljas som personlig suppleant.
  En revisor väljs till sammankallande. Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar. Revisorernas berättelse ska finnas skriftligen tillhanda i samband med distriktsårsmötet. Valbar är person som är bosatt i Sverige och som ej ingår i distriktsstyrelsen.

   

  § 27 Valberedningen består av minst två, på distriktsårsmötet valda, personer, varav en är sammankallande. Valbar är person verksam i distriktet, dvs. medlem i förening i distriktet och som ej ingår i distriktsstyrelsen.

  Dessa personers uppgift är att föra fram förslag på personer till de av stadgarna föreskrivna valen. Förslaget ska skriftligen vara distriktet tillhanda i samband med distriktsårsmötet.

   

  Verksamhetsår

   

  § 28 Verksamhetsår för distriktet är kalenderår.

   

  Avregistrering och uteslutning

   

  § 29 Medlemmar eller föreningar som bryter mot förbundets eller distriktets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte, kan avstängas med omedelbar verkan av distriktsstyrelsen. Avstängningen ska beslutas av distriktsårsmötet där antingen avstängningen upphävs eller medlemmen eller föreningen utesluts.

   

  Stadgetolkning och stadgeändring

   

  § 30 Om dessa stadgars betydelse är oklar gäller distriktsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införts.

   

  § 31 Ändringar av dessa stadgar kan endast ske med två tredjedels majoritet på distriktsårsmöte. Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen, samt i de ärenden som enhälligt distriktsårsmöte beslutar upptaga. Vid ändring av paragraferna om ideellt distrikt (§ 1), syfte (§ 2), stadgeändring (§ 31) eller upplösning (§ 32), krävs att likalydande beslut antas med två tredjedels majoritet av två på varandra följande ordinarie distriktsårsmöten.

   

  Upplösning

   

  § 32 Förslag om distriktets upplösning får framläggas endast på ordinarie distriktsårsmöte och ska insändas skriftligt till styrelsen senast 31 december året innan distriktsårsmötet. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen till distriktsårsmötet. Distriktet kan inte upplösas så länge det finns kandidater till en giltig styrelse. Vid upplösningen ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Efter detta skiftas kvarvarande tillgångar till föreningarna i lika delar eller går till ett av distriktsårsmötet bestämt ändamål. Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen.

   


 6. På årsmötet den 21.e januari valdes följande till Sverok Östergötlands styrelse och förtroendevalda för verksamhetsåret 2017:

  Ordförande: Jakob Bajrami
  Vice Ordförande: Evelina "Maro" Möller Pihl
  Sekreterare: Jennifer Hamrer
  Kassör: Ziity Johansson
  Ledamot: Tove Anell

  --------------------

  Valberedning (sammankallande): Rickard Björketun

  --------------------

  Revisor (sammankallande): Gustav Åhs
  Revisor: Martin Brosser

  --------------------

  Oss når du på; info@ostergotland.sverok.se.
  Facebook: Sverok Östergötland
  Twitter: @SverokOst
  Instagram: @SverokOst
  Discord: https://discord.gg/MbB5yqT

×
×
 • Create New...