Gå till innehåll

Ledartavla


Populärt innehåll

(Visar mest gillade innehåll sedan 2015-01-09 på alla områden)

 1. 3 points
  Tjarls Metzmaa

  BU: Placeringspolicy

  BU: Placeringspolicy Skriven av: Tjarls Metzmaa och Johan Groth Den 17-02-14 Bakgrund till beslutsunderlaget Förslaget till en uppdatering av placeringspolicyn, som bestämmer hur vi placerar våra pengar innan vi betalar ut dem, har kommit till av två anledningar. Det första är att omvärlden förändrats mycket sedan 2014 när förra versionen skrevs, exempelvis är räntebärande papper något som till och med kan ha negativ ränta och kosta pengar, varför det förstås blir dumt att vi förvaltar våra pengar där. Det andra är att den förra placeringspolicyn var onödigt komplicerad. Denna nya version utgår från en mall som är tydligare och enklare att ta till sig. Ändringslogg Förslaget är omskrivet i sådan utsträckning att det är att betrakta som att allt är nytt. Den nuvarande versionen går att se på wikin: http://wiki.sverok.se/wiki/Placeringspolicy_2014 Underlag https://docs.google.com/document/d/1ynTW7mzKlfDNT0qox8lDO_DMjTdRZmAtSNY3ftHgwWc/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att fastställa styrdokumentet Placeringspolicy i enlighet med det länkade under rubriken underlag.
 2. 3 points
  Dagordning och schema för styrelsemöte 10-11/10 -2015 Mötet kommer hållas i konferenslokaler på Skantzen Brukshotell, Skantzgatan 7 i Hallstahammar Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Jargongombud - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut - Ekonomiska riktlinjer till budget 2016 Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.30 BU: Förslag till budget 2016 14.30-15.00 Paus 15.00-17.00 BU: Verksamhetsplan 2016 BU: Upphävning av avstängning Verksamhetsrapport 2015 18.00 Kvällsaktivitet och middag Söndag 09.00-9.45 BU: Motion om årsmöte vartannat år BU: Distriktsdirektiv 09.45-10.00 Paus 10.00-12.00 BU: Motion om utredning av Sveroks syfteBU: Fastställa medlemssiffror 2015BU: Förslag till budget 2016 forts. 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 BU: Borttagning av tolkning av förbundsstadgarna angående medlemsantal i ombudsvalet. Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor - BU: Förändring av bidragsnivåer - BU: Policy för arbetet med Sveroks likabehandlingsplan Rapport jargongombud Utvärdering 15:00 Mötets avslutande
 3. 3 points
  Albin Westermark

  BU: Distriktens riktlinjer

  Ursäkta för att beslutsunderlaget kom upp så sent, varit genom några feedbackrundor samt att jag varit bortrest tills väldigt nyligen. Beslutsunderlaget finns här: https://docs.google.com/document/d/10BL7S_rtobhj5_4dVoVhxFal_aaSB6BvrNxEwp7NOmY/edit?usp=sharing Jag yrkar.. att) fastställa förslaget enligt underlaget
 4. 3 points
  Andreas Bogatic

  DU: Sverok och e-sporten

  Lite tankar NulägesanalysInom vårt förbundInom våra e-sportföreningarI vår omvärldFörstudieVad är vår framtida målgrupp?Vad kommer vi erbjuda?Vilka är vi inte till för?Vilka är våra samverkanspartners?Hur vill vi samverka med dem?Projekt för ny strategi för Sverok
 5. 3 points
  Tjarls Metzmaa

  BU: Fastslå mall för samarbeten

  Yrkar... ... att vi tackar för mallen och överlämnar den till kansliet för vidare förvaltning
 6. 2 points
  BU: Demokratifrämjarens roll i styrelsen Skriven av: Anna Erlandsson Datum: 17-10-09 Under förbundsstyrelsens möte i maj hölls ett DU om demokratifrämjarens roll i styrelsen. Detta eftersom det under ett tag funnits en oklarhet i vad en demokratifrämjares uppgift under ett förbundsstyrelsemöte egentligen var. Utifrån underlagen från de diskussionerna har följande text tagits fram med syfte att inkludera denna i det redan existerade styrdokumentet Förbundsstyrelsens arbete 2017: Länk till dokumentet: http://infobank.sverok.se/styrdokument/arbetsordning-for-forbundsstyrelsen-2017/ "Demokratifrämjare Under förbundsstyrelsens fysiska möten väljs en ur styrelsen till demokratifrämjare. Demokratifrämjaren deltar i mötet på samma villkor som alla andra men har även till uppgift att främja ett bra och tryggt mötesklimat. Det är demokratifrämjarens uppdrag att se till att det tas pauser samt göra mötesordföranden uppmärksam på om det förekommer ett dåligt språkbruk, ett oinkluderande samtalsklimat eller om diskussionerna tappar fokus. I slutet av mötesdagen ska demokratifrämjaren avlämna en kort, muntlig rapport om hur samtalstonen och inkluderingsklimatet varit under mötet, vad som har varit bra respektive vad som behöver förbättras." Jag yrkar... 1) ...att infoga ovanstående stycke i styrdokumentet Förbundsstyrelsens arbete 2017 under rubriken Förbundsstyrelsemöten
 7. 2 points
  Tjarls Metzmaa

  Rapporter

  Rapport: Kunskapens första Väktare svär eden https://docs.google.com/document/d/1kw-nsn6JaxZ1LPL6-oJxvoKyv-1147WI60CWAqinDEc/edit?usp=sharing
 8. 2 points
  Tjarls Metzmaa

  Rapporter

  Svar från Studiefrämjandet angående skrivelse om årsmötet 2017 https://docs.google.com/document/d/1oSd3dHDXkbsopYGkSl8sbaJouoUP85biOWmoQP5ybHM/edit?usp=sharing
 9. 2 points
  Tjarls Metzmaa

  Rapporter

  Sverok och Wrestling. Skriven av Andreas Hallqvist. "TLDR aka Executive Summary av rapporten: Det funkar inte organisatoriskt att få in wrestlingföreningarna i Sverok. Det finns mer skepsis från andra grenar mot wrestlingfans än vice versa. Det skulle kunna vara värt att jobba tillsammans för att utveckla barnshowerna. https://drive.google.com/file/d/0B4Z4Dv1x_UVAQmpEYlQ2VUVHM28/view?usp=sharing "
 10. 2 points
  Tjarls Metzmaa

  Rapporter

  Banktjänster i Sverok https://docs.google.com/document/d/1LdCA01pIU9h0BJDsgTqP3Vs-OJxc-hab1v34tmPwWNY/edit?usp=sharing
 11. 2 points
  Jenna

  BU: AG Kunskapens Väktare

  Eden och allt med det hära ❤️❤️❤️ Jag tänkte typ chippa in det någon gång efter att ha sett grupper med det ansvaret på KTHs sektioner. Tjarls hinner såklart före cx
 12. 2 points
  Jenna

  BU: Pappersrevolutionen

  Alltså detta ❤️❤️❤️ "Sverok är bäst, alla borde göra som Sverok"
 13. 2 points
  Tjarls Metzmaa

  BU: Ideellt engagemang

  BU: Ideellt engagemang Skriven av: Tjarls Metzmaa och Anna Erlandsson Den 17-04-26 Bakgrund till beslutsunderlaget Under lång tid har upplevelsen varit att det är svårt och otillgängligt att engagera sig i förbundet på något annat sätt än att bli förtroendevald. Därför har tankarna kring detta malt runt under lång tid. Det har föregåtts av utredning och diskussioner i förbundsstyrelsen. Nu är den äntligen här! Den reviderade planen för ideellt engagemang i Sverok! Ändringslogg Styrdokumentet bygger mycket på den gamla versionen, men allt har skrivits om. Dessutom har ett par rubriker försvunnit och hela kapitlet om de tre olika sättet att engagera sig på har tillkommit. Ändringarna är så pass omfattande att det bör hanteras som ett nytt förslag i sin helhet. Tidigare version: http://wiki.sverok.se/wiki/Policy_för_ideellt_engagemang_2011 Underlag Ideellt engagemang: https://docs.google.com/document/d/16hqR6O8z5lseYUm1JanXd-AEYEYMD-UwQZEFkowpV6U/edit?usp=sharing Styrdokument för arbetsgrupper: http://wiki.sverok.se/wiki/Styrdokument_för_arbetsgrupper_2010 Policy ersättning för arbete: http://wiki.sverok.se/wiki/Policy_ersättning_för_arbete_2007 Förslag till beslut Vi yrkar… 1) ...att fastställa styrdokumentet "Ideellt engagemang" i enlighet med det länkade under rubriken "Underlag" 2) ...att avskriva "Styrdokument för arbetsgrupper" samt "Policy ersättning för arbete" och inte längre anse dessa som aktiva styrdokument
 14. 2 points
  DU: Demokratifrämjarens roll i styrelsen Skriven av: Anna Erlandsson Den 17-05-22 Beskrivning och bakgrund Demokratifrämjaren är sedan flera år tillbaka en självklar del vid möten inom Sveroks verksamhet. Men det har ibland uppstått frågetecken inom förbundsstyrelsen av vad som förväntas av en demokratifrämjare och hur denne ska fungera under våra styrelsemöten. Frågor att diskutera Vad innebär en demokratifrämjare enligt dig Vilken är hens roll och ansvar under mötet enligt dig? Vad hade behövt tydliggöras när det gäller förbundstyrelsemötena och demokratifrämjare?
 15. 2 points
  Alexander Hallberg

  DU: Verksamhetsplan 2018

  DU: Verksamhetsplan 2018 Skriven av: Alexander Hallberg Den 17-05-22 1. Beskrivning och bakgrund Verksamhetsplanen tillsammans med budgeten är de styrdokument som tydligast beskriver vad förbundet ska göra. Det är där vi formar framtiden och ger förslag till medlemmarna vad vi tror behöver göras för att förbundet ska blomstra. I detta underlag kommer vi att brainstorma i stort och smått hur vi vill att förbundets verksamhetsplan 2017 ska se ut. Kolla gärna länkarna i förväg för att vara informerad: http://wiki.sverok.se/wiki/Sverokare_på_Mars_-_Sveroks_Strategi_2017-2021 https://www.ledarna.se/Chefsguider/verksamhetsutveckling/Satta-mal/smarta-mal/ 2. Frågor att diskutera Här skriver du din/dina frågor i denna form: Vad vill vi göra? Hur förhåller sig dessa idéer till förbundets strategi? Kan vi omformulera dem till SMARTA mål?
 16. 2 points
  Albin Westermark

  DU: Definition av spelhobbyn

  DU: Definition av spelhobbyn Skriven av: Albin Westermark och Alexandra Hjortswang Den 17-05-19 @Alexandra Hjortswang leder diskussionen på plats på grund av min frånvaro. Beskrivning och bakgrund Efter riksmötet 2016 och syftesutredningen så uppdrogs förbundsstyrelsen att ta fram en definition av spelhobbyn. Detta diskussionsunderlag är ett led i processen, och en fortsättning från de frågor som ställdes under distriktsslaget i Karlstad. Frågor att diskutera Vad tror du menas med “spelhobbyn” i Sverok? Vad är spelhobbyn för dig personligen? Vad har verksamheterna inom Sverok gemensamt?
 17. 2 points
  Alexander Hallberg

  BU: Plats för riksmötet

  BU: Plats för riksmötet Skriven av: Alexander Hallberg Den 17-03-10 Bakgrund till beslutsunderlaget Vi hade inte tillräckligt med ekonomiskt underlag för att kunna bestämma vart Riksmötet skulle ligga förra gången, därför tar vi det beslutet nu. Analys Det finns två saker som dominerat debatten om riksmötet de senaste åren, dels dess kostnader och dels det faktumet att det legat still inom samma geografiska område under de senaste åren. Linköping, Nässjö och framförallt Katrineholm har vart de vanligaste platserna. Anledningarna till att det varit så är för att vi dels inte velat kompromissa med tillgängligheten för våra mötesdeltagare vilket ställer ett antal olika krav på lokalen som vi hittills vart noga med att försöka upprätthålla. Kansliet har fått i uppdrag att försöka hitta lokaler som motsvarar våra förväntningar på tillgänglighet men samtidigt ligger i ungefär samma prisklass. I min värld står vi nu inför två val, antingen där vi nöjer oss med Katrineholm för att under nästa år helt och hållet hitta en ny form för Riksmötet eller en där vi tar en ökad kostnad för att signalera till våra medlemmar att även de övanför Dalälven är viktiga. Underlag https://docs.google.com/spreadsheets/d/10767YxY5bjcVikaxETAD7kg2ws7fhNZ1zUhfZ-hbQ6M/edit Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att vi beslutar att förlägga Riksmötet 2017 till Katrineholm 2) ...att vi beslutar att förlägga Riksmötet 2017 till Sundsvall
 18. 2 points
  SebKrantz

  DU: Vice ordförande

  DU: Vice ordförande Skriven av: Sebastian Krantz och Cecilia Hällstrand Den 17-03-06 1. Beskrivning och bakgrund Rollen som vice förbundsordförande i Sverok har blivit otydlig och saknar tids- och informationsresurser för att vara en någorlunda likvärdig del av det verkställande utskottet. Förbundsordföranden och Förbundssekreteraren är båda arvoderade på heltid och har därför tiden och möjligheten till information som vice förbundsordförande inte har. Den här grundläggande obalansen blev större förra förbundsstyrelsemötet, när en ny förvaltningsorganisation klubbades där verkställande utskottet förlorade flera befogenheter som istället flyttades till styrelsen, ex makten att godkänna större projekt. Vi tror inte nödvändigtvis att besluten som skapat denna obalans har varit dåliga beslut, men det har skapat en situation med en vice förbundsordförande utan djupare ansvar än en ledamot, förutom i högst formella frågor. Vi uppdrogs förbereda en diskussion för att reda ut rollen vice förbundsordförande. Syftet är att hitta en modell innanför de större ramar som redan finns där vice förbundsordföranden har en tydligare roll, oavsett om rollens ansvarsområden blir större eller mindre. Styrelsen kommer i diskussionen utgå från områden som speciellt förbundsordföranden och förbundssekreteraren ofta hanterar, såsom politisk påverkan, representation, ledning av styrelsen och stöd till de arvoderade. Vice förbundsordförande har till huvuduppgift att: Vara firmatecknare. Ersätta förbundsordföranden vid längre frånvaro. Regelbundet delta i ledningsgruppens möten. Verkställande utskott (VU) VU består av förbundsordförande, vice förbundsordförande och förbundssekreterare och sammanträder främst i krissituationer, detta regleras i detalj i Sveroks krisplan. VU är ett beslutande organ och regleras av Delegationsordningen. Beslut som fattas i VU ska protokollföras på nästkommande styrelsemöte. 2. Analys Vi ser att rollen vice förbundsordförande behöver vara tydligare på kort sikt (2017)och lång sikt (2018 och framåt). På kort sikt behöver nuvarande vice ordföranden få en tydligare roll i styrelsen. På lång sikt behöver styrelsen ha en struktur så att liknande otydlighet och obalans inte uppstår igen. Vi har valt att fokusera på det kortsiktiga perspektivet och diskuterar därför vice ordföranden utifrån de ramar som redan finns. 3. Frågor att diskutera Förbundsstyrelsen kommer delas upp i två eller tre grupper som tar fram en eller två potentiella modeller för en vice ordförande i Sverok vardera enligt följande diskussionsfrågor. Vad skulle vice förbundsordföranden kunna ha för roll vad gäller representation, politisk påverkan, ledning av styrelsen och stöd till förbundsordföranden och förbundssekreteraren? Borde vice ordföranden ha en specialiserad eller generell roll? Bör den fokusera på ett par saker eller göra allt som FO och FS behöver stöd med? Vice ordföranden ersätter förbundsordföranden vid längre frånvaro. Finns det skäl att låta vice förbundsordföranden ha högre ansvar än en ledamot utöver det?
 19. 2 points
  DOOM_GUY_007

  Rollspel online!

  Hej! Jag har tagit min fritid med att skapa en discord sever anpassad för rollspel! På denna server kommer du och din spelgrupp kunna spela över nätet. Med funktioner som att t.ex. rulla tärningar, privat chatrum och röstrum! Mer info finns på servern https://discord.gg/9vC8X9u Må tärningarna vara med er! Mvh DOOM_GUY_007
 20. 2 points
  Mötet kommer hållas på Tollare folkhögskola,Åhlbergs väg, 132 49 Saltsjö-boo Lördag 08.30-09.30 Mötets öppnande gemensamt med kansliet Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar Introduktion av styrelse och kansli Genomgång av Sverok som organisation 09.30-10.00 Rast 10.00-12.00 Genomgång av VP och årsplanering - Målsättningar 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 15.00-15.30 Rast 15.30-17.00 Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. BU: Styrelsens Arbetsordning 2017 BU: Riktlinjer för föreningsnamn BU: Direktiv grundgaranti BU: Orättvist behandlad 17:00 Avsluta för dagen 20.00 Middag Söndag 09.00-10.00 BU: Förvaltningsorganisation 2017 BU: Delegationsordning 2017 10.00-10.30 Rast 10.30-12.00 BU: Firmatecknare 2017 BU: Attestlista 2017 BU: Avskriva styrdokument BU: Styrelsens mötesdatum 2017 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 DU: Arbetsstruktur i styrelsen BU: Riktlinjer för kost BU: Avskrivning av arbetsgrupper Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor - Medlemsförslag: Sverok bör tillåta och ge stöd till huvudföreningars PR-avdelningar & PR-föreningar Rapport demokratifrämjare 15:00 Mötets avslutande
 21. 2 points
  Bifogade lista visar antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar 1)... att de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar jan.xlsx
 22. 2 points
  BU: Välja revisorssuppleanter till Sverok Skåne Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 16-11-15 Bakgrund På Sverok Skånes senaste årsmöte hade de inga kandidater till revisorssuppleanter och valde att lämna över beslutet till förbundsstyrelsen istället för att lämna platserna vakanta. De fattade istället beslutet att lämna över den uppgiften till förbundsstyrelsen. Jag har varit i kontakt med förbundets revisorer för att säkerställa att vi inte gör ett demokratiskt snedsteg genom att besluta om förtroendeval åt en annan juridisk person. Deras bedömning kan sammanfattas i att det är okej för denna gång, men inte bör bli någon vana. Underlag Sverok Skånes årsmötesprotokoll: http://skane.sverok.se/wp-content/uploads/2016/10/Protokoll-fört-vid-årsmöte-Sverok-Skåne-2016-03-20.pdf Sverok Skånes stadgar: http://skane.sverok.se/distriktet/stadga-2/ Bakgrund Jag yrkar... 1) ...att välja Lukas Lönnborn som personlig ersättare för Richard Brorsson och Mia Johansson som personlig ersättare för Albin Westermark för uppdraget som revisorer för Sverok Skåne 2016. 2) ...att förbundsstyrelsen å det starkaste poängterar för Sverok Skåne och andra distrikt att detta är ett undantagsfall och förbundsstyrelsen avråder kommande årsmöten från att delegera beslut till förbundsstyrelsen, särskilt när det gäller förtroendeval.
 23. 2 points
  Salle

  Lever distriktet?

  Lever distriktet fortfarande? Det var länge sedan något officiellt material publicerades antingen på hemsidan eller forumet. Har ni lagt ner dessa informationskanaler? De är väl några av de viktigaste ställena att ex. publicera kallelse och handlingar till årsmötet? En välmenad uppmaning till styrelsen 2016/2017 - om ni postar officiella handlingar och artiklar så kommer ni nå ut till väldigt många fler. Det är inget stort jobb, men ger väldigt mycket uppmärksamhet. Det kan vara bra att ha en person i styrelsen som hanterar sociala medier.
 24. 2 points
  Mötet kommer hållas på Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 DU: Budgetförslag 2017 15.00 Avsluta för dagen 16:00 Liseberg 18.00 Middag Söndag 09.00-10.00 DU: Breddad representation på Riksmötet BU: Riktlinjer för föreningsnamn 10.00-12.00 BU: Pins-förordningen 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 DU: Validering Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor Rapport demokratifrämjare Utvärdering 15:00 Mötets avslutande
 25. 2 points
  fabianbom

  Eon -Magi

  Längesen jag skrev detta. Men ja, de nya reglerna, det preliminära magisystemet som Dark_Lotus talar om, är ju klart spelbart. En bra grund att utgå ifrån.
 26. 2 points
  Styrelsens ansvarsområden 2016 Under styrelsemötet kommer vi bland annat att diskutera och besluta om och fördela styrelsens olika ansvarsposter. Här kommer en lista på de större ansvar och uppdrag som ligger på styrelsen och som kommer att kräva ett kontinuerligt arbete under året. Vad är ett uppdrag/ansvarsområdet? I Sveroks förvaltningsorganisation beskrivs särskilt två olika ansvarsområden för styrelsen: personal-, föreningsansvarig. Utöver dessa konstaterar man att förbundsstyrelsen arbetar med hjälp av projekt, arbetsgrupper och förbundsstyrelsens egna uppdrag. Det är viktigt att vi inom styrelsen hjälps åt med att förverkliga förbundets verksamhetsplan, och att vi stöttar varandra och säger ifrån om ett ansvarsområde blir för tungt, eller om tiden inte räcker till. Jag yrkar Att) ...styrelsens uppdrag och ansvarsområden fördelas enligt förslag nedan. Att) ...distriksfadderlistan fastställs enligt förslag nedan. --- Föreningsansvarig - Zishan Ahmad Föreningsansvarig är en förvaltande post inom styrelsen som hanterar särskilda ärenden som uppstår i kontakten mellan kansliet och föreningarna. Arbetsuppgifter: Klagomål på föreningar - hanterar dialog med föreningar och enskilda medlemmar i klagomålsärenden som faller utanför stadgar, föreningsdirektiv och rutiner. Kontrollrutiner - ansvarar för att i samråd med kansliet löpande utvärdera kontrollrutinerna och vid behov genomföra ändringar. Vägledande beslut - tolkar föreningsdirektiven och fattar vägledande beslut i frågor som rör föreningar, t.ex. tveksamheter vid antagning eller dispensansökningar. Förändringarna tillförs eventuellt gällande föreningsdirektiv och fastställs på nästkommande styrelsemöte. Personalansvarig - Vakant Personalansvarig är en förvaltande post inom styrelsen som hanterar särskilda ärenden som uppstår i frågor kring personal anställd av Sverok. Arbetsuppgifter: Ha ett övergripande ansvar för personalfrågor. Vara kanslichefens stöd i anställningsfrågor. Ha ett huvudansvar i de fall Förbundsstyrelsen ska anställa personal (t.ex. kanslichefen). Ansvarsområden I den här listan har jag tematiskt lyft ut och parat ihop större projekt/uppdrag/ansvarsposter som är mer eller mindre avgränsade områden. Tanken är att styrelsen beslutar om att fördela dessa ansvarsområden sinsemellan på styrelsemötet i januari och att dessa ansvarsområden sedan blir upp till respektive styrelsemedlem att utveckla på olika sätt och bereda underlag inför styrelsemöten inom. Strategiskt arbete och politisk påverkan - Alexander Hallberg För att fortsätta att ta ansvar för vårt medlemsmandat och för spelhobbyn ska förbundet arbeta med långsiktig strategisk planering och använda sitt politiska mandat för att åstadkomma förändring. Detta innebär att vi ska lägga upp en ny strategi för de nästkommande 5 åren, samt vilka politiska frågor som är prioriterade och hur vi arbetar kring dem. Mångfald och tillgänglighet - Linnéa Risinger Den främsta uppgiften är att leda arbetet och ta in viktig kompetens och kunskap kring Sveroks likabehandlingsarbete i arbetet med den nya planen samt att tänka nytt och större kring hur förbundet kan bibehålla sin goda kvalité. E-sport - Sam Schönbeck Under 2015 har vi Respect all, Compete samt händer det otroligt mycket inom e-sporten just nu. Vi behöver någon i styrelsen som särskilt kan hålla sig uppdaterad på vad som händer inom E-sporten och vad Sveroks roll i den kommer att vara framgent. Lokaler - Zishan Ahmad I verksamhetsplanen finns ett stort område som handlar om att möjliggöra för föreningar att genom samarbetsavtal med andra organisationer få tillgång till föreningslokaler. Här har ett arbete med Våra Gårdar påbörjats, men det finns mycket på området lokaler och föreningars tillgång till- och skötsel av lokaler som kan utvecklas. Nätverk - Charlotte Brolin Vi har fått i uppdrag att ta fram arrangera nätverk som berör samarbeten mellan föreningar och hur dessa kan drivas och utvecklas. Ambassadörsprogrammet - Anna Erlandsson Under 2016 ska styrelsen ta fram former för hur förbundet kan premiera och inspirera lokala föreningar att engagera sig i distrikten och välja att representera Sverok mer direkt. Distriktens riktlinjer och syftesutredningen- Albin Westermark Styrelsen ska under året tillsätta en utredning för att förydliga förbundets syfte med distrikten. Styrelsen behöver lägga upp arbetet med att förankra och leda den här processen utifrån arbete som tidigare gjorts på området, framförallt bland distrikten och föreningarna. Utbildning - Cecilia Hällstrand Under året kommer förbundet att genomföra stora insatser på utbildningsområdet, vi vill att våra medlemmar och framförallt distrikt ska få det stöd och den kunskap de behöver för att bedriva bra verksamhet. Här behöver vi ta fram nytt material, lägga upp hur utbildningen ska gå till samt se till att utbildningar inom styrelsekunskap hålls. Regionala föreningskonsulenter (RFK) - Tjarls Metzmaa Arbetet med RFK kommer att intensifieras och i samband med SVUNG-reformen behöver styrelsen vara både närvarande och stödjande i processen för att se till att RFK's utvärderas, stabiliseras och utvecklas. Distriktsfaddrar Under 2015 utnämndes personer i styrelsen till att vara faddrar för olika distrikt, detta för att distrikten skulle kunna ha en direktlänk in till styrelsen enligt samma pedagogik som personalansvarig samt för att naturliga kopplingar redan finns i många fall. Arbetsuppgifter: Ha kontakt med ideell utsedd kontaktperson i distriktet enligt överenskommelse. Kontinuerligt hålla koll på vilka behov och utmaningar som finns i distriktet. Tillsammans med förtroendevalda utveckla distriktet. Vara förbundsstyrelsens kanal ut i landet och följa upp information från förbundet. Bidra med egen erfarenhet och förmedla kontakter. Sträva efter att besöka minst två möten med distriktet. Norrbotten - Albin Westermark Västerbotten - Tjarls Metzmaa Nedre Norrland - Albin Westermark Gävle-Dala - Linnéa Risinger Mälardalen - Charlotte Brolin Svealand - Alexander Hallberg Stockholm - Sam Schönbeck Väst - Anna Erlandsson Jönköping-Kronoberg - Alexander Hallberg Östergötland - Tjarls Metzmaa Kalmar-Blekinge - Cecilia Hällstrand Skåne - Zishan Ahmad
 27. 2 points
  Tjarls Metzmaa

  BU: Styrdokument Träffbidrag

  Eftersom att vi inte lagt upp en budget för Träffbidraget i år och vi anser att det inte ska vara sökbart nästa år. Därför bör styrdokumentet avskrivas. http://wiki.sverok.se/wiki/Styrdokument_Tr%C3%A4ffbidrag_2012 Jag yrkar... 1) ...att "Styrdokument Träffbidrag 2012" inte längre ska klassas som ett aktivt styrdokument
 28. 2 points
  Jag yrkar... Att) policyn för likabehandlingsplanen fastställs enligt underlaget ovan.
 29. 2 points
 30. 2 points
  Alexander Hallberg

  BU: Verksamhetsplan 2016

  Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016 finns på följande länk: Verksamhetsplan 2016 Jag yrkar att) styrelsen fastställer förslag till verksamhetsplanen för 2016 enligt bifogade länk för beslut på Riksmötet 2015
 31. 2 points
  Tjarls Metzmaa

  BU: Distriktens riktlinjer

  Jag yrkar att... 1) ...förslaget ska lyftas till beslut i samråd med distrikten på nästa distriktskonferens
 32. 2 points
  TimetravelRogue

  D&D i Växjö

  Jag bor i Växjö och skulle kanske vara intresserad. Jag har aldrig rollspelat tidigare men är väldigt nyfiken på att testa och då jag inte kommer från Växjö visste jag inte riktigt vart jag skulle vända mig. Att spela via Skype har aldrig varit något alternativ för mig då jag vill komma ut och träffa nya människor - annars sitter man bara klistrad framför TV:n Så om ni drar igång något och känner att ni saknar en nördig fantasy tjej så hojta till
 33. 2 points
  Tengu

  D&D i Växjö

  Jag har funderat på att dra igång D&D 5e Adventurers league spel i växjö. Skulle det vara av intresse?
 34. 2 points
  Tjarls Metzmaa

  Beslut tagna av VU

  Här samlas de beslut tagna av VU under perioden: Styrdokument för AG Kulturrådet http://wiki.sverok.se/wiki/AG_Kulturr%C3%A5det_2015 Enhälligt bifallet
 35. 2 points
  Tjarls Metzmaa

  BU: Policy Personuppgifter 2015

  I år har vi antagit en ny version av styrdokumentet "Policy Personuppgifter" redan. När jag skulle uppdatera detta på wikin så upptäckte jag en sak som vi missat! I sin nuvarande form får nämligen inte distrikten kontakta föreningarnas medlemmar alls, utan endast kontaktpersonen för föreningen. Därför föreslår jag en mindre ändring som möjliggör för distrikten att även kontakta medlemmarna i de olika föreningarna, vilket ligger i linje med de förändringar vi gjort under våren för att möjliggöra kontakt. Nuvarande utformning: http://wiki.sverok.se/wiki/Policy_personuppgifter_2015 Under rubriken "Distrikt" finns det en punktlista med tre punkter. Den sista av de punkterna borde ändras från: Tillgång till distriktets föreningsmedlemmars kontaktuppgifter i pappersformat i den omfattnings som krävs för att söka landstingsbidrag och enbart i syfte att göra detta. Till: Tillgång till distriktets föreningsmedlemmars kontaktuppgifter i digitalt format i den omfattnings som krävs för att söka landstingsbidrag och förmedla information. Jag yrkar... ...att vi fastslår ändringen av i underlaget nämnda mening.
 36. 2 points
  Tjarls Metzmaa

  BU: Policy för ideellt engagemang

  Underlaget var felaktigt och detta kunde inte korrigeras på sittande möte. Därför utgick punkten.
 37. 2 points
  pöniz

  [Umeå] Grottröj!

  Den 9 maj är det dags för nästa uppsättning av minikonventet Grottröj, på Klossen i Umeå. Konventet är gratis för alla och kräver ingen anmälan. Grottröj kom till som ett sätt att få till lite mer rollspelande av den gamla sorten. Vi fokuserar på OSR-trenden och gillar allt som är gammalt (70-tal, ungefär) eller försöker återskapa samma känsla. Typiska spel inom genren är Labyrinth Lord, Svärd och Svartkonst, Dungeon Crawl Classics, Lamentations of the Flame Princess, Tunnels & Trolls, Dungeons & Dragons (de riktigt gamla upplagorna), Advanced Dungeons & Dragons och Into the Odd. Även Traveller och svenska Fantasy! passar utmärkt i vår nisch. Typiskt för Grottröj är den gemytliga och välkomnande stämningen. De som kommit dit, även utan att känna någon stammis eller veta så mycket om spelen, har ofelbart kännt sig välkomna. Det här är inte enda chansen att komma på Grottröj! Även om vi sällan annonserar i Sveroks forum så arrangeras konventet fyra gånger per år. Den 9 maj blir tionde gången. Läs mer på Grottröj-bloggen
 38. 2 points
  Tjarls Metzmaa

  BU: Medlemsvärving 2015

  Kansliet har skrivit en projektplan för medlemsvärvningsprojektet 2015. Planen går att finna här: https://docs.google.com/document/d/1aibFJxva95NpaxRIiLxF5Rlnd6mb1qZ9cY3OVaXTRA0/edit Jag yrkar... ...att vi fastställer projektplanen i enlighet med underlaget
 39. 2 points
  Dagordning och schema för styrelsemöte 17-18/1 -2015 Mötet kommer hållas på konferensanläggningen Nynäsgården i Nynäshamn, Telegrafvägen 41, Nynäshamn Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. - Val av styrelse för Sverok Admin AB Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 10.30-11.00 Fika 11.00-12.00 DU: Sveroks syfte 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 BU: Medlemsvärvning 2015 15.00-16.00 Paus 16.00-17.30 Teambuilding med kansliet 18.30 Middag Söndag 09.00-9.45 BU: Projektplan för uppförandekod BU: Sverok och folkbildningen 10.00-10.55 BU: Policy Personuppgifter BU: Reklampolicy BU: Utskickspolicy BU: Riktlinjer för nätverk 10.55-11:30 Paus och fika 11.30-12.00 BU: Processplan för distriktens riktlinjer 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 BU: Projektplansförslag till Ambassadörsprogrammet DU: Sverok och e-sporten BU: Projektportföljstyrning Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor Rapport jargongombud Utvärdering 15:00 Mötets avslutande
 40. 2 points
  Oliver Sundström

  Förändringens tid på forumet

  Som ni nu kanske kan se så har dett hänt väldigt väldigt mycket på forumet. Vi hoppas att ni gillar uppdateringarna. Det är dock så att det kommer vara mindre förändringar till och från under den närmsta tiden, så är det något som är konstigt så skriv här eller maila till forum@sverok.se så tar vi en titt på det.
 41. 1 point
  markus88

  Drakar och Demoner i Västmanland

  Tjena Tjarls tack för tipset ska kika på dem, visste inte att det fanns en spelgrupp i Hallsta men nu vet ja ^^
 42. 1 point
  Sebastian.M

  Lira DnD 5e på roll20 (dm och party sökes)

  God dag övriga forumanvändare Jag är en 17årig pöjk från Lund/Malmö-området som är sugen på att lira lite 5e med nya personer. Jag har länge försökt hitta en grupp på roll20 men att få en applikation hörd på deras forum är i princip omöjligt. Därför vänder jag mig hit. Själv har jag snart spelat 5e i ett halvår, delvis som dm och delvis som spelare (utöver det har jag inga rollspelskunskaper) och söker här en grupp gärna med något erfarna spelare. Jag är själv som sagt inte en veteran eller något, så äldre spelare tas gärna med vilket ger mig och övriga en chans att utveckla sitt spelande. Jag har även inga större erfarenheter av roll20 så om du är kunnig systemet är det ett plus. Jag undslipper gärna (för er skull) att agera dm och ser hellre att en mer välkvalificerad person tar på sig den rollen. Jag skulle gärna se en mer traditionell dnd setting, något high-fantasy-aktigt men sådant faller såklart på dm och vad gruppen har för mål med att spela. Så är du en något rutinerad dm med en ball campaign-setting utan någon att spela den med, hör av dig. Tanken är att vi spelar på roll20 så vi är inte begränsade av folks boenden och geografiska förutsättningar. Jag har både skype och discord. Är ni intresserade så kan ni skriva på tråden samt skicka ett pm så kan vi börja planera detaljer. Är folk villiga kan vi forma en grupp på messenger eller något för att diskutera tider. // Vi höres och må era tärningar alltid visa 20
 43. 1 point
  BU: Motion - Stadgeändring, för demokratins skull Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 16-10-04 Underlag Stadgeändring, för demokratins skull När Sverok införde möjligheten att organisera sig i modellen med huvudföreningar och avdelningar fanns tanken på att det teoretiskt skulle kunna leda till snedfördelning av ombud på Riksmötet om varje givet organisationsträd bestämde sig för att minmaxa sina röster för att nå maximalt antal ombud med så höga poäng som möjligt. Däremot ville vi inte börja med att införa begränsningar, utan snarare lita på föreningars interna demokrati och agerande som egna autonoma föreningar. Därför lanserades systemet utan begränsningar. Sedan systemets införande har vi sett att det har skett en förskjutning i representation. Under förra årets, men också i år har nästan en femtedel av alla ombud kommit från samma förening. När ombudsvalet och stadgarna möjliggör detta ser vi på sikt, när fler föreningar anammar organisationsmodellen och arbetar aktivt för Sverok att det engagemanget kommer att tränga ut mångfalden och verka negativt för representationen på Riksmötet, framförallt sett ur perspektiven verksamhetsgren och geografisk härkomst. Vi ser det även som ett demokratiskt problem om en organisatorisk enhet får för stor makt över förbundet i sin helhet. Vårt förslag är därför att införa ett “primärval” i varje organisationsträd. Det menas att alla röstsedlar från ett organisationsträd räknas först, innan det totala röstresultatet beräknas, för att få fram det organisationsträdets jämkade förslag. Därefter tas det jämkade förslaget gånger antalet röstande föreningar inom trädet. Exempel: Huvudföreningen röstar: Hanna 8, Mohammed 5, Serhat 3, My 2, Louie 1 Avdelning 1 röstar: Louie 8, My 5, Märta 3, Laith 2, Malik 1 Avdelning 2 röstar: My 8, Malik 5, Semhar 3, Wira 2, Mohammed 1 Avdelning 3 röstar: Wira 8, Laith 5, Semhar 3, Märta 2, Malik 1 Avdelning 4 röstar: Semhar 8, Mohammed 5, Märta 3, Malik 2, Serhat 1 Resultat enligt det gamla systemet där det med årets röstedeltagande skulle vara stor sannolikhet att alla med 8 eller mer skulle få åka som ombud eller reserv. I detta exempel alltså 7 av 10. Med bättre fördelning och fler röstande avdelningar går det förstås att rösta med en jämnare fördelning och få med sig fler ombud/reserver: My 15 Semhar 14 Mohammed 11 Wira 10 Louie 9 Hanna 8 Märta 8 Laith 7 Malik 4 Serhat 4 Med det nya förslaget skulle då alltså organisationsträdets totalresultat räknas om i en gemensam valsedel: My 40 (8*5) Semhar 25 (5*5) Mohammed 15 (3*5) Wira 10 (2*5) Louie 5 (1*5) Varje enskild kandidat får generellt sätt högre poäng, men mängden ombud som organisationsträdet kan rösta fram begränsas. Med organisationsträd menas en huvudförening samt alla avdelningar stadgemässigt knutna till densamma. Förbundsstyrelsen yrkar… 1)...att ändra §57 Från: “§57 Varje medlemsförening som har rapporterat medlemsantal föregående eller innevarande verksamhetsår, får lägga fem (5) röster på fem (5) personer. Bland dessa fem (5) personer får föreningarna placera ut 8, 5, 3, 2 respektive 1 poäng.” Till: “§57 Varje medlemsförening som har rapporterat medlemsantal föregående eller innevarande verksamhetsår, får lägga fem (5) röster på fem (5) personer. Bland dessa fem (5) personer får föreningarna placera ut 8, 5, 3, 2 respektive 1 poäng. Varje Huvudförening och dess avdelningar räknas ihop separat för att få fram en gemensam valsedel. Den gemensamma valsedeln tas sedan gånger antalet röstande föreningar i konstallationen huvudförening och dess avdelningar.” …att ändra §59 Från: “§59 I storleksgruppen är poängen lika med föreningens medlemsantal. Till grund för föreningens medlemsantal ligger det till Sverok högsta registrerade föreningsmedlemsantalet för föregående och innevarande verksamhetsår. “ Till: “§59 I storleksgruppen är poängen lika med föreningens medlemsantal. För gemensam valsedel från huvudförening och dess avdelningar räknas huvudföreningens medlemsantal. Till grund för föreningens medlemsantal ligger det till Sverok högsta registrerade föreningsmedlemsantalet för föregående och innevarande verksamhetsår.” Förslag till beslut Jag yrkar... 1) ...att förbundsstyrelsen lägger fram motionen "Stadgeändring, för demokratins skull" till Riksmötet 2016 i enlighet med innehållet under rubriken underlag.
 44. 1 point
  DU: Breddad representation på Riksmötet Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 16-08-29 Beskrivning och bakgrund Enligt I2-3 i verksamhetsplanen ska vi arbeta för en breddad representation och sänkt medelålder på Riksmötet. Jag, Linnea Risinger och Cecilia Hällstrand har valt att definiera den önskade bredden till att vi vill se större variation inom: geografisk härkomst, ålder, verksamhetsgren, etnicitet samt kön. Under vårt arbete har två huvudspår formats: Förändringar i val.sverok.se/ombudsvalet Förändrade kommunikativa insatser De förslag som har kommit från oss samt distrikten på vårslaget 2016 är: Förändringar i val.sverok.se/ombudsvalet Kvotering i ombudsvalsprocessen som kan sammanfattas i tre huvudspår Extra- eller bonus i röstvikt för de som representerar en minoritet i enlighet med den tidigare beskrivna definitionen Kvotering, där ett antal platser vigs åt ombud baserat på en förutbestämd lista Företräde i reservlista, alltså att vi inte påverkar ombudsvalet, men vilka som har första chansen att bli reserver. Uppmana deltagare att i val.sverok.se spela in en film med presentation. Behålla de 101 fysiska ombuden men öppna upp för x antal digitala ombud Sökfunktion i val.sverok.se som lätt låter dig hitta nominerade med verksamhetsgren, ålder, kön och liknande som du vill rösta på. Ett filter som gör det möjligt att sortera på olika kriterier. Automatiskt mail från val.sverok.se till alla som uppmanar de som deltagit på X antal riksmötet att söka som funkis istället 26+ utan förtroendeuppdrag eller funktion på Riksmötet, alltså ombud och reserver, bekostar sitt deltagande själva. Med allt från resa till boende och mat. Eller delar av det samma. Erbjudande till äldre att bli volontärer exempelvis med tydlig text på ombudsvalssidan Kunna dela kandidater i sociala medier (ombudsvalet) Synpunkter från slaget: Kvotering baserat på Verksamhet Skepsis kring kvotering. Mycket att ta hänsyn till vilket kan bli svårt Extraröster och reservlistan bra och flexibelt Det måste vara klart vad och hur något ska premieras innan ombudsvalet går live. Positiv till kvotering/Negativ till kvotering Dela upp en motion med flera förslag Rösta inte om ombud alls. Tjarls och Alex bestämmer. X procent av platserna är kvoterade. Det måste inte röra alla platser. Den som är del av minoritet får bonus, extraröster är coolt Kommunikativa insatser Utöka Uppesittarkvällen till en serie Reklamfilm för RM för att öka intresse och engagemang Särskilt uppdrag till kansliet att lägga arbetstid på att ringa runt till föreningar som aldrig varit representerade på RM RM-Instagram & Snapchat Marknadsföra RM tillsammans med kända spelyoutubare Ringa till underrepresenterade verksamhetsgrenar och prata om RM Synpunkter från slaget ”Förra årets utskick var kortfattat nog för att uppfattas som spam. De automatiska utskicken från eBas” ”Förvarna distrikten och synka kommunikationen med distrikten, generellt till distrikten” ”infogram över viktiga datum. Gör den tillgänglig” ”Info om valet så att det är föreningar som röstar, inte personer.” Möjliggör för distrikten att hjälpa till att stödja i processen. Tex påminna om stödgrejer som finns som infovideon om RM ”Var varit aktiv i 10 år innan jag hörde om Riksmötet” Distrikten skulle kunna hjälpa till att ringa runt och vara lite mer personliga. Gör info tillgänglig på många sätt med hänsyn till olika inlärningsstilar Förklara ord ännu mer Analys Jag har valt att lyfta med mycket av det material som vi har arbetat med under processen, men det spår som troligtvis har störst effekt på kortast tid är att på något sätt påverka ombudsvalssystemet. Det skulle gå att uppnå resultat på lång sikt genom påverkan i värderingarna, men det skulle få större effekt om det samtidigt fanns någon form av struktur som stöttade det. Frågor att diskutera Borde vi påverka ombudsvalet, om ja, vilket alternativ ser ni som bäst? Ska ombud som är över 26 år och inte innehar någon formell förtroendevald post eller funktion på Riksmötet, utöver ombud eller reserv, bekosta sitt eget deltagande? Något annat förslag ni vill lyfta, utveckla eller lägga till?
 45. 1 point
  Beslutsunderlag: Fastställande av förenings- och medlemsantal 2015 Länk till dokumentet: http://bit.ly/sverok_antal2015 Av Christer Pettersson, utvecklingssamordnare Definition Sverok har inte haft en entydig definition av hur medlems- och föreningsantal ska räknas ut, men detta är det sätt som använts de senaste åren och kan därför anses vara förbundets inofficiella Det officiella föreningsantalet i Sverok för ett visst år räknas ut som det antal föreningar som har rösträtt i valet av ombud till Riksmötet, dvs alla som rapporterat minst tre medlemmar till Sverok. Övriga föreningar räknas inte. Föreningsantalet ska avrundas till närmaste 100-tal. Det officiella medlemsantalet i Sverok för ett visst år är det godkända medlemsantalet i dessa föreningar. Avdelningars medlemmar räknas dock inte. Medlemsantalet ska avrundas till närmaste 1000-tal. Mätningar Mätningen genomfördes den 16 maj 2016 så siffrorna bygger på vad som inkommit från föreningarna till dess. Om fler föreningar rapporterar kan både förenings- och medlemsantalet behöva uppdateras. Mätning enligt definition på föreningsantal ger antalet lika med 3 633 st. Mätning enligt definition på medlemsantal ger antalet lika med 101 059 st. Förslag till beslut Tjarls yrkar... 1) ...att fastställa ovanstående definition som officiell mätmetod för föreningar och medlemmar. 2) ...att fastställa det officiella föreningsantalet för 2015 till 3 600 föreningar. 3) ...att fastställa det officiella medlemsantalet för 2015 till 101 000 medlemmar.
 46. 1 point
  daflum

  (Trollhättan) Icke Cis-man sökes

  Jag har länge gått och funderat på hur jag bör uttrycka mig i denna sökning för att dels inte glömma någon inkludering och dels för att det inte bör framstå som exotifiering. Bakgrunden i detta är att våran grupp har varit en bra och varierad grupp men på senare tid har den kommit tillbaka till den demografi som tyvärr hobbyn till en majoritet består av, dvs vita män även om jag då skall medge att jag har svaga belägg för hur den sexuella tillhörigheten ser ut bland hobbyn. Vi tycker helt enkelt att våran nuvarande grupp är snedfördelad och söker ändring på detta och jag ser inte riktigt hur detta kan vara fel även om jag ber om ursäkt om denna spelarsökning framstår som exotifierande.
 47. 1 point
  Rutinerna för uppföljning av Likabehandlingplanen var något oklara så Mångfaldskoordinatorn Milena och VU har haft ett antal möten och sejourer för att ta fram tydligare rutiner för uppföljning, utvärdering och uppdatering av Sveroks Likabehandlingsplan. Här hittar ni förslaget: https://docs.google.com/document/d/1ELVefXUGqSFpz2HIaiqNEnXQUDmLqKjXiSzQh294MR4/edit?usp=sharing
 48. 1 point
  Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att i enlighet med tidigare fastslagen projektplan ta fram de dokument som finns i nedstående dokument. Dessa är tänka att fungera som hjälp och stöd till de lajvföreningar som är med i Sverok och uppmuntra dessa till att ta fram en egen värdegrund, en jämställdhets-, och mångfaldspolicy samt en hanteringsplan för hur man ska hantera personer som bryter mot värdegrund och övriga policys. https://docs.google.com/document/d/1xH_q2k5IrUe5ivDd_FmoFEtRMtrzsdlkA5VwJrNEAMs/edit?usp=sharing Vi yrkar på att FS fastslår dokumenten ovan. Anna och Charlotte
 49. 1 point
  Gäst

  Sökes: Mutant Undergångens Arvtagare

  Hej, Jag söker framförallt regelboken (reviderad) och spelarboken har ni fler böcker kan även det vara av intresse. Mvh, Karl
 50. 1 point
  Hej! Liksom Hylsan efterlyste i GD forumet så kanske den nya styrelsen vill presentera sig för våra medlemmar, åtminstånde namn? /Christian Johansson P.S. Snälla förorena inte den här tråden med diskussioner utan låt styrelsen presentera sig och om det skulle förekomma en fråga skapa en ny tråd och ev. citera grunden till frågan.
×