All aktivitet

Detta flöde auto-uppdateras   

 1. Senaste timmen
 2. Dom är runda där första måttet är bredden och andra är höjden, samt har styrkan N52. Dom bubbelplastas ordentligt för säker postning och frakt INGÅR i priset: 50st - 65kr 100st - 120kr Foto: http://i67.tinypic.com/10cneph.jpg http://i65.tinypic.com/4llusx.jpg http://i65.tinypic.com/v5wvh0.jpg Betalning via swish tack
 3. Idag
 4. DU: Motioner till LSU. förslag från UNF Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-08-16 Beskrivning och bakgrund Under sommaren kom UNF med en förfrågan om huruvida vi var intresserade av att skriva under två motioner till LSU:s representantskap som de höll på att skriva. Efter en muntlig genomgång av de båda sa jag att vi preliminärt var intresserade och att vi gärna tittade på de slutgiltiga versionerna för diskussion i förbundsstyrelsen. Nu har dessa färdigskrivna förslag kommit! Underlag Med hänsyn till att det inte är beslutat att de ska skickas in ännu samt att vi inte fått godkännande för publicering innan detta av UNF finns de båda motionsförslagen på styrelsens interna forum. Frågor att diskutera Vill vi vara med på dessa motioner? Något i dem vi vill förändra?
 5. Hej, Söker en spelgrupp i stockholm, helst väster/norr om stockholm (Brommaplan, vällingby). Har tidigare spelat en del D&D, Drakar och demoner, Call of Cthulhu men det var ett tag sen. Är nyfiken på Mutant, D&D5 men även andra rollspel. Är 36 år. Söker ni en spelare så hör av er
 6. Tack Tjarls för att lösa mitt problem.
 7. Alla Sverokföreningar har rabatt hos Mera, men jag vet inte hur snabbt de kan leverera: http://www.sverok.se/forening/erbjudanden/#mera
 8. Jag har startat en ny fotbollsakademi och jag behöver snygga t-shirts med egen logotyp. Jag sökte efter olika klädleverantörer online inklusive relationreminder.se men problemet är att deras minsta leveranstid är femton dagar. Jag behöver dessa på 7 dagar snabbt. Kan någon föreslå mig annan leverantör.
 9. Igår
 10. vill köpa när änglar dör och demonen av Andreas Roman vizelias@hotmail.com
 11. DU: Budgetförslag 2018 Skriven av: Tjarls Metzmaa Den 17-08-15 Beskrivning och bakgrund Kanslichef Johan Groth har lett arbetet med att ta fram budgeten i samråd med kansliet och Tjarls Metzmaa samt Cecilia Hällstrand från styrelsen. Detta utgör grunden för det budgetförslag som kommer att antas som styrelsens förslag på styrelsemötet i oktober. Sedan är det förstås som vanligt Riksmötet som beslutar om detsamma. Resultatmål Det viktigaste är att lägga en nivå för vad vi vill att resultatet ska landa på. Själv förordar jag att vi siktar på ett överskott även nästa år eftersom att trollkistans påfyllning förra året var välkommen, men inte tillräcklig. Bidragsnivåer Den andra stora frågan rör föreningsbidragen. Förra året ändrade vi modellen till att vi först sätter bidragsnivåerna och därefter ser vad resultatet blir, istället för att pussla fram bidragsnivåer baserat på statsbidraget. Budgetförslaget som presenteras är beräknat på att bidragsnivåerna är oförändrade Underlag https://drive.google.com/file/d/0B4Z4Dv1x_UVAa2lfTXFmanZiTWM/view?usp=sharing Frågor att diskutera Vad är styrelsens mål för resultatet? Vad anser styrelsen att bidragsnivåerna bör vara för nästa år? Finns det något du vill höja, sänka eller behålla i budgeten?
 12. DU: Transparens Skriven av: Tjarls Metzmaa och Anna Erlandsson Den 17-08-15 Beskrivning och bakgrund Sverok har en lång och stolt tradition av att verka för transparens gentemot medlemmar och utomstående. Det är något vackert och viktigt som bör fortsätta. Vi ser oss själva som förebilder för andra förbund när det kommer till att dela med sig av erfarenheter och möjliggöra för den som vill påverka. Det som föranledde vår diskussion och slutligen författandet av detta DU var att styrelsen börjat arbeta annorlunda under året. Mycket information som tidigare var muntlig och flyktig har nu börjat skrivas ner. Denna höjning av ambitionsnivån har skapat en intressant situation: Det som tidigare inte nedtecknades var inte ett brott mot styrdokumentet för transparens, men blir det när det plötsligt finns skriftligt. Detta DU har till syfte att väcka en ny diskussion kring vårt förhållande till transparens, något som bara flytit på ett tag. Allt mår bra av att ifrågasättas med ojämna mellanrum. De olika fallen vi vill diskutera Onsdagsuppdateringen Onsdagsuppdateringen startade som en insats för att öka informationsflödet till distrikten. Det fanns en frustration över att det bara var de stora grejerna som meddelades och ibland knappt det. Efter några månader så infördes en andra del i onsdagsuppdateringen som riktade sig enbart mot förbundsstyrelsen. Vår bedömning är att Onsdagsuppdateringen framgent bör skickas till distrikt och förbundsstyrelse. Sedan publiceras den offentligt på något sätt så att den som är intresserad kan ta till sig informationen. Utgångspunkten är att det är samma information till alla nivåer alltid. Ibland kommer information vara särskild/känslig och kommer då vara exklusiv. Men det är undantaget och ska ha stöd i Styrdokumentet för Transparens. Besöksrapporter 2017 blev det inskrivet i Arbetsordningen att “När styrelsens ledamöter deltar på olika evengemang för Sveroks räkning av det större slaget så ska det rapporteras via mail till de övriga i styrelsen. Rapporterna ska hållas korta och koncisa, där de mest relevanta punkterna för styrelsen ska tas upp och föredras i rapporten.” Dessa rapporter har varit exklusiva för styrelsen och har inte protokollförts eller publicerats. Vi tror att dessa framgent bör protokollföras med andra rapporter när helst det är möjligt. Det är ofta rapporterna innehåller information som skulle kunna klassas som ett brott mot det fjärde undantaget: “Känslig information som allvarligt kan skada enskild individ, förening, distrikt, förbundet eller förbundets samarbetspartners.” Protokoll från K-möten K-möten infördes 2017 som en varannanmånatlig mötesplats via Skype mellan förbundsstyrelse och distriktsstyrelser. Dessa protokoll borde offentliggöras. Protokoll från O-möten O-möten är förbundsstyrelsens varannanmånatliga möte via skype på 60 minuter för avstämning. Mötet består av tre delar, som alla sedan årskiftet nedtecknas: Hur är läget, uppföljning av uppdragslistan samt vad ska du göra nu? Det första och sista är rent socialt och nedtecknas i dagsläget för att den som missade ett möte ska känna social samvaro när den läser protokollet. Vår bedömning är att det vore bättre att inte längre nedteckna de sociala delarna och fortsättningsvis publicera protokollen. Vi ser det som en större vinning att de som är intresserade av förbundsstyrelsens arbete kan följa detta än att styrelsens ledamöter får den sociala inputen, som också enkelt kan ersättas med ett samtal. Ledningsgruppsmöten och samordningsgruppsmöten Ledningsgruppen är ett möte som sker varje vecka på tisdag och har existerat i sin nuvarande form sedan 2016 och består av förbundsordförande, förbundssekreterare och kanslichef. Vice förbundsordförande deltar en gång i månaden. Ledningsgruppsmöten startade runt 2014 och den största förändringen sen starten är att vice förbundsordförande nu medverkar ibland. Det är den främsta punkten för löpande kontakt mellan kansli och förtroendevalda. Samordningsgruppen sammanträder varje vecka på måndagar i en timme och bildades i samband med omorganiseringen 2016/2017. Den består av kanslichef, samordnare för RFK samt utvecklingssamordnare. Det är den främsta punkten för samordning av kansliets arbete. Inget av mötena protokollförs i dagsläget utan är helt muntliga. Vår bedömning är att de inte bör nedtecknas fortsättningsvis heller, för att arbetsbördan blir oproportionerligt stor och det är väldigt operativa frågor. I dagsläget filtreras den information som är av signifikans vidare till onsdagsuppdateringar ändå. Styrdokumentet för transparens http://infobank.sverok.se/styrdokument/transparensprincipen-2012/ Under våra diskussioner har vi inte funnit någon anledning att ändra på något i styrdokumentet för transparens utan ser det som heltäckande och fortfarande lika relevant som när det skrevs. Vi anser det det tillhöra den ovanliga skara dokument som är så välformulerade att det står sig mer än fem år. Frågor att diskutera Bör onsdagsuppdateringarna ombildas till att vara offentliga? Bör besöksrapporterna protokollföras så ofta som möjligt? Bör protokollen från K-möten offentliggöras? Bör protokollen från O-möten göras om och publiceras? Bör ledningsgrupp och samordningsgrupp vara fortsatt muntliga? Är det något i styrdokumentet för transparens som du anser bör uppdateras?
 13. Rapport: A1 i Verksamhetsplanen 2017 https://docs.google.com/document/d/1GuMeI82Eea4Lq3pTWyeYMb6MqxtzlNfxsowDajai3MA/edit?usp=sharing
 14. Ringkontroller kontra Medlemsavstämningar https://docs.google.com/document/d/10b-zjufmM21o-iCeFSD5i5JfJXlYVmaTx7fs9S2fA4o/edit?usp=sharing
 15. PC-beslut: Projekt Trygg E-sport Bakgrund Female Legends vill initiera ett projekt med Sverok som nära partner. Tanken är också att hyra in administration och personal från Sverok. "Projektets mål: · Erbjuda en trygg plats för tjejer att utveckla sitt e-sportande och skaffa ett nätverk av andra e-sportande tjejer (träningsläger och fysiska platser) · Ha en tydlig bild av problem tjejer upplever inom e-sport och omvandla kunskapen till en handlingsplan för att överkomma ojämlikheten · Sprida handlingsplanen till aktörer/personer inom och utanför e-sport, till exempel Svenska E-sportförbundet och politiker · Ge ungdomsledare och föräldrar inom e-sport kunskap som bidrar till inkludering och jämlikhet inom hela e-sportsmiljön" Underlag https://docs.google.com/document/d/1cIvA0rJyY2Egd2WUrEpRKbdV5Tp8abG2SIrQaMecwlE/edit?usp=sharing Tjarls yrkar... 1) ...att förbundsstyrelsen ställer sig bakom Female Legends ansökan ---------------------------------------------------------- Resultat Bifall med 7 röster för och 2 nedlagda röster
 16. PC-beslut: Streamingprojekt Bakgrund Som en fortsättning på arbetet med Respect All Compete planeras ett projekt inriktat på streaming. "Projektets Mål Vi planerar för ett treårigt projekt där vi bygger upp Sveroks Twitchstream (för livesändningar) och tillhörande Youtubekanal (för lagring av repriser och ihopklippta highlights), med målet att vara en positiv kraft i nördkulturen och den nya medieverkligheten, samtidigt som vi erbjuder våra föreningar och medlemmar att sprida sin hobby och verksamhet samt visa upp den för andra. Innehållet i kanalerna produceras av Sveroks medlemmar med hjälp av Sverok, samt av Sverok som förbund. Allt innehåll utgår från vår värdegrund. Rent konkret betyder det exempelvis att vi ska ha en mångfald bland de som tar plats och syns i stream och onlinevideor. Det innebär även att vi ska hitta hållbara metoder för att arbeta aktivt med moderering av chattar och kommentarsfält, med målet att de till slut blir självmodererande med hjälp av våra tittare. Med självmodererande menar vi att vi lyckas skapa en miljö där våra tittare kliver in och sätter ner foten vid övertramp, men att vi som kanalägare kan vidta åtgärder om det är återkommande övertramp. Vid projektets slut ska arbetet med vår Twitchstream och Youtubekanal vara självfinansierat med hjälp av annonsintäkter, samarbeten och sponsoravtal. Huvudansvaret för stream och kanal hamnar då under Sveroks befintliga kommunikationsavdelning. Målet är då också att kunna behålla en samordnare/producent på hel eller deltid. Samordnarens/producentens roll är att ansvara för Sveroks egna produktioner i dialog med kommunikationsavdelningen, planera och ansvara för externa produktioner med samarbetspartners samt säkerställa att medlemmar och föreningar enkelt kan ta plats i stream och videokanal. Vi ser i dagsläget följande delmål för varje år under projektet. År 1: Färdigt koncept för Sveroks Twitchstream och tillhörande Youtubekanal med grafisk profil, värdegrund, plan för moderering etc. Färdig strategi för att arbeta med ökad inkludering, mångfald och likabehandling i stream samt videokanal. Färdig tablå/innehållsplan för de första 6 månaderna - med fokus på mångfald, likabehandling och inkludering. Säkerställa inledande produktionsmöjligheter vad gäller teknik, utrustning etc. Samarbete med några Sverokföreningar som vill streama via Sveroks Twitchstream, utöver det innehåll som Sverok själva producerar/streamar. Färdig plan för inledande moderering av kanaler. Producera inledande innehåll. Lansering av Sveroks Twitchstream och Youtubekanal. Etablera analys och kvalitetsutveckling av kanalen, inklusive analys av hur väl vi arbetar med vårt mångfalds- och inkluderingsfokus. Göra det enkelt för Sveroks föreningar och medlemmar att skapa innehåll till Sveroks Twitchstream och Youtubekanal utifrån riktlinjer och värdegrund. År 2: Ta fram samt lansera administrationsverktyg för streamens tablå, innehåll och samarbeten med föreningar/medlemmar. Ta fram informationsmaterial för att enkelt sprida kompetens inom streaming och videoproduktion till intresserade medlemmar och föreningar. Avtal med ett större event arrangerat av en Sverokförening om att Sveroks stream är den stream som direktsänder från det eventet. Färdig plan och budget för streamens fortlevnad efter projektets sista år. Påbörja samtal med möjliga sponsorer för att säkra streamens fortlevnad och utveckling efter projektets sista år. År 3: Avtal med två till tre större event arrangerat av Sverokföreningar om att Sveroks stream är den stream som direktsänder från det eventet. Vidareutveckla informationsmaterialet för att sprida kompetens inom streaming och videoproduktion till intresserade medlemmar och föreningar. Färdiga avtal med externa sponsorer och strategiska samarbeten för att säkra streamens fortlevnad och utveckling efter projektets sista år. Inviga Sveroks färdigbyggda streamingstudio som ska klara av att göra mindre studioproduktioner. Stream och videokanal som är välkänd för sin mångfald, goda stämning och inkluderande miljö." Underlag https://docs.google.com/document/d/157DaqEcpGsJiWS4t-3k9GueyhW1uozi-YLOyYJCHenY/edit?usp=sharing Tjarls yrkar... 1) ...att kansliet får i uppdrag att skicka in en projektansökan baserad på underlaget länkat ovan ---------------------------------------------------------- Resultat Bifall med 7 röster för och 2 nedlagda röster.
 17. Senaste veckan
 18. Hej Jag köper gärna några böcker. Hör av dig på mail David_sahli@hotmail.com, gör det gärna snabbt då jag inte vill vänta länge. Mvh David
 19. Jag tnkte som Alex, bara med kommuniktionskanalerna
 20. Som titeln antyder söker jag med ljus och lykta efter boken Det Sista Kungadömet av Bernard Cornwell, jag vill få tag på den inbundna varianten, ej pocket.
 21. Hejhej! Det kan gå! Jag PM:ar dig med lite detaljer.
 22. Hej Lucas! Mitt namn är Tomas, 37 år, spelat rollspel sedan 90-talet. Jag har XP i både D&D 5e, Trudvang, Drakar och Demoner 4 samt en hel del annat skoj. Min preferens ligger i D&D 5e för tillfället och att hitta en dynamisk trevlig grupp att spela i. Eftersom jag är ensam förälder så passar det mig bäst varannan vecka (ojämna helger fredag t o m söndag) att spela på. Generellt sett är jag en lugn trevlig och engagerad spelare som visar hänsyn till att alla får utrymme i spelgruppen. Hur ser det ut för ditt sökande efter spelare? Mvh Tomas
 23. Tack, jag ska kolla.
 24. Mötet kommer hållas på Scandic No25, Burggrevegatan 25, Göteborg Lördag 09.00 Mötets öppnande Fastställa röstlängden. Förklara mötet beslutsmässigt. Välja mötesfunktionärer. - Mötesordförande - Mötessekreterare - Demokratifrämjare - Justerare Fastställa adjungeringar. Fastställa dagordningen. Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll. Anta nya medlemsföreningar Gå igenom uppdragslistan Lägga rapporter till handlingarna Gå igenom Verkställande utskott - Krisledningsmöte om situationen i Sverok Östergötland Ratificering PC-beslut 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 DU: Budgetförslag 2018 15.00 Avsluta 16:00 Samkväm på Liseberg 20.00 Middag Söndag 09.00-10.30 BU: Pappersrevolutionen BU: Avskrivning av lokalbidragsregler 2016 BU: Huvuddirektiv för förbundets ekonomi BU: Riktlinjer för nätverk BU: Rutin för upphandlingar BU: Medlemskap i CAN 10.30-11.00 Rast 11.00-12.00 DU: Verksamhetsplan 2018 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 Genomgång av nya uppdrag Övriga frågor Rapport demokratifrämjare 15:00 Mötets avslutande
 25. Här lägger vi rapporter som inkommit till mötet
 26. Bifogade lista visar antagna föreningar sedan förra mötet. Jag yrkar 1)... att de föreningar som finns i listan antas som medlemsföreningar i Sverok.
 1. Ladda in mer aktivitet