Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 01/09/2015 in Posts

 1. 3 points
  BU: Gammelmodiga stadgar Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-11-25 Bakgrund till beslutsunderlaget Under Riksmötet väcktes frågan om att göra en redaktionell ändring i en av stadgekommentarerna. Detta så att vi lämnar gamla och krångliga sätt att benämna tredje person bakom oss. Detta för att vara mer inkluderande, men också effektiva. Stadgar ska vara så korta som de kan vara. Underlag Stadgekommentaren i fråga: "Med “anställd” i § 41 och § 55 menas anställd i förbundet som har i sin arbetsbeskrivning att han eller hon ej är valbar till riksmötesombud." Stadgarna i sin helhet: http://www.sverok.se/sverok/arkiv/stadgar/ Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att förbundsstyrelsen gör den redaktionella ändringen så att stadgekommentar 2 istället lyder: "Med “anställd” i § 55 menas anställda i förbundet som har i sin arbetsbeskrivning att de ej är valbara till riksmötesombud."
 2. 3 points
  Tjarls Metzmaa

  BU: Placeringspolicy

  BU: Placeringspolicy Skriven av: Tjarls Metzmaa och Johan Groth Den 17-02-14 Bakgrund till beslutsunderlaget Förslaget till en uppdatering av placeringspolicyn, som bestämmer hur vi placerar våra pengar innan vi betalar ut dem, har kommit till av två anledningar. Det första är att omvärlden förändrats mycket sedan 2014 när förra versionen skrevs, exempelvis är räntebärande papper något som till och med kan ha negativ ränta och kosta pengar, varför det förstås blir dumt att vi förvaltar våra pengar där. Det andra är att den förra placeringspolicyn var onödigt komplicerad. Denna nya version utgår från en mall som är tydligare och enklare att ta till sig. Ändringslogg Förslaget är omskrivet i sådan utsträckning att det är att betrakta som att allt är nytt. Den nuvarande versionen går att se på wikin: http://wiki.sverok.se/wiki/Placeringspolicy_2014 Underlag https://docs.google.com/document/d/1ynTW7mzKlfDNT0qox8lDO_DMjTdRZmAtSNY3ftHgwWc/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att fastställa styrdokumentet Placeringspolicy i enlighet med det länkade under rubriken underlag.
 3. 3 points
  Dagordning och schema för styrelsemöte 10-11/10 -2015 Mötet kommer hållas i konferenslokaler på Skantzen Brukshotell, Skantzgatan 7 i Hallstahammar Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Jargongombud - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut - Ekonomiska riktlinjer till budget 2016 Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.30 BU: Förslag till budget 2016 14.30-15.00 Paus 15.00-17.00 BU: Verksamhetsplan 2016 BU: Upphävning av avstängning Verksamhetsrapport 2015 18.00 Kvällsaktivitet och middag Söndag 09.00-9.45 BU: Motion om årsmöte vartannat år BU: Distriktsdirektiv 09.45-10.00 Paus 10.00-12.00 BU: Motion om utredning av Sveroks syfteBU: Fastställa medlemssiffror 2015BU: Förslag till budget 2016 forts. 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 BU: Borttagning av tolkning av förbundsstadgarna angående medlemsantal i ombudsvalet. Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor - BU: Förändring av bidragsnivåer - BU: Policy för arbetet med Sveroks likabehandlingsplan Rapport jargongombud Utvärdering 15:00 Mötets avslutande
 4. 3 points
  Albin Westermark

  BU: Distriktens riktlinjer

  Ursäkta för att beslutsunderlaget kom upp så sent, varit genom några feedbackrundor samt att jag varit bortrest tills väldigt nyligen. Beslutsunderlaget finns här: https://docs.google.com/document/d/10BL7S_rtobhj5_4dVoVhxFal_aaSB6BvrNxEwp7NOmY/edit?usp=sharing Jag yrkar.. att) fastställa förslaget enligt underlaget
 5. 3 points
  Lite tankar NulägesanalysInom vårt förbundInom våra e-sportföreningarI vår omvärldFörstudieVad är vår framtida målgrupp?Vad kommer vi erbjuda?Vilka är vi inte till för?Vilka är våra samverkanspartners?Hur vill vi samverka med dem?Projekt för ny strategi för Sverok
 6. 3 points
  Yrkar... ... att vi tackar för mallen och överlämnar den till kansliet för vidare förvaltning
 7. 2 points
  pöniz

  [Umeå] Grottröj!

  Den 9 maj är det dags för nästa uppsättning av minikonventet Grottröj, på Klossen i Umeå. Konventet är gratis för alla och kräver ingen anmälan. Grottröj kom till som ett sätt att få till lite mer rollspelande av den gamla sorten. Vi fokuserar på OSR-trenden och gillar allt som är gammalt (70-tal, ungefär) eller försöker återskapa samma känsla. Typiska spel inom genren är Labyrinth Lord, Svärd och Svartkonst, Dungeon Crawl Classics, Lamentations of the Flame Princess, Tunnels & Trolls, Dungeons & Dragons (de riktigt gamla upplagorna), Advanced Dungeons & Dragons och Into the Odd. Även Traveller och svenska Fantasy! passar utmärkt i vår nisch. Typiskt för Grottröj är den gemytliga och välkomnande stämningen. De som kommit dit, även utan att känna någon stammis eller veta så mycket om spelen, har ofelbart kännt sig välkomna. Det här är inte enda chansen att komma på Grottröj! Även om vi sällan annonserar i Sveroks forum så arrangeras konventet fyra gånger per år. Den 9 maj blir tionde gången. Läs mer på Grottröj-bloggen
 8. 2 points
  BU: Personliga utlägg och ersättning 2017 Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-12-04 Bakgrund till beslutsunderlaget Detta styrdokument var i grunden väl genomarbetat och således har väldigt få förändringar skett. Den huvudsakliga motiovationen bakom uppdateringen är att summorna kring mat vid representation inte längre var skäliga. 90 kr för en lunch inklusive dryck är helt enkelt svårt att leva upp till. Följande förändringar har skett Syfte högst upp Policy utbytt mot styrdokument Under "Vad kan jag få ersättning för" Summorna under "mat" har uppdaterats Under "Alkohol" och "Kringutrustning för IT" har hänvisningar ersatt skriven text. Detta eftersom att allt endast ska regleras på ett ställe för att undvika motsägningar olika styrdokument emellan. Under "Representation" har Level up försvunnit Under "Utbildningsmateriel och kurser" har ett beslut som tidigare låg på förbundsstyrelsenivå skrivits om till förbundssekreterare. En bedömning jag gjort utifrån Styrdokument för delegation samt styrdokument för förvaltningsorganisationen. Underlag Förslag till nytt styrdokument finns länkat. Det styrdokument det är tänkt att ersätta finns länkat i sidhuvudet. https://docs.google.com/document/d/1VBqW6cfC5thn6HdgQbPXMdn_aSJQcEHgNCOmQll4o38/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att förbundsstyrelsen fastställer "Personliga utlägg och ersättning 2017" som en ersättning för "Personliga utlägg och ersättning 2012"
 9. 2 points
  Mötet kommer hållas på Sveroks kansli, Gammelgårdsvägen 38, Stockholm Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar Gå igenom uppdragslistan Lägga rapporter till handlingarna Gå igenom Verkställande utskott Ratificering PC-beslut BU: Första mötet 2017 BU: Gammelmodiga stadgar BU: Avskrivning av AG Kulturrådet BU: Tolkning av §59 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 DU: Förändrad bidragsmodell DU: Utvärdering av Riksmötet 2017 15.00-15.30 Fika 15.30-17.00 BU: Alkohol, tobak och narkotika 2017 BU: Fastställande av medlemssiffror 2016 18.00 Julbord på observatorielunden Söndag 09.00-11.00 Genomgång av styrelseenkät med Habitud 11.00-12.00 BU: Personliga utlägg och ersättning 2017 BU: Kommunikationskanaler 2011 BU: Tjänsteteknik 2017 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 DU: Överlämning Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor Rapport demokratifrämjare 15:00 Mötets avslutande
 10. 2 points
  DU: Utvärdering Riksmötet 2016 Skriven av: Alexander Hallberg Den 17-12-01 Beskrivning och bakgrund Detta är ett tillfälle för styrelsen att få ge mer kvalitativ feedback på riksmötet för att kunna göra det bättre. Om ni inte vill fylla i här, kan ni maila era kommentarer till mig på sanna.hedlund@sverok.se Frågor att diskutera Utvärderingen är uppbyggd efter sluta/börja/fortsätt-modellen. Fyll i fritt här de saker som funkade, inte funkade och som kan förbättras till nästa år. Fortsätt (= det här fungerade bra och vi bör fortsätta med det) Sluta (= det här fungerade mindre bra och vi bör upphöra med det) Börja (= förslag på förbättringar till nästa år)
 11. 2 points
  BU: Demokratifrämjarens roll i styrelsen Skriven av: Anna Erlandsson Datum: 17-10-09 Under förbundsstyrelsens möte i maj hölls ett DU om demokratifrämjarens roll i styrelsen. Detta eftersom det under ett tag funnits en oklarhet i vad en demokratifrämjares uppgift under ett förbundsstyrelsemöte egentligen var. Utifrån underlagen från de diskussionerna har följande text tagits fram med syfte att inkludera denna i det redan existerade styrdokumentet Förbundsstyrelsens arbete 2017: Länk till dokumentet: http://infobank.sverok.se/styrdokument/arbetsordning-for-forbundsstyrelsen-2017/ "Demokratifrämjare Under förbundsstyrelsens fysiska möten väljs en ur styrelsen till demokratifrämjare. Demokratifrämjaren deltar i mötet på samma villkor som alla andra men har även till uppgift att främja ett bra och tryggt mötesklimat. Det är demokratifrämjarens uppdrag att se till att det tas pauser samt göra mötesordföranden uppmärksam på om det förekommer ett dåligt språkbruk, ett oinkluderande samtalsklimat eller om diskussionerna tappar fokus. I slutet av mötesdagen ska demokratifrämjaren avlämna en kort, muntlig rapport om hur samtalstonen och inkluderingsklimatet varit under mötet, vad som har varit bra respektive vad som behöver förbättras." Jag yrkar... 1) ...att infoga ovanstående stycke i styrdokumentet Förbundsstyrelsens arbete 2017 under rubriken Förbundsstyrelsemöten
 12. 2 points
  Tjarls Metzmaa

  Rapporter

  Rapport: Kunskapens första Väktare svär eden https://docs.google.com/document/d/1kw-nsn6JaxZ1LPL6-oJxvoKyv-1147WI60CWAqinDEc/edit?usp=sharing
 13. 2 points
  Tjarls Metzmaa

  Rapporter

  Svar från Studiefrämjandet angående skrivelse om årsmötet 2017 https://docs.google.com/document/d/1oSd3dHDXkbsopYGkSl8sbaJouoUP85biOWmoQP5ybHM/edit?usp=sharing
 14. 2 points
  Tjarls Metzmaa

  Rapporter

  Sverok och Wrestling. Skriven av Andreas Hallqvist. "TLDR aka Executive Summary av rapporten: Det funkar inte organisatoriskt att få in wrestlingföreningarna i Sverok. Det finns mer skepsis från andra grenar mot wrestlingfans än vice versa. Det skulle kunna vara värt att jobba tillsammans för att utveckla barnshowerna. https://drive.google.com/file/d/0B4Z4Dv1x_UVAQmpEYlQ2VUVHM28/view?usp=sharing "
 15. 2 points
  Tjarls Metzmaa

  Rapporter

  Banktjänster i Sverok https://docs.google.com/document/d/1LdCA01pIU9h0BJDsgTqP3Vs-OJxc-hab1v34tmPwWNY/edit?usp=sharing
 16. 2 points
  Jenna

  BU: AG Kunskapens Väktare

  Eden och allt med det hära ❤️❤️❤️ Jag tänkte typ chippa in det någon gång efter att ha sett grupper med det ansvaret på KTHs sektioner. Tjarls hinner såklart före cx
 17. 2 points
  Jenna

  BU: Pappersrevolutionen

  Alltså detta ❤️❤️❤️ "Sverok är bäst, alla borde göra som Sverok"
 18. 2 points
  Tjarls Metzmaa

  BU: Ideellt engagemang

  BU: Ideellt engagemang Skriven av: Tjarls Metzmaa och Anna Erlandsson Den 17-04-26 Bakgrund till beslutsunderlaget Under lång tid har upplevelsen varit att det är svårt och otillgängligt att engagera sig i förbundet på något annat sätt än att bli förtroendevald. Därför har tankarna kring detta malt runt under lång tid. Det har föregåtts av utredning och diskussioner i förbundsstyrelsen. Nu är den äntligen här! Den reviderade planen för ideellt engagemang i Sverok! Ändringslogg Styrdokumentet bygger mycket på den gamla versionen, men allt har skrivits om. Dessutom har ett par rubriker försvunnit och hela kapitlet om de tre olika sättet att engagera sig på har tillkommit. Ändringarna är så pass omfattande att det bör hanteras som ett nytt förslag i sin helhet. Tidigare version: http://wiki.sverok.se/wiki/Policy_för_ideellt_engagemang_2011 Underlag Ideellt engagemang: https://docs.google.com/document/d/16hqR6O8z5lseYUm1JanXd-AEYEYMD-UwQZEFkowpV6U/edit?usp=sharing Styrdokument för arbetsgrupper: http://wiki.sverok.se/wiki/Styrdokument_för_arbetsgrupper_2010 Policy ersättning för arbete: http://wiki.sverok.se/wiki/Policy_ersättning_för_arbete_2007 Förslag till beslut Vi yrkar… 1) ...att fastställa styrdokumentet "Ideellt engagemang" i enlighet med det länkade under rubriken "Underlag" 2) ...att avskriva "Styrdokument för arbetsgrupper" samt "Policy ersättning för arbete" och inte längre anse dessa som aktiva styrdokument
 19. 2 points
  DU: Demokratifrämjarens roll i styrelsen Skriven av: Anna Erlandsson Den 17-05-22 Beskrivning och bakgrund Demokratifrämjaren är sedan flera år tillbaka en självklar del vid möten inom Sveroks verksamhet. Men det har ibland uppstått frågetecken inom förbundsstyrelsen av vad som förväntas av en demokratifrämjare och hur denne ska fungera under våra styrelsemöten. Frågor att diskutera Vad innebär en demokratifrämjare enligt dig Vilken är hens roll och ansvar under mötet enligt dig? Vad hade behövt tydliggöras när det gäller förbundstyrelsemötena och demokratifrämjare?
 20. 2 points
  DU: Verksamhetsplan 2018 Skriven av: Alexander Hallberg Den 17-05-22 1. Beskrivning och bakgrund Verksamhetsplanen tillsammans med budgeten är de styrdokument som tydligast beskriver vad förbundet ska göra. Det är där vi formar framtiden och ger förslag till medlemmarna vad vi tror behöver göras för att förbundet ska blomstra. I detta underlag kommer vi att brainstorma i stort och smått hur vi vill att förbundets verksamhetsplan 2017 ska se ut. Kolla gärna länkarna i förväg för att vara informerad: http://wiki.sverok.se/wiki/Sverokare_på_Mars_-_Sveroks_Strategi_2017-2021 https://www.ledarna.se/Chefsguider/verksamhetsutveckling/Satta-mal/smarta-mal/ 2. Frågor att diskutera Här skriver du din/dina frågor i denna form: Vad vill vi göra? Hur förhåller sig dessa idéer till förbundets strategi? Kan vi omformulera dem till SMARTA mål?
 21. 2 points
  DU: Definition av spelhobbyn Skriven av: Albin Westermark och Alexandra Hjortswang Den 17-05-19 @Alexandra Hjortswang leder diskussionen på plats på grund av min frånvaro. Beskrivning och bakgrund Efter riksmötet 2016 och syftesutredningen så uppdrogs förbundsstyrelsen att ta fram en definition av spelhobbyn. Detta diskussionsunderlag är ett led i processen, och en fortsättning från de frågor som ställdes under distriktsslaget i Karlstad. Frågor att diskutera Vad tror du menas med “spelhobbyn” i Sverok? Vad är spelhobbyn för dig personligen? Vad har verksamheterna inom Sverok gemensamt?
 22. 2 points
  BU: Plats för riksmötet Skriven av: Alexander Hallberg Den 17-03-10 Bakgrund till beslutsunderlaget Vi hade inte tillräckligt med ekonomiskt underlag för att kunna bestämma vart Riksmötet skulle ligga förra gången, därför tar vi det beslutet nu. Analys Det finns två saker som dominerat debatten om riksmötet de senaste åren, dels dess kostnader och dels det faktumet att det legat still inom samma geografiska område under de senaste åren. Linköping, Nässjö och framförallt Katrineholm har vart de vanligaste platserna. Anledningarna till att det varit så är för att vi dels inte velat kompromissa med tillgängligheten för våra mötesdeltagare vilket ställer ett antal olika krav på lokalen som vi hittills vart noga med att försöka upprätthålla. Kansliet har fått i uppdrag att försöka hitta lokaler som motsvarar våra förväntningar på tillgänglighet men samtidigt ligger i ungefär samma prisklass. I min värld står vi nu inför två val, antingen där vi nöjer oss med Katrineholm för att under nästa år helt och hållet hitta en ny form för Riksmötet eller en där vi tar en ökad kostnad för att signalera till våra medlemmar att även de övanför Dalälven är viktiga. Underlag https://docs.google.com/spreadsheets/d/10767YxY5bjcVikaxETAD7kg2ws7fhNZ1zUhfZ-hbQ6M/edit Förslag till beslut Jag yrkar… 1) ...att vi beslutar att förlägga Riksmötet 2017 till Katrineholm 2) ...att vi beslutar att förlägga Riksmötet 2017 till Sundsvall
 23. 2 points
  SebKrantz

  DU: Vice ordförande

  DU: Vice ordförande Skriven av: Sebastian Krantz och Cecilia Hällstrand Den 17-03-06 1. Beskrivning och bakgrund Rollen som vice förbundsordförande i Sverok har blivit otydlig och saknar tids- och informationsresurser för att vara en någorlunda likvärdig del av det verkställande utskottet. Förbundsordföranden och Förbundssekreteraren är båda arvoderade på heltid och har därför tiden och möjligheten till information som vice förbundsordförande inte har. Den här grundläggande obalansen blev större förra förbundsstyrelsemötet, när en ny förvaltningsorganisation klubbades där verkställande utskottet förlorade flera befogenheter som istället flyttades till styrelsen, ex makten att godkänna större projekt. Vi tror inte nödvändigtvis att besluten som skapat denna obalans har varit dåliga beslut, men det har skapat en situation med en vice förbundsordförande utan djupare ansvar än en ledamot, förutom i högst formella frågor. Vi uppdrogs förbereda en diskussion för att reda ut rollen vice förbundsordförande. Syftet är att hitta en modell innanför de större ramar som redan finns där vice förbundsordföranden har en tydligare roll, oavsett om rollens ansvarsområden blir större eller mindre. Styrelsen kommer i diskussionen utgå från områden som speciellt förbundsordföranden och förbundssekreteraren ofta hanterar, såsom politisk påverkan, representation, ledning av styrelsen och stöd till de arvoderade. Vice förbundsordförande har till huvuduppgift att: Vara firmatecknare. Ersätta förbundsordföranden vid längre frånvaro. Regelbundet delta i ledningsgruppens möten. Verkställande utskott (VU) VU består av förbundsordförande, vice förbundsordförande och förbundssekreterare och sammanträder främst i krissituationer, detta regleras i detalj i Sveroks krisplan. VU är ett beslutande organ och regleras av Delegationsordningen. Beslut som fattas i VU ska protokollföras på nästkommande styrelsemöte. 2. Analys Vi ser att rollen vice förbundsordförande behöver vara tydligare på kort sikt (2017)och lång sikt (2018 och framåt). På kort sikt behöver nuvarande vice ordföranden få en tydligare roll i styrelsen. På lång sikt behöver styrelsen ha en struktur så att liknande otydlighet och obalans inte uppstår igen. Vi har valt att fokusera på det kortsiktiga perspektivet och diskuterar därför vice ordföranden utifrån de ramar som redan finns. 3. Frågor att diskutera Förbundsstyrelsen kommer delas upp i två eller tre grupper som tar fram en eller två potentiella modeller för en vice ordförande i Sverok vardera enligt följande diskussionsfrågor. Vad skulle vice förbundsordföranden kunna ha för roll vad gäller representation, politisk påverkan, ledning av styrelsen och stöd till förbundsordföranden och förbundssekreteraren? Borde vice ordföranden ha en specialiserad eller generell roll? Bör den fokusera på ett par saker eller göra allt som FO och FS behöver stöd med? Vice ordföranden ersätter förbundsordföranden vid längre frånvaro. Finns det skäl att låta vice förbundsordföranden ha högre ansvar än en ledamot utöver det?
 24. 2 points
  DOOM_GUY_007

  Rollspel online!

  Hej! Jag har tagit min fritid med att skapa en discord sever anpassad för rollspel! På denna server kommer du och din spelgrupp kunna spela över nätet. Med funktioner som att t.ex. rulla tärningar, privat chatrum och röstrum! Mer info finns på servern https://discord.gg/9vC8X9u Må tärningarna vara med er! Mvh DOOM_GUY_007
 25. 2 points
  Mötet kommer hållas på Tollare folkhögskola,Åhlbergs väg, 132 49 Saltsjö-boo Lördag 08.30-09.30 Mötets öppnande gemensamt med kansliet Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar Introduktion av styrelse och kansli Genomgång av Sverok som organisation 09.30-10.00 Rast 10.00-12.00 Genomgång av VP och årsplanering - Målsättningar 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 15.00-15.30 Rast 15.30-17.00 Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. BU: Styrelsens Arbetsordning 2017 BU: Riktlinjer för föreningsnamn BU: Direktiv grundgaranti BU: Orättvist behandlad 17:00 Avsluta för dagen 20.00 Middag Söndag 09.00-10.00 BU: Förvaltningsorganisation 2017 BU: Delegationsordning 2017 10.00-10.30 Rast 10.30-12.00 BU: Firmatecknare 2017 BU: Attestlista 2017 BU: Avskriva styrdokument BU: Styrelsens mötesdatum 2017 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 DU: Arbetsstruktur i styrelsen BU: Riktlinjer för kost BU: Avskrivning av arbetsgrupper Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor - Medlemsförslag: Sverok bör tillåta och ge stöd till huvudföreningars PR-avdelningar & PR-föreningar Rapport demokratifrämjare 15:00 Mötets avslutande
 26. 2 points
  Bifogade lista visar antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar 1)... att de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok. Antagna föreningar jan.xlsx
 27. 2 points
  BU: Välja revisorssuppleanter till Sverok Skåne Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 16-11-15 Bakgrund På Sverok Skånes senaste årsmöte hade de inga kandidater till revisorssuppleanter och valde att lämna över beslutet till förbundsstyrelsen istället för att lämna platserna vakanta. De fattade istället beslutet att lämna över den uppgiften till förbundsstyrelsen. Jag har varit i kontakt med förbundets revisorer för att säkerställa att vi inte gör ett demokratiskt snedsteg genom att besluta om förtroendeval åt en annan juridisk person. Deras bedömning kan sammanfattas i att det är okej för denna gång, men inte bör bli någon vana. Underlag Sverok Skånes årsmötesprotokoll: http://skane.sverok.se/wp-content/uploads/2016/10/Protokoll-fört-vid-årsmöte-Sverok-Skåne-2016-03-20.pdf Sverok Skånes stadgar: http://skane.sverok.se/distriktet/stadga-2/ Bakgrund Jag yrkar... 1) ...att välja Lukas Lönnborn som personlig ersättare för Richard Brorsson och Mia Johansson som personlig ersättare för Albin Westermark för uppdraget som revisorer för Sverok Skåne 2016. 2) ...att förbundsstyrelsen å det starkaste poängterar för Sverok Skåne och andra distrikt att detta är ett undantagsfall och förbundsstyrelsen avråder kommande årsmöten från att delegera beslut till förbundsstyrelsen, särskilt när det gäller förtroendeval.
 28. 2 points
  Salle

  Lever distriktet?

  Lever distriktet fortfarande? Det var länge sedan något officiellt material publicerades antingen på hemsidan eller forumet. Har ni lagt ner dessa informationskanaler? De är väl några av de viktigaste ställena att ex. publicera kallelse och handlingar till årsmötet? En välmenad uppmaning till styrelsen 2016/2017 - om ni postar officiella handlingar och artiklar så kommer ni nå ut till väldigt många fler. Det är inget stort jobb, men ger väldigt mycket uppmärksamhet. Det kan vara bra att ha en person i styrelsen som hanterar sociala medier.
 29. 2 points
  Mötet kommer hållas på Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 DU: Budgetförslag 2017 15.00 Avsluta för dagen 16:00 Liseberg 18.00 Middag Söndag 09.00-10.00 DU: Breddad representation på Riksmötet BU: Riktlinjer för föreningsnamn 10.00-12.00 BU: Pins-förordningen 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 DU: Validering Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor Rapport demokratifrämjare Utvärdering 15:00 Mötets avslutande
 30. 2 points
  fabianbom

  Eon -Magi

  Längesen jag skrev detta. Men ja, de nya reglerna, det preliminära magisystemet som Dark_Lotus talar om, är ju klart spelbart. En bra grund att utgå ifrån.
 31. 2 points
  Styrelsens ansvarsområden 2016 Under styrelsemötet kommer vi bland annat att diskutera och besluta om och fördela styrelsens olika ansvarsposter. Här kommer en lista på de större ansvar och uppdrag som ligger på styrelsen och som kommer att kräva ett kontinuerligt arbete under året. Vad är ett uppdrag/ansvarsområdet? I Sveroks förvaltningsorganisation beskrivs särskilt två olika ansvarsområden för styrelsen: personal-, föreningsansvarig. Utöver dessa konstaterar man att förbundsstyrelsen arbetar med hjälp av projekt, arbetsgrupper och förbundsstyrelsens egna uppdrag. Det är viktigt att vi inom styrelsen hjälps åt med att förverkliga förbundets verksamhetsplan, och att vi stöttar varandra och säger ifrån om ett ansvarsområde blir för tungt, eller om tiden inte räcker till. Jag yrkar Att) ...styrelsens uppdrag och ansvarsområden fördelas enligt förslag nedan. Att) ...distriksfadderlistan fastställs enligt förslag nedan. --- Föreningsansvarig - Zishan Ahmad Föreningsansvarig är en förvaltande post inom styrelsen som hanterar särskilda ärenden som uppstår i kontakten mellan kansliet och föreningarna. Arbetsuppgifter: Klagomål på föreningar - hanterar dialog med föreningar och enskilda medlemmar i klagomålsärenden som faller utanför stadgar, föreningsdirektiv och rutiner. Kontrollrutiner - ansvarar för att i samråd med kansliet löpande utvärdera kontrollrutinerna och vid behov genomföra ändringar. Vägledande beslut - tolkar föreningsdirektiven och fattar vägledande beslut i frågor som rör föreningar, t.ex. tveksamheter vid antagning eller dispensansökningar. Förändringarna tillförs eventuellt gällande föreningsdirektiv och fastställs på nästkommande styrelsemöte. Personalansvarig - Vakant Personalansvarig är en förvaltande post inom styrelsen som hanterar särskilda ärenden som uppstår i frågor kring personal anställd av Sverok. Arbetsuppgifter: Ha ett övergripande ansvar för personalfrågor. Vara kanslichefens stöd i anställningsfrågor. Ha ett huvudansvar i de fall Förbundsstyrelsen ska anställa personal (t.ex. kanslichefen). Ansvarsområden I den här listan har jag tematiskt lyft ut och parat ihop större projekt/uppdrag/ansvarsposter som är mer eller mindre avgränsade områden. Tanken är att styrelsen beslutar om att fördela dessa ansvarsområden sinsemellan på styrelsemötet i januari och att dessa ansvarsområden sedan blir upp till respektive styrelsemedlem att utveckla på olika sätt och bereda underlag inför styrelsemöten inom. Strategiskt arbete och politisk påverkan - Alexander Hallberg För att fortsätta att ta ansvar för vårt medlemsmandat och för spelhobbyn ska förbundet arbeta med långsiktig strategisk planering och använda sitt politiska mandat för att åstadkomma förändring. Detta innebär att vi ska lägga upp en ny strategi för de nästkommande 5 åren, samt vilka politiska frågor som är prioriterade och hur vi arbetar kring dem. Mångfald och tillgänglighet - Linnéa Risinger Den främsta uppgiften är att leda arbetet och ta in viktig kompetens och kunskap kring Sveroks likabehandlingsarbete i arbetet med den nya planen samt att tänka nytt och större kring hur förbundet kan bibehålla sin goda kvalité. E-sport - Sam Schönbeck Under 2015 har vi Respect all, Compete samt händer det otroligt mycket inom e-sporten just nu. Vi behöver någon i styrelsen som särskilt kan hålla sig uppdaterad på vad som händer inom E-sporten och vad Sveroks roll i den kommer att vara framgent. Lokaler - Zishan Ahmad I verksamhetsplanen finns ett stort område som handlar om att möjliggöra för föreningar att genom samarbetsavtal med andra organisationer få tillgång till föreningslokaler. Här har ett arbete med Våra Gårdar påbörjats, men det finns mycket på området lokaler och föreningars tillgång till- och skötsel av lokaler som kan utvecklas. Nätverk - Charlotte Brolin Vi har fått i uppdrag att ta fram arrangera nätverk som berör samarbeten mellan föreningar och hur dessa kan drivas och utvecklas. Ambassadörsprogrammet - Anna Erlandsson Under 2016 ska styrelsen ta fram former för hur förbundet kan premiera och inspirera lokala föreningar att engagera sig i distrikten och välja att representera Sverok mer direkt. Distriktens riktlinjer och syftesutredningen- Albin Westermark Styrelsen ska under året tillsätta en utredning för att förydliga förbundets syfte med distrikten. Styrelsen behöver lägga upp arbetet med att förankra och leda den här processen utifrån arbete som tidigare gjorts på området, framförallt bland distrikten och föreningarna. Utbildning - Cecilia Hällstrand Under året kommer förbundet att genomföra stora insatser på utbildningsområdet, vi vill att våra medlemmar och framförallt distrikt ska få det stöd och den kunskap de behöver för att bedriva bra verksamhet. Här behöver vi ta fram nytt material, lägga upp hur utbildningen ska gå till samt se till att utbildningar inom styrelsekunskap hålls. Regionala föreningskonsulenter (RFK) - Tjarls Metzmaa Arbetet med RFK kommer att intensifieras och i samband med SVUNG-reformen behöver styrelsen vara både närvarande och stödjande i processen för att se till att RFK's utvärderas, stabiliseras och utvecklas. Distriktsfaddrar Under 2015 utnämndes personer i styrelsen till att vara faddrar för olika distrikt, detta för att distrikten skulle kunna ha en direktlänk in till styrelsen enligt samma pedagogik som personalansvarig samt för att naturliga kopplingar redan finns i många fall. Arbetsuppgifter: Ha kontakt med ideell utsedd kontaktperson i distriktet enligt överenskommelse. Kontinuerligt hålla koll på vilka behov och utmaningar som finns i distriktet. Tillsammans med förtroendevalda utveckla distriktet. Vara förbundsstyrelsens kanal ut i landet och följa upp information från förbundet. Bidra med egen erfarenhet och förmedla kontakter. Sträva efter att besöka minst två möten med distriktet. Norrbotten - Albin Westermark Västerbotten - Tjarls Metzmaa Nedre Norrland - Albin Westermark Gävle-Dala - Linnéa Risinger Mälardalen - Charlotte Brolin Svealand - Alexander Hallberg Stockholm - Sam Schönbeck Väst - Anna Erlandsson Jönköping-Kronoberg - Alexander Hallberg Östergötland - Tjarls Metzmaa Kalmar-Blekinge - Cecilia Hällstrand Skåne - Zishan Ahmad
 32. 2 points
  Eftersom att vi inte lagt upp en budget för Träffbidraget i år och vi anser att det inte ska vara sökbart nästa år. Därför bör styrdokumentet avskrivas. http://wiki.sverok.se/wiki/Styrdokument_Tr%C3%A4ffbidrag_2012 Jag yrkar... 1) ...att "Styrdokument Träffbidrag 2012" inte längre ska klassas som ett aktivt styrdokument
 33. 2 points
  Jag yrkar... Att) policyn för likabehandlingsplanen fastställs enligt underlaget ovan.
 34. 2 points
 35. 2 points
  Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016 finns på följande länk: Verksamhetsplan 2016 Jag yrkar att) styrelsen fastställer förslag till verksamhetsplanen för 2016 enligt bifogade länk för beslut på Riksmötet 2015
 36. 2 points
  Jag yrkar att... 1) ...förslaget ska lyftas till beslut i samråd med distrikten på nästa distriktskonferens
 37. 2 points
  TimetravelRogue

  D&D i Växjö

  Jag bor i Växjö och skulle kanske vara intresserad. Jag har aldrig rollspelat tidigare men är väldigt nyfiken på att testa och då jag inte kommer från Växjö visste jag inte riktigt vart jag skulle vända mig. Att spela via Skype har aldrig varit något alternativ för mig då jag vill komma ut och träffa nya människor - annars sitter man bara klistrad framför TV:n Så om ni drar igång något och känner att ni saknar en nördig fantasy tjej så hojta till
 38. 2 points
  Tengu

  D&D i Växjö

  Jag har funderat på att dra igång D&D 5e Adventurers league spel i växjö. Skulle det vara av intresse?
 39. 2 points
  Tjarls Metzmaa

  Beslut tagna av VU

  Här samlas de beslut tagna av VU under perioden: Styrdokument för AG Kulturrådet http://wiki.sverok.se/wiki/AG_Kulturr%C3%A5det_2015 Enhälligt bifallet
 40. 2 points
  I år har vi antagit en ny version av styrdokumentet "Policy Personuppgifter" redan. När jag skulle uppdatera detta på wikin så upptäckte jag en sak som vi missat! I sin nuvarande form får nämligen inte distrikten kontakta föreningarnas medlemmar alls, utan endast kontaktpersonen för föreningen. Därför föreslår jag en mindre ändring som möjliggör för distrikten att även kontakta medlemmarna i de olika föreningarna, vilket ligger i linje med de förändringar vi gjort under våren för att möjliggöra kontakt. Nuvarande utformning: http://wiki.sverok.se/wiki/Policy_personuppgifter_2015 Under rubriken "Distrikt" finns det en punktlista med tre punkter. Den sista av de punkterna borde ändras från: Tillgång till distriktets föreningsmedlemmars kontaktuppgifter i pappersformat i den omfattnings som krävs för att söka landstingsbidrag och enbart i syfte att göra detta. Till: Tillgång till distriktets föreningsmedlemmars kontaktuppgifter i digitalt format i den omfattnings som krävs för att söka landstingsbidrag och förmedla information. Jag yrkar... ...att vi fastslår ändringen av i underlaget nämnda mening.
 41. 2 points
  Underlaget var felaktigt och detta kunde inte korrigeras på sittande möte. Därför utgick punkten.
 42. 2 points
  Tjarls Metzmaa

  BU: Medlemsvärving 2015

  Kansliet har skrivit en projektplan för medlemsvärvningsprojektet 2015. Planen går att finna här: https://docs.google.com/document/d/1aibFJxva95NpaxRIiLxF5Rlnd6mb1qZ9cY3OVaXTRA0/edit Jag yrkar... ...att vi fastställer projektplanen i enlighet med underlaget
 43. 2 points
  Dagordning och schema för styrelsemöte 17-18/1 -2015 Mötet kommer hållas på konferensanläggningen Nynäsgården i Nynäshamn, Telegrafvägen 41, Nynäshamn Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar. Gå igenom beslut Verkställande utskott. Ratificering PC-beslut. - Val av styrelse för Sverok Admin AB Gå igenom uppdragslistan Lägga bilagda rapporter till handlingarna 10.30-11.00 Fika 11.00-12.00 DU: Sveroks syfte 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 BU: Medlemsvärvning 2015 15.00-16.00 Paus 16.00-17.30 Teambuilding med kansliet 18.30 Middag Söndag 09.00-9.45 BU: Projektplan för uppförandekod BU: Sverok och folkbildningen 10.00-10.55 BU: Policy Personuppgifter BU: Reklampolicy BU: Utskickspolicy BU: Riktlinjer för nätverk 10.55-11:30 Paus och fika 11.30-12.00 BU: Processplan för distriktens riktlinjer 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 BU: Projektplansförslag till Ambassadörsprogrammet DU: Sverok och e-sporten BU: Projektportföljstyrning Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor Rapport jargongombud Utvärdering 15:00 Mötets avslutande
 44. 1 point
  grolin

  Rollspel köpes

  PM skickat.
 45. 1 point
  EvelinaMaro

  GubbCon 2017

  Kul med konvent i Norrköping! Lycka till! Följer ert event på facebook!
 46. 1 point
  Bakgrund Enligt verksamhetsplansmål H1 ska styrelsen presentera förslag på ny strategi. Förslaget finns lagt i underlaget nedan och stakar ut en ny vision, nya fokusmål och hur vi ska arbeta framgent för att uppnå dessa mål. Underlag https://docs.google.com/document/d/1L-h7hkkzQX8CRRWxBeA5XeDtnEvSBx9K8jyV_17dTs4/edit?usp=sharing Förslag till beslut Jag yrkar... 1) ...att styrelsen lägger fram förslaget på ny nationell strategi och ny vision till Riksmötet 2016 enligt underlaget.
 47. 1 point
  Guest

  Lajvutskick - arkiv

  Påbörjade ett arkiv av svenska lajvutskick genom åren på http://lajvutskick.tumblr.com/. Kommer att löpande digitalisera och lägga upp de jag har tillgång till, men jag vill väldigt gärna ha fler! Finns det någon därute i stugorna som sitter på gamla lajvutskick så hör gärna av er (info finns på bloggen)!
 48. 1 point
  - platsen verkar bli eventuelt tagen - uppdaterar igen om det blir en ledig plats iallafall. /Daniel.
 49. 1 point
  Underlaget för diskussionen finns här: https://docs.google.com/document/d/1Rn6thNDP9zSkFJYFrfCz-PsoXxLf7KnjjJJ7vyMuw_M/edit?usp=sharing
 50. 1 point
  Karro

  Ylle skänkes

  Jag har ett par meter oanvänt ylle och en mantel som jag skänker bort om någon nappar på erbjudandet innan den 1/4 efter det kommer jag att slänga det. Det följer även med en under och en överklänning i lin. Jag nås lättast på karoline.jonasson(at)gmail.com eftersom jag inte längre besöker det här forumet.
×
×
 • Create New...