Ledartavla


Populärt innehåll

(Visar mest gillade innehåll sedan 2016-09-22 på alla områden)

 1. 3 gillade
  BU: Placeringspolicy Skriven av: Tjarls Metzmaa och Johan Groth Den 17-02-14 Bakgrund till beslutsunderlaget Förslaget till en uppdatering av placeringspolicyn, som bestämmer hur vi placerar våra pengar innan vi betalar ut dem, har kommit till av två anledningar. Det första är att omvärlden förändrats mycket sedan 2014 när förra versionen skrevs, exempelvis är räntebärande papper något som till och med kan ha negativ ränta och kosta pengar, varför det förstås blir dumt att vi förvaltar våra pengar där. Det andra är att den förra placeringspolicyn var onödigt komplicerad. Denna nya version utgår från en mall som är tydligare och enklare att ta till sig. Ändringslogg Förslaget är omskrivet i sådan utsträckning att det är att betrakta som att allt är nytt. Den nuvarande versionen går att se på wikin: http://wiki.sverok.se/wiki/Placeringspolicy_2014 Underlag https://docs.google.com/document/d/1ynTW7mzKlfDNT0qox8lDO_DMjTdRZmAtSNY3ftHgwWc/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att fastställa styrdokumentet Placeringspolicy i enlighet med det länkade under rubriken underlag.
 2. 2 gillade
  Eden och allt med det hära ❤️❤️❤️ Jag tänkte typ chippa in det någon gång efter att ha sett grupper med det ansvaret på KTHs sektioner. Tjarls hinner såklart före cx
 3. 2 gillade
  Alltså detta ❤️❤️❤️ "Sverok är bäst, alla borde göra som Sverok"
 4. 2 gillade
  BU: Ideellt engagemang Skriven av: Tjarls Metzmaa och Anna Erlandsson Den 17-04-26 Bakgrund till beslutsunderlaget Under lång tid har upplevelsen varit att det är svårt och otillgängligt att engagera sig i förbundet på något annat sätt än att bli förtroendevald. Därför har tankarna kring detta malt runt under lång tid. Det har föregåtts av utredning och diskussioner i förbundsstyrelsen. Nu är den äntligen här! Den reviderade planen för ideellt engagemang i Sverok! Ändringslogg Styrdokumentet bygger mycket på den gamla versionen, men allt har skrivits om. Dessutom har ett par rubriker försvunnit och hela kapitlet om de tre olika sättet att engagera sig på har tillkommit. Ändringarna är så pass omfattande att det bör hanteras som ett nytt förslag i sin helhet. Tidigare version: http://wiki.sverok.se/wiki/Policy_för_ideellt_engagemang_2011 Underlag Ideellt engagemang: https://docs.google.com/document/d/16hqR6O8z5lseYUm1JanXd-AEYEYMD-UwQZEFkowpV6U/edit?usp=sharing Styrdokument för arbetsgrupper: http://wiki.sverok.se/wiki/Styrdokument_för_arbetsgrupper_2010 Policy ersättning för arbete: http://wiki.sverok.se/wiki/Policy_ersättning_för_arbete_2007 Förslag till beslut Vi yrkar… 1) ...att fastställa styrdokumentet "Ideellt engagemang" i enlighet med det länkade under rubriken "Underlag" 2) ...att avskriva "Styrdokument för arbetsgrupper" samt "Policy ersättning för arbete" och inte längre anse dessa som aktiva styrdokument
 5. 2 gillade
  DU: Demokratifrämjarens roll i styrelsen Skriven av: Anna Erlandsson Den 17-05-22 Beskrivning och bakgrund Demokratifrämjaren är sedan flera år tillbaka en självklar del vid möten inom Sveroks verksamhet. Men det har ibland uppstått frågetecken inom förbundsstyrelsen av vad som förväntas av en demokratifrämjare och hur denne ska fungera under våra styrelsemöten. Frågor att diskutera Vad innebär en demokratifrämjare enligt dig Vilken är hens roll och ansvar under mötet enligt dig? Vad hade behövt tydliggöras när det gäller förbundstyrelsemötena och demokratifrämjare?
 6. 2 gillade
  DU: Verksamhetsplan 2018 Skriven av: Alexander Hallberg Den 17-05-22 1. Beskrivning och bakgrund Verksamhetsplanen tillsammans med budgeten är de styrdokument som tydligast beskriver vad förbundet ska göra. Det är där vi formar framtiden och ger förslag till medlemmarna vad vi tror behöver göras för att förbundet ska blomstra. I detta underlag kommer vi att brainstorma i stort och smått hur vi vill att förbundets verksamhetsplan 2017 ska se ut. Kolla gärna länkarna i förväg för att vara informerad: http://wiki.sverok.se/wiki/Sverokare_på_Mars_-_Sveroks_Strategi_2017-2021 https://www.ledarna.se/Chefsguider/verksamhetsutveckling/Satta-mal/smarta-mal/ 2. Frågor att diskutera Här skriver du din/dina frågor i denna form: Vad vill vi göra? Hur förhåller sig dessa idéer till förbundets strategi? Kan vi omformulera dem till SMARTA mål?
 7. 2 gillade
  DU: Definition av spelhobbyn Skriven av: Albin Westermark och Alexandra Hjortswang Den 17-05-19 @Alexandra Hjortswang leder diskussionen på plats på grund av min frånvaro. Beskrivning och bakgrund Efter riksmötet 2016 och syftesutredningen så uppdrogs förbundsstyrelsen att ta fram en definition av spelhobbyn. Detta diskussionsunderlag är ett led i processen, och en fortsättning från de frågor som ställdes under distriktsslaget i Karlstad. Frågor att diskutera Vad tror du menas med “spelhobbyn” i Sverok? Vad är spelhobbyn för dig personligen? Vad har verksamheterna inom Sverok gemensamt?
 8. 2 gillade
  BU: Plats för riksmötet Skriven av: Alexander Hallberg Den 17-03-10 Bakgrund till beslutsunderlaget Vi hade inte tillräckligt med ekonomiskt underlag för att kunna bestämma vart Riksmötet skulle ligga förra gången, därför tar vi det beslutet nu. Analys Det finns två saker som dominerat debatten om riksmötet de senaste åren, dels dess kostnader och dels det faktumet att det legat still inom samma geografiska område under de senaste åren. Linköping, Nässjö och framförallt Katrineholm har vart de vanligaste platserna. Anledningarna till att det varit så är för att vi dels inte velat kompromissa med tillgängligheten för våra mötesdeltagare vilket ställer ett antal olika krav på lokalen som vi hittills vart noga med att försöka upprätthålla. Kansliet har fått i uppdrag att försöka hitta lokaler som motsvarar våra förväntningar på tillgänglighet men samtidigt ligger i ungefär samma prisklass. I min värld står vi nu inför två val, antingen där vi nöjer oss med Katrineholm för att under nästa år helt och hållet hitta en ny form för Riksmötet eller en där vi tar en ökad kostnad för att signalera till våra medlemmar att även de övanför Dalälven är viktiga. Underlag https://docs.google.com/spreadsheets/d/10767YxY5bjcVikaxETAD7kg2ws7fhNZ1zUhfZ-hbQ6M/edit Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att vi beslutar att förlägga Riksmötet 2017 till Katrineholm 2) ...att vi beslutar att förlägga Riksmötet 2017 till Sundsvall
 9. 2 gillade
  DU: Vice ordförande Skriven av: Sebastian Krantz och Cecilia Hällstrand Den 17-03-06 1. Beskrivning och bakgrund Rollen som vice förbundsordförande i Sverok har blivit otydlig och saknar tids- och informationsresurser för att vara en någorlunda likvärdig del av det verkställande utskottet. Förbundsordföranden och Förbundssekreteraren är båda arvoderade på heltid och har därför tiden och möjligheten till information som vice förbundsordförande inte har. Den här grundläggande obalansen blev större förra förbundsstyrelsemötet, när en ny förvaltningsorganisation klubbades där verkställande utskottet förlorade flera befogenheter som istället flyttades till styrelsen, ex makten att godkänna större projekt. Vi tror inte nödvändigtvis att besluten som skapat denna obalans har varit dåliga beslut, men det har skapat en situation med en vice förbundsordförande utan djupare ansvar än en ledamot, förutom i högst formella frågor. Vi uppdrogs förbereda en diskussion för att reda ut rollen vice förbundsordförande. Syftet är att hitta en modell innanför de större ramar som redan finns där vice förbundsordföranden har en tydligare roll, oavsett om rollens ansvarsområden blir större eller mindre. Styrelsen kommer i diskussionen utgå från områden som speciellt förbundsordföranden och förbundssekreteraren ofta hanterar, såsom politisk påverkan, representation, ledning av styrelsen och stöd till de arvoderade. Vice förbundsordförande har till huvuduppgift att: Vara firmatecknare. Ersätta förbundsordföranden vid längre frånvaro. Regelbundet delta i ledningsgruppens möten. Verkställande utskott (VU) VU består av förbundsordförande, vice förbundsordförande och förbundssekreterare och sammanträder främst i krissituationer, detta regleras i detalj i Sveroks krisplan. VU är ett beslutande organ och regleras av Delegationsordningen. Beslut som fattas i VU ska protokollföras på nästkommande styrelsemöte. 2. Analys Vi ser att rollen vice förbundsordförande behöver vara tydligare på kort sikt (2017)och lång sikt (2018 och framåt). På kort sikt behöver nuvarande vice ordföranden få en tydligare roll i styrelsen. På lång sikt behöver styrelsen ha en struktur så att liknande otydlighet och obalans inte uppstår igen. Vi har valt att fokusera på det kortsiktiga perspektivet och diskuterar därför vice ordföranden utifrån de ramar som redan finns. 3. Frågor att diskutera Förbundsstyrelsen kommer delas upp i två eller tre grupper som tar fram en eller två potentiella modeller för en vice ordförande i Sverok vardera enligt följande diskussionsfrågor. Vad skulle vice förbundsordföranden kunna ha för roll vad gäller representation, politisk påverkan, ledning av styrelsen och stöd till förbundsordföranden och förbundssekreteraren? Borde vice ordföranden ha en specialiserad eller generell roll? Bör den fokusera på ett par saker eller göra allt som FO och FS behöver stöd med? Vice ordföranden ersätter förbundsordföranden vid längre frånvaro. Finns det skäl att låta vice förbundsordföranden ha högre ansvar än en ledamot utöver det?
 10. 2 gillade
  Hej! Jag har tagit min fritid med att skapa en discord sever anpassad för rollspel! På denna server kommer du och din spelgrupp kunna spela över nätet. Med funktioner som att t.ex. rulla tärningar, privat chatrum och röstrum! Mer info finns på servern https://discord.gg/9vC8X9u Må tärningarna vara med er! Mvh DOOM_GUY_007
 11. 2 gillade
  Mötet kommer hållas på Tollare folkhögskola,Åhlbergs väg, 132 49 Saltsjö-boo Lördag 08.30-09.30 Mötets öppnande gemensamt med kansliet Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar Introduktion av styrelse och kansli Genomgång av Sverok som organisation 09.30-10.00 Rast 10.00-12.00 Genomgång av VP och årsplanering - Målsättningar 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 15.00-15.30 Rast 15.30-17.00 Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. BU: Styrelsens Arbetsordning 2017 BU: Riktlinjer för föreningsnamn BU: Direktiv grundgaranti BU: Orättvist behandlad 17:00 Avsluta för dagen 20.00 Middag Söndag 09.00-10.00 BU: Förvaltningsorganisation 2017 BU: Delegationsordning 2017 10.00-10.30 Rast 10.30-12.00 BU: Firmatecknare 2017 BU: Attestlista 2017 BU: Avskriva styrdokument BU: Styrelsens mötesdatum 2017 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 DU: Arbetsstruktur i styrelsen BU: Riktlinjer för kost BU: Avskrivning av arbetsgrupper Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor - Medlemsförslag: Sverok bör tillåta och ge stöd till huvudföreningars PR-avdelningar & PR-föreningar Rapport demokratifrämjare 15:00 Mötets avslutande
 12. 2 gillade
  Bifogade lista visar antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar 1)... att de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar jan.xlsx
 13. 2 gillade
  BU: Välja revisorssuppleanter till Sverok Skåne Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 16-11-15 Bakgrund På Sverok Skånes senaste årsmöte hade de inga kandidater till revisorssuppleanter och valde att lämna över beslutet till förbundsstyrelsen istället för att lämna platserna vakanta. De fattade istället beslutet att lämna över den uppgiften till förbundsstyrelsen. Jag har varit i kontakt med förbundets revisorer för att säkerställa att vi inte gör ett demokratiskt snedsteg genom att besluta om förtroendeval åt en annan juridisk person. Deras bedömning kan sammanfattas i att det är okej för denna gång, men inte bör bli någon vana. Underlag Sverok Skånes årsmötesprotokoll: http://skane.sverok.se/wp-content/uploads/2016/10/Protokoll-fört-vid-årsmöte-Sverok-Skåne-2016-03-20.pdf Sverok Skånes stadgar: http://skane.sverok.se/distriktet/stadga-2/ Bakgrund Jag yrkar... 1) ...att välja Lukas Lönnborn som personlig ersättare för Richard Brorsson och Mia Johansson som personlig ersättare för Albin Westermark för uppdraget som revisorer för Sverok Skåne 2016. 2) ...att förbundsstyrelsen å det starkaste poängterar för Sverok Skåne och andra distrikt att detta är ett undantagsfall och förbundsstyrelsen avråder kommande årsmöten från att delegera beslut till förbundsstyrelsen, särskilt när det gäller förtroendeval.
 14. 1 gillad
  Hör efter om det finns intresse hos Shadowplayers i Hallstahammar! ^^ https://www.facebook.com/groups/250187881681300/
 15. 1 gillad
  BU: Pappersrevolutionen Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-08-02 Länk till dokumentet för bättre överskådlighet av underlaget Beskrivning och bakgrund Byråkrati, formalia, stadgar och styrdokument är bland vackraste vi har. Det är den grund som all vår verksamhet vilar på. Det är vad drömmar balanserar på. Det är nyckeln till frihet. Däremot är det viktigt att komma ihåg att även om byråkratin är viktig för verksamheten, så får den aldrig bli verksamheten. (Nog med kärlekbombning till det formella. (Det har nästan inget att göra med BU:t i övrigt, men kändes som att det behövde sägas igen.) Pappersväldet är dock inte enbart positivt, utan har en tendens att mögla, sönderfalla och svälla av sig själv på ett sätt som nästan bara kan beskrivas som entropi. Därför är det viktigt att städa, renovera och ifrågasätta med ojämna mellanrum. En sak som kräver en smärre revolution är hur vi döper våra styrdokument. Analys Det är i grunden svårt att skilja en ordning från ett direktiv. En riktlinje från en policy. En förordning från plan. Modell från plattform. Regler från rutin. Kontrakt från princip. De är av naturen snarlika och även om det absolut kan finnas en poäng av att skilja dessa åt så tycks namngivningen av Sveroks styrdokument vara i det närmaste slumpmässig. Det finns ingen hierarkisk åtskiljning av dokumenten baserat på namn. Det finns ingen skillnad i form baserat på namn. Det finns kort och gott ingen som helst mening med att ha olika namn på våra styrdokument, annat än att de är just styrdokument. Underlag Nu gällande dokument Nuvarande namn Efter Pappersrevolutionens genomförande AG för icke-verbal kommunikation 2017 AG för icke-verbal kommunikation 2017 AG IT 2017 AG IT 2017 AG Kulturrådet 2017 AG Kulturrådet 2017 AG Leia 2017 AG Leia 2017 AG Riksmötesteknik 2017 AG Riksmötesteknik 2017 AG Utbildning 2017 AG Utbildning 2017 Arbetsordning för förbundsstyrelsen 2017 Förbundsstyrelsens arbete 2017 Arvoderingsvillkor 2014 Arvoderingsvillkor 2014 Delegationsordning 2017 Delegation 2017 Direktiv för valberedningen 2017 Valberedningen 2017 Distriktsdirektiv 2015 Relation mellan förbund och distrikt 2015 E-postpolicy 2012 E-post 2012 Förvaltningsorganisation 2017 Förvaltningsorganisation 2017 Grafisk profil 2012 Grafisk profil 2012 Handlingsplan vid upplevd diskriminering 2016 Handlingsplan vid upplevd diskriminering 2016 Huvuddirektiv för förbundets ekonomi 2012 Förbundets ekonomi 2012 Ideellt engagemang 2017 Ideellt engagemang 2017 Likabehandlingsplan 2017-2019 Likabehandlingsplan 2017-2019 Lokalbidragsregler 2016 Lokalbidrag 2016 Miljöpolicy 2016 Miljöansvar 2016 Modell för Ambassadörsprogrammet 2016 Ambassadörsprogrammet 2016 Pins-förordningen 2016 Pins och utmärkelser 2016 Placeringspolicy 2017 Ekonomiska placeringar 2017 Policy angående Sverigedemokraterna och andra anti-demokratiska rörelser 2016 Sverigedemokraterna och andra anti-demokratiska rörelser 2016 Policy för arbete med olika intäkter 2011 Arbete med intäkter 2011 Policy för externa samarbeten 2015 Externa samarbeten 2015 Policy för onlinelagring av material 2015 Onlinelagring av material 2015 Policy personuppgifter 2015 Personuppgifter 2015 Politisk Plattform 2016 Politiska ställningstaganden 2016 Projekthantering 2017 Projekthantering 2017 Regler för föreningar 2016 Regler för föreningar 2016 Reklampolicy 2015 Reklam 2015 Representation Studiefrämjandet 2011 Representation Studiefrämjandet 2011 Riktlinjer för föreningsnamn 2017 Föreningsnamn 2017 Riktlinjer för kost 2017 Kost 2017 Riktlinjer för nätverk 2015 Nätverk 2015 Riktlinjer för personliga utlägg och ersättning inom Sverok 2012 Personliga utlägg och ersättning 2012 Rutin för upphandlingar 2011 Upphandlingar 2011 Strategi för politisk påverkan 2016 Politisk påverkan 2016 Sverokare på Mars - Sveroks Strategi 2017-2021 Strategi 2017-2021- Sverokare på Mars Sveroks kommunikationskanaler 2011 K ommunikationskanaler 2011 Sveroks kontrakt för alkohol, tobak mm 2012 Alkohol, tobak och narkotika 2012 Tjänstedator, telefon mm 2012 Tjänsteteknik 2012 Transparensprincipen 2012 Transparens 2012 Utskickspolicy 2015 Utskick 2015 Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Värdegrund 2016 Värdegrund 2016 Förslaget i korthet Det som har skett i underlaget ovan är följande: Allt användande av policy, riktlinjer, kontrakt, modell, plattform, förordning, ordning har upphört. Undantaget är i civilsamhället allmänt vedertagna namn som “Delegationsordning”. Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att genomföra namnändringarna enligt förslaget under rubriken underlag på alla nu gällande styrdokument. 2) ...att det från denna dag ska vara känt att alla styrdokument alltid har ett outskrivet “Styrdokument för” framför sig. 3) ...att den som först skriker “Fan vad bra!” efter att beslut fattats i detta BU, oavsett avslag eller bifall i att-sats Tjarls 1-2, bjuds på glass av förbundssekreteraren.
 16. 1 gillad
  BU: AG Kunskapens Väktare Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-08-17 Bakgrund till beslutsunderlaget Detta BU vill starta arbetsgruppen Kunskapens Väktare. Det är en tanke som funnits länge och eftersom att jag inte hittat människor som vill driva den så har jag tagit på mig att göra det själv helt enkelt! Underlag AG Kunskapens Väktare 2017 Syfte Kunskapens Väktare har till uppgift att bevara, vårda och för dåvarande, nuvarande och kommande medlemmar levandegöra förbundets historia. Kunskapens väktare skall till varje buds stående medel bekämpa Okunskapen. Mål Dokumentera särskilda händelser i samtiden på eget initiativ eller på önskemål från förbundsstyrelse, förbundskansli eller distrikt. Ansvara för att upprätta och förvalta allt innehåll under rubriken “Historia” på infobank.sverok.se Med text, ljud och bild som verktyg arbeta för att tillgängliggöra de delar av historien som gått förlorade, främst i någon form av dokumentärer. Rekrytera fler medlemmar till gruppen Att vakta förbundet från vår evigt svurne fiende Okunskapen Budget Möten och resor: 5 000 kr Teknik: 5 000 kr Totalt 10.000 Gruppens medlemmar Tjarls Metzmaa Gustav Åhs Kontakta tjarls.metzmaa@sverok.se för att ansöka om medlemskap. Eden varje Väktare av Kunskap skall svära Eden skall sväras av arbetsgruppens ledare inför förbundsstyrelsen. (Det går bra att typ läsa in det som en film om det blir krångligt att få till rent praktiskt.) Eden skall sväras av arbetsgruppens medlemmar inför arbetsgruppens ledare. (Det går bra att lösa över telefon om det klämmer) Eden skall läsas med högtidlig röst, förutom delarna som är inom parantes som ska läsas med väsande röst över axeln. “Jag, [namn] svär mitt liv och min ära, (tills jag inte längre känner för det,) åt Kunskapens Väktare. (Så länge som jag känner ett engagemang) skall jag utan gnälla göra allt i min makt för att på ett objektivt sätt låta medlemmar lära sig om skeenden, personer och annat av vikt för Sverokhistorien. Jag kommer aldrig att tolerera att Okunskapens dimma beslöjar det viktiga och det som är värt att bevara. Jag accepterar med vördnad titel som Väktare av Kunskap, axlar denna mantel, (som jag vet att jag aldrig kommer att få i fysisk form) och börjar härmed mitt arbete som en av de många i en lång linje av Väktare. Med medlemmarna, för Sverok: Kunskapens Väktare!” Väktare av Kunskap genom historien Tjarls Metzmaa, 2017 - Nuvarande Gustav Åhs, 2017 - Nuvarande Förslag till beslut Tjarls yrkar… 1) ...att fastställa styrdokumentet "AG Kunskapens Väktare 2017" i enlighet med det under rubriken underlag Redigerad 1 timme sedan av Tjarls Metzmaa
 17. 1 gillad
  DU: Arbetsklimatet i styrelsen Skriven av: Alexander Hallberg Den 17-08-24 Beskrivning och bakgrund Eftersom augusti-mötet traditionellt sett är en kick-off inför höstens arbete så tänker jag att det är viktigt att vi tar chansen att diskutera det nuvarande arbetsklimatet i styrelsen och hur vi på ett mer konstruktivt sätt kan hjälpa varandra att finna våra roller i styrelsen. Frågor att diskutera 1. Vad fungerar bra/mindre bra med styrelsearbetet för tillfället? - I grupp 2. Vad behöver jag för att det ska bli mer givande med styrelsearbete? - Individuell reflektion 3. Vad kan vi gemensamt göra och sluta göra för att skapa en bättre arbetssituation? - Individuellt lappskrivande
 18. 1 gillad
  Hej, är en kille på 16 år som förälskat sig i rollspel men ingen i min ungdomskrets delar kärleken. Därför söker jag ett gäng att spela med, antingen från boråstrakten eller online, men kan även åka till göteborg eller andra orter som inte ligger för långt bort. Jag har ingen till väldigt liten erfarenhet med rollspel förutom att jag sett videos. skulle helst vilja spela D&D 5e, men jag är öppen för annat!
 19. 1 gillad
  Sista helgen i augusti blir det full fart på figurspelsfronten på Rudbeck! Anmäl er för att delta på turneringarna, eller kom bara förbi och titta runt på alla fantastiska figurer (och spelare ) Games of Westeroes
 20. 1 gillad
  Välkomna ner till Malmö på vårt nya figurspelskonvent! 40k, WHFB, Malifaux, X-wing, Guildball, Age of Sigmar är några av godsakerna på menyn! https://www.facebook.com/events/1568493676525344/
 21. 1 gillad
  Vi är en ideell förening bestående av entusiastiska människor som alla älskar att spela rollspel såsom Dungeons & Dragons. Målet med föreningen är att producera underbara och episka speltillfällen, bestående av spelare och spelledare, i en trygg och utvecklande miljö. Alla är välkomna att besöka oss och testa på rollspelsupplevelsen för sig själva vid något av våra provapå-tillfällen, som för närvarande är på måndagar klockan 17.00-21.00. Vid dessa tillfällen kan man prata med medlemmar, diskuterar spelet, medlemskap, bli medlem, delta i spel och workshops eller bara titta på när andra spelar. Vi håller till i Spelens Hus lokaler på Nobelvägen 145A i Malmö. Du kan alltid nå oss för fler frågor via facebook-sida eller via e-post
 22. 1 gillad
  God dag övriga forumanvändare Jag är en 17årig pöjk från Lund/Malmö-området som är sugen på att lira lite 5e med nya personer. Jag har länge försökt hitta en grupp på roll20 men att få en applikation hörd på deras forum är i princip omöjligt. Därför vänder jag mig hit. Själv har jag snart spelat 5e i ett halvår, delvis som dm och delvis som spelare (utöver det har jag inga rollspelskunskaper) och söker här en grupp gärna med något erfarna spelare. Jag är själv som sagt inte en veteran eller något, så äldre spelare tas gärna med vilket ger mig och övriga en chans att utveckla sitt spelande. Jag har även inga större erfarenheter av roll20 så om du är kunnig systemet är det ett plus. Jag undslipper gärna (för er skull) att agera dm och ser hellre att en mer välkvalificerad person tar på sig den rollen. Jag skulle gärna se en mer traditionell dnd setting, något high-fantasy-aktigt men sådant faller såklart på dm och vad gruppen har för mål med att spela. Så är du en något rutinerad dm med en ball campaign-setting utan någon att spela den med, hör av dig. Tanken är att vi spelar på roll20 så vi är inte begränsade av folks boenden och geografiska förutsättningar. Jag har både skype och discord. Är ni intresserade så kan ni skriva på tråden samt skicka ett pm så kan vi börja planera detaljer. Är folk villiga kan vi forma en grupp på messenger eller något för att diskutera tider. // Vi höres och må era tärningar alltid visa 20
 23. 1 gillad
  PC-beslut: Rollspelsprojekt med fokus på att lyfta samisk kultur och historia Bakgrund RFK i Västerbotten har spånat fram en grund till ett projekt som hon vill söka och därför läggs det fram till styrelsen för godkännande "I vår har filmen Sameblod slagit igång ordentligt, som har visat upp samisk historia för en bredare publik. Samefrågan och Sveriges roll i hur samernas samhälle ser ut idag är en väldigt aktuell fråga, inte minst i norr. Därför har jag klurat på en projektidé där vi i Sverok tillsammans med en samisk förening skulle kunna ta fram ett material riktat till ungdomar, för att öka kunskapen och förståelsen om samerna genom spel." Underlag https://docs.google.com/a/g.sverok.se/document/d/1X462uIodgID96hzu5gAn3lFO7buuzzhSfIYT0_L8v6o/edit?usp=sharing Förslag till beslut 1) ...att kansliet kan formulera en projektansökan och skicka in den till lämplig part baserat på det underlag som finns länkat ---------------------------------------------------------- Resultat Bifall med 8 röster för och 1 nedlagd röst
 24. 1 gillad
  BU: Huvuddirektiv för förbundets ekonomi Skriven av: Tjarls Metzmaa, Johan Groth och Tanja Solenström Den 17-06-12 Bakgrund till beslutsunderlaget Det var några år sedan som detta dokument fick lite kärlek, så därför var det dags. De allra flesta förändringar är bara i formatet och språket. Jag gjorde också bedömningen att "Policy för arbete med olika intäkter" var lite för liten för att vara ett eget dokument och bakade därför in det i huvuddirektivet. Jag gjorde också det medvetna valet att lämna "Placeringspolicyn" utanför, för det kändes som att de hade dignitet nog att stå på egen hand. Där är jag dock mer osäker och diskutera gärna i kommentarerna nedan här på forumet. Den största förändringen i innehåll är att förskottsmöjligheterna på upp till 12.000 kr har försvunnit. Detta är något som inte har använts på flera år och senast när det användes vållade det ganska stora problem. Tidigare version: http://wiki.sverok.se/wiki/Huvuddirektiv_för_förbundets_ekonomi_2012 Det nya dokumentet kommer även ersätta: http://wiki.sverok.se/wiki/Policy_för_arbete_med_olika_intäkter_2011 Underlag https://docs.google.com/document/d/1iLoTNkMNt0ben_c0d7JFh6O9S5SFfxm_AXai8OnYnac/edit?usp=sharing Förslag till beslut Tjarls yrkar… 1) ...att fastställa styrdokumentet "Huvuddirektiv för förbundets ekonomi" i enlighet med det under rubriken underlag 2) ...att avskriva "Policy för arbete med olika intäkter 2011" och inte längre anse det som ett aktivt styrdokument
 25. 1 gillad
  BU: Rutin för upphandlingar Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-05-30 Bakgrund till beslutsunderlaget En gång i tiden var kansliorganisationen mycket mindre i sin omfattning och styrelsen mer operativ. I den tiden var det också rimligt att styrelsen hade hand om principiella styrdokument av denna typ. Jag anser att så inte längre är fallet utan att detta bör övergå till att hanteras självständigt av kansliet. Underlag http://wiki.sverok.se/wiki/Rutin_för_upphandlingar_2011 Förslag till beslut Vi yrkar… 1) ...att vi avskriver "Rutin för upphandlingar" och inte längre anser det vara ett aktivt styrdokument. 2) ...att vi uppdrar åt kansliet att självständigt förvalta och upprätthålla motsvarade "Rutin för upphandling" som ett kanslidokument
 26. 1 gillad
  BU: Medlemskap i CAN Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-05-30 Bakgrund till beslutsunderlaget Detta BU föreslår att vi blir medlemmar i CAN! CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning är en organisation som beskriver sig själva så här: "CAN är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län." Can är den organisation som följer upp och skapar mycket av det kunskapsunderlag som finns kring Alkohol och Narkotika och har exempelvis flertalet gånger citerats med slutsatsen om att det antagligen går att dra paralleller kring att ungas drickande minskar och spelandet ökar. På sikt kan detta antagligen bli en stark partner för att driva ett projekt. I minsta fall blir det en arena där vi kan träffa medlemmar som har värderingar som liknar våra egna. Det finns heller inget krav på att vi som organisation ska vara helnykter. Läs mer om föreningen: http://can.se/Om-CAN Resurser Medlemskapet kostar 500 kr/år Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att vi ansöker om medlemskap i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
 27. 1 gillad
  BU: Åtgärder för att stärka ungas representation Skriven av: Alexander Hallberg Den 17-05-21 Beskrivning och bakgrund Utifrån de diskussioner vi hade på senaste mötet ang. ungas representation och tillsammans med förslag från enskilda personer har jag tagit fram följande underlag som presenterar hur det ser idag med ålder och representation i förbundet, samt vilka åtgärder som gjorts. Analys De siffror vi har gällande åldern i förbundet ser idag bra ut, något som också framkommit i tidigare underlag och analyser. Däremot saknas en kontinuerlig uppföljning av siffrorna samt en jämförelse på hur det ser ut med fördelning i distrikts-, och förbundsnivå ur en åldersaspekt. Det känns angeläget att ta fram det så vi kan mäta mer kontinuerligt framgent. Exempelvis tror jag att distriktsutbildningar radikalt kommer hjälpa till att sänka medelåldern på distriktsnivå samtidigt som de insatser vi gör på Riksmötet, t.ex. kansliet fokuserar på unga i sitt arbete med att öka deltagandet som ombud och att val.sverok.se utvecklas. Detta kommer att påverka vår medelålder på på ett positivt sätt tror jag. Eftersom att vi ser en kontinuerlig sänkning av medelåldern är min slutsats att det här området inte är i behov av några större reformer utan att vi måste låta det som redan är planerat att hinna verka så vi kan se effekten. Därmed bör vårt fokus ligga på att upprätta rutiner för uppföljning av statistiken så att framtida styrelsen kan sätta rimliga mål på detta område. Underlag Ålderfördelning i medlemskåren Kansliet har tagit fram statistik om ålderfördelning i medlemskåren (se https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o2P8ZNeW93uTC9wmcWt6ZO7SPQgdN62J-8Mx9S2rvcE/edit#gid=0). Ur dessa data kan man bland annat utläsa följande (alla siffror gäller perioden 2013 - 2016 där data för 2016 avser läget per idag): andelen barn och unga i bidragsberättigad ålder (6 - 25 år) har under perioden förändrats från 82,03% till 84,25 % antalet barn och unga i bidragsberättigad ålder (6 - 25 år) har ökat från ca 63000 år 2013 till 88000 år 2015 (2016 är inte fullt rapporterad ännu) medelåldern beräknad på alla medlemmar i förbundet har sjunkit från 21,8 år 2013 till 20,9 år 2016 medianen för åldern beräknad på alla medlemmar i förbundet har sjunkit från 21 år 2013 till 19 år 2016 intressant fakta #1: gruppen 14 - 18 år har ökat från ca 27 % av medlemskåren 2013 till 40,15 % år 2016 intressant fakta #2: om man följer en årskull så ökar årskullen sin andel av det totala antalet medlemmar i åldrarna 6 - 16 år, andelen 17-åringar ligger i stort sett konstant och över 18 år så minskar årskullens andel av medlemmarna. Tolkningen är att personer över 18 år relativt sett lämnar förbundet i större utsträckning än personer under 17 år vilket visar att förbundet i första hand attraherar barn och unga under 18 år intressant fakta #3: de åldersegment som ökat mest mellan 2013 och 2016 (mer än 100 % ökning) är åldrarna 15, 16, 17 och 18 år Vidtagna åtgärder 2016 Följande åtgärder har vidtagits av förbundsstyrelsen under 2016: Unga har specifikt framhävts i förbundets kommunikation, både som mottagare men också som representanter i kommunikationen. I riktlinjer till valberedningen har extra tyngd varit att arbeta för att sänka medelåldern på de förtroendevalda. I riktlinjer till kansliet har extra tyngd varit att arbeta för att sänka medelåldern på ombuden. Det är extra pengar avsatta i budgeten för att under nästa år bygga om val.sverok.se, så som att kunna filtrera deltagare efter ålder, verksamhet osv. Styrelsen motionerade om en stadgeändring med syfte att fastställa en gräns för hur liten andelen unga kunde vara på Riksmötet, detta avslogs tyvärr av Riksmötet. Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att kansliet får ett uppdrag att ta fram statistik för hur fördelningen på våra förtroendevalda på distrikt- och förbundsnivå ser ut samt upprätta en rutin för att kunna följa upp dessa siffror i framtiden. 2) ...att kansliet får ett uppdrag att ta fram statistik för hur fördelningen på våra ombud på riksmötet ser ut samt upprätta en rutin för att kunna följa upp dessa siffror i framtiden.
 28. 1 gillad
  DU: Valåret 2018 Skriven av: Alexander Hallberg Den 17-05-22 1. Beskrivning och bakgrund 2016 antog Sverok en ny politiskt strategi och plattform, detta för att kunna arbeta mer målinriktat och transparent med politisk påverkan. Tidigare under valåren har förbundet gjort en mängd olika aktiviteter, inför supervalåret 2014 lanserade man exempelvis två pedagogiska spel tillsammans med Sveriges Elevråd SVEA med syfte att få fler att gå och rösta. Förbundet uppmanade också sina egna medlemmar att gå och rösta. Med detta underlag ska vi själva titta på hur vi vill lägga upp arbetet med valåret 2018 2. Analys http://wiki.sverok.se/wiki/Strategi_för_politisk_påverkan_2016 3. Frågor att diskutera Här skriver du din/dina frågor i denna form: Vilka aktiviteter/frågor vill vi driva under valet? Finns det samarbetspartners vi kan närma oss redan nu i detta arbete? Vilka aspekter behöver vi ta med oss i beaktning av valåret 2018?
 29. 1 gillad
  BU: Ordförandenätverk Skriven av: Alexandra Hjortswang och Cecilia Hällstrand Den 17-05-18 Beskrivning och bakgrund Skapandet av ett ordförandenätverk har diskuterats i många år och kom för ett par år sedan så långt som att en facebookgrupp skapades. Vi ser fortfarande ett behov av ett sådant nätverk och skulle efter att ha pratat med ett par distriktsordförande på slaget vilja återuppväcka tanken och ta ett formellt beslut kring det. Resurser Till största del kommer kostnaden vara ideell tid, men vi har även budgetposten “Nätverk” till förfogande. Vi kommer även söka externa bidrag för ytterligare verksamhet som t.ex. träffar och utbildningar. Förslag till beslut Vi yrkar… 1) ...att Sverok startar ett Ordförandenätverk för distriktsordförande.
 30. 1 gillad
  Mötet kommer hållas i Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, 931 78 Skellefteå Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar Gå igenom uppdragslistan Lägga rapporter till handlingarna Gå igenom Verkställande utskott Ratificering PC-beslut 11.00-12.00 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.30 BU: Distriktsanvändare i eBas DU: Demokratifrämjarens roll i styrelsen BU: Åtgärder för att stärka ungas representation 14.30-15.00 Rast 15.00-16.00 BU: Ideellt engagemang BU: Ordförandenätverk 16:30 Besöka spelfestivalen Nordsken 20.00 Middag Söndag 09.00-10.30 Besök av Sveriges Blåbandsungdom 10.30-11.00 Rast 11.00-12.00 Rast DU: Definition av spelhobbyn 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 DU: Verksamhetsplan 2018 DU: Valåret 2018 Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor Rapport demokratifrämjare 15:00 Mötets avslutande
 31. 1 gillad
  Hej! Vi har beslutat söka efter flera/nya spelare då vår spelgrupp krympt under årens lopp. Folk har flyttat, fått nya inriktningar på sina liv osv. Vi är en kärngrupp bestående av en handfull personer samt ett antal "spelbekanta" som är med mera sällan. Åldern är varierad, men de flesta är över 30. Vi spelar det mesta, även om rollspel står högst i kurs. Oftast har vi en eller två kampanjer som rullar, med spel 1-2 gånger i månaden samtidigt som vi då och då spelar brädspel, konfliktspel och One-off (rollspels)äventyr. Vi spelar i Visby. Vi har inga direkta preferenser på spelare förutom normal social begåvning. Kön, ålder, skostorlek, favoritspel, erfarenhet etc spelar ingen roll. Spel och spelande är en viktigt hobby för oss, men också just det: en hobby. Vill du veta mer? Skriv då ett e-mail/PM och berätta lite om dig själv, ställ frågor och låt oss se om det finns möjlighet att ses över thé & tärningar! Mvh/ Anders & Co P.s För dig som vill veta lite mera vilka typer av spel vi ägnar oss åt så är några exempel Call of Cthulhu, Warhammer Fantasy Roleplay, Drakar & Demoner, Mouse Guard, Everway, Twilight Imperium, Europe Engulfed, Combat Commander, Descent, Dune och Operation: Fallen Reich D.s
 32. 1 gillad
  Hej jag är en spelare på 13 år som söker en lajvgrupp i Stockholm/ Västerort. Jag har vart på ett lajv förut när jag var liten och min farbror är själv lajvare så han har lärt mig en del om lajv och dessutom var jag scout tills alldeles nyligen så jag har mycket erfarenhet av friluftsliv. Tack på förhand👌
 33. 1 gillad
 34. 1 gillad
  Tycker du även i år att det är sexigt med ägardirektiv? @Albin Westermark
 35. 1 gillad
 36. 1 gillad
  PC-beslut: Juggerprojekt Skriven av: Alexander Hallberg Den 17-01-30 Yrkandeperiod: 31/1-5/2 Röstningsperiod: 6/2-10/2. Omröstningen stänger klockan 00.00 Bakgrund till beslutsunderlaget Studiefrämjandet håller på med ett arvsfondsprojekt kring aktiviteten Jugger och vill involvera Sverok i detta på ett eller annat sätt. I korthet så har de skickat in en ansökan kring aktiviteten jugger, detta projekt syftar till att sprida aktiviteten nationellt i vårt land och med det skapa fler drivande spelföreningar och en bredare förståelse av spelkulturen. De har hopp om att vi i Sverok ska vara en del i detta, inte en drivande part utan mer än stöttepelare för föreningsformen. Vi har några Jugger-föreningar sen tidigare och två som håller på att ansöka. Studiefrämjandet ämnar genom projektet bidra med ökad fysik aktivitet inom målgruppen, ungdomar mellan 12-25 år, genom att organiserat sprida aktiviteten Jugger i hela Sverige. Idag finns stora problem med att vår målgrupp blir mer stillasittande. Fysiska fritidsaktiviteter har hård konkurrens från stillasittande aktiviteter så som spelande. Jugger kan liknas vid ett strategiskt fajtingspel där enda skillnaden är att de sker IRL (in real life) under kontrollerade former. Likt ett data/konsol spel kan det spelas av alla, oberoende av bakgrund. Tjej som kille, gammal som ung, spelare är bra på olika delar av aktivitetens helhet och kompletterar varandra. Detta gör att aktiviteten naturligt spelas i mixade lag gällande kön, ålder, vikt, längd etc. Framförallt gör det aktiviteten attraktiv för personer som vanligtvis inte tycker om sport. De vill även tillägga att i juggergemenskapen är alla lika unika, oavsett bakgrund och psykiska/fysiska förutsättningar är alla välkomna att delta. Jugger spelas i lag om fem spelare och målet är att med en skalle (boll) göra mål på motståndarens planhalva. Målen görs av lagets målgörande spelare qwiken som skyddas av fyra gardspelare som håller ”pompor”, stavar som finns i fem olika utformningar. Pompoerna används för att markera motståndarna så att dessa temporärt försetts ur spel, så kallat inaktivt läge. Aktiviteten kan sammanfattas som en blandning av fäktning och rugby och kan ses som en lag- och singelaktivitet i ett. Vi behöver ni ta ställning till om vi vill hjälpa studiefrämjandet med detta genom att sätta vårt namn på ansökan eller inte. Ni kan läsa projektansökan i sin helhet längre ner. Sammanfattning av underlag Underlaget i sin helhet var ansökan till arvsfonden, nedan följer sammanfattningen av projektet så som de sökande har formulerat det: "Studiefrämjandet ämnar genom projektet bidra med ökad fysik aktivitet inom målgruppen, ungdomar mellan 12-25 år, genom att organiserat sprida aktiviteten Jugger i hela Sverige. Idag finns stora problem med att vår målgrupp blir mer stillasittande. Fysiska fritidsaktiviteter har hård konkurrens från stillasittande aktiviteter så som spelande. Jugger kan liknas vid ett strategiskt fajtingspel där enda skillnaden är att de sker IRL (in real life) under kontrollerade former. Likt ett data/konsol spel kan det spelas av alla, oberoende av bakgrund. Tjej som kille, gammal som ung, spelare är bra på olika delar av aktivitetens helhet och kompletterar varandra. Detta gör att aktiviteten naturligt spelas i mixade lag gällande kön, ålder, vikt, längd etc. Framförallt gör det aktiviteten attraktiv för personer som vanligtvis inte tycker om sport. Vi vill även tillägga att i juggergemenskapen är alla lika unika, oavsett bakgrund och psykiska/fysiska förutsättningar är alla välkomna att delta. Jugger spelas i lag om fem spelare och målet är att med en skalle (boll) göra mål på motståndarens planhalva. Målen görs av lagets målgörande spelare qwiken som skyddas av fyra gardspelare som håller ”pompor”, stavar som finns i fem olika utformningar. Pompoerna används för att markera motståndarna så att dessa temporärt försetts ur spel, så kallat inaktivt läge. Aktiviteten kan sammanfattas som en blandning av fäktning och rugby och kan ses som en lag- och singelaktivitet i ett. Atmosfären runt Jugger är kreativ och varm, pomporna byggs för hand och spelarna utvecklas tillsammans. Detta i kombination med aktivitetens närhet till spel gör att projektet ser god potential att nå och aktivera målgruppen. Målsättning med projektet är att det vid projekttidens slut finns minst 60 nya aktiva föreningar samt att Jugger synliggjorts för befolkningen i stort. SM/Ligaspel startas för att ge samtliga lag motivation att utvecklas personligt men även som grupp. SJUFO (Svenska Jugger Förbundet) utvecklas till ett förbund representativt för hela landet med förmåga att axla Juggers fortsatta utveckling i Sverige efter projektettidens slut." Förslag till beslut Alexander yrkade… 1) ...att vi ställer oss bakom det här projektet och söker det tillsammans med Studiefrämjandet. Resultat Omröstning stängd med 6 bifall för "Alexander 1", 0 avslag och 3 nerlagda röster. Ordförande finner att vi beslutat att godkänna deltagandet i projektansökan.
 37. 1 gillad
  Hej! Jag är en kille på 22 år som studerar i Linköping, har spelat en hel del D&D 5e, bland annat lett en kampanj själv i snart ett år. Jag som spelare söker en spelgrupp i Linköping, måste inte nödvändigtvis vara D&D är öppen för att testa nya grejer också. Kontakta mig gärna på josha434@student.liu.se Mvh Josef
 38. 1 gillad
  Rapport från projektet Sveroks Webbnärvaro: https://docs.google.com/document/d/1BZAwa4YbHNeiqvWf9-q7-tlEOHBls5Gsq_KrUMGKiyc/edit?usp=sharing Presentation för att snabbläddra rapporten: https://docs.google.com/presentation/d/1UHiYUfyeM7hC2ed-eQd2rLHPPe3GT2D43UoZYsEp-lI/edit?usp=sharing
 39. 1 gillad
  Jag skulle vilja ha en förklaring till hur vi kan ta hänsyn till religiösa orsaker, men då inte erbjuda halal eller kosher?
 40. 1 gillad
  DU: Arbetsstruktur i styrelsen Skriven av: Alexander Hallberg Den 17-01-16 Bakgrund Under mötet kommer vi att diskutera styrelsens arbetsstruktur. Den här punkten inleds med en workshop där vi diskuterar styrelsens arbetsformer för att skapa en gemensam bild av hur vi vill att arbetet ska fungera, under vilka former det ska drivas och framförallt hur vi vill att det ska kännas. Det kommer att bli övningar som kombineras med rena diskussionspunkter. Analys av nuläget Vi har just nu ett antal olika kanaler för att kommunicera med varandra. Facebook, både via messenger och gruppen, Skype och mail. Detta kan leda till förvirring över vilka kanaler som används för vad och vad man kan förvänta sig för svar. Speciellt också eftersom vi alla har olika preferenser. Vissa föredrar att få saker på mail medans andra skyr det som pesten. För att få ett bra arbetsklimat så är det viktigt att vi kommer överens om hur vi vill arbeta tillsammans. Vad är målet med detta DU? Att få ett gemensam bild av stämningen och arbetsklimatet vi vill ha. Att få reda på vilka kommunikationspreferenser vi har. Att få reda på hur vi kommunicerar och vill bli kommunicerade till. Frågor att diskutera Glöm inte bort att ta Styrelsens arbetsordning i beaktande: Vilka förväntningar har vi på varandra och på oss själva? Hur skapar vi en så givande tid för alla som möjligt, vilka värderingar ska styra arbetet? Hur kommunicerar du med andra och hur vill du själv bli kommunicerad till?
 41. 1 gillad
  Bakgrund Det är brukligt att redan nu fastställa alla kommande mötesdatum för året där styrelsen ska träffas eller medverka. Detta inkluderar styrelsemöten (FS-möte), Orienteringsmöten (O-möte), Kommunikationsmöten (K-möte), distriktskonferenser (slag) och riksmötet (RM). Det ligger också förslag på platserna var varje möte är tänkt att hållas. Dessa platser kan komma att ändras på grund av praktiska skäl men kommer i så fall att meddelas i god tid i förväg. Det går att läsa mer om de olika mötena som finns på wiki.sverok.se eller mer specifikt i styrelsens arbetsordning. Förslag på datum: 21-22 januari - FS-möte 1 - Stockholm med kansliet 26 februari - O-möte 1 26 februari - K-möte 1 11-12 mars - FS-möte 2 - Kalmar 23 April - O-möte 2 23 April - K-möte 2 6-7 maj - Vårslag - Karlstad 27-28 maj - FS-möte 3 - Skellefteå 11 juni - O-möte 3 11 juni - K-möte 3 Sommaruppehåll 13 augusti - O-möte 4 13 augusti - K-möte 4 26-27 augusti - FS-möte 4 Göteborg 24 september - O-möte 5 24 september - K-möte 5 7-8 oktober - Höstslaget - Gävle 14-15 oktober - FS-möte 5 - Malmö 18 oktober - Motionsbehandlingsmöte 5 november - O-möte 6 5 november - K-möte 6 19 november - O(RM)-möte 7 24-26 November - Riksmötet - Plats bestäms senare 9-10 december - FS-möte 6 - Stockholm Förslag till beslut Jag yrkar... 1) ...att vi fastställer mötesdatum enligt underlaget ovan.
 42. 1 gillad
  BU: Delegationsordning 2017 Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-01-12 Bakgrund till beslutsunderlaget Varje år ska vi ta beslut om vår delegationsordning. Det dokument som fördelar mandat och ansvar på olika personer och instanser. Förändringslogg Finns inuti förslaget. Alla grönmarkerade rader har förändringar som i kolumn J kommenteras. Rödmarkerade rader föreslås tas bort. Underlag https://docs.google.com/spreadsheets/d/12-0fohMvALr9IhofQh9VF0HWzJfNuOIT-sO1ojZLMM8/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att delegationsordning 2017 fastställs enligt ovanstående underlag 2) ...att de färgmarkeringar och kommentarer (kolumn J) som finns i dokumentet rensas innan publicering.
 43. 1 gillad
  BU: Regler för föreningar Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 16-12-01 Ändringslogg Syfte tillagt Rubrik ändrad från "regler för föreningar i Sverok" till "Allmänt om reglerna" Följande tillagt: "Med årsmöte menas årsmötesrapport och justerat årsmötesprotokoll. Med verksamhet menas verksamhet som bedrivits vid olika tillfällen med minst en veckas mellanrum." Följande tillagt: "För föreningar som kommer att få mer än 200 000 kr i bidrag under samma år ska dialog ske med förbundet ske innan utbetalningen. " 60 %-regeln tillagd Underlag Syfte Detta dokument reglerar de krav som måste uppfyllas för att räknas som medlemsförening, medlem i en medlemsförening samt vilka krav som finns för att få bidrag utbetalat. Allmänt om reglerna Alla regler passar inte för alla föreningar. Därför kan Sverok besluta om undantag om föreningen ber om det. Målet med reglerna är att vara ett stöd för föreningarna att göra rätt snarare än att hindra dem att göra fel. Sverok beslutar även om tolkningar av reglerna. Beskrivning av en medlemsförening i Sverok En medlemsförening i Sverok är en demokratisk ideell förening som står med i Sveroks register över medlemsföreningar som har stadgar som föreningens medlemmar kommit överens om som har ett syfte som främjar verksamhet som Sverok står bakom som har verksamhet som inte bara är tillfällig som inte har orimliga hinder för den som vill bli medlem som har minst tre medlemmar som har en styrelse som får besluta om föreningens verksamhet och ekonomi som är politiskt och religiöst oberoende som rapporterar medlemmar, årsmöte, verksamhet och andra uppgifter som Sverok ber om. Med årsmöte menas årsmötesrapport och justerat årsmötesprotokoll. Med verksamhet menas verksamhet som bedrivits vid olika tillfällen med minst en veckas mellanrum En avdelning, ett lag, en sektion eller annan grupp i en medlemsförening som medlemmarna i föreningen bildar och som uppfyller beskrivningen av en medlemsförening ovan, kan också ansöka om att bli en medlemsförening i Sverok. En medlem i en av Sveroks medlemsföreningar är en person som under året aktivt bestämt sig för att vara medlem i medlemsföreningen genom att ha betalat medlemsavgift eller genom en att göra en skriftlig eller elektronisk ansökan till föreningen. som är införd i medlemsföreningens medlemsregister. som har rösträtt på medlemsföreningens årsmöte. Bidrag till medlemsföreningar En medlemsförening kan få bidrag från Sverok om föreningen: följer bidragsreglerna för bidraget klarar de granskningar som är villkor för bidraget har ett konto som föreningens bidrag kan betalas till Bidrag som föreningen fått för felaktiga uppgifter ska betalas tillbaka till Sverok. Föreningar som får bidrag från andra organisationer som får bidrag från MUCF eller från Sveriges Riksidrottsförbund kan inte få bidrag av Sverok. För ungdomsföreningsbidrag gäller även att 60 % av medlemmarna är i åldern 6-25 år. För föreningar som kommer att få mer än 200 000 kr i bidrag under samma år ska dialog ske med förbundet innan utbetalningen. Förslag till beslut Jag yrkar... 1) ...att fastställa "regler för bidrag" enligt underlaget
 44. 1 gillad
  DU: Faddersystemet Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 16-10-21 Historisk genomgång 2013 avskaffades ansvarsposten ”distriktsansvarig” från förbundsstyrelsen. Den huvudsakliga motiveringen då var att det var för mycket ansvar att lägga på en ledamot att sköta kontakten med samtliga av distrikten. En kommunikation som dessutom då ofta var tids- och energikrävande då relationen mellan förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen var mer ansträngd. Vid avskaffandet av distriktsansvarig infördes systemet med faddrar som dess ersättare. Samtliga ledamöter fick varsitt distrikt som de skulle ansvara för och de arvoderade fick ta fler än ett vardera. Första året var uppdraget i stort sett oreglerat och helt upp till var och en av ledamöterna att tolka som de ville. Succesivt har tydligheten kring uppdraget ökat i form av vad som skrivits om det, men den upplevda otydligheten från distrikt och förbundsstyrelse kvarstår. Analys av nuläget Min bedömning är att dagens faddersystem fungerar dåligt på flera plan. Detta främst i att: Det finns skriftlig dokumentation om hur uppdraget ska tolkas, men den kan anses bristfälligt Ledamöter i förbundsstyrelsen känner sig olika bekväma och engagerade i rollen, det är väldigt bundet till person huruvida det fungerar. Om distriktsstyrelsen är mer avig kan den kontakten bli obefintlig. Det är varje år flera distriktsstyrelseledamöter som på varje slag säger att de inte vet vem som är deras fadder. Det finns en otydlighet kring när och kring vad en distriktsstyrelseledamot ska höra av sig till fadder, arvoderad i förbundsstyrelsen, RFK eller kansliet i allmänhet. Bristerna i systemet skapar på de håll där de fungerar dåligt en sänkning av förtroendekapital och känsla av tillhörighet. En fadder som fungerar dåligt är sämre för relationen än att det uttalat inte finns någon kontakt alls. Vad är målet med faddersystemet? En stor del av otydligheten och att det fungerar dåligt är att syftet med faddrandet har blivit luddigt, otydligt och lite taget för givet på resans väg. Eftersom att övergången mellan distriktsansvarig och faddersystem var huvudsakligen muntlig har faddersystemet blivit något vi gör, för att vi gör det. Dvs att det har blivit en självklarhet baserad på tradition snarare än ett medvetet val. Därför är det viktigt att lyfta upp och diskutera kommunikationen mellan förbundsstyrelse, kansli och distriktsstyrelse. Vad är en fadder? Är det en rent informerande tjänst, som ett mänskligt nyhetsbrev? Är det en kompis att gnälla av sig hos när allt är mörkt och svårt? Är det en coach som ska hjälpa dig med föreningsformalia? Är det en extra hand som kan hjälpa till att knacka in landstingsansökan? Är det en resurs för att bära stolar vid event? Är det en titel som används för att skapa samhörighet? Är det allt det ovan nämnda och lite till? Problemet som jag ser det är att jag inte kan svara på vad det är. Utan jag tolkar fritt varje gång. Och då blir hela systemet avhängt på min tolkning. En tolkning som dessutom kommer att bli sämre, ju osäkrare jag känner mig på uppdraget. Glöm inte bort att ta distriktsdirektiven och förbundets åtaganden i beaktning. Underlag att ta hänsyn till inför diskussionen Albin Westermark genomförde under slaget en spontan diskussion om faddersystemet och här är en sammanfattande rapport därifrån: https://docs.google.com/document/d/1beprHBIqZ7SJ7Y13QOKCJF5C_sxbQh4415JOKJcclkY/edit# Frågor att diskutera Glöm inte bort att ta distriktsdirektiven och förbundets åtaganden i beaktning under diskussionerna: Vilken typ av kontakt bör ske mellan förbundsstyrelse och distriktsstyrelse? (20 min) Vad är syftet med kontakten? (10 min) Vore det bäst att fördela ut denna kontakt mellan alla i förbundsstyrelsen eller att koncentrera den på en person, arvoderad eller ideell? (15 min)
 45. 1 gillad
  Mötet kommer hållas på Sveroks kansli, Åhlbergs väg, 135 39 Saltsjö-Boo Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 15.00-15.30 Rast 15.30-17.00 17:00 Avsluta för dagen 18.00 Middag Söndag 09.00-10.00 10.00-10.30 Rast 10.30-12.00 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor Rapport demokratifrämjare 15:00 Mötets avslutande
 46. 1 gillad
  DU: Utvärdering Riksmötet 2016 Skriven av: Alexander Hallberg Den 23-11-16 1. Beskrivning och bakgrund Detta är ett tillfälle för styrelsen att få ge mer kvalitativ feedback på riksmötet för att kunna göra det bättre. Om ni inte vill fylla i här, kan ni maila era kommentarer till mig på sanna.hedlund@sverok.se 2. Frågor att diskutera Utvärderingen är uppbyggd efter sluta/börja/fortsätt-modellen. Fyll i fritt här de saker som funkade, inte funkade och som kan förbättras till nästa år. Fortsätt (= det här fungerade bra och vi bör fortsätta med det) Sluta (= det här fungerade mindre bra och vi bör upphöra med det) Börja (= förslag på förbättringar till nästa år) Länk till utvärderingsformulär: https://docs.google.com/document/d/1kXD6wk2Rw5UjcmwRFsRyvbdX3WkNHw04mswvUWM_2D0/edit?usp=sharing
 47. 1 gillad
  BU: Pins-förordningen Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 16-08-29 Beskrivning och bakgrund Om jag måste välja, vilket jag inte måste, så är Pins-förordningen ett av våra vackraste och viktigaste styrdokument. Måhända är arbetsordningen praktisk för att veta hur styrelsearbete går till. Eventuellt är miljöpolicyn viktig för att visa på ett ställningstagande för vår globala värld. I förekommande fall är det rimligt att rådfråga lönepolicyn för att veta vilken typ av arbetsgivare vi vill vara. Men pins-förordningen. Pins-förordningen spelar i en helt egen division där den står för sig själv såväl som utmanare och ensam segrare. Pins-förordningen är inte bara ett vackert exempel på den enormt detaljrika byråkrati som Sverok under många år kultiverat till perfektion. Därför är det nu dags att uppdatera densamma så att den upprätthåller den ära det är att få en metalltingest med stift, även i pappersväldet. Nuvarande version: http://wiki.sverok.se/wiki/Pins-förordning_2010 Ändringslogg: Silverpin borttaget då det endast finns ett fåtal mytomspunna och legendariska exemplar kvar. Regnbågspin tillagt Syfte, tillagt Språk, utbroderat, för att visa på den dignitet som detta dokument bär med sig och för att visa att den på intet sätt är en parodi på den organisation som vi är. Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att förbundsstyrelsen fastställer styrdokumentet enligt underlaget nedan som ny version för Pins-förordningen 2) ...att förbundstyrelsen högt och stämningsfullt ropar "hurra" fem gånger i följd när detta beslut fattats, för att fira den seger som det innebär för Sveroks inofficiella, icke-existerande och fantasikittlande sällskap: "Formryttarna" --------- Underlag: Pinsförordningen Syfte Detta styrdokument reglerar när förbundets hedersutmärkelser av metall med tillhörande stift, i folkmun kallade pins, får utdelas. Det är förbundets mest aktade styrdokument som frivilligt bör hyllas alla de dagar då inget annat firas. Förmåner Innehavet av något av förbundets officiella pins medför inga särskilda förmåner. Om du inte räknar skryträttigheter, oändlig glädje samt pösig förnöjdsamhet. Reaktion Om någon ser en person som på ett tydligt sätt bär något av förbundets officiella pins bör denne reagera med ett ödmjukt "åh" följt av en menande blick som säger: "Jag förstår vilken formidabel hedersknyffel du är." Väktaren av styrdokument, Förbundssekreteraren, skall alltid vid begäran uppvisa exempel på detta begapande uttryck. Officiella pins Pin för förtjänstfull insats av första graden Utseende: Sveroksymbolen i utskuret format Valör: Förgylld spillmetall Utdelas till: Den som varit förtroendevald i Sverok på förbunds, distrikts eller föreningsnivå i minst 1 år. Den som engagerat sig ideellt i förbundet på ett anmärkningsvärt sätt. Fråntages: Aldrig. Personens insats för spelhobbyn i Sverige skall för alltid åminnas. Pin för evig kärlek och hatets förtvinande Utseende: Sveroks logotyp med regnbågsbakgrund, bakstycke i silveraktig metall Valör: Medmänsklighet Utdelas till: Den som vill ha den samt står upp för ett spelande där värderingar som gemenskap och kärlek är ledord. Fråntages: I praktiken, aldrig. I sinnet, om rövhatteri begås.
 48. 1 gillad
  BU: Verksamhetsplan för 2017 Mål för verksamhetsåret Sveroks medlemmar är det viktigaste vi har. Medlemmarna utgör den första kontakten som nya personer med intresse för spelhobbyn möter. Det är medlemmarna som skapar verksamhet och en levande spelhobby på platsen där de bor där de bor samt driver frågor som utvecklar spelhobbyn. För att i största möjliga mån kunna ta tillvara på våra medlemmar behöver vi forma en organisation som för föreningarna närmare, inte bara varandra, utan även förbundet. Ett mål med året är därmed att skapa en starkare gemenskap mellan verksamhetsgrenar och i relationen till förbundet. Vi står också framför politiska förändringar. Förutom att det är valår 2018 så sker även en stor landstingsreform vilken har stor påverkan på våra distrikt. Sverok behöver i högre grad än tidigare vara lyhörda och aktiva i sitt politiska påverkansarbete för att vara redo att möta de förändringar som finns framför oss. När omvärlden byter skepnad så gör vi det i Sverok också, för att ge våra medlemmar långsiktig trygghet och stabilitet. Sist men inte minst så behöver förbundet arbeta för att renodla sin verksamhet och skapa en ökad tydlighet för vad vi står för och vad vi sysslar med. Vi vill göra effekterna av att vara en verksamhetsgren inom Sverok tydligare och vad det innebär. Underlag https://docs.google.com/document/d/17XEYWX75r5PIyga-kTNYDrK49SqIu64dQnlgqOGQSrU/edit# Förslag till beslut Jag yrkar... 1)... att styrelsen lägger fram förslaget på verksamhetsplan till Riksmötet 2016 enligt underlaget.
 49. 1 gillad
  BU: Motion: Stadgeändring - Fler unga på Riksmötet Skriven av: Tjarls Metzmaa, Cecilia Hällstrand Den 16-10-04 Beskrivning och bakgrund Underlag Fler unga på Riksmötet På Riksmötet 2015 röstades det igenom att förbundet skulle arbeta aktivt för att sänka medelåldern på Riksmötet samt bredda representationen. Under året har arbetet pågått i förbundsstyrelsen enskilt samt i samråd med distriktsstyrelserna. De flesta förslagen har handlat om kommunikation, utformning av val.sverok.se samt andra värderingspåverkande insatser. Flera är redan igång och ändringar av hur val.sverok.se fungerar finns medräknat i förslaget till budget som kommer behandlas senare under mötet. Däremot så var vår uppfattning att en viktig parameter var att snabba resultat uppnås som kan agera som stödjande för det värderingsbaserade arbetet. Därför lägger vi nu fram en motion om att ändra i stadgarna så att unga får en direkt och formell prioritering i ombudsvalet och kvoteras in. Ambitionen är alltså att bland de 101 första som får chansen att tacka ja till en plats på Riksmötet ska ungefär 60 % vara unga och i klar majoritet. Vi yrkar... 1) ...att formulera om §63 Från: “§63 De första etthundraen (101) personerna på valresultatslistan är riksmötesombud, resterande personer är riksmötesreservombud. Då riksmötesombud inte finns att uppta i röstlängd på riksmöte ersätter riksmötesreservombud i ordning efter placering på valresultatlistan.” Till: “§63 De första 101 personerna på valresultatslistan är riksmötesombud, resterande personer är riksmötesreservombud. Om antalet riksmötesombud som är yngre än 26 år uppgår till minst 61 riksmötesombud fastställs listan. Om inte flyttas riksmötesreservombud som är yngre än 26 år uppåt i valresultatslistan, i den ordning de blivit valda, tills mängden riksmötesombud yngre än 26 år uppgår till minst 61. Om det inte finns minst 61 riksmötesombud yngre än 26 fastställs valresultlistan ändå. De riksmötesombud, äldre än 25, som flyttats ned i valresultatlistan blir då enligt inbördes turordning de första riksmötesreservombuden på valresultatlistan. Personens ålder räknas per den 31 december innevarande år för valet. Då riksmötesombud inte finns att uppta i röstlängd på riksmöte ersätter riksmötesreservombud i ordning efter placering på valresultatlistan.” Förslag till beslut Vi yrkar... 1) ...att framlägga motionen till Riksmötet i enlighet med innehållet under rubriken underlag.
 50. 1 gillad
  Jag blir förvånad över att ingen nämt Star Wars än, John Williams gör riktigt bra musik. Han har ju gjort musik till massor av filmer typ Indiana Jones, Jurassic Park, Star Wars och harry Potter.